Escuchar

23003. Introducció a la Investigació en Salut i Bioestadística . Grup 1

Identificació de l'assignatura

Assignatura23003 - Introducció a la Investigació en Salut i Bioestadística
Grup Grup 1 ( Campus Digital )
Any acadèmic 2019-20
Crèdits6 crèdits
Període d'impartició Primer semestre
Idioma d'impartició Català
Titulació -

Professors

Professor/aHorari d'atenció alumnes
Hora d'iniciHora de fiDia de la setmanaData d'iniciData de fiDespatx/Edifici
José Juan Antonio Miró Julià
joe.mirojoe.miro@uib.esuib.es
Responsable
08:00h09:00h Dilluns 02/09/201912/01/2020 D-168 AT
Francesc Andreu Rosselló Llompart
cesc.rossellocesc.rossello@uib.esuib.es
10:30h11:30h Dilluns 01/09/201931/01/2020 Son Espases
08:00h09:00h Dimarts 01/02/202031/07/2020 145/Anselm Turmeda

Contextualització

L'estadística és la ciència que estudia i desenvolupa tècniques per recollir, organitzar, resumir, representar i analitzar conjunts de dades (estadística descriptiva) i per deduir informació sobre un conjunt complet de dades a partir de només una mostra (estadística inferencial). Per la seva banda, la bioestadística és l'aplicació específica de l'estadística en ciències de la vida i la salut (biologia, bioquímica, medicina, infermeria, etc.).

Les tècniques estadístiques formen part del mètode científic que fonamenta tant els assajos clínics com l'assistència sanitària basada en l'evidència. Per aquest motiu, l'objectiu central d'aquesta assignatura de formació bàsica és que els estudiants adquireixin una cultura estadística que els permeti interpretar i comunicar resultats estadístics de manera correcta. A banda d'aquest objectiu general, els estudiants han de:

 • Aprendre a avaluar des del punt de vista estadístic les conclusions d'estudis publicats en la literatura científica i en altres mitjans de comunicació.
 • Aprendre a emprar l'estadística en el disseny, la realització i l'anàlisi dels resultats d'estudis biomèdics senzills, i a comunicar-ne els resultats de manera acurada.

Per entendre'ns, l'objectiu no és que l'estudiant sàpiga calcular a mà un el-que-sigui, sinó que entengui el que és i per què serveix, pugui aplicar aquesta comprensió en l'anàlisi de resultats estadístics publicats en la literatura i, si li és necessari, pugui calcular-lo amb un programa informàtic adient. En conseqüència, com a norma general, ometrem el formalisme matemàtic que subjeu les tècniques estadístiques, excepte quan aquest formalisme ajudi a entendre el significat dels resultats.

Requisits

En ser una assignatura de formació bàsica de primer semestre de primer curs, no pot tenir cap requisit previ més enllà dels generals del grau.

Competències

Aquesta assignatura contribueix a assolir els objectius del grau "Conéixer els conceptes bàsics d'estadística i la seva aplicabilitat en les ciències biomèdiques" i "Obtenir, organitzar, interpretar i comunicar informació clínica, científica i sanitària, utilitzant les fonts d'informació clínica i biomèdica i les tecnologies de la informació i comunicació, respectant sempre els principis legals i ètics". Això es concreta en el desenvolupament de les competències de la llista següent.

Específiques

 • CM2-7: Conèixer els conceptes bàsics de bioestadística i la seva aplicació a les ciències mèdiques. Ser capaç de dissenyar i realitzar anàlisis estadístiques senzilles utilitzant programes informàtics i interpretar els resultats. Entendre i interpretar les dades estadístiques en la literatura mèdica
 • CM2-9: Usar amb autonomia un ordinador personal. Emprar els sistemes de cerca i recuperació de la informació biomèdica. Conèixer i manejar els procediments de documentació clínica. Comprendre i interpretar críticament textos científics. Conèixer els principis del mètode científic, la recerca biomèdica i l'assaig clínic. Conèixer els principis de la telemedicina. Conèixer i manejar els principis de la medicina basada en l'evidencia

Genèriques

 • D23: Comunicar-se de manera efectiva i clara, tant de forma oral com escrita, amb els pacients, els familiars, els mitjans de comunicació i altres professionals
 • F32: Saber utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació en les activitats clíniques, terapèutiques, preventives i de recerca
 • G34: Tenir, en l'activitat professional, un punt de vista crític, creatiu, amb escepticisme constructiu i orientat a la recerca
 • G35: Comprendre la importància i les limitacions del pensament científic en l'estudi, la prevenció i el maneig de les malalties
 • G36: Ser capaç de formular hipòtesis, recol·lectar i valorar de forma crítica la informació per a la resolució de problemes, tot seguint el mètode científic
 • G37: Adquirir la formació bàsica per a l'activitat investigadora

Bàsiques

Podeu consultar les competències bàsiques que l'estudiant ha d'haver assolit en acabar el grau a l'adreça següent: http://estudis.uib.cat/grau/comp_basiques/

Continguts

Els continguts de l'assignatura estan dividits en 7 temes (1-7 en la llista que segueix) que s'impartiran en ordre seqüencial (però no té per què ser l'ordre en què apareixen en aquesta guia) i que corresponen als continguts propis de l'assignatura, i tres temes transversals (8-10) que es tractaran al llarg de tot el curs, sovint per mitjà d'activitats específiques, i que estan dedicats a desenvolupar competències concretes

Continguts temàtics

Tema 1 Introducció a la recerca
 • Introducció als conceptes i terminologia bàsics delsestudis biomèdics
 • Els diferents tipus bàsics d'estudis biomèdics
Tema 2 Probabilitats i variables aleatòries
 • Conceptes bàsics de probabilitats i variables aleatòries
 • Probabilitat condicionada, independència, teorema de Bayes,
 • Variables discretes i contínues més importants
 • Aplicacions en ciències de la salut
Tema 3 Estadística descriptiva
 • Descripció tabular i gràfica de dades qualitatives i ordinals
 • Descripció numèrica i gràfica de dades quantitatives
Tema 4 Estimació puntual i per intervals
 • Estimació puntual de paràmetres
 • Intervals de confiança per a un paràmetre
Tema 5 Contrastos d'hipòtesis sobre una i dues poblacions
 • Conceptes bàsics sobre contrastos d'hipòtesis
 • Contrastos d'hipòtesis més usuals sobre un paràmetre d'una i dues poblacions
Tema 6 Altres contrastos
 • ANOVA i contrastos relacionats
 • Contrastos d'associació entre variables qualitatives
 • Contrastos de bondat d'ajust
Tema 7 Regressió
 • Regressió lineal per mínims quadrats: simple i múltiple
Tema 8 (Transversal) Introducció al disseny d'experiments en ciències de la salut
 • Introducció al disseny d'experiments en ciències de la salut
Tema 9 (Transversal) Lectura crítica d'articles científics
 • Anàlisi dels resultats estadístics i les conclusions publicades en articles científics relacionats amb els conceptes i tècniques tractats als temes 1-7
Tema 10 (Transversal) Programari estadístic
 • Ús de programari estadístic per aplicar les tècniques explicades als temes 2-7

Metodologia docent

El contingut teòric dels temes de l'1 al 7 s'impartirà a les classes en grup gran, mentre que els temes transversals es tractaran repartits entre les classes en grup gran, les classes en grup mitjà i l'activitat autònoma dirigida dels estudiants.

Gran part de l'activitat no presencial de l'assignatura es realitzarà a través de les eines telemàtiques que aporti l'Aula Digital. En la pàgina de l'assignatura a l'Aula Digital els estudiants hi trobaran els materials de l'assignatura, qüestionaris i altres activitats voluntàries, i fòrums on podran contactar amb els professors, demanar ajuda als companys, o resoldre els dubtes que sorgeixin durant el treball autònom.

Volum de treball

La quantitat d'hores de treball presencial indicades en aquesta guia docent són les previstes al pla d'estudis, i no tenen per què correspondre a les programades a l'agenda del curs.

La distribució de volum de treball presencial proposada és orientativa, i només representa la planificació que de l'assignatura n'han fet els professors, però sense tenir en compte tots els imprevistos que poden sorgir durant el curs. Pel que fa a la distribució de treball no presencial, és també orientativa i representa la distribució ideal planejada pels professors, però cada estudiant ha de trobar la distribució que més li convengui. Això no obstant, cal avisar que les activitats d'aquesta assignatura estan planejades per a que cada estudiant, per a cada hora de classe presencial, treballi una hora i mitja de manera autònoma (estudi, realització de tasques, activitats a l'Aula Digital, etc.), i que sense aquest treball no presencial serà molt difícil assolir un nivell suficient dels coneixements i les competències desitjades.

El pla de treball detallat s'especificarà a l'Aula Digital, a través del Tauler d'Anuncis i el Calendari.

Activitats de treball presencial (2,4 crèdits, 60 hores)

ModalitatNomTip. agr.DescripcióHores
Classes teòriques Classes de teoria Grup gran (G)

Les classes de teoria serviran per tractar els conceptes i tècniques clau de l'assignatura. Consistirà en exposicions del professor i activitats intercalades. S'hi treballaran les competències CM2-7,CM2-9, D23, F32, G34, G35, G36, G37

35.5
Classes teòriques Tutories Grup gran (G)

Tutories en grup gran

1.5
Classes pràctiques Classes pràctiques Grup mitjà (M)

Les classes pràctiques seran de diferents tipus (entre parèntesis, la durada prevista en hores): Seminaris (7.5), Classes de pràctiques (10), Exposicions de treballs (2.5).

S'hi treballaran les competències CM2-7,CM2-9, D23, F32, G34, G35, G36, G37

20
Avaluació Control Grup gran (G)

S'avaluaran de forma individual els coneixemens i destreses dels estudiants a mig semestre, perquè tant els estudiants com els professors puguin copsar el nivell d'assoliment de coneixements i competències en aquell moment.

1
Avaluació Examen final: Qüestions Grup gran (G)

S'avaluaran de forma individual els coneixemens i destreses dels estudiants a final de curs.

1
Avaluació Examen final: Exercicis Grup gran (G)

S'avaluaran de forma individual els coneixemens i destreses dels estudiants a final de curs.

1

A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves d'avaluació contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els estudiants si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la plataforma Aula digital.

Activitats de treball no presencial (3,6 crèdits, 90 hores)

ModalitatNomDescripcióHores
Estudi i treball autònom individual Estudi individual

Estudi individual, guiat per la realizació de qüestionaris. S'hi treballaran les competències CM2-7,CM2-9

60
Estudi i treball autònom en grup Tasques

L'alumne realitzarà tasques de diferents tipus que s'entregaran i s'avaluaran. S'hi treballaran les competències CM2-7,CM2-9, D23, F32, G34, G35, G36, G37

30

Riscs especifics i mesures de protecció

Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut dels alumnes i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

L'avaluació de l'assignatura depen de:

 • Control : Tindrà un pes del 15% de la nota del curs.
 • Examen final: Qüestions : Tindrà un pes del 25% de la nota del curs.
 • Examen Final: Exercicis: Tindrà un pes del 25% de la nota del curs.
 • Tasques realitzades a classes de pràctiques i de manera no presencial: La nota mitjana tindrà un pes d'un 35% de la nota del curs.

Per raons de rigidesa de la guia docent, hem separatel 35% del pes a la nota final de les tasques pràctiques de manera artificial entre un percentatge per als tallers i un percentatge per a les tasques no presencials, però volem deixar clar que a la pràctica serà la seva mitjana global la que pesarà un 35% de la nota final .

És necessari per aprovar l'assignatura treure com a mínim un 3.5 de cada part de l'examen final. Si es compleix aquest requisit, la nota del curs s'obtindrà com la mitjana ponderada de les notes obtingudes mitjançant les diferents activitats. S'aprovarà l'assignatura si es treu un mínim de 5 a la nota del curs.

Les notes de cada activitat es podran reclamar als professors només durant la setmana següent a publicar-ne la nota. Per al control i l'examen final, s'anunciaran dates de revisió.

A banda del control, les classes pràctiques són l'única activitat d'avaluació presencial que podrien causar un conflicte als estudiants a temps parcial. Cas que n'hi hagi algun que no pugui assistir a cap grup, dissenyarem un intinerari específic que reflecteixi les seves restriccions i l'establirem en un contracte docent firmat per les dues parts.

El tenir o no en compte la nota d'una classe pràctica a la qual l'estudiant no hagi pogut assistir i el repetir o no un examen a un estudiant que no l'hagi pogut fer ho decidiran cas per cas els professors, un cop l'estudiant hagi presentat un justificant de la seva absència o de la seva impossibilitat de realitzar l'examen. En cas de repetició d'un examen, els professors no garanteixen que la segona versió sigui del mateix nivell de dificultat que la primera.

L'examen final serà recuperable en el període extraordinari de recuperació. Cap altra activitat d'avaluació no serà recuperable en cap moment, ni hi haurà cap manera de "pujar nota" en el període extraordinari de recuperació que no sigui recuperar l'examen final. Les condicions per aprovar l'assignatura són les mateixes a la recuperació que a la convocatòria ordinària.

No es permet l'avaluació anticipada.

D'acord amb l'article 33 del Reglament Acadèmic, "amb independència del procediment disciplinari que es pugui seguir contra l'estudiant infractor, la realització demostradorament fraudulenta d'algun dels elements d'avaluació inclosos en guies docents de les assignatures comportarà, a criteri del professor, una menysvaloració en la seva qualificació que pot suposar la qualificació de «suspens 0» a l'avaluació anual de l'assignatura".

Classes pràctiques
Modalitat Classes pràctiques
Tècnica Treballs i projectes ( no recuperable )
Descripció

Les classes pràctiques seran de diferents tipus (entre parèntesis, la durada prevista en hores): Seminaris (7.5), Classes de pràctiques (10), Exposicions de treballs (2.5).

S'hi treballaran les competències CM2-7,CM2-9, D23, F32, G34, G35, G36, G37

Criteris d'avaluació

Avaluació de les tasques entregades. S'avaluaran les competències CM2-7, CM2-9, D23, F32, G34, G35, G36, G37

Percentatge de la qualificació final: 25%

Control
Modalitat Avaluació
Tècnica Proves de resposta llarga, de desenvolupament ( no recuperable )
Descripció

S'avaluaran de forma individual els coneixemens i destreses dels estudiants a mig semestre, perquè tant els estudiants com els professors puguin copsar el nivell d'assoliment de coneixements i competències en aquell moment.

Criteris d'avaluació

Avaluació del control. S'hi avaluaran els coneixements adquirits fins el moment, i el nivell d'assoliment de les competències CM2-7, CM2-9, D23, F32, G34, G35, G36, G37

Percentatge de la qualificació final: 15%

Examen final: Qüestions
Modalitat Avaluació
Tècnica Proves de resposta breu ( recuperable )
Descripció

S'avaluaran de forma individual els coneixemens i destreses dels estudiants a final de curs.

Criteris d'avaluació

Avaluació de l'examen final. S'hi avaluaran els coneixements adquirits durant el curs, i el nivell d'assoliment de les competències CM2-7, CM2-9, D23, F32, G34, G35, G36, G37

Percentatge de la qualificació final: 25% amb qualificació mínima 3.5

Examen final: Exercicis
Modalitat Avaluació
Tècnica Proves objectives ( recuperable )
Descripció

S'avaluaran de forma individual els coneixemens i destreses dels estudiants a final de curs.

Criteris d'avaluació
Percentatge de la qualificació final: 25% amb qualificació mínima 3.5

Tasques
Modalitat Estudi i treball autònom en grup
Tècnica Treballs i projectes ( no recuperable )
Descripció

L'alumne realitzarà tasques de diferents tipus que s'entregaran i s'avaluaran. S'hi treballaran les competències CM2-7,CM2-9, D23, F32, G34, G35, G36, G37

Criteris d'avaluació

S'avaluaran les tasques encarregades a tal fi. S'hi avaluaran les competències CM2-6,CM2-7,CM2-9, D23, F32, G34, G35, G36, G37

Percentatge de la qualificació final: 10%

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Bibliografia bàsica

 • Apunts i altres textos que els professors publicaran o enllaçaran a l'Aula Digital
 • M. A. Martínez González, A. Sánchez-Villegas i altres. "Bioestadística amigable" (3a edición). Elsevier (2014). ISBN: 978-8490225004

Bibliografia complementària

 • T. Swinscow. "Statistics at Square One". Versió lliure ahttps://www.bmj.com/about-bmj/resources-readers/publications/statistics-square-one
 • M. Bland. "An introduction to medical statistics" (4th edition), Oxford University Press (2015). ISBN:978-0199589920

Altres recursos

 • "AprendeR: Introducción al tratamiento de datos con R y RStudio"; Curs de MiriadaX (https://miriadax.net/web/aprende-r-rstudio)
 • "Material docente de la Unidad de Bioestadística Clínica", Hospital Universitario Ramón y Cajal (http://www.hrc.es/bioest/M_docente.html)
 • "StatSoft Electronic Statistics Textbook" (http://www.statsoft.com/textbook)
 • F. Barón, "Apuntes y vídeos de Bioestadística"; curs de bioestadística en ciències de la salut en línia de la Univ. de Málaga (http://www.bioestadistica.uma.es/baron/apuntes/#)