Escuchar

22546. Responsabilitat Social de l'Empresa . Grup 1

Identificació de l'assignatura

Assignatura22546 - Responsabilitat Social de l'Empresa
Grup Grup 1 ( Campus Digital 50 )
Any acadèmic 2019-20
Crèdits6 crèdits
Període d'impartició Segon semestre
Idioma d'impartició Català
Titulació -

Professors

Professor/aHorari d'atenció alumnes
Hora d'iniciHora de fiDia de la setmanaData d'iniciData de fiDespatx/Edifici
José María Carretero Gómez
josem.carreterojosem.carretero@uib.esuib.es
Responsable
10:00h11:00h Dimarts 02/09/201931/07/2020 Tutoria electrònica amb cita prèvia per e-mail - Despatx DB001 Edif Jovellanos
Cristina Canet Moyà
c.canetc.canet@uib.esuib.es
17:00h18:00h Dilluns 09/09/201930/06/2020 despacho profesores asociados

Contextualització

Les empreses tenen un paper central a la societat actual i han d?estar preparades per poder respondre a les diferents demandes que se li plantegen des de diferents col?lectius d?aquesta societat. Afortunadament, cada cop hi ha més exemples del món de l?empresa que mostren com la maximització del benefici i la generació de valor per als accionistes són compatibles amb polítiques empresarials que afavoreixen, també, objectius socials i mediambientals. Així doncs, aquesta assigantura té com a objectiu contribuir a la formació necessària per tal que aquests exemples d?empreses siguin cada cop més nombrosos.

Requisits

Aquesta assignatura no té requisits previs, si bé es necessari que els alumnes tenguin coneixements d'estratègia empresarial i comptabilitat.

Competències

Amb aquesta assignatura l'alumne segueix el procés d'adquisició de competències genèriques i específiques desenvolupades a les assignatures relacionades amb l'estudi de l'organització de l'empresa. En concret es reforcen les competències relatives a la capacitat de prende decisions estratègiques i de gestió relacionades amb el grups d'interès de les empreses.

Específiques

  • 23. Capacitat per aplicar eines d'anàlisi estratègic, tècniques d'investigació i avaluació i desenvolupar programes d'intervenció en base als objectius fixats.
  • 26. Capacitat per adquirir coneixements bàsics de gestió i teoria de les organitzacions per comprendre la diversitat de funcions empresarials i organitzatives, així com les característiques del treball directiu.

Genèriques

  • 4. Capacitat de resolució de problemes aplicant els coneixements a la pràctica.

Bàsiques

Podeu consultar les competències bàsiques que l'estudiant ha d'haver assolit en acabar el grau a l'adreça següent: http://estudis.uib.cat/grau/comp_basiques/

Continguts

Aquesta assignatura presenta i analitza de manera rigorosa el concepte de responsabilitat social empresarial (RSE), discuteix aspectes com l?ètica empresarial i la reputació, i dóna els instruments necessaris per tal que les empreses puguin incorporar elements de responsabilitat social dins la planificació, la gestió i l?organització de la seva activitat. Així mateix, també s?estudiaran els referents de la comunicació d?informació social i la seva verificació externa.

Continguts temàtics

1 Origen i abast de la RSE

- Introducció i conceptes

- Polítiques públiques

- Ètica i empresa

2 Eines de gestió i comunicació

- Instruments d'implantació, i normes i estàndards de gestió

- Instruments i estàndards de comunicació i verificació

3 Dimensions de la RSE

- Bon govern corporatiu

- Corrupció

- Gestió responsable de la cadena de valor: relacions internacionals, proximitat

- Finances ètiques

4 Gestió Responsable de Recursos Humans

Metodologia docent

La metodologia inclou classes magistrals, classes pràctiques amb estudis de casos, seminaris impartits per experts de l'àmbit professionals. L'avaluació consistirá en activitats presencials, com exercicis i estudis de casos a les classes pràctiques i proves objectives. Cal destacar tambéque, l'assignatura formarà part del projecte Campus Extens,el qual incorpora l'ús de la telemàtica a l'ensenyament universitari. Mitjançant la plataforma de teleeducació Moodle l'alumne tindrà a la seva disposició una comunicació en línia i a distància amb el professor, material docent en forma de documents electrònics, etc.

Activitats de treball presencial (1,8 crèdits, 45 hores)

ModalitatNomTip. agr.DescripcióHores
Classes teòriques Classes teòriques d'exposició de continguts Grup gran (G)

Donar a conèixer els continguts teòrics de l'assignatura per part del professor.

18
Classes pràctiques Classes pràctiques Grup mitjà (M)

Classes pràctiques on s'analitzaran casos pràctics relacionats amb els continguts de l'assignatura

20
Avaluació Examen parcial 2 Grup gran (G)

Examen a realitzar durant el periode d'impartició de classes.Tipus test i/o respostes breus.

1.5
Avaluació Examen parcial 1 Grup gran (G)

Examen a realitzar durant el període d'impartició de classes. Tipus test i/o respostes breus.

1.5
Avaluació Proves a les classes pràctiques (treballs, casos, etc.) Grup gran (G)

Es donará a l'alumnat casos pràctics i/o lectures que haurà de lliurar en format treball o comentar i discutir durant les classes.

4

A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves d'avaluació contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els estudiants si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la plataforma Aula digital.

Activitats de treball no presencial (4,2 crèdits, 105 hores)

ModalitatNomDescripcióHores
Estudi i treball autònom individual o en grup Estudi dels continguts i treballs

Estudi dels continguts teòrics i de resolució de casos pràctics en grups o de forma individual

105

Riscs especifics i mesures de protecció

Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut dels alumnes i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

D'acord amb l'article 33 del Reglament Acadèmic, "amb independència del procediment disciplinari que es pugui seguir contra l'estudiant infractor, la realització demostradorament fraudulenta d'algun dels elements d'avaluació inclosos en guies docents de les assignatures comportarà, a criteri del professor, una menysvaloració en la seva qualificació que pot suposar la qualificació de «suspens 0» a l'avaluació anual de l'assignatura".

Examen parcial 2
Modalitat Avaluació
Tècnica Proves objectives ( recuperable )
Descripció

Examen a realitzar durant el periode d'impartició de classes.Tipus test i/o respostes breus.

Criteris d'avaluació

Examen parcial tipus test i/o de preguntes de resposta breu. Nota validació (mínima per poder superar l'assignatura): 3

Percentatge de la qualificació final: 20% amb qualificació mínima 3

Examen parcial 1
Modalitat Avaluació
Tècnica Proves objectives ( recuperable )
Descripció

Examen a realitzar durant el període d'impartició de classes. Tipus test i/o respostes breus.

Criteris d'avaluació

Examen tipus test i/o de preguntes de resposta breu. Nota validació (mínima per poder superar l'assignatura): 3

Percentatge de la qualificació final: 45% amb qualificació mínima 3

Proves a les classes pràctiques (treballs, casos, etc.)
Modalitat Avaluació
Tècnica Treballs i projectes ( no recuperable )
Descripció

Es donará a l'alumnat casos pràctics i/o lectures que haurà de lliurar en format treball o comentar i discutir durant les classes.

Criteris d'avaluació

Treballs i exercicis a lliurar durant el curs, a més de la participació activa a classe. La part corresponent a la part 1 del curs suposa un pes del 15%, mentre que la corresponent a la part 2 (recursos humans) un 20%.

Percentatge de la qualificació final: 35%

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Al llarg del curs s'anirà lliurant diferent material docent, especialment mitjançant la pàgina web de l'assignatura a Campus Extens.

Bibliografia bàsica

Heal, Geoffrey, 2008, When principles pay. Corporate social responsibility and the bottom line. Columbia University Press.

Sarries Sanz, L. y Casares García, E. (2008). Buenas Prácticas de Recursos Humanos. ESIC: Madrid.