Escuchar

22761. Anatomia General . Grup 1

Identificació de l'assignatura

Assignatura22761 - Anatomia General
Grup Grup 1 ( Campus Digital )
Any acadèmic 2019-20
Crèdits6 crèdits
Període d'impartició Primer semestre
Idioma d'impartició Català
Titulació -

Professors

Professor/aHorari d'atenció alumnes
Hora d'iniciHora de fiDia de la setmanaData d'iniciData de fiDespatx/Edifici
María de la Paz Martínez Bueso
paz.martinezpaz.martinez@uib.esuib.es
Responsable
Cal concertar cita prèvia amb el professor per a fer una tutoria
Antonio Santiago Jaume Llinàs
a.jaumea.jaume@uib.catuib.cat
Cal concertar cita prèvia amb el professor per a fer una tutoria
Bernardo Oliver Jaume
b.oliverb.oliver@uib.esuib.es
Cal concertar cita prèvia amb el professor per a fer una tutoria
Álvaro Sabater Gárriz
alvaro.sabateralvaro.sabater@uib.esuib.es
Cal concertar cita prèvia amb el professor per a fer una tutoria

Contextualització

Aquesta assignatura donarà als estudiants els coneixements d'anatomia necessaris per a comprendre de forma bàsica l'estructura del cos humà. Com assignatura bàsica, es relaciona directament amb l'assignatura de Fisiologia Humana i la resta d'assignatures de les diferents especialitats clíniques.

La responsable de l'assignatura és la Dra. Pau Martinez Bueso: http://www.uib.eu/personal/ABTE3MTY5/

Requisits

Competències

Específiques

  • E1- Conocer y comprender la morfologi?a, la fisiologi?a, la patologi?a y la conducta de las personas, tanto sanas como enfermas, en el medio natural y social.

Genèriques

  • CG1-Capacidad de análisis y síntesis
  • CG16- Aprendizaje autónomo

Bàsiques

Podeu consultar les competències bàsiques que l'estudiant ha d'haver assolit en acabar el grau a l'adreça següent: http://estudis.uib.cat/grau/comp_basiques/

Continguts

Els temes i blocs explicats a classe podrien no seguir l'ordre què ve a continuació

Continguts temàtics

Bloc 1 Introducció
1 Organització del cos humà
Bloc 2 Anatomia del sistemes corporals
2 Sistema cardiovascular i limfàtic
3 Aparell respiratori
4 Aparell locomotor
5 Aparell digestiu
6 Sang i sistema immune
7 Sistema tegumentari
8 Sistema excretor
9 Aparell reproductor
10 Sistema endocrí
11 Sistema nerviós

Metodologia docent

Aquesta assignatura es desenvolupa a l'empara del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, per la qual cosa no es permet cap tipus de registre de la mateixa sense el permís explícit del professorat, ni l'ús fraudulent del seu contingut o materials. L?incompliment d?aquestes normes, suposaria un suspens de l?assignatura.

Activitats de treball presencial (2,4 crèdits, 60 hores)

ModalitatNomTip. agr.DescripcióHores
Classes teòriques Classe magistral Grup gran (G)

S'exposaran els fonaments teòrics de la matèria mitjançant lliçons magistrals participatives amb suport audiovisal.

39
Seminaris i tallers Seminaris teòrico-pràctics Grup mitjà (M)

Explicació de aspectes específics de la matèria i resolució de dubtes relacionats amb aquesta.

15
Avaluació Examen parcial Grup gran (G)

Exàmens al final de determinats temes per l'avaluació de coneixements teòrico-pràctics

2
Avaluació Examen final Grup gran (G)

Examen final per a l'avaluació de coneixements teòricopràctics

2
Altres Presentació de l'assignatura Grup gran (G)

Es presentarà al professorat i s'explicarà el funcionament de l'assignatura i la guia docent

2

A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves d'avaluació contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els estudiants si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la plataforma Aula digital.

Activitats de treball no presencial (3,6 crèdits, 90 hores)

ModalitatNomDescripcióHores
Estudi i treball autònom individual Estudi individual

Estudi de la teoria i preparació dels exàmens.

70
Estudi i treball autònom en grup Estudi en grup

Estudi dels aspectes teòrico-pràctics i resolució d'activitats o tasques

20

Riscs especifics i mesures de protecció

Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut dels alumnes i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

La qualificacio? final es realitza mitjanc?ant les següents activitas avaluatives:

- Prova parcial objectiva (NO RECUPERABLE). Correspon al 30% de la qualificacio? final.
- Resolucio? d'activitats evaluativas en seminaris (NO RECUPERABLE). Correspon al 20% de la qualificacio? final.

- Prova objectiva final (RECUPERABLE). Correspon al 50% de la qualificacio? final.

Aquesta prova es realitzara? en finalitzar el curs i al peri?ode extraordinari d'avaluacio?. La prova nome?s es valorara? a partir d'una nota mi?nima de 4,0. E?s a dir, si no es treu un mi?nim d'un 4, aquest component comptara? com un 0 amb la resta d'elements avaluatius.

ATENCIÓ:

Aquells alumnes que no superin l'assignatura una vegada realitzades les activitats avaluatives a final de semestre, podran fer-ho en el període d'avaluació extraordinària, amb les segu?ents condicions:
- Se conservarà la qualificació dels seminaris (no recuperables) realitzades durant el semestre que cumplesquin les condicions que pertoquin.
- Se conservarà la qualificació de les avaluacions parcials (no recuperalble) realitzades durant el semestre.
- Se realitzarà un examen final que suposará un 50% de l?assignatura i farà mitja ponderada (només si s?obté un 4 o una nota superior) amb la resta d?elements avaluatius segons s?ha explicat anteriorment. És a dir, si no se treu un mínim d?un 4, aquest apartat comptarà com a 0.

Avís: El plagi es considera frau en l'avaluació amb caràcter general, per la qual cosa es regularà per l'establert en l'Article 32 del Reglament Acadèmic

D'acord amb l'article 33 del Reglament Acadèmic, "amb independència del procediment disciplinari que es pugui seguir contra l'estudiant infractor, la realització demostradorament fraudulenta d'algun dels elements d'avaluació inclosos en guies docents de les assignatures comportarà, a criteri del professor, una menysvaloració en la seva qualificació que pot suposar la qualificació de «suspens 0» a l'avaluació anual de l'assignatura".

Seminaris teòrico-pràctics
Modalitat Seminaris i tallers
Tècnica Altres procediments ( no recuperable )
Descripció

Explicació de aspectes específics de la matèria i resolució de dubtes relacionats amb aquesta.

Criteris d'avaluació

Durant alguns seminaris es plantejaran activitats i/o tasques i/o treballs relacionats amb la fonamentació i l'aplicació de la teòrica tractada per
la seva resol.lució i/o exposició per part de l'alumnat i/o entrega de treball

Percentatge de la qualificació final: 20%

Examen parcial
Modalitat Avaluació
Tècnica Altres procediments ( no recuperable )
Descripció

Exàmens al final de determinats temes per l'avaluació de coneixements teòrico-pràctics

Criteris d'avaluació

- Resposta a les preguntes tipus vertader/fals, de resposta múltiple i/o preguntes curtes on es valorarà: capacitat de síntesi, exactitud de la resposta i capacitat per relacionar continguts.
No elimina materia

Percentatge de la qualificació final: 30%

Examen final
Modalitat Avaluació
Tècnica Altres procediments ( recuperable )
Descripció

Examen final per a l'avaluació de coneixements teòricopràctics

Criteris d'avaluació

- Resposta a les preguntes tipus vertader/fals, de resposta múltiple i/o preguntes curtes on es valorarà: capacitat de síntesi, exactitud de la resposta i capacitat per relacionar continguts.
- Perquè aquesta nota faci mitja ponderada amb les altre notes, s'ha de treure un mínim d'un 4. És a dir, si no se treu un mínim d?un 4, aquest apartat comptarà com a 0.

Percentatge de la qualificació final: 50% amb qualificació mínima 4

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Bibliografia bàsica

- Atlas de Anatomía Humana. 3 tomos. Anastasi G, Gaudio E, Tacchetti C, Rodríguez Baeza A. Ergon Edi-Ermes, 2018.
- Tortora G J, Derrickson B. Principios de anatomia y fisiologi?a. Editorial Me?dica Panamericana, Me?xico, 2018.
- Netter FH. Atlas de anatomi?a humana. Masson, Barcelona. 2015
- Sobotta P. Atlas de anatomi?a. Ed. Me?dica Panamericana. Ed. 22. 2018
- Melloni JL, Dox IG, Melloni BJ. Secretos de Anatomía. Ed. Marbán. 3ª Ed. Madrid, 2011.

Bibliografia complementària

1. Calais- Germain B. Anatomía para el movimiento (Tomo I y II). Barcelona: Libros de La Liebre de Marzo, 1994.

Altres recursos

- Visible Body: accès des de la web de la biblioteca de la UIB
- Acland anatomy: http://es.aclandanatomy.com/