Dipòsit i defensa de la tesi

Abans d'enviar la tesi doctoral per iniciar els tràmits del dipòsit, heu de comprovar que heu passat els controls anuals corresponents, confirmar la vostra permanència dins el programa de doctorat i que el títol que consta a l'expedient coincideix amb el de la tesi doctoral que presentau. També heu d’estar matriculat dins l’any acadèmic en curs.

Podeu comprovar l’estat del vostre doctorat (permanència i controls anuals) accedint a <https://postgrau.uib.es/> o per correu electrònic a l’adreça <escoladedoctorat@uib.es>.

El doctorand ha d'enviar la tesi doctoral en format PDF juntament amb l'informe previ del/s director/s de tesi a l’adreça electrònica següent: <tesisdoctorals.eduib@uib.es>.
Podeu trobar:

Quan rebem el correu electrònic amb la tesi i els informes dels directors, un cop fetes les comprovacions oportunes perquè tot sigui correcte i se segueixin els criteris de format de les tesis doctorals de la UIB, enviarem un correu electrònic a la comissió acadèmica del programa de doctorat (CAD) perquè, en un termini de cinc dies hàbils, ens enviïn una llista de cinc experts externs a la UIB que podran valorar la tesi doctoral.

L'Escola de Doctorat de la Universitat de les Illes Balears (EDUIB) elegeix dos dels experts, a qui envia la tesi perquè la valorin.

Els experts externs tenen quatre dies hàbils per respondre sobre l'acceptació o no de la petició. En cas que l'acceptin, tenen un termini de trenta dies naturals per emetre l'informe, que pot ser redactat en diferents idiomes de la Unió Europea.

Una vegada rebem els informes, els enviarem al coordinador i al secretari del programa de doctorat de què es tracti, als directors de tesi i al doctorand, tant si són positius com negatius.

Quan la tesi és definitiva, el doctorand ha de presentar, tant en format digital per correu electrònic com presencialment en paper a l'EDUIB, la documentació següent:

 • Sol·licitud de dipòsit.
 • Si es tracta d'una monografia: s'han de presentar un total de tres exemplars de la tesi de la forma següent:

  Si els experts externs han suggerit modificacions, la tesi definitiva a presentar serà la tesi modificada.

  • Un exemplar original imprès complet, amb les signatures originals del doctorand i dels directors, per al dipòsit a l’EDUIB.
  • Més dos exemplars en format digital per correu electrònic, en PDF, en concret:
   • Un que sigui còpia digital de l’original imprès, que inclogui les signatures (full escanejat) del doctorand i dels directors, per a l’arxiu digital.
   • Un altre de complet, però sense signatures, per al repositori institucional de la UIB.
 • Si es tracta d'un compendi d'articles: s’han de presentar un total de tres exemplars de la tesi de la forma següent:
  • Un exemplar original imprès complet (amb els articles complets), amb les signatures originals del doctorand i dels directors, per al dipòsit a l’EDUIB.
  • Més dos exemplars en format digital per correu electrònic, en PDF, en concret:
   • Un que sigui còpia digital de l’original imprès, que inclogui les signatures (full escanejat) del doctorand i dels directors, per a l’arxiu digital.
   • Un altre per al repositori institucional de la UIB. Ha d’anar sense signatures i no pot incloure els articles complets, sinó que han de ser substituïts per la referència bibliogràfica, que inclogui els enllaços electrònics, URL, etc. dels articles, per poder-los consultar a la web de la publicació corresponent.
    Per exemple, si la tesi és un compendi de quatre articles originals publicats en revistes, s’han d’indicar les quatre referències dels quatre articles (amb els autors, títol, revista, volum, any, etc.), DOI (enllaç d’internet a l’article) inclòs, que permetin cercar-los i consultar-los en línia accedint a la web de les revistes corresponents.

  Si els experts externs han suggerit modificacions, la tesi definitiva a presentar serà la tesi modificada.

 • En cas de no haver acreditat anteriorment el requisit de l’annex 4, relacionat amb el permís dels coautors dels articles, el doctorand ha de presentar ara els documents corresponents, acompanyats del document de compromís següent: Compromís de custòdia de documentació - Annex 4.
 • Informe de canvis: en tots els casos, sigui una monografia o un compendi d’articles, si li han suggerit canvis, el doctorand ha de presentar un informe indicant els canvis que li han suggerit els experts, una relació dels canvis realitzats i no realitzats (en aquest cas, ha de justificar adequadament el perquè) i en quina part de la tesi els ha fet. Aquest informe de canvis ha de dur el vistiplau dels directors.
 • El CV del GREC actualitzat.
 • Informació obligatòria: no va signada i ha d'incloure dins el document els tres resums de la tesi: Informació obligatòria que ha d'acompanyar la tesi.
 • TDX - La informació la podeu trobar a Tesis doctorals - TDX.
  Si voleu publicar la tesi al TDX, heu de presentar dues còpies del contracte TDX signades a totes les pàgines. El contracte TDX és opcional i només s'ha de presentar imprès i signat: Model de contracte d'edició de tesi TDX.

Des de l’any 2014 és obligatori que totes les tesis defensades a la UIB siguin arxivades en format electrònic obert en un repositori institucional. En cas de no voler que la tesi doctoral sigui publicada en repositori obert, haureu de presentar la instància corresponent: Instància de NO repositori.

En els casos de tesis per compendi d'articles, si voleu que es publiquin al repositori obert, heu de llevar els articles i posar els enllaços electrònics, URL, etc.

Quan tenim tota aquesta documentació, l'enviarem a la CAD per a la seva aprovació.

A la CAD del vostre programa de doctorat els demanam una proposta de tribunal (president, secretari i vocal) en què cal indicar qui actuarà com a titular i qui com a suplent. A la vegada els demanam un currículum abreujat (CVA) de cada un d’ells.

Quan tenim l'acta amb l'aprovació del dipòsit i l’aprovació del tribunal per part de la CAD, ja ho podrem presentar a la següent reunió del comitè executiu de l'EDUIB per a la seva aprovació final.

A partir de l'aprovació per part de l'EDUIB, s'han de comptar els deu dies naturals de dipòsit que estableix la normativa. Després d'aquest termini, s’estableix un període de tres mesos per poder dur a terme l’acte de defensa de la tesi.