Grado en Educación Primaria en Ibiza

240 créditos - Facultad de Educación

Datos e indicadores

  2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18
Alumnos de nuevo ingreso 290 279 277 282 331 337 323 319 246
Alumnos matriculados 290 517 742 970 1043 1142 1178 1223 1156
Alumnos titulados - - - 161 151 184 193 198 234

¿Quién vela directamente por la calidad del título?

Comisión de Garantía de Calidad (CGC)

Responsable de Calidad
Personal de Administración y Servicios
Alumnado
 • Aina Quintana Carbonell

 

La CGC recoge toda la información relevante del título (informes de encuestas, datos, estadísticas, quejas, sugerencias, etc.) y las analizan. Puedes consultar  la normativa y las funciones de las CGC para ampliar la información.

La calidad en la Facultad de Educación

Planificación de acciones de mejora

Plan de mejoras

Rendición de cuentas y transparencia

Enlace al Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT)

Proceso Documento Fecha/Curso
Verificación BOE Plan de estudios segunda modificación 29/01/2019
Seguimiento Informe anual de seguimiento y evaluación interno (2016-17) 23/03/2018
Verificación Resolución del Consejo de Universidades 28/06/2017
Seguimiento Informe anual de seguimiento y evaluación interno (2015-16) 23/06/2017
Acreditación Informe final de acreditación 28/04/2017
Acreditación Informe de autoevaluación 01/07/2016
Seguimiento Informe anual de seguimiento y evaluación interno (2014-15) 04/03/2016
Seguimiento Informe de seguimiento externo (2013-14) 29/07/2015
Seguimiento Informe anual de seguimiento y evaluación interno (2013-14) 13/02/2015
Seguimiento Informe anual de seguimiento y evaluación interno (2012-13) 18/02/2014
Seguimiento Informe de seguimiento externo (2011-12) 30/07/2013
Verificación Memoria tercera modificación 30/07/2013
Verificación Informe tercera modificación 30/07/2013
Seguimiento Informe anual de seguimiento y evaluación interno (2011-12) 06/02/2013
Verificación Memoria segunda modificación 20/09/2012
Verificación Informe segunda modificación 20/09/2012
Verificación Memoria primera modificación 23/02/2012
Verificación Informe primera modificación 23/02/2012
Seguimiento Informe anual de seguimiento y evaluación interno (2010-11) 26/01/2012
Verificación BOE Plan de estudios verificado 28/06/2010
Verificación Alta inicial. Resolución del Consejo de Ministros 04/09/2009
Verificación Memoria del título oficial 05/06/2009
Verificación Informe final de verificación 05/06/2009

Trabajos de Fin de Grado

 • Carecterístiques antropomètriques i capacitats físiques: Relació entre motivació dels escolars a les classes d'Educació Física
 • Treballar la diversitat cultural a partir d'Educació Musical en el segon cicle de Primària
 • Geocaching: una nova oportunitat per descobrir Eivissa i enriquir el currículum de ciències.
 • L'Aprenentatge-Servei: una aproximació teòrica i pràctica
 • L’aprenentatge cooperatiu a l’àrea d’Educació Física.
 • Treballar la cohesió de grup a través de l'acció tutorial a les aules d'educació primària
 • La immersió lingüística com a procés de superació de dificultats educatives de l’alumnat d’Incorporació Tardana a les Illes Balears des d’una vessant inclusiva.
 • L'evolució dels rols de gènere a l'àrea d'Educació Física. Des del franquisme fins a ''actualitat
 • "Museo de aula: un proyecto sobre el franquismo"
 • La lengua oral en nuestras aulas de educación primaria
 • Treball d’investigació sobre els mapes mentals en Geografia de la percepció de dos centres educatius
 • Les rondalles mallorquines a l'Educació Primària.
 • Les relacions família i escola en Educació Primària
 • Las pizarras digitales interactivas como elemento motivador en la enseñanza-aprendizaje de la lengua extranjera
 • PROPOSTA DE CREACIÓ D'UN REPOSITORI DE RECURSOS OBERTS DE QUALITAT PER ENSENYAR CIÈNCIES EN ANGLÈS A L'EDUCACIÓ PRIMÀRIA
 • Els estils d’aprenentatge
 • La interdisciplinarietat: els nombres en l’educació física, proposta d’intervenció didàctica.
 • La participació educativa: anàlisi de la comunicació entre l'Associació de Mares i Pares d'Alumnes d'un centre educatiu i la seva comunitat educativa
 • La bona alimentació i els hàbits saludables
 • El mètode BAPNE i l'atenció
 • L'expressió oral dins l'aula.
 • L'educació física inclusiva: estratègies generals
 • El model de "Flipped Classroom" a Educació Física
 • What impact does obesity have on primary school children and how can it be tackled?
 • HACIA UN FUTURO SALUDABLE
 • La intervenció socioeducativa en els camps de refugiats. El cas dels refugiats sirians.
 • Sa Comuna de Bunyola. Itinerari didàctic per a Educació Primària
 • La educación emocional y de valores en el aula a través de los cuentos: tres unidades didácticas
 • L'expressió de les emocions. El teatre com a recurs
 • Com influeix la música en els processos implicats en l’adquisició de la lectura
 • La lectura y escritura en el método Montessori
 • ¿Son los maestros de Educación Física tan inclusivos como sus alumnos?
 • 8,5
 • LA TEATRALITZACIÓ COM A EINA PER A AFOVORIR L'EXPRESSIÓ ORAL EN CATALÀ
 • L’ús de la Geolocalització per a potenciar les Ciències Socials: Activitat per treballar la història d’Eivissa amb alumnes d’Educació Primària
 • Programa de Educación Emocional para Educación Primaria
 • Reintroducción del dibujo del natural en la Escuela primaria
 • Treballar les emocions a través dels contes
 • ELS AMBIENTS A L’EDUCACIÓ PRIMÀRIA
 • L'Art a les aules de Primària. Estratègies per una Educació Artística de qualitat
 • Obesitat infantil: un greu problema en auge dins la societat actual.
 • La recepción de la pedagogía de John Dewey en España: una aproximación a través de la revista El Magisterio Español.
 • Programa para el fomento de hábitos saludables
 • La música com a recurs motivacional en les sessions d'Educació Física
 • El juego como recurso para el aprendizaje de la expresión escrita en lengua española
 • El uso del cuento en la enseñanza de la Educación Primaria en inglés
 • La importància del joc educatiu a l'Educació Primària
 • Les aportacions de la teràpia assistida amb animals en un infant amb dificultats d’interacció i comunicació.
 • Les intel·ligències múltiples i el desenvolupament d’aquestes dins l’aula
 • Joc cooperatiu com a eina de l'aprenentatge cooperatiu. En cerca de la resolució no violenta dels conflictes
 • La Música com a instrument per a l'aprenentatge de l'Anglès i altres Llengües
 • Talleres de estimulación del lenguaje y de prevención de las dificultades lingüísticas en alumnos de 3 años del “C. C. La Milagrosa (Palma)”
 • Inclusión de niños con Discapacidad Sensorial en el Área de Educación Física
 • Educación Física inclusiva posada a la práctica
 • Conocimiento y utilización de estrategias específicas con el alumnado con NEE en las aulas de E.F. de nivel de primaria.
 • 5,4
 • Propuesta didáctica para el aumento del tiempo de compromiso motor en las sesiones de Educación Física
 • Educar el cor. Proposta didàctica a les aules d’Educació Primària mitjançant el conte com a recurs didàctic: “Blue, the robot”
 • Adaptación social y acoso escolar en adolescentes con historia de trastorno del desarrollo del lenguaje
 • Disseny de tasques multinivell a Ciències Naturals per 6è d’Educació Primària
 • Prevenció de l'aparició de les dificultats en lectoescriptura
 • Disseny Universal d'Aprenentatge per donar resposta a la diversitat d'alumnat
 • Incorporació de les TIC en l'aprenentatge de la llengua anglesa. Estudi de la situació a les Illes Balears
 • La nutrición y el ciclo biológico de las plantas. El huerto escolar como propuesta didàctica en Educación Primaria.
 • Percepción y satisfacción de las familias en cuanto a las metodologías activas utilizadas en el ámbito educativo.
 • L'ensenyança de la llengua anglesa a l'alumnat de primària amb dislèxia
 • Millora dels hàbits saludables de l’alimentació i la importància de la gestió del temps dels pares.
 • Anàlisi de la relació existent entre la família i l’escola al CEIP Duran Estrany
 • L'objecte en l'art. Una proposta didàctica per al segon cicle d'Educació primària
 • La construcció d'un record. La fotografia escolar a l'Escola primària
 • Propuestas para la introducción de canciones como metodología para el aprendizaje del inglés en Educación Primaria
 • Aprendre ortografia amb les TIC. El cas concret de la vocal neutra.
 • Competencia Social en niños con sordera profunda en Marruecos
 • La música com a eina per fomentar l’atenció en l’alumnat d’Educació Primària
 • Ensenyament/aprenentatge de les sumes i les restes a primer i segon de primària a partir d’una metodologia realista
 • Guia turística/geològica de l’arxipèlag de Cabrera
 • Educació artística i dansa. Desenvolupament d'una proposta didàctica interdisciplinar sobre dansa per a l'Educació primària
 • Proposta d’activitats per treballar el càlcul mental amb material i calculadora en Educació Primària
 • Quins elements inclusius té un centre poc inclusiu?
 • La realitat augmentada a l’educació física: aplicacions i propostes didàctiques.
 • Didàctica de la llengua espanyola: l'ensenyament tradicional enfront de l'ensenyament lúdic (tres experiències)
 • La intervenció primerenca en les dificultats d’aprenentatge.
 • Factors motivacionals que influeixen en la pràctica esportiva durant l’etapa escolar.
 • Els mapes mentals en l'Educació Primària
 • EL MÓN DE LA DISLÈXIA
 • La diversitat a l'escola: anàlisis de les pràctiques eduatives d'un centre concertat de Palma des d'una perspectiva inclusiva
 • PELIGROS DE LAS REDES SOCIALES ¿CÓMO INTERVENIR DESDE EL ÁMBITO ACADÉMICO?
 • Grups Interactius com a pràctica facilitadora i innovadora de l’Educació Inclusiva
 • Análisis del tratamiento de la comprensión lectora en libros de 5º de Primaria y propuesta de mejora
 • El cant coral com a eina educativa per combatre el risc d'exclusió social en infants des del projecte musical i social "Sons de Barri"
 • Factors que intervenen a la transició de primària a secundària
 • L’avaluació i el feedback a l’aula per afavorir la inclusió de tot l’alumnat.
 • Ensenyar a Pensar. Ambients i Habilitats de Pensament.
 • La Llengua Anglesa nascuda de l’Art: proposta transversal de l’aprenentatge d’anglès a partir de l’art.
 • Proyectos educativos para fomentar el hábito lector en Educación Primaria
 • Estudi de necessitats de caràcter Psico-pedagògic en el Servei de Pediatria del Hospital Son Espases III
 • Les TIC com a eina didàctica a l’Educació Física
 • “Crossfit Kids”: propuesta práctica para escolares de 10-12 años.
 • Anàlisi e interpretació de mapes mentals en Geografia de la percepció al Col·legi Sant Bonaventura de Llucmajor
 • Estudi de necessitats de caràcter Psico-pedagògic en el Servei de Pediatria del Hospital Son Espases IV
 • Las TIC que forman parte del PLE del alumnado con déficit visual
 • Análisis de las características de grupos culturales lingüísticamente heterogéneos en Educación Primaria
 • Influencia de la literatura en la etapa primaria
 • Anàlisi del suport educatiu a primària al CEIP Nova Cabana
 • Los grupos interactivos y sus posibilidades en la educación primaria: el caso del CEIP Es Pil·larí
 • L’illa de Cabrera com a lloc didàctic. Itinerari per a 6è d’Educació Primària.
 • Proposta educativa: la intel·ligència emocional a través del Ioga
 • Realitat Augmentada a l'Educació Física. Anàlisi d'aplicacions i propostes didàctiques
 • El sexismo en los cuentos infantiles
 • Avaluació i intervenció fonològica d’una mostra d’alumnes amb deficiència auditiva al Marroc
 • Una proposta didàctica a partir dels continguts de la història de la música
 • Ensenyament de les ciències experimentals a educació primària: Recursos docents
 • La relació entre la implicació de les famílies i el rendiment escolar a l'etapa d'educació primària
 • Anàlisi comparatiu entre la metodologia tradicional i la inmersió lingüística en anglès per a la comprensió i expresó oral a Primària
 • Aprendizaje Cooperativo. Propuesta como metodología innovadora
 • Pràctica productiva: la resolució de problemes per arribar a altres continguts matemàtics.
 • El medio acuàtico como herramienta de Integración Social en Educación Física
 • Els conceptes de massa, volum i densitat mitjançant experiments i la seva evolució durant l'Educació Primària
 • 9,5
 • Educación emocional en educación primaria: Una página web de recursos didácticos
 • El periódico como recurso didáctico para el aprendizaje de la Lengua Española en 6º de Educación Primaria
 • La secuencia didáctica argumentativa: propuesta y aplicación
 • Desigualtat de gènere dins l'àmbit esportiu en alumnes de 5è i 6è d'Educació Primària a Mallorca
 • Dinamització de patis a l'etapa d'Educació Primària
 • 9
 • Un projecte de ràdio escolar: eina TIC per educar en competències
 • APLICACIÓ DE PROPOSTES DIDÀCTIQUES BASADES AMB LES PEDAGOGIES ACTIVES: LA MÚSICA COM A EINA PER TREBALLAR L’AUTOESTIMA I MILLORAR EL RENDIMENT ACADÈMIC
 • La metodologia del treball per projectes en educació primària al CEIP Pintor Joan Miró
 • “MÚSICA I EMOCIONS; PROPOSTA D’INTERVENCIÓ A L’AULA D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA”
 • Creación de una Unidad didáctica basada en el M-learning para el aprendizaje de contenidos de lengua extranjera dirigida a cuarto de primaria
 • Música i emocions
 • Proposal of didactic activities to improve English outcomes in Primary Education Schools through different ICT tools
 • Estudi del temps de compromís motor a les sessions d'educació física
 • La estimulación del lenguaje en alumnos con Trastorno del Espectro Autista (TEA)
 • Els efectes dels mètodes Artigal i comunicatiu en la pronúncia de la llengua anglesa
 • La importància de la motivació a l'escola
 • Una experiència multisensorial per a un infant amb ceguesa. El piano com a instrument terapèutic.
 • La sensibilización com a las previa a la inclusión dins l'àrea d'Educació Física
 • La diversitat familiar a través dels contes
 • L'educació literària: propostes i intervencions per dur a terme a les aules de primària.
 • Resolució de conflictes i convivència escolar. Les Pràctiques Restauratives.
 • Model Teaching Games For Understanding
 • L’alumnat amb altes capacitats Intel·lectuals: Organització per a la intervenció
 • Treball d'investigació sobre com les cançons didàctiques ajuden a l'aprenetatge de vocabulari i la seva pronunciació en la llengua anglesa
 • L’educació emocional a través de l’escriptura. Una proposta didàctica per a Educació Primària.
 • Descobrint Montuïri. Una mirada des de la Geografia
 • 6
 • El Puig de Randa com a element didàctic
 • Utilització dels jocs populars en educacio fisica pel desenvolupament dels valors socials positius
 • Gamificació dins l'Aula d'Anglès
 • La pràctica escolar dels mestres a través de la premsa professional. El cas de la revista El Magisterio Balear (1916).
 • Identidad sonora: proceso creativo en el aula de música en educación primaria
 • Relació de la música amb les emocios i la neurociència. Una proposta pràctica desenvolupada al CEIP Vora Mar
 • Les rondalles mallorquines a les aules d'Educació Primària
 • Relació del clima d’aula amb el rendiment acadèmic dels alumnes a l’Educació Primària
 • La influència de la motivació dins l’àrea de les matemàtiques.
 • Kinestemes: un nou aprenentatge per la lectura
 • El joc com a eina d’ensenyament de llengües.
 • Inclusió, Temps de Compromís Motor i Socialització: és una qüestió genètica?
 • APLICACIÓ DELS RECURSOS TIC A L’ALUMNAT AMB NECESSITATS ESPECÍFIQUES DE SUPORT EDUCATIU
 • L’ENSENYAMENT DE L’ESCRIPTURA: LLETRA LLIGADA Vs. LLETRA D’IMPREMTA
 • El joc en el desenvolupament de la creativitat dels alumnes d'Educació Primària
 • Escoles lliures i democràtiques. La utopia de Summerhill i els principis de l’antiautoritarisme pedagògic a l’actualitat a Mallorca
 • The use of music as a means to learn English.
 • El Movimiento OAOA. Un enfoque para la enseñanza de la Aritmética en la Educación Primaria.
 • El treball i el desenvolupament de les Intel·ligències Múltiples dins els ambients d’aprenentatge en l’Educació Primària
 • Estudi del nivell de desenvolupament lingüístic en un nin de 10 anys amb autisme”
 • La provenció: una eina per reduir els conflictes escolars i millorar el clima d'aula
 • Propuesta didáctica interdisciplinar para la adquisición de competencias artísticas aplicadas a las ciencias naturales Isaac Lemuel Cerdá Donoso Grado de Educación Primaria Año académico 2017-18 DNI del alumno: 49864149B Trabajo tutelado por Antonio José Bennàsar Roig Departamento de Biología Se autoriza la Universidad a incluir este trabajo en el Repositorio Institucional para su consulta en acceso abierto y difusión en línea, con fines exclusivamente académicas y de investigación. Autor Tutor
 • Intervenció de Musicoteràpia a Nins amb Trastorn de l'Espectre Autista a l'Escola.
 • Aprenentatge Cooperatiu a través de la resolució de problemes a l'assignatura d'Educació Física
 • Estimulació de narracions a partir de produccions artístiques
 • L’amistat en la literatura clàssica infantil i juvenil
 • La Competència Musical i la seva Avaluació. Proposta Didàctica d’Inclusió de la Música a les Aules Ordinàries
 • Una salida escolar didáctica por la Serra de Tramuntana con alumnos de sexto de Educación Primaria
 • La diversitat: metodologies que afavoreixen la inclusió de tot l'alumnat
 • Educación emocional y arte a través del calzado
 • Realidad Aumentada en el proceso de enseñanza y apredizaje del inglés en educación primaria
 • Programa de conscienciació i sensibilització de la discapacitat visual per alumnat de l'Educació Primària
 • L'aprenentatge de la lectoescriptura en contextos escolars i amb nins amb necessitats específiques de suport educatiu
 • Els itineraris didàctics: una metodologia participativa i motivadora: La Colònia de Sant Jordi i les salines de S’Avall
 • Memòria seqüencial auditiva: avaluació i intervenció en infants amb hipoacúsia al Marroc
 • Estudi de necessitats de caracter Psico-pedagògic en el Servei de Pediatria del Hospital Son Espases I
 • Escoles Rurals
 • Ús del microscopi a l’escola
 • Urban Scketching: una visió des de l'Escola primària
 • El treball per projectes: del marc teòric a l’anàlisi d’un projecte musical d’aula
 • Els grups interactius com a estratègia per aconseguir una educació inclusiva i de qualitat
 • El transport actiu al'escola CEIP Nova Cabana
 • APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS: GUÍA PRÁCTICA PARA SU APLICACIÓN EN EL AULA
 • La influència de les noves tecnologies dins l'entorn educatiu i social dels infants.
 • Escola i família: una educació de qualitat a través de la participació familiar a l'escola.
 • Estudi sobre el coneixement lingüístic de la població sorda de les Illes Balears.
 • Proposta didàctica: La transversalitat de la música a l’aula
 • Desarrollo de las emociones a través de los cuentos
 • El paisatge i el patrimoni com a matèria escolar
 • La música com a eina per millorar el llenguatge en casos de retard del llenguatge
 • La música com a eina de cohesió, cooperació i inclusió
 • Anàlisi teòric-pràctic del mètode AMCO a Educació Primària
 • L’educació a casa a les Illes Balears com a alternativa pedagògica
 • Proposta per treballar l'educació emocional a l'Educació Primària
 • L'aplicació del joc a l'aula de llengua anglesa
 • Les activitats físiques i esportives extraescolars en l’educació primària augmenten el rendiment acadèmic.
 • La teoría del flujo y su influencia en las matemáticas
 • Estudi de necessitats de caràcter Psico-pedagògic en el Servei de Pediatria del Hospital Son Espases II
 • La gamificació en l'educació física.
 • Los beneficios de la música como recurso didáctico en Educación Física
 • Accés a les TIC per alumnat amb paràlisi cerebral en el centre de Mater
 • Aprendizaje y servicio. Una metodología que puede dar respuesta a la controversia de los deberes y fomentar la participación de las famílias en el sistema educativo
 • Com aplicar l'educació emocional, la creativitat i la motivació de la lectura i escriptura a l'Educació Primària
 • El llenguatge de la programació informàtica en l’àrea de matemàtiques a una aula de primària
 • Les emocions a partir de la música popular
 • Una aportació a l'ús didàctic de les rondalles mallorquines.
 • APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS TRANSDISCIPLNARES EN LAS AULAS DE EDUCACIÓN PRIMARIA: EXPERIENCIA DE UN PROYECTO DE MÚSICA “ELS BARULAIS”
 • Trabajo por proyectos incluyendo la Lengua Inglesa
 • La importància de les emocions dins l'àmbit educatiu
 • La Escuela Democrática: el PEC como instrumento de los docentes. La escuela de las ciudadanas y los ciudadanos del mañana.
 • L’organització dels suports al CEIP Rafal Vell
 • Una proposta d’intervenció coeducativa Educació Primària
 • Els beneficis sensorials, motors i cognitius que aporta l’Educació Musical a l’alumnat d’Educació Primària
 • La situació actual de les biblioteques als centres escolars
 • Anàlisi del concepte de problema matemàtic i la seva aplicació a classe de primària
 • Ús de la calculadora amb activitats contextualitzades a primària
 • El respecte a la diferència
 • Metodologías activas y construcción del conocimiento para todo el alumnado. Recurso para el profesorado
 • Una anàlisi del tipus de suport educatiu que es desenvolupa a les diferents escoles d'Educació Primària de Coiutadella
 • Estudi del canvi lèxic intergeneracional per mitjà dels jocs lingüístics.
 • L’antiautoritarisme en educació: dels referents teòrics i pràctics a la concreció actual a Nono Espai d’Aprenentatge
 • Valorar l'efectivitat dels codis QR per promoure els hàbits de vida saludable.
 • Les proves de selecció de l’alumnat, una proposta per accedir al Grau d’Educació Primària de la UIB
 • El juego como instrumento motivador en la intervención en niños con dificultades de lectoescritura.
 • Propuesta de intervención a partir de un caso práctico de hipoacusia
 • El fracàs escolar en Educació Primària. Una problemàtica cada cop més accentuada en la realitat escolar
 • Anàlisi dels continguts de música clàssica que aparei xen a diferents llibres de text de música d’educació primària
 • Uso de recursos didácticos para la enseñanza del léxico en lengua inglesa como L2
 • Resolució de conflictes en els centres escolars per mitjà de l’Educació Física
 • Primària amb alumnes amb TDA-H: repositori digital de propostes d’implementació
 • Les cançons tradicionals com a millora dels trastorns del llenguatge oral. Intervenció a 6 alumnes del CEE Mater MIsericordiae.
 • Sistemes Augmentatius i/o Alternatius de la Comunicació a nivell de centre
 • Musicoteràpia aplicada a alumnes amb Trastorn de l'Espectre Autista (TEA)
 • La medida en Educación Primaria: una propuesta de intervención
 • Proposta per incrementar l’activitat física dels alumnes del CEIP Mestre Colom de Bunyola
 • Estrategias inclusivas para trabajar el autismo dentro del aula. Aulas UEECO.
 • Intervenció d’un infant amb discapacitat auditiva per tal de millorar la comunicació
 • L’aprenentatge cooperatiu als centres d’Educació Primària
 • La Prehistòria de Mallorca i els talaiots d’Alaró
 • Estudi de cas: Educació Física adaptada per a infant amb Paraparèsia Espàstica Hereditària
 • La importància, les estratègies i els mètodes de relaxació a les aules d’educació primària
 • Aplicació del Termòmetre Lingüístic i intervenció a infants de 5-6 anys. Casos pràctics.
 • las microhabilidades en relación con el ámbito de la educación física
 • Educación emocional, evolución del concepto e implicaciones en el marco legal de la escuela primaria.
 • Efecte dels contes amb moralina en els infants de 3 i 4 anys: una experiència real.
 • Let's talk. Propuesta didáctica para el trabajo de la destreza oral en inglés
 • Intervención educativa escolar en alumnado con discapacidad auditiva en educación primaria.
 • El perfil sociolingüístic del mutisme selectiu en infants d’Educació Primària
 • Relación entre la autoestima y el rendimiento académico.
 • Conductes disruptives a l'aula: causes i intervencions
 • Anàlisi de l'ús de l'Scratch al CEIP Na Caragol
 • El treball per projectes a l’aula
 • Análisis de libros de texto de Lengua Castellana. Propuesta didáctica.
 • la importància del treball cooperatiu i la inserció a l'aula d'educació física
 • La música i les danses rituals de Manacor a les escoles d’aquest municipi: Una proposta didàctica interdisciplinària
 • Influència de les motxilles escolars en el mal d’esquena de nins entre 8 i 12 anys
 • La flipped classroom en las matemáticas
 • La Sal com a producte d'aprenentatge
 • La comprensió oral per a un infant amb hipoacúsia
 • APRENENTATGE COOPERATIU I EDUCACIÓ FÍSICA
 • Treballar els valors a les classes d’Educació Física
 • Anàlisi i estudi de la condició física en alumnes de 5è i 6è curs d’Educació Primària.
 • Estudi descriptiu i transversal sobre la utilització del Youtube dins un centre de primària de Mallorca
 • Ús educatiu de les TIC als CEIPs del Pla de Mallorca
 • La importància del material didàctic en l'aprenentatge significatiu dels alumnes d'educació primària.
 • La importancia de la educación emocional en el desarrollo integral del alumno de primaria.
 • Guia didàctica interactiva d'estudi de Sa Comuna de Lloret
 • ¿Enseñan, en los colegios, español a los alumnos extranjeros?
 • La importància de l'educació emocional dins els centres escolars.
 • Pràctiques Restauratives a les aules d’Educació Primària. Una nova visió a la gestió dels conflictes.
 • L’ensenyament de l’educació sexual a primària
 • Gamificación
 • Factors que influeixen en l'aplicació de l'Aprenentatge Basat en Problemes o Projectes: un estudi des de la percepció del docent.
 • El conte com a recurs didàctic a l'àrea de matemàtiques
 • Dificultats en el procés enesenyament-aprenentatge de les matemàtiques. Percepció de l'assignatura per part d'alumnes i mestres.
 • Educació per a la Salut: un repte pendent
 • Las medidas de la Tierra: talleres de integración de las artes plásticas en la enseñanza de las otras materias para cuarto de educación primaria
 • La intregació de nins amb TEA en centres educatius: UVAI
 • Altas Capacidades en Matemáticas
 • La immigració a l'escola de Felanitx (CEIP inspector Joan Capó). Les llegendes felanitxeres com a eina per a la inclusió a la cultura catalana
 • Una visió teòrica de la integració de les TIC a Educació Primària
 • Aprendizaje del español mediante grupos cooperativos
 • Anàlisi i resposta a la violència en el medi escolar.
 • Aprendizaje cooperativo dentro del aula de Educación Primaria. Análisis bibliográfico y estudio de caso: C.C. CIDE
 • L’Eurítmia: expressar, sentir, aprendre i gaudir.
 • Desarrollo de la competencia comunicativa en lengua inglesa: Juegos dramático y técnicas teatrales
 • Les Activitats Físiques en el Medi Natural: una aproximació als esports aquàtics
 • Anàlisi de la coordinació entre primària i secundària
 • Els conflictes i la prevenció de la violència escolar a l'Educació Primària
 • Estratègies de comunicació i participació entre l'escola, les famílies i l'entorn
 • Com millorar la resolució de problemes matemàtics a partir de la potenciació de la comprensió lectora
 • Las prácticas restaurativas y las emociones
 • Anàlisi de les produccions dels nens com a eina de coneixement i de complement al diagnòstic.
 • La papiroflèxia com a metodologia per treballar la geometria
 • De les Rondalles Mallorquines al llibre il·lustrat: proposta didàctica per a l'escola primària
 • Les habilitats socioemocionals en l'aprenentatge dels infants
 • Animación a la lectura: alumnos, padres y maestros.
 • Tractament de la semàntica. Anàlisi i intervenció en un cas de retard maduratiu
 • La pedagogia Montessori: fonaments, vigència i aplicabilitat a l'actualitat
 • L’activitat física té efectes positius sobre la salut mental?
 • Tipus de suport educatiu: dins i/o fora de les aules de primària.
 • Ensenyament i aprenentatge de l’ortografia de la primera llengua (L1)
 • La música com a eina educativa per afavorir la inclusió del síndrome d'Asperger en l'educació primària
 • Els projectes i la seva aplicació als centres d’Educació Primària de les Illes Balears
 • La relació entre el docent i la família. Importància i orientacions
 • El teatro musical y su influencia sobre el lenguaje en niños: una aproximación experimental
 • Propuesta de un proyecto de enseñanza-aprendizaje sobre los estados de agregación de la materia
 • La importància de l’Educació Emocional en els infants amb DEA
 • La literatura a Primària. Proposta de teatralització a partir de tres gèneres literaris
 • Anàlisi i millora d'un projecte de treball des d'una perspectiva inclusiva
 • Aprenentatge cooperatiu com a metodologia inclusiva
 • La interdisciplinariedad como propuesta para revalorizar las Artes en la Educación Primaria
 • Un gran cambio en la educación Aprender a través de la práctica y la experimentación
 • L'efectivitat de la repetició escolar. Factors i diferents punts de vida sobre el fet de repetir un curs escolar
 • Trastorn d'alteració de conducta i la seva intervenció dins tots els seus àmbits
 • Música i emocions a l’aula de primària: una recepta molt especial dins l’àmbit educatiu
 • Estado de la cuestión del Trabajo por Proyectos en la comarca de Levante: un estudio basado en cuestionarios.
 • Considerant les matemàtiques per comprendre el món
 • Les Matemàtiques estan relacionades amb la Música?
 • Dissenyar i implementar una estratègia gamificada per l'aprenentatge de continguts específics en alglès dirigida a alumnes de quant de primària.
 • Propostes didàctiques amb edublogs a Centres d'Educació Primària
 • Noves metodologies aplicades a les classes d'anglès
 • L'APRENENTATGE COOPERATIU EN L'ASSIGNATURA D'EDUCACIÓ FÍSICA A L'ESCOLA PRIMÀRIA
 • Intervenció de la Pragmàtica per a alumnes autistes
 • Taller d'entrenament cognitiu a l'àrea de llengua catalana
 • La lectoescriptura en l'etapa d'educació primària.
 • La musicoteràpia i el Brain Gym amb alumnes amb Necessitats Educatives Especials
 • La importància de l'Educació Musical dins l'etapa d'Educació Primària per el desenvolupament intel·lectual
 • Gestió i resolució de conflictes a través de l'educació emocional.
 • Educació Física Inclusiva.
 • La pèrdua d'un ésser estimat i el posterior procés de dol en l'educació primària.
 • ¿Varia el grado de bilingüismo en distintos contextos?
 • exergames
 • El càlcul mental com a mètode per aconseguir la mecanització de l’aritmètica durant el cicle de primària
 • Creació d'un material multimèdia dirigit a alumnes nouvinguts, que s'utilitzi com a eina de suport educatiu
 • Aplicació del Termòmetre Lingüístic. Estimulació del llenguatge oral a través dels jocs lingüístics.
 • Pautas de intervención a partir de un caso de Trastorno Negativista Desafiante
 • La resolución de conflictos a través de las Pràcticas Restaurativas
 • ¿Qué beneficios puede aportar la Actividad Física a niños y adultos con síndrome de Down para mejorar sus problemas?
 • Formació docent i apoderament: una proposta de reforçament de les capacitats dels mestres en Educació Primària
 • La percussió corporal com eina de cohesió social en l’aprenentatge musical en Educació Primària
 • Adaptació de la llengua catalana a l'alumnat nouvingut
 • El rol dels personatges protagonistes femenins en obres d'autors rellevants de la literatura infantil i juvenil
 • Propostes per treballar la poesia a l'escola
 • Escape room educatiu de resolució de conflictes
 • Adaptació de l'alumnat immigrant mitjançant l'aprenentatge de la llengua catalana. Recursos didàctics
 • Educación en valores.
 • Jocs i dinàmiques per treballar la inclusió a l’escola.
 • Proposta metodològica per a la millora de la competència oral a les aules de primària
 • Estudi de l'estat actual i de la qüestió a Mallorca envers el tema d'educació emocional i la feina que fan els mestres de primària.
 • Estratègies per a millorar l'expressió oral
 • Efectes de la música en els nins i les nines amb Trastorn de l'Espectre Autista
 • L'Anglès com a Llengua Estrangera a l'Educació Primària.
 • Metodologies docents actuals
 • La educación de la mujer bajo el franquismo: La sección femenina
 • CIL Methodology in Physical Education
 • Les TIC a les aules de Primària
 • El teatro en las aulas
 • Alimentació a l'educació primària en anglès
 • Proposta metodològica del CEIP Miquel Costa i LLobera
 • Importància de la formació universitària dels mestres d'audició i llenguatge
 • Rondalles: una eima per a treballar les emocions
 • Estratègies d'intervenció per a millorar la composició escrita
 • Com explicar contes
 • Estudi sobre l’evolució del CEIP Llorenç Riber (1977-2016)
 • Didáctica, Metodología y Recursos del Inglés en Educación Primaria
 • Les rondalles mallorquines a l'Educació Primària
 • Proposta didàctica per una educació física per a tothom.
 • Una nova visió de les figures geomètriques per mitjà de la intel·ligència corporal-cinestèsica al 2n curs d'Educació Primària
 • Ús i necessitat de formació dels docents en TIC
 • Estrategias de fomento de la lectura en dos centros de Educación Primaria
 • Bones Pràctiques a la Classe d’Educació Musical: un Enfocament Multicultural i Igualitari
 • Discapacidad con mejor calidad de vida
 • La motivación en el proceso de enseñanza/aprendizaje de lenguas extranjeras
 • Contes. Una vitamina pel desenvolupament dels infants
 • Lectura extensiva i biblioteca d'aula en anglès
 • L'hort escolar
 • Proposta d'un projecte per l'ensenyament de ciències experimentals a l'educació primària
 • Redes sociales en la escuela: Una experiencia con Edmodo
 • Literatura amb valors dins l'aula
 • El Comte Mal: estudi i proposta didàctica