Escuchar

22772. Bases Metodològiques de la Investigació . Grup 1

Identificació de l'assignatura

Assignatura22772 - Bases Metodològiques de la Investigació
Grup Grup 1 ( Campus Digital )
Any acadèmic 2019-20
Crèdits3 crèdits
Període d'impartició Segon semestre
Idioma d'impartició Castellà
Titulació -

Professors

Professor/aHorari d'atenció alumnes
Hora d'iniciHora de fiDia de la setmanaData d'iniciData de fiDespatx/Edifici
Jesús Molina Mula
jesus.molinajesus.molina@uib.esuib.es
Responsable
12:00h14:00h Dilluns 02/09/201929/02/2020 C-204
Concepción Zaforteza Lallemand
concha.zafortezaconcha.zaforteza@uib.esuib.es
Cal concertar cita prèvia amb el professor per a fer una tutoria

Contextualització

L'assignatura de Bases Metodològiques de la Investigació comprèn un ensenyament bàsic, introductori i general per assentar els fonaments d?altres assignatures del currículum de l'estudiant com: Fonaments d'Estadística Aplicada a les Ciències de la Salut (21304) de primer curs i Fonts d?informació en ciències de la salut (22771) de segon curs del grau de Fisioteràpia.
En aquesta assignatura l'estudiant podrà integrar els coneixements i competències relatives a les bases conceptuals que comparteixen les professions de ciències de la salut, i conèixer els conceptes bàsics de la metodologia científica i el model general d'investigació, així com els diferents dissenys d'investigació rellevants en Ciències de la Salut.

Requisits

Recomanables

A nivell acadèmic es recomana que el futur estudiant de grau en fisioteràpia disposi de coneixements, a nivell de pre-grau, relacionats amb les Ciències de la Salut. A més necessita expressar-se correctament de forma oral i escrita en espanyol i català. També és fonamental tenir coneixements bàsics que li permetin comprendre, parlar i escriure en llengua anglesa; així com manejar les eines informàtiques bàsiques.
A nivell personal, es recomanable actituds d'interès pel coneixement científic i els aspectes relacionats amb la salut i la problemàtica social, compromís social i ètic i capacitat d'anàlisi, síntesi i reflexió.

Competències

L'assignatura té el propòsit de contribuir a l'adquisició de les competències que s'indiquen a continuació, les quals formen part del conjunt de competències establertes en el plan d'estudis del grau de Fisioteràpia:

Específiques

  • E2 - Conèixer i comprendre les ciències, els models, les tècniques i els instruments sobre els quals es fonamenta, articula i desenvolupa la fisioteràpia. E15 - Participar en l'elaboració de protocols assistencials de fisioteràpia basada en l'evidència científica, fomentant activitats professionals que dinamitzin la recerca en fisioteràpia. E19 - Comunicar-se de manera efectiva i clar, tant de forma oral com a escrita, amb els usuaris del sistema sanitari així com altres professionals

Genèriques

  • G1 - Capacitat d'anàlisi i síntesi G2 - Capacitat d'organització i planificació G6 - Capacitat de gestió de la informació

Bàsiques

Podeu consultar les competències bàsiques que l'estudiant ha d'haver assolit en acabar el grau a l'adreça següent: http://estudis.uib.cat/grau/comp_basiques/

Continguts

Continguts temàtics

. Unitat didàctica 1

Conceptes bàsics d'investigació: Paradigmes de coneixement i orientacions teòriques

. Unitat didàctica 2

Introducció a l'investigació qualitativa

. Unitat didàctica 3

Introducció a la metodologia quantitativa

. Unitat didàctica 4

Introducció a la assistència basada en l'evidència

Metodologia docent

Activitats de treball presencial (0,08 crèdits, 2 hores)

ModalitatNomTip. agr.DescripcióHores
Avaluació Prova final Grup gran (G)

Es realitzarà un examen global corresponent a la convocatòria oficial i un examen global corresponent al període de recuperació. Aquesta avaluació permetrà valorar si l'estudiant coneix i sap aplicar els continguts que formen part de la matèria. Cada examen tindrà una durada de 1 hora

1
Avaluació Prova parcial Grup gran (G)

Es realitzarà un examen parcial. Aquesta avaluació permetrà valorar si l'estudiant coneix i sap aplicar els continguts que formen part de la matèria. Aquest examen tindrà una durada de 1 hora

1

A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves d'avaluació contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els estudiants si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la plataforma Aula digital.

Activitats de treball no presencial (2,92 crèdits, 73 hores)

ModalitatNomDescripcióHores
Estudi i treball autònom individual o en grup Preparació de les unitats didàctiques

Preparació de cada unitat didàctica amb les seves lectures obligatòries i recomanades. Preparació dels seminaris seguint la proposta d'activitats.
S'hi inclou, a més a més, l'estudi personal per la preparació d'exàmens, les lectures complementàries i la resolució d'exercicis.

73

Riscs especifics i mesures de protecció

Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut dels alumnes i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

D'acord amb l'article 33 del Reglament Acadèmic, "amb independència del procediment disciplinari que es pugui seguir contra l'estudiant infractor, la realització demostradorament fraudulenta d'algun dels elements d'avaluació inclosos en guies docents de les assignatures comportarà, a criteri del professor, una menysvaloració en la seva qualificació que pot suposar la qualificació de «suspens 0» a l'avaluació anual de l'assignatura".

Prova final
Modalitat Avaluació
Tècnica Proves objectives ( recuperable )
Descripció

Es realitzarà un examen global corresponent a la convocatòria oficial i un examen global corresponent al període de recuperació. Aquesta avaluació permetrà valorar si l'estudiant coneix i sap aplicar els continguts que formen part de la matèria. Cada examen tindrà una durada de 1 hora

Criteris d'avaluació

Format de la prova: prova objectiva i de resposta múltiple.adequació de les respostes a les qüestions plantejades segons els continguts teòric. S' haurà de aconseguir un mínim de 4 per que ponderi a la qualificació total

Percentatge de la qualificació final: 50% amb qualificació mínima 4

Prova parcial
Modalitat Avaluació
Tècnica Proves objectives ( recuperable )
Descripció

Es realitzarà un examen parcial. Aquesta avaluació permetrà valorar si l'estudiant coneix i sap aplicar els continguts que formen part de la matèria. Aquest examen tindrà una durada de 1 hora

Criteris d'avaluació

Format de la prova: prova objectiva i de resposta múltiple.adequació de les respostes a les qüestions plantejades segons els continguts teòric. S' haurà de aconseguir un mínim de 4 per que ponderi a la qualificació total

Percentatge de la qualificació final: 50% amb qualificació mínima 4

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Bibliografia bàsica

Bibliografia bàsica


o Chaín Navarro C. Técnicas documentales aplicadas a la investigación. Murcia: DM: Universidad ICE, 2000.
o Agimón JM, Jiménez J. Métodos de investigación. Clínica y epidemiología, 3ª ed. Madrid: Elsevier, 2004.
o Gerrish K, Lacey A. Investigación en Enfermería. 5ª edición. Madrid: Ed. McGraw Hill; 2008.
o Pérez Serrano, G. Investigación cualitativa I: retos e interrogantes, métodos. 1ª ed., Editorial La Muralla, 2008
o Gerrish, K., & Lacey, A. Investigación en enfermería. McGraw-Hill Interamericana. 2008

Bibliografia complementària

Bibliografia complementària


o López Yepes J. La aventura de la investigación científica: guía del investigador y del director de investigación. Madrid: Síntesis, 1995.
o Chain Navarro C. Gestión de información para la investigación científica y tecnológica: manual de actividades prácticas; Colaboran Muñoz Cañavate A, Fuensanta Oreners Barceló MF, Gracia López MT. Murcia: Universidad: DM, 1996.
o Documentación y metodología de la investigación científica: cuaderno de trabajo. Madrid: Paraninfo, 1985
o Carreras Panchón A, Granjel M, Gutiérrez Rodilla BM, Rodríguez Sánchez JA. Guía práctica para la elaboración de un trabajo científico. Bilbao: CITA, 1994
o Graham Stevens EA. Cómo usar la información en trabajos de investigación. 1ª ed. Barcelona: Gedisa, 2001
o Ruiz A, Morillo LE. Epidemiología clínica. Investigación clínica aplicada. Bogotá: Ed. Panamericana, 2004.
o Burns N, Grove SK. Investigación en Enfermería. 3ª edición. Madrid: Ed. Elsevier; 2004.
o Gálvez A. Enfermería basada en la evidencia. Granada: Fundación Index, 2007
o Silva LC. La investigación biomédica y sus laberintos. Madrid: Díaz de Santos, 2009
o Silva LC. Cultura estadística e investigación. Madrid: Díaz de Santos, 1997.
o Irala J, Martínez A, Seguí M. Epidemiología aplicada. Barcelona : Ariel, 2004
o Bunge M. La investigación científica. Barcelona: Ed. Ariel, 1989
o Chalmers AF. ¿Qué es esa cosa llamada ciencia?. Madrid: Díaz de Santos, 1997.
o Fortin MF. El proceso de investigación de la concepción a la realización. México D.F: McGraw Hill, 1999.
o Kuhn TS. La estructura de las revoluciones científicas. México D.F: Fondo de Cultura Económica, 2001
o Báez y Pérez de Tudela J. Investigación cualitativa. Madrid: ESIC, 2007.
o Ruiz Olabuénaga JI. Metodología de la investigación cualitativa. Bilbao: Universidad de Deusto, 2008
o Morse, JM Asuntos críticos en los métodos de investigación cualitativa. Universidad de Alicante. Servicio de Publicaciones, 2005
o Jerry W. Foundations of Qualitative Research Interpretive and Critical Approaches. SAGE Publications, Inc, 2007
o Patton MQ. Qualitative Research & Evaluation Methods. Sage Publications, Inc. 3r edition, 2001
o Denzin K, Yvonna LI. Handbook of Qualitative Research. Sage Publications, Inc; 2nd edition, 2000
o Creswell JW. Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches. Sage Publications, Inc; 2nd edition, 2006.
o Creswell JW. Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. Sage Publications, Inc; 3rd edition, 2008.