Escuchar

22713. Infermeria de l'Adult II . Grup 1

Identificació de l'assignatura

Assignatura22713 - Infermeria de l'Adult II
Grup Grup 1 ( Campus Digital Illes )
Any acadèmic 2019-20
Crèdits6 crèdits
Període d'impartició Primer semestre
Idioma d'impartició Castellà
Titulació -

Professors

Professor/aHorari d'atenció alumnes
Hora d'iniciHora de fiDia de la setmanaData d'iniciData de fiDespatx/Edifici
Jorge Pericás Beltrán
jordi.pericasjordi.pericas@uib.esuib.es
Responsable
11:35h12:35h Dimecres 11/09/201912/03/2020 C209/ Guillem CC
Javier Fosch Mur
xavier.foschxavier.fosch@uib.catuib.cat
Cal concertar cita prèvia amb el professor per a fer una tutoria
Susana González Torrente
s.gonzalezs.gonzalez@uib.esuib.es
Cal concertar cita prèvia amb el professor per a fer una tutoria

Contextualització

Aquesta assignatura forma part de la formació obligatòria vinculada al mòdul d'intervenció clínica a l'adult. Permet a l'estudiant conèixer els processos fisiopatològics més freqüents en la persona adulta que són fonamentals per a planificar les intervencions infermeres que ajudin a la persona i família a afrontar de forma adequada els problemes de salut.

Aquesta assignatura, tracta sobre la intervenció infermera en les persones afectades pels processos fisiopatològics relacionats amb la captació, transport de gasos i interrelació orgànica.

També introdueix a l'estudiant en l'aprenentatge teoricopràctic d'alguns procediments terapéutics infermers necessaris per a controlar la situació clínica del pacient i l'abordatje interdisciplinar.

El professor Jordi Pericàs és ATS, Diplomat Universitari en Fisioteràpia, Biòleg i Doctor en Ciències Biològiques. Ha treballat professionalment 20 anys com a infermer al sistema privat i públic, i desde 1991 a la UIB com a professor titular d'universitat impartint infermeria medicoquirúrgica i altres.

A TOTS ELS EFECTES ES CONSIDERARÀ COMUNICADA A TOTS ELS ALUMNES QUALSEVOL INFORMACIÓ QUE DURANT EL CURS ES PENJI AL ?TAULER D'ANUNCIS? DE L'ASSIGNATURA A MOODLE.

Requisits

Recomanables

Per un aprofitament òptim, és aconsellable haver cursat les matèries: Bases històriques i profesionals de la Infermeria Metodologia de les cures infermeres. Anatomia i Fisiologia. Bioquímica i nutrició. Farmacologia, Alimentació i dietoterapia, Estadística.

Competències

Específiques

  • Específiques ? Capacitat per a valorar, analitzar, planificar i avaluar les situacions de salut susceptibles de cures d'infermeria en l'individu, família i en la comunitat amb la finalitat de desenvolupar projectes d'educació, prevenció de la malaltia i promoció de la salut (CE-3) ? Capacitat per a utilitzar i aplicar en la pràctica clínica els coneixements científics, tecnològics i tècnics que afavoreixin la continuïtat i la complementarietat de les cures infermers (CE-12)

Transversals

  • Bàsiques ? Podeu consultar les competències bàsiques que l'estudiant ha d'haver assolit en acabar el grau a l'adreça següent: http://estudis.uib.cat/ca/grau/comp_basiques/

Genèriques

  • Genèriques ? Capacitat d'anàlisi i síntesi (CG-1) ? Capacitat per a identificar problemes i prendre decisions basades en els resultats d'investigació per a resoldre'ls de forma autònoma (CG-7) ? Aprenentatge autònom (CG-12)

Bàsiques

Podeu consultar les competències bàsiques que l'estudiant ha d'haver assolit en acabar el grau a l'adreça següent: http://estudis.uib.cat/grau/comp_basiques/

Continguts

Els continguts d'aquesta guia docent poden constituir materia d'avaluació a qualsevol parcial.

Continguts temàtics

Teoria Bloc 1

Bloc 1. Valoració i interpretació fisiopatològica de dades clíniques. El dolor: fisiopatologia, valoració, maneig, tractament. Atenció al pacient i a la familia en els processos fisiopatològics que afecten a la respiració.

Intervenció infermera en els processos fisiopatològics en la captació i transport de gasos. Semiologia. Gasometria, insuficiència respiratòria. Problemes ventilatoris obstructius: MPOC i asma. Problemes restrictius: Peumoconiosi, trastorns pleurals. Càncer de pulmó i laringe. Infeccions respiratòries: Pneumònies, tuberculòsi pulmonar, fibrosi quística.

Teoria Bloc 2

Bloc 2. Atenció al pacient i a la familia en els processos fisiopatològics que afecten al sistema cardiovascular.

Intervenció infermera en els processos fisiopatològics en la interrelació orgànica. Semiologia. Transtorns de la perfusió de gasos: edema agut de pulmó, tromboembolismes. Hipertensió arterial pulmonar, cor pulmonale . Coronariopaties, aterosclerosi, insuficiència cardiaca, valvulopaties. Hipertensió arterial sistèmica. Insuficiencia circulatòria.

Tallers Bloc 3

Bloc 3. Introducció a la electrocardiografia. Fonamentació del enregistrament i de la interpretació del procediment electrocardiogràfic.

Taller sobre reconéixement i maneig d'arritmies cardiaques.

Taller sobre reconéixement i maneig d'isquèmies cardiaques.

Taller Bloc 4

Bloc 4. Taller sobre organització i maneig d'un grup de deshabituació tabàquica.

Metodologia docent

Activitats de treball presencial (2,32 crèdits, 58 hores)

ModalitatNomTip. agr.DescripcióHores
Classes teòriques Valoració clínica i alteracions respiratòries Grup gran (G)

Mitjançant l'exposició per part del professor i/o videoclasses*, s'establiran els fonaments teòrics dels diferents temes del Bloc 1. S'informarà a l'alumne del mètode de treball i del material necessari per a preparar de forma autònoma els continguts

Matèria constitutiva del Parcial 1

Percentatge de la qualificació final: 35%

*La suma de les hores de classe presencial i les hores de videclasse no podran superar les establertes com a presencials en aquesta guia docent (58 h).

24
Classes teòriques Alteracions cardiovasculars Grup gran (G)

Mitjançant l'exposició per part del professor i/o videoclasses*, s'establiran els fonaments teòrics dels diferents temes del Bloc 2. S'informarà a l'alumne del mètode de treball i del material necessari per a preparar de forma autònoma els continguts.

Matèria constitutiva del Parcial 2

Percentatge de la qualificació final: 30%

*La suma de les hores de classe presencial i les hores de videclasse no podran superar les establertes com a presencials en aquesta guia docent (58 h).

17
Seminaris i tallers Tallers de reconéixement i maneig d'alteracions electrocardiogràfiques Grup mitjà (M)

Bloc 3: Taller 1 sobre reconéixement i maneig d'arritmies cardiaques. Taller 2 sobre reconéixement i maneig d'isquèmies cardiaques.

La matèria constitutiva del Parcial 3, serà el contingut dels dos tallers (arritmies i isquèmies) juntament amb el de les aproximadament 5 hores teòriques d?introducció a la electrocardiografia.

Percentatge de la qualificació final: 30%

13
Seminaris i tallers Taller de deshabituació tabàquica Grup mitjà (M)

Bloc 4. Taller sobre maneig de grups de deshabituació tabàquica

Matèria constitutiva del Parcial 4

Percentatge de la qualificació final: 5%

4

A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves d'avaluació contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els estudiants si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la plataforma Aula digital.

Activitats de treball no presencial (3,68 crèdits, 92 hores)

ModalitatNomDescripcióHores
Estudi i treball autònom individual o en grup Treball individual i en grup

Debats a diferents possibles fòrums.

92

Riscs especifics i mesures de protecció

Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut dels alumnes i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

Amb data, 9 de desembre, de 16 a 18h, es realitzarà el Parcial 1. Els continguts avaluats correspondran als temes del Bloc 1 vists fins uns dies abans de la data d?examen.

Amb data, 23 de gener 2019, de 9 a 12h, es realitzarà el Parcial 2 que inclourà la part de respiratori que no s'hagi avaluat al Parcial 1 i els contiguts de cardiovascular (Bloc 2).

El mateix dia, després del Parcial 2, es realitzarà el Parcial 3, que consistirà amb els continguts d?introducció a la electrocardiografía (aproximadament 5 h) i els continguts dels dos tallers de reconeixement d?alteracions mitjançant electrocardiografia

El seminari sobre deshabituació tabàquica, serà matèria del Parcial 4 i serà avaluat a l'aula el mateix dia que es realitzi el taller.

Si després del examens de gener l'avaluació d'algun parcial no arriba a una qualificació mínima de 5 sobre 10 o figura com a no presentada, es podrà optar a la seva recuperació a l?avaluació extraordinària del dia 14 de febrer de 9 a 12h. Una vegada feta dita recuperació es seguiran els mateixos criterisponderals de constitució de la qualificació final de l?assignatura que pel gener, considerant la nova nota.

L'assignatura es considerarà aprovada si en el promitg dels tres parcials i el seminari de deshabituació ponderats tal com s'explica apart, s'obté una qualificació de 5 ó més punts sobre 10.

El tipus d?examen estarà constituit per proves objectives i/o preguntes de resposta curta. En cas de que un alumne, segons el reglament acadèmic, justifiqui la impossibilitat de presentarse a una avaluació o ho faci fora de les dates programades en aquesta guia, se li oferirà una avaluació alternativa constituida per qu?estions a desenvolupar o una prova oral segons el critèri que el professor consideri més adient.

Les qu?estions dels exàmens seran extretes de les presentacions dels diferents temes desenvolupats a l?aula o a les videoclasses, tant a partir del seu contingut literal como de la seva comprensió. Durant el desenvolupament de les proves avaluatives no es permetrà cap consulta al professorat que versi sobre l?estructura o continguts de la matèria de l?examen.

D'acord amb l'article 33 del Reglament Acadèmic, "amb independència del procediment disciplinari que es pugui seguir contra l'estudiant infractor, la realització demostradorament fraudulenta d'algun dels elements d'avaluació inclosos en guies docents de les assignatures comportarà, a criteri del professor, una menysvaloració en la seva qualificació que pot suposar la qualificació de «suspens 0» a l'avaluació anual de l'assignatura".

Valoració clínica i alteracions respiratòries
Modalitat Classes teòriques
Tècnica Proves objectives ( recuperable )
Descripció

Mitjançant l'exposició per part del professor i/o videoclasses*, s'establiran els fonaments teòrics dels diferents temes del Bloc 1. S'informarà a l'alumne del mètode de treball i del material necessari per a preparar de forma autònoma els continguts

Matèria constitutiva del Parcial 1

Percentatge de la qualificació final: 35%

*La suma de les hores de classe presencial i les hores de videclasse no podran superar les establertes com a presencials en aquesta guia docent (58 h).

Criteris d'avaluació

Matèria constitutiva del Parcial 2

Percentatge de la qualificació final: 30%

Alteracions cardiovasculars
Modalitat Classes teòriques
Tècnica Proves objectives ( recuperable )
Descripció

Mitjançant l'exposició per part del professor i/o videoclasses*, s'establiran els fonaments teòrics dels diferents temes del Bloc 2. S'informarà a l'alumne del mètode de treball i del material necessari per a preparar de forma autònoma els continguts.

Matèria constitutiva del Parcial 2

Percentatge de la qualificació final: 30%

*La suma de les hores de classe presencial i les hores de videclasse no podran superar les establertes com a presencials en aquesta guia docent (58 h).

Criteris d'avaluació

Matèria constitutiva del Parcial 1

Percentatge de la qualificació final: 35%

Tallers de reconéixement i maneig d'alteracions electrocardiogràfiques
Modalitat Seminaris i tallers
Tècnica Proves objectives ( recuperable )
Descripció

Bloc 3: Taller 1 sobre reconéixement i maneig d'arritmies cardiaques. Taller 2 sobre reconéixement i maneig d'isquèmies cardiaques.

La matèria constitutiva del Parcial 3, serà el contingut dels dos tallers (arritmies i isquèmies) juntament amb el de les aproximadament 5 hores teòriques d?introducció a la electrocardiografia.

Percentatge de la qualificació final: 30%

Criteris d'avaluació

Matèria constitutiva del Parcial 3. Inclourà els continguts del Bloc 3.

Percentatge de la qualificació final: 30%

Taller de deshabituació tabàquica
Modalitat Seminaris i tallers
Tècnica Altres procediments ( no recuperable )
Descripció

Bloc 4. Taller sobre maneig de grups de deshabituació tabàquica

Matèria constitutiva del Parcial 4

Percentatge de la qualificació final: 5%

Criteris d'avaluació

Matèria constitutiva del Parcial 4

Percentatge de la qualificació final: 5%

Treball individual i en grup
Modalitat Estudi i treball autònom individual o en grup
Tècnica Altres procediments ( no recuperable )
Descripció

Debats a diferents possibles fòrums.

Criteris d'avaluació
Percentatge de la qualificació final: 0%

Recursos, bibliografia i documentació complementària

La majoria de les referències bibliogràfiques es podran consultar on-line i les adreces es subministraran específicament a cada capítol mitjançant un document en format power-point acompanyat d?una carpeta de documents associats. Tota aquesta informació estarà penjada a Google Drive a una adreça que es facilitarà el primer dia de classe. De totes maneres, seguidament, s'especifiquen una serie de llibres que poden complementar l'estudi de les materies per l'alumne.

Bibliografia bàsica

Harrison (2016). Principios de Medicina Interna, (19ed). McGraw-Hill Interamericana Editores, S.A. ISBN: 9786071513359.
Luis Rodrigo, M.T. (2015). Enfermería Clínica. Cuidados enfermeros a las personas con trastornos de salud. Ed.Wolters Kluwer. ISBN 9788415840640.Carpenito, L. J. (2005). Planes de Cuidados y Documentación Clínica en Enfermería (4ª ed). McGraw-Hill Interamericana. (Madrid).
Guyton & Hall. (2011). Tratado de fisiología médica (12ª ed.) S.A. Elsevier España. ISBN 9788480868198.

Bibliografia complementària

Beare P.G. y Myers J.L. (2002).Principios y Práctica de la Enfermería Médico-Quirúrgica. (3ª ed). Vol. 1.2. Harcourt-Brace. (Madrid).
Fernández-Ayuso, J. & Morillo-Rodríguez, D. (2016). Enfermería clínica I. Ed.: S.A. ELSEVIER ESPAÑA. ISBN: 9788490224953.
Le Mone, P; Burke, K. (2009). Enfermería Médico-Quirúrgica . Vol. I y II Licitec (Madrid).Luis, M. T. (2008). Los diagnósticos enfermeros. Revisión crítica y guía práctica. Masson. (Barcelona). ISBN 9788445819166
Lewis, S.L. et al. (2018). Guía práctica de enfermería médico-quirúrgica, 10ª ed. Ed.: S.A. ELSEVIER ESPAÑA. ISBN: 9788491132462.
Morillo-Rodríguez, D. (2016). Enfermería clínica II. Ed.: S.A. ELSEVIER ESPAÑA. ISBN: 9788490224960.
Smeltzer, S.C. & Bare, B. G. (2005). Enfermería medicoquirúrgica de Brunner y Suddarth (10ª. Ed.). México: McGraw-Hill Interamericana.
Smith, S. (2009).Técnicas de Enfermería Clínica , de las técnicas básicas a las avanzadas. Tomos I y II. Edimar Editores.(Madrid)
Swearingen, P.C. (2008). Manual de Enfermería Médico-Quirúrgica. (6ª ed). Harcourt-Brace de España. (Barcelona).
Uribe-Olivares, R.A. (2019). Fisiopatología. La ciencia del por qué y el cómo. Ed. Elsevier. ISBN: 9788490229347