Doctorat en Ciència i Tecnologia Química

Any acadèmic 2024-25

Consultau la informació corresponent a la nova versió del pla d'estudis que comença l'any acadèmic 2023-24.
Si vàreu iniciar l'estudi abans de l'any acadèmic 2023-24, consultau la versió corresponent.

Activitats formatives transversals i específiques

Els doctorats han de fer un mínim de 150 hores en activitats formatives. Obligatòriament, han de cursar un mínim de 60 hores en activitats transversals i la resta, en activitats específiques. Aquesta normativa és vàlida també per als estudiants a temps parcial.

Activitats transversals actives

Podeu trobar les activitats formatives de doctorat actives en aquest moment a "Gestió de doctorands > Activitats Formatives"

Programa de formació transversal de doctorands de la Universitat de les Illes Balears

Les activitats formatives de caràcter transversal proposades contindran mecanismes específics de control. Amb caràcter general, les activitats realitzades, així com la seva avaluació o certificació de l'aprofitament, s'inclouran en el document d’activitats del doctorand.

Activitats específiques

Conferències impartides per experts en l'àmbit
Objectiu
Assistència a conferències o seminaris impartits per experts en l’àmbit.
Nombre d'hores
10 hores
Modalitat
Obligatòria.
Idioma d’impartició
Segons l’elecció de l’organitzador de l’activitat
Temporalitat
Conferències amb periodicitat bimensual al llarg del curs acadèmic. Els estudiants a temps complet i a temps parcial podran fer-les al llarg de tot el període de participació en el programa.
Procediment de control
Les conferències tindran un procediment d'avaluació consistent en l'acreditació de l'assistència i un treball sobre els continguts de la conferència en relació amb el tema de recerca de l'estudiant (una anàlisi crítica del tema exposat a l'activitat, així com la possible identificació d'aspectes que podrien tenir impacte en la recerca pròpia); un treball que haurà de supervisar la direcció de la tesi.
Procediments generals de control: anualment, s’avaluarà el document d'activitats del doctorand. De manera addicional, i amb caràcter previ a l'autorització de l'acte de defensa de la tesi doctoral, el valorarà la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat, la qual comprovarà que s'han completat la totalitat de les activitats establertes pel programa com a necessàries amb el nombre mínim d'hores exigides per a cadascuna.
Mobilitat
Consultau l'activitat de mobilitat.
Competències bàsiques, Habilitats i capacitats personals
CB11, CB14.
CA04, CA06.
Assistència a cursos (seminaris, tutorials, escoles d'estiu…) o congressos d'interès per a la seva formació a criteri de la Comissió Acadèmica del programa
Objectiu
Assistència a cursos o congressos sobre Ciència i Tecnologia Química
Nombre d'hores
45 hores
Els alumnes han d’assistir a un mínim de 45 hores d’aquesta activitat, que s’inclouran en el document d’activitats del doctorand. L’assistència a congressos es comptabilitzarà per 3 hores/dia.
Modalitat
Obligatòria.
Idioma d’impartició
Segons l’elecció de l’organitzador de l’activitat
Temporalitat
Cursos intensius impartits al llarg de tot el curs acadèmic o assistència a congressos al llarg de tot el curs acadèmic.
Els estudiants a temps complet i a temps parcial poden fer-los al llarg de tot el període de la seva participació en el programa.
Procediment de control
ls cursos i congressos tindran un procediment d'avaluació consistent a acreditar l'assistència i a elaborar un treball relatiu als continguts del curs/congrés en relació amb el tema de recerca de l'estudiant (una anàlisi crítica del tema exposat a l'activitat, així com la possible identificació d'aspectes que podrien tenir impacte en la recerca pròpia); un treball que ha de supervisar la direcció de la tesi.
Procediments generals de control: anualment s’avaluarà el document d'activitats del doctorand. De manera addicional, i amb caràcter previ a l'autorització de l'acte de defensa de la tesi doctoral, la Comissió Acadèmica del programa de doctorat farà una valoració en la qual es comprovarà que s'han completat la totalitat de les activitats establertes pel programa com a necessàries amb el nombre mínim d'hores exigides per a cadascuna.
Mobilitat
Consultau l'activitat de mobilitat.
Competències bàsiques, Habilitats i capacitats personals
CB11, CB14.
CA04, CA06.
Publicació d'articles a revistes d'impacte
Objectiu
Publicació de’un article —com a mínim— en anglès en una revista d'impacte, en la qual el doctorand sigui primer autor, previ a la defensa de la tesi.
Nombre d'hores
10 hores.
Es comptabilitzaran fins a 10 hores per cada article amb les esmentades característiques, fins a un màxim de 30 hores.
Modalitat
Optativa.
Idioma d’impartició
Castellà i anglès.
Procediment de control
Els doctorands han de presentar còpia de l'article original i un informe sobre l'impacte de la recerca, que haurà de ser supervisat per la direcció de la tesi.
Procediments generals de control: anualment s’avaluarà el document d'activitats del doctorand. De manera addicional, i amb caràcter previ a l'autorització de l'acte de defensa de la tesi doctoral, la Comissió Acadèmica del programa de doctorat farà una valoració en la qual comprovarà que s'han completat la totalitat de les activitats establertes pel programa com a necessàries amb el nombre mínim d'hores exigides per a cadascuna.
Mobilitat
Consultau l'activitat de mobilitat.
Competències bàsiques, Habilitats i capacitats personals
CB15, CB16.
CA05, CA06.
Mobilitat
Objectiu
Estades de recerca en altres institucions nacionals o internacionals per al desenvolupament de la seva tesi.
Nombre d'hores
160 hores.
Si l’estudiant optés per aconseguir la Menció Internacional, ja que per fer-la són necessàries estades d'almenys 3 mesos, en aquest cas, el còmput hauria de suposar un mínim de 480 hores.
Modalitat
Optativa.
Temporalitat
Aquesta activitat es durà a terme, preferentment, durant els darrers anys del programa, tant per als estudiants a temps complet (segon i tercer any) com per als estudiants a temps parcial les obligacions externes dels quals els permetin absentar-se (tercer, quart i cinquè any).
Procediment de control
L'estada serà autoritzada per part de la Comissió Acadèmica. En finalitzar, es presentarà informe de l'estada, emès per l'investigador d'acolliment, o, si no, pel director de la tesi, i confirmat per la Comissió Acadèmica. L'informe inclourà tots els detalls rellevants de l'estada (dates, grup d'acolliment, activitats desenvolupades) i quedarà incorporat al document d'activitats del doctorand.
Mobilitat
El programa facilitarà que l'activitat pugui dur-se a terme en el marc de programes de mobilitat convocats per organismes o administracions públiques als quals puguin acollir-se els doctorands, o en l'àmbit d'acords puntuals que el programa pugui establir amb altres institucions, organismes o empreses per tal de facilitar el desenvolupament a les activitats.
Addicionalment, dins els projectes de recerca de cada grup de recerca, habitualment es disposa de fons per facilitar la mobilitat dels estudiants de doctorat que hi estan involucrats.
Competències bàsiques, Habilitats i capacitats personals
CB11, CB12, CB15, CB16.
CA03, CA04, CA05.