Escuchar

Grado en Ingeniería Informática (Plan 2010)

240 créditos - Escuela Politécnica Superior
  Este plan de estudios está a extinguir , no se admiten alumnos de nuevo ingreso. Puedes consultar el plan de estudios vigente correspondiente .

Perfil de ingreso

Preferència per les ciències i la tecnologia en general.

Es recomana que l’alumnat que vulgui iniciar els estudis d’Informàtica tingui:

 1. Capacitat d'anàlisi i reflexió
 2. Capacitat d'observació
 3. Capacitat de treballar de forma metòdica i organitzada
 4. Capacitat de crítica i d'argumentació
 5. Capacitat creativa
 6. Capacitat de raonament lògic
 7. Capacitat de decisió i resolució de problemes
 8. Capacitat d'iniciativa
 9. Capacitat de treball en grup
 10. Interès, i valori positivament les tasques professionals vinculades al camp de la informàtica

Curso de adaptación para los titulados de la UIB

La UIB disposa d’un curs d’adaptació per als titulats en Enginyeria Tècnica d'Informàtica de Gestió i d'Informàtica de Sistemes de la UIB, que els permetrà obtenir el títol de graduat/ada en Enginyeria Informàtica.

El curs té l’informe favorable de l’Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i l’Acreditació (ANECA).

Nre. de places ofertes: 30

Perfil d’admissió

Aquest curs d'adaptació s'ha dissenyat de manera específica per a un perfil d'ingrés corresponent als Titulats en Enginyeria Tècnica d'Informàtica de Gestió i als Titulats en Enginyeria Tècnica d'Informàtica de Sistemes per la Universitat de les Illes Balears amb els plans d'estudis definits en les resolucions del B.O.E. números 27139 del 17 de desembre de 1997 i 26915 del 15 de desembre de 1997 respectivament.

Els estudis amb un perfil d'ingrés diferent a l'anteriorment mencionat podran accedir al curs d'adaptació sense perjudici de que la Comissió de Reconeixement i Transferència de Crèdits del Grau en Enginyeria Informàtica de la UIB estableixi els complements de formació previa que s'estimin necessaris, en funció de les assignatures cursades per cada estudiant.

En cas que la demanda de matriculació superi el nombre de places ofertes. Les sol·licituds s’ordenaran segons la qualificació global obtinguda per l’alumne als estudis d'ingrés.

Estructura del curs

Perfil d'ingrés d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió

Per a l'estudiant amb un perfil d'ingrés d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió s'hauran de cursar les següents assignatures, que duran a la titulació de Grau en Enginyeria Informàtica amb la menció Computació :

 

ASSIGNATURA CRÈDITS
Física 6
Sistemes Intel·ligents 6
Aplicacions Distribuïdes en Internet i Interfícies d'Usuari 6
English for engineering 6
Compiladors I 6
Compiladors II 6
Mineria de Dades 6
Treball Fi de grau 18
Total de crèdits 60

 

On:

 1. En cap cas es convalidarà el Treball Fi de Grau
 2. L'assignatura “Física” es podrà convalidar en cas de que l'alumne hagi cursat com a optativa l'assignatura "Física" (2717-Optativa de 6 crèdits) dels seus estudis d'origen.
 3. L'assignatura “Aplicacions Distribuïdes en Internet i Interfícies d'Usuari” es podrá convalidar en caso de que l'alumne hagi cursat com a optativa l'assignatura “Desenvolupament d’Interfícies d'Usuari” (2715-Optativa de 6 crèdits) dels seus estudis d'origen.
 4. L’assignatura “English for engineering” s'haurà de cursar si no es compleixen le condicions de convalidació establertes en el reglament de la UIB que es pot trobar a l'apartat 5.2.4 del Pla d'Estudis del Grau en Enginyeria Informàtica.
 5. No es convalidarà cap matèria per experiència professional, laboral o ensenyaments universitaris no oficials.
 6. Les convalidacions amb assignatures cursades en altres titulacions diferents a aquest perfil d'ingrés i que no es tenguin en compte en les taules d'adaptació previstes en la memòria del pla d'estudis, s'hauran de determinar per la Comissió de Reconeixement i Transferències de crèdit del grau en Enginyeria Informàtica de la UIB
Perfil d'ingrés d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes

Per a l'estudiant amb un perfil d'ingrés d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes s'hauran de cursar les següents assignatures, que duran a la titulació de Grau en Enginyeria Informàtica amb la menció d'Enginyeria de Computadors:

ASSIGNATURA CRÈDITS
Empresa 6
Intel·ligència Artificial 6
Aplicacions Distribuïdes en Internet e Interfícies d'Usuari 6
English for engineering 6
Arquitectures Avançades 6
Sistemes Encastats 6
Administració de Sistemas Informàtics 6
Treball fi de grau 18
Total de crèdits 60

 

On:

 1. En cap cas es convalidarà el Treball Fi de Grau
 2. L'assignatura “Empresa” es podrà convalidar en cas de que l'alumne hagi cursat com a optativa l'assignatura Introducció a l'Economia d'Empresa” (4000-Optativa de 6
 3. crèdits) dels seus estudis d'origen.
 4. L'assignatura “Sistemes Encastats” es podrà convalidar en caso de que l'alumne hagi cursat com a optativa l'assignatura "Sistemes Encastats” (2747-Optativa de 12 crèdits) dels seus estudis d'origen.
 5. L’assignatura “English for engineering” s'haurà de cursar si no es compleixen le condicions de convalidació establertes en el reglament de la UIB que es pot trobar a l'apartat 5.2.4 del Pla d'Estudis del Grau en Enginyeria Informàtica.
 6. No es convalidarà cap matèria per experiència professional, laboral o ensenyaments universitaris no oficials.
 7. Les convalidacions amb assignatures cursades en altres titulacions diferents a aquest perfil d'ingrés i que no es tenguin en compte en les taules d'adaptació previstes en la memòria del pla d'estudis, s'hauran de determinar per la Comissió de Reconeixement i Transferències de crèdit del grau en Enginyeria Informàtica de la UIB.

 

Condicions de la matrícula

Abans de poder matricular-se els alumnes han de pagar sempre el reconeixement dels crèdits obtinguts del seu títol anterior, més els crèdits que han de cursar obligatòriament. El cost d’aquesta matrícula és el corresponent als preus públics dels ensenyaments oficials de la UIB.

Información de acceso


Reconocimientos

Comisión de reconocimiento y tranferencia de créditos para GEIN

3º vocal
Bermúdez De la Chica, María del Carmen
4º vocal
Gonzàlez Maya, Pablo

Reconocimientos entre planes de estudios

Tablas de equivalencias para el plan de estudio Grado en Ingeniería Informática (Plan 2010)

Ingeniería Informática (Plan 1997)
Ingeniería Informática (Plan 1997) Grado en Ingeniería Informática (Plan 2010)
1470: Procesadores del Lenguaje
 • 21742: Compiladores I
 • 21743: Compiladores II
2347: Sistemas de Gestión de Bases de Datos
21751: Sistemas de Gestión de Bases de Datos
2351: Sistemas Multimedia
21755: Tecnología Multimedia
743: Inteligencia Artificial
21745: Sistemas Inteligentes
744: Simulación
21765: Modelización de Sistemas Informáticos
745: Programación Concurrente
21720: Programación Concurrente
747: Arquitectura de Computadores I
21737: Ampliación de Arquitectura de Computadores
750: Redes de Computadores II
21758: Redes Avanzadas
754: Arquitectura de Computadores II
21764: Garantía de Funcionamiento en Sistemas Informáticos

Ingeniería Técnica en Informática de Gestión (Plan 1997)
Ingeniería Técnica en Informática de Gestión (Plan 1997) Grado en Ingeniería Informática (Plan 2010)
1670: Informática Gráfica I
21714: Informática Gráfica
1671: Estructuras de la Información
21717: Estructuras de Datos
2472: Tecnología de la Programación
21711: Algoritmia
2710: Ampliación de Redes de Computadores
21736: Redes de Computadores
2712: Arquitectura de Computadores
21735: Arquitectura de Computadores
2715: Desarrollo de Interficies de Usuario
21766: Interfaces Gráficas de Usuario
2716: Ingeniería del Software I
21712: Ingeniería del Software
2717: Física
21709: Física
2718: Fundamentos de Computadores
21706: Estructura de Computadores I
2719: Introducción a la Inteligencia Artificial
21722: Inteligencia Artificial
2721: Lenguages de Programación
21721: Lenguajes de Programación
2723: Matemática Discreta
20300: Matemática Discreta
2726: Técnicas Avanzadas de Programación
21747: Algoritmos Avanzados
2727: Técnicas y Herramientas de Gestión de Proyectos
21723: Gestión de Proyectos
2729: Redes de Computadores
21713: Comunicaciones de Datos y Redes
4000: Introducción a la Economía de Empresa
21760: Empresa
4501: Circuitos Digitales
21703: Sistemas Digitales
4503: Álgebra
21705: Métodos del Álgebra Lineal
4504: Análisis Matemático I
20301: Matemáticas II - Cálculo
4505: Fundamentos de la Programación
 • 20302: Programación - Informática I
 • 21707: Programación II
4507: Estadística
20305: Matemáticas III - Estadística
4509: Bases de Datos
 • 21716: Base de Datos I
 • 21726: Bases de Datos II
4512: Sistemas Operativos
21708: Sistemas Operativos
4513: Autómatas y Lenguajes Formales
21710: Teoría de la Computación
4520: Ampliación de Sistemas Operativos
21718: Sistemas Operativos II
4546: Evaluación y Explotación de Sistemas Informáticos
21719: Evaluación de Comportamiento de Sistemas Informáticos

Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas (Plan 1997)
Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas (Plan 1997) Grado en Ingeniería Informática (Plan 2010)
1670: Informática Gráfica I
21714: Informática Gráfica
1671: Estructuras de la Información
21717: Estructuras de Datos
2472: Tecnología de la Programación
21711: Algoritmia
2483: Estructura de Ordenadores
21735: Arquitectura de Computadores
2710: Ampliación de Redes de Computadores
21736: Redes de Computadores
2717: Física
21709: Física
2718: Fundamentos de Computadores
21706: Estructura de Computadores I
2721: Lenguages de Programación
21721: Lenguajes de Programación
2723: Matemática Discreta
20300: Matemática Discreta
2726: Técnicas Avanzadas de Programación
21747: Algoritmos Avanzados
2727: Técnicas y Herramientas de Gestión de Proyectos
21723: Gestión de Proyectos
2729: Redes de Computadores
21713: Comunicaciones de Datos y Redes
2740: Estadística
20305: Matemáticas III - Estadística
2743: Sistemas Digitales
21715: Estructura de Computadores II
2747: Sistemas Empotrados
 • 21739: Percepción y Control para Sistemas Emprotrados
 • 22449: Sistemas Empotrados
3022: Ingeniería del Software
21712: Ingeniería del Software
4000: Introducción a la Economía de Empresa
21760: Empresa
4501: Circuitos Digitales
21703: Sistemas Digitales
4503: Álgebra
21705: Métodos del Álgebra Lineal
4504: Análisis Matemático I
20301: Matemáticas II - Cálculo
4505: Fundamentos de la Programación
 • 20302: Programación - Informática I
 • 21707: Programación II
4509: Bases de Datos
 • 21716: Base de Datos I
 • 21726: Bases de Datos II
4512: Sistemas Operativos
21708: Sistemas Operativos
4513: Autómatas y Lenguajes Formales
21710: Teoría de la Computación
4520: Ampliación de Sistemas Operativos
21718: Sistemas Operativos II
4546: Evaluación y Explotación de Sistemas Informáticos
21719: Evaluación de Comportamiento de Sistemas Informáticos
4547: Laboratorio de Sistemas
21738: Laboratorio de Sistemas Basados en Microcomputador

Reconocimiento automático de créditos entre los títulos de técnicos superiores y los estudios universitarios

Reconocimiento automático de las correspondencias de créditos entre los estudios de los ciclos formativos de grado superior de las familias profesionales de las Illes Balears y los estudios universitaris de grado a Grado en Ingeniería Informática (Plan 2010)
CFGS Técnico Superior en Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos
Asignatura Créditos
20302 - Programación - Informática I 6
21706 - Estructura de Computadores I 6
21760 - Empresa 6
21703 - Sistemas Digitales 6
21713 - Comunicaciones de Datos y Redes 6
21715 - Estructura de Computadores II 6
Optativas 12
Total 48
CFGS Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos
Asignatura Créditos
21706 - Estructura de Computadores I 6
21760 - Empresa 6
21708 - Sistemas Operativos 6
21715 - Estructura de Computadores II 6
21716 - Base de Datos I 6
21726 - Bases de Datos II 6
Optativas 12
Total 48
CFGS Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Informáticas
Asignatura Créditos
20302 - Programación - Informática I 6
21707 - Programación II 6
21760 - Empresa 6
21708 - Sistemas Operativos 6
21716 - Base de Datos I 6
21726 - Bases de Datos II 6
Optativas 12
Total 48
CFGS Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red
Asignatura Créditos
21706 - Estructura de Computadores I 6
21760 - Empresa 6
21708 - Sistemas Operativos 6
21715 - Estructura de Computadores II 6
21716 - Base de Datos I 6
21726 - Bases de Datos II 6
Optativas 12
Total 48

Concesión de créditos de reconocimiento académico