22418. Electrònica de Potència . Grup 5

Identificació de l'assignatura

Assignatura22418 - Electrònica de Potència
Grup Grup 5 ( Campus Digital )
Any acadèmic 2018-19
Crèdits6 crèdits
Període d'impartició Primer semestre
Idioma d'impartició Català
Titulació -

Professors

Professor/aHorari d'atenció alumnes
Hora d'iniciHora de fiDia de la setmanaData d'iniciData de fiDespatx/Edifici
Jaume Verd Martorell
jaume.verdjaume.verd@uib.esuib.es
(Responsable)
15:00h16:00h Dimarts 01/10/201831/07/2019 F-305 / Mateu Orfila
Salvador Barceló Adrover
salva.barcelosalva.barcelo@uib.esuib.es
Cal concertar cita prèvia amb el professor per a fer una tutoria
Gabriel Torrens Caldentey
gabriel.torrensgabriel.torrens@uib.esuib.es
14:30h15:30h Dimecres 10/09/201821/12/2018 F-17 (Mateu Orfila)

Contextualització

L'assignatura Electrònica de Potència pertany al mòdul de Tecnologia Específica en Electrònica Industrial de l'Ordre Ministerial CIN/351/2009 (BOE 20 de febrer de 2009) on s'estableixen els requisits per a la verificació de títols universitaris oficials que habilitin per a l'exercici de la professió d'Enginyer Tècnic Industrial. És tracta d' una de les tres assignatures obligatòries de la matèria denominada Sistemes de Potència , juntament amb les assignatures de Electrotècnia i Màquines Elèctriques ubicades al primer i segon semestre respectivament del tercer curs del pla d'estudis d'EEIiA de la UIB.

Aquesta assignatura obligatòria complementa la formació fonamental de l'enginyer en el món de l'electrònica, en particular en l'àmbit de l'Electrònica de Potència. Així, es posa de manifest la relació d'aquesta assignatura amb altres assignatures englobades dins la matèria genèrica anomenada Sistemes Electrònics Analògics del Pla d'Estudis, el que permet donar una visió global del diferents vessants de l'Electrònica aplicada a la indústria.

Una formació completa en Electrònica de Potència ha de cobrir tres aspectes fonamentals: els dispositius semiconductors de potència (que es tracten a l'assignatura Tecnologia Electrònica ), els principals tipus i topologies de convertidors d'energia elèctrica i finalment una descripció de les aplicacions dels convertidors i sistemes electrònics de potència. En aquesta assignatura es tractaran els diferents tipus de convertidors així com algunes de les seves principals aplicacions que permeten assolir una base sòlida per una futura formació adicional en aquest camp, a través per exemple, de les diferents assignatures de la matèria denominada Optatives de Sistemes de Potència .

Professorat :

 • Xavier Gili Pérez (Llicenciat en Física i Doctor en Enginyeria Electrònica per la UIB) és professor associat de l'àrea de Tecnologia Electrònica i investigador del Grup de Sistemes Electrònics.
 • Gabriel Torrens Caldentey (Enginyer Industrial i Doctor en Enginyeria Electrònica per la UIB) és professor Ajudant Doctor de l'àrea de Tecnologia Electrònica. Té experiència professional en l'àmbit de l'enginyeria i és investigador del Grup de Sistemes Electrònics.
 • Jaume Verd Martorell (Doctor en Enginyeria Electrònica per la Universitat Autònoma de Barcelona) és profesor Titular d'Universitat dins l'àrea de Tecnologia Electrònica i investigador del Grup de Sistemes Electrònics. Ha impartit docència des del 2001 a la UAB i a la UIB en diversos estudis d'Enginyeria i de Física. Té reconeguts tres quinquenis de docència i dos sexenis d'investigació.

Requisits

Encara que en el pla d'estudis no s'estableixen requisits formals, és molt recomanable haver seguit la programació temporal que apareix en el pla d'estudis.

Recomanables

És recomana haver cursat les assignatures d' Electrònica Analògica i Teoria de Circuits abans de matricular-se a Electrònica de Potència i cursar alhora les assignatures Tecnologia Electrònica i Electrotècnia .

Competències

Específiques

 • E22. Coneixement aplicat d'electrònica de potència
 • E24. Capacitat per dissenyar sistemes electrònics analògics, digitals i de potència

Genèriques

 • T10. Capacitat per resoldre problemes aplicant els coneixements a la pràctica

Bàsiques

Podeu consultar les competències bàsiques que l'estudiant ha d'haver assolit en acabar el grau a l'adreça següent: http://estudis.uib.cat/grau/comp_basiques/

Continguts

Els continguts es divideixen en quatre grans blocs, el primer dedicat als fonaments de l'electrònica de potència, un segon i de més pes específic on s'estudiaran els convertidors estàtics de potència, un tercer bloc adicional sobre aspectes més pràctics i finalment un bloc de laboratori per a l'experimentació amb circuits electrònics de potència.

Continguts temàtics

0 Presentació de l'assignatura
 • Sentit de l'assignatura dins el Pla d'Estudis.
 • Objectius i organització de l'assignatura.
 • Metodologia docent i avaluació.
 • Cronograma.

Bloc I Introducció i fonaments
1 Fonaments de l?Electrònica de Potència
 • Camp d?aplicació de l?electrònica de potència
 • Conversions energètiques. Classificació.
 • Blocs d?un convertidor de potència. Fonts i càrregues de potència.

2 Eines d?anàlisis i simulació de circuits de potència
 • Metodologia d?anàlisis de circuits de potència.
 • Fonaments matemàtics.
 • Eines d?ajuda al disseny i simulació.
Bloc II Convertidors estàtics de potència
3 Convertidors CC/CC
 • Introducció i classificació.
 • Convertidors CC/CC sense aïllament
 • Convertidors CC/CC amb aïllament
4 Convertidors CA/CC: Rectificadors
 • Introducció i classificació.
 • Rectificadors no controlats
 • Rectificadors controlats
5 Convertidors CC/CA: Inversors
 • Introducció i classificació.
 • Inversors d?ona quadrada
 • Inversors modulats
6 Convertidors CA/CA
 • Introducció i classificació
 • Reguladors d?alterna
 • Cicloconvertidors
Bloc III Aspectes pràctics
7 Protecció de dispositius semiconductors
 • Interruptors estàtics
 • Associació de semiconductors
 • Xarxa d'ajuda a la commutació i proteccions
8 Aplicacions dels convertidors de potència

Bloc IV Laboratori d'Electrònica de Potència
CL0 Introducció al PSIM

PL1 Convertidors CC/CC
 • Disseny amb PSIM
 • Análisis experimental amb mòduls ALECOP
PL2 Rectificadors
 • Disseny amb PSIM
 • Análisis experimental amb mòduls ALECOP

Metodologia docent

Activitats de treball presencial (2,4 crèdits, 60 hores)

ModalitatNomTip. agr.DescripcióHores
Classes teòriques Classes Magistrals Grup gran (G)

Mitjançant el mètode expositiu el professor establirà els fonaments teòrics així com l'exemplificació pràctica dels diferents temes que constitueixen l'assignatura. El professor, si troba pertinent, pot utilitzar diferents metodologies per tal de fomentar i augmentar la participació activa de l'alumnat.

Finalitat: adquirir les competències E22, E24.

27
Classes pràctiques Projectes de Laboratori Grup mitjà 2 (X)

Els alumnes, constituits en diferents grups, realitzaran 6 sessions de laboratori (PL1 i PL2) de 2 hores cada una sota la supervisió del professor. Aquestes sessions permetran complementar i aplicar els conceptes teorico-pràctics exposats dins l'aula mitjançant l'anàlisis i experimentació amb diferents convertidors estàtics de potència.

A diferència de la Classe de Laboratori, els diferents grups han de realitzar aquestes pràctiques d'una forma autònoma. Per això, s'exigeix una preparació previa de cada una de les sessions mitjançant la lectura i estudi del guió de laboratori corresponent, fent èmfasi en la introducció teòrica, els exercisis preparatoris i la seva relació amb els temes tractats durant les classes teòriques.

S'exigirà de forma individual a l'inici de la primera sessió de la pràctica corresponent (PL1, PL2) l'entrega de les qüestions o exercisis previs que s'indiquin als guions de laboratori corresponents.

Finalitat: adquirir la competència E22, E24

12
Classes pràctiques Classes de Problemes Grup mitjà (M)

Mitjançant el mètode de ressolució d'exercisis i problemes s'aplicaran els fonaments teòrics a casos concrets i s'interpretaran els resultats obtinguts. A tal fi, els alumnes disposaran d'una col·lecció de problemes que el professor resoldrà en part i principalment a la pissarra.

Finalitat: adquirir les competències E24, T10.

11
Classes de laboratori Introducció al PSim Grup mitjà 2 (X)

En aquesta classe de laboratori (CL0) s'introduirà als alumnes l'eina de simulació de circuits de potència PSim mitjançant la realització d'una pràctica totalment guiada. A tal fi, es disposarà d'un guió exhaustiu detallant pas a pas les diferents activitats que han de realitzar.

S'exigirà de forma individual a l'inici de la sessió l'entrega de les qüestions o exercisis previs que s'indiquin al guió de pràctiques corresponent.

Finalitat: adquirir la competència E24.

2
Tutories ECTS Avaluació contínua Grup mitjà (M)

Aquestes classes es destinaran a activitats centrades en l'alumne amb la finalitat de realitzar un seguiment i avaluació contínua del seu procés d'aprenentatge. El professor durant el semestre proposarà una sèrie de problemes per entregar en la sessió de Tutories ECTS corresponent (4 sessions de 1 hora).

Durant aquestes 4 sessions, el professor resoldrà a la pissarra el problema prèviament proposat i el alumnes el corregiran utilitzant tècniques de co-avaluació entre parells on un alumne determinat corregeix l'examen d'un altre.

Finalitat: adquirir les competències E24, T10.

4
Avaluació Qüestionari Global Grup gran (G)

Es realitzarà una prova final escrita global, d'una durada aproximada de 1 hora, durant el període d'avaluació complementari per tal d'avaluar si l'alumne ha adquirit i sap aplicar els conceptes teoricopràctics desenvolupats a l'assignatura.

Aquesta prova final tendrà el format de qüestionari tipus test amb tres alternatives de resposta on les qüestiona plantejades abarcaran absolutament tots els continguts de l'assignatura: conceptes teòrics i aplicats així com relacionats amb les activitats de laboratori desenvolupades.

Finalitat: adquirir les competències E22, T10.

1
Avaluació Exàmens de Problemes Grup gran (G)

Es realitzaran dos exàmens de problemes durant el curs corresponent aproximadament a les dues meitats del temari de l'assignatura. Aquestes proves tendran una durada aproximada de 90 minuts i consistiran en la ressolució de problemes per part dels alumnes de forma individual amb la finalitat de realitzar un seguiment i avaluació contínua del seu procés d'aprenentatge.

 • El primer examen (EP1) es realitzarà durant el període lectiu ordinari, mentre que el segon (EP2) es realitzarà durant el període d'avaluació complementari. L'EP1 es podrà recuperar en aquest període d'avaluació complementari.
 • Les dues parts (EP1 i EP2) es podran recuperar de forma global durant el període d'avaluació extraordinari.

Finalitat: adquirir les competències E24, T10.

3

A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves d'avaluació contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els estudiants si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la plataforma Campus Extens.

Activitats de treball no presencial (3,6 crèdits, 90 hores)

ModalitatNomDescripcióHores
Estudi i treball autònom individual Estudi i ressolució de problemes

Es contempla principalment la realització de les següents activitats:

*) Estudi dels diferents conceptes teòrics exposats principalment durant les classes de teoria: profundització en la matèria exposada pel professor durant les classes magistrals, desenvolupament si cal d'una part de la teoria relacionada amb el tema corresponent, etc.

*) Treball individual d'aplicació pràctica dels conceptes teòrics: ressolució dels diferents problemes proposats pel professor, ressolució i anàlisis dels diferents problemes inclosos en la col·lecció de problemes, realització si correspon d'activitats complementaries proposades en la intranet (Campus Extens), lectura del guió i realització dels càlculs i/o qüestions prèvies de les diferents pràctiques de laboratori, etc.

Finalitat: adquirir les competències E22, E24, T10.

60
Estudi i treball autònom en grup Informes de laboratori

Contempla principalment la finalització del projectes de laboratori fora de les sessions presencials (p.e. simulacions de convertidors estàtics de potència amb PSIM) així com l'elaboració de l'informe corresponent de cada un dels projectes de laboratori (PL1 i PL2).

Finalitat: adquirir les competències E24, T10.

30

Riscs especifics i mesures de protecció

Degut a la naturalesa de les pràctiques que es desenvoluparan al laboratori, una incorrecta utilització, manipulació i/o muntatge dels sistemes elèctrics/electrònics de potència (mòduls didàctics del fabricant ALECOP) poden exposar a l'alumnat a diferents riscs de segurerat. Aquests riscs inclouen principalment els contactes elèctrics i cremades tèrmiques.

Per tant, és molt important seguir les següents indicacions per tal de minimitzar els riscs anteriorment esmentats:

 • Respectar les normes generals del Laboratori d'Electrònica de l'EPS en totes les activitats que es desenvolupin en aquest espai.
 • Utilitzar única i exclussivament el material previst al laboratori de potència i indicat per la realització de les diferents pràctiques (cables de connexions, aparellatge elèctric, equips de mesura. etc.).
 • Seguir les indicacions dels professors de pràctiques i dels guions corresponents alhora de realitzar els diferents muntatges elèctrics i/o experiments.

Per a la realització de les pràctiques s'utilitzaran diferents mòduls comercials del fabricant ALECOP que garanteix el seu caràcter didàctic i la seguretat d'aquests. Els manuals d'aquests mòduls es troben a disposició de l'alumnat dins el laboratori de potència.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

S'obtindrà una qüalificació numèrica entre 0 i 10 punts per a cada activitat avaluativa, la qual serà ponderada segons el seu pes indicat a fi d'obtenir la qualificació global de l'assignatura.

Cal realitzar almenys els dos Exàmens de Problemes i el Qüestionari Global per tal que a les actes de qualificacions aparegui com a "Presentat" amb la qualificació corresponent. En qualsevol altre cas, apareixerà com a "No Presentat".

 • En el període lectiu ordinari es realitzarà l?EP1 i en el període complementari l'EP2 i el Qüestionari Global.
 • En la convocatòria extraordinària es podran recuperar tant el Qüestionari Global com els Exàmens de Problemes (EP1, EP2). En tot cas, els EP1 i EP2 no seran recuperables per separat i es realitzarà un únic examen global de recuperació que englobarà les dues parts.

Per susperar l'assignatura s'hauran de cumplir dues condicions indispensables:

a) Obtenir un mínim de 5 punts en la suma ponderada de totes les activitats d'avaluació previstes.

b) Obtenir almenys 5 punts en la suma ponderada dels Exàmens de Problemes i del Qüestionari Global amb una nota mínima de 4 en cada part. Aquestes proves (que són individuals, presencials i recuperables) suposen el 45% de la nota de l'assignatura.

Si es compleix la primera condició però no la segona, s'assignarà la qualificació de "suspès" amb una nota numèrica de 4.5 punts tal i com especifica la normativa.

Finalment, és important remarcar l'especificat a l'article 32 del Reglament Acadèmic de la UIB respecte al frau en l'avaluació (https://seu.uib.cat/fou/acord/102/10273.html) que especifica:"Article 32. Frau: Amb independència del procediment disciplinari que es pugui seguir contra l?estudiant infractor, la realització demostradorament fraudulenta d?alguna de les activitats d?avaluació incloses en l?avaluació d?alguna assignatura comportarà, segon les circumstancies, una menysvaloració en la seva qualificació que, en els casos més greus, pot arribar a la qualificació de «suspens» (0,0) a la convocatòria anual. En particular, es considera un frau la inclusió en un treball de fragments d?obres alienes presentats de tal manera que es facin passar com a propis de l?estudiant". Així, el fet que un estudiant cometi frau en l'avaluació es considerarà com una falta greu i, per tant, es prendran les mesures acadèmiques i disciplinaries pertinents.

D'acord amb l'article 33 del Reglament Acadèmic, "amb independència del procediment disciplinari que es pugui seguir contra l'estudiant infractor, la realització demostradorament fraudulenta d'algun dels elements d'avaluació inclosos en guies docents de les assignatures comportarà, a criteri del professor, una menysvaloració en la seva qualificació que pot suposar la qualificació de «suspens 0» a l'avaluació anual de l'assignatura".

Projectes de Laboratori
Modalitat Classes pràctiques
Tècnica Proves de resposta breu ( no recuperable )
Descripció

Els alumnes, constituits en diferents grups, realitzaran 6 sessions de laboratori (PL1 i PL2) de 2 hores cada una sota la supervisió del professor. Aquestes sessions permetran complementar i aplicar els conceptes teorico-pràctics exposats dins l'aula mitjançant l'anàlisis i experimentació amb diferents convertidors estàtics de potència.

A diferència de la Classe de Laboratori, els diferents grups han de realitzar aquestes pràctiques d'una forma autònoma. Per això, s'exigeix una preparació previa de cada una de les sessions mitjançant la lectura i estudi del guió de laboratori corresponent, fent èmfasi en la introducció teòrica, els exercisis preparatoris i la seva relació amb els temes tractats durant les classes teòriques.

S'exigirà de forma individual a l'inici de la primera sessió de la pràctica corresponent (PL1, PL2) l'entrega de les qüestions o exercisis previs que s'indiquin als guions de laboratori corresponents.

Finalitat: adquirir la competència E22, E24

Criteris d'avaluació

Realització i entrega (individual) de les qüestions o exercicis previs indicats en el guió de laboratori corresponent (PL1 i PL2).

Adequació dels procediments utilitzats i exactitut dels resultats obtinguts així com la correcció de les interpretacions i raonaments emesos.

Només s'acceptarà l'entrega del qüestionari previ fins 10 minuts després de l'inici de la primera sessió del PL1 o del PL2 en la data fixada al cronograma.

Percentatge de la qualificació final: 6%

Introducció al PSim
Modalitat Classes de laboratori
Tècnica Proves de resposta breu ( no recuperable )
Descripció

En aquesta classe de laboratori (CL0) s'introduirà als alumnes l'eina de simulació de circuits de potència PSim mitjançant la realització d'una pràctica totalment guiada. A tal fi, es disposarà d'un guió exhaustiu detallant pas a pas les diferents activitats que han de realitzar.

S'exigirà de forma individual a l'inici de la sessió l'entrega de les qüestions o exercisis previs que s'indiquin al guió de pràctiques corresponent.

Finalitat: adquirir la competència E24.

Criteris d'avaluació

Realització i entrega (individual) de les qüestions o exercisis previs indicats en el guió.

Adequació dels procediments utilitzats per a la ressolució dels exercicis i exactitut dels resultats obtinguts així com la correcció de les interpretacions i raonaments emesos.

Només s'acceptarà l'entrega del qüestionari previ fins 10 minuts després de l'inici de la sessió en la data fixada al cronograma.

Percentatge de la qualificació final: 4%

Avaluació contínua
Modalitat Tutories ECTS
Tècnica Sistemes d'autoavaluació ( no recuperable )
Descripció

Aquestes classes es destinaran a activitats centrades en l'alumne amb la finalitat de realitzar un seguiment i avaluació contínua del seu procés d'aprenentatge. El professor durant el semestre proposarà una sèrie de problemes per entregar en la sessió de Tutories ECTS corresponent (4 sessions de 1 hora).

Durant aquestes 4 sessions, el professor resoldrà a la pissarra el problema prèviament proposat i el alumnes el corregiran utilitzant tècniques de co-avaluació entre parells on un alumne determinat corregeix l'examen d'un altre.

Finalitat: adquirir les competències E24, T10.

Criteris d'avaluació

Adequació dels procediments utilitzats per a la ressolució dels problemes proposats i exactitut dels resultats obtinguts. El professor, a part de resoldre el problema a la pissarra, fixarà un protocol d'avaluació que permetrà optimitzar la correcció del problemes a partir d'uns criteris comuns i objectius.

Així mateix, el professor pot sel·leccionar una mostra del total dels problemes realitzats i corregits pels alumnes a fi de comprovar la correcta avaluació d'aquests. En el cas de trobar incorrecciones manifestes i notables en l'avaluació, l'alumne avaluador en qüestió serà penalitzat mitjançant la reducció de la seva nota.

Percentatge de la qualificació final: 15%

Qüestionari Global
Modalitat Avaluació
Tècnica Proves objectives ( recuperable )
Descripció

Es realitzarà una prova final escrita global, d'una durada aproximada de 1 hora, durant el període d'avaluació complementari per tal d'avaluar si l'alumne ha adquirit i sap aplicar els conceptes teoricopràctics desenvolupats a l'assignatura.

Aquesta prova final tendrà el format de qüestionari tipus test amb tres alternatives de resposta on les qüestiona plantejades abarcaran absolutament tots els continguts de l'assignatura: conceptes teòrics i aplicats així com relacionats amb les activitats de laboratori desenvolupades.

Finalitat: adquirir les competències E22, T10.

Criteris d'avaluació

Percentatge de les respostes correctes amb penalització de les respostes incorrectes.

Percentatge de la qualificació final: 15% amb qualificació mínima 4

Exàmens de Problemes
Modalitat Avaluació
Tècnica Proves de resposta llarga, de desenvolupament ( recuperable )
Descripció

Es realitzaran dos exàmens de problemes durant el curs corresponent aproximadament a les dues meitats del temari de l'assignatura. Aquestes proves tendran una durada aproximada de 90 minuts i consistiran en la ressolució de problemes per part dels alumnes de forma individual amb la finalitat de realitzar un seguiment i avaluació contínua del seu procés d'aprenentatge.

 • El primer examen (EP1) es realitzarà durant el període lectiu ordinari, mentre que el segon (EP2) es realitzarà durant el període d'avaluació complementari. L'EP1 es podrà recuperar en aquest període d'avaluació complementari.
 • Les dues parts (EP1 i EP2) es podran recuperar de forma global durant el període d'avaluació extraordinari.

Finalitat: adquirir les competències E24, T10.

Criteris d'avaluació

Adequació dels procediments utilitzats per a la ressolució dels problemes i exactitut dels resultats obtinguts. També es valorarà la correcció de les interpretacions i raonaments emesos a l'hora de resoldre el problema.

Percentatge de la qualificació final: 30% amb qualificació mínima 4

Informes de laboratori
Modalitat Estudi i treball autònom en grup
Tècnica Informes o memòries de pràctiques ( no recuperable )
Descripció

Contempla principalment la finalització del projectes de laboratori fora de les sessions presencials (p.e. simulacions de convertidors estàtics de potència amb PSIM) així com l'elaboració de l'informe corresponent de cada un dels projectes de laboratori (PL1 i PL2).

Finalitat: adquirir les competències E24, T10.

Criteris d'avaluació

Estructura de l'informe, redacció i ús adequat del llenguatge tècnic, adeqüació dels càlculs teòrics i simulacions realitzats, exactitut dels resultats experimentals obtinguts, adequació de les interpretacions i conclusions referents als resultats obtinguts i a les qüestions plantetjades.

S'avaluaran per separat els dos informes (PL1 i PL2) d'acord amb els criteris anteriors. A més, la nota de cada informe es ponderarà per un factor (FA) que dependrà del percentatge d'assistència a les 3 sessions de pràctiques. FA = (0.7*A/100 + 0.3), on A és l'assistència en %.

Percentatge de la qualificació final: 30%

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Bibliografia bàsica

 • Daniel W. Hart, "Electrónica de Potencia", Prentince Hall, 2001.
 • Muhammad H. Rashid, "Electrónica de Potencia: Circuitos, Dispositivos y Aplicaciones", Ed. Thomson, 2004

Bibliografia complementària

 • N. Mohan, T.M. Undeland, W.P. Robbins, "Power Electronics: Converters, applications and design", Ed. John Wiley & Sons, Inc. 2003.
 • S. Martínez, J. Gualda, "Electrónica de Potencia: Componentes, topologías y equipos", Ed. Thomson, 2006.

Altres recursos

S'utilitzarà l'aplicació Campus Extens (UIBdigital) per posar a disposició del alumnes el diferent material que el professorat cregui oportú, com per exemple: presentacions de les classes teòriques, col·leccions de problemes, guions de pràctiques, material didàctic adicional, etc.

Els alumnes podran utilitzar Campus Extens per realitzar tutories virtuals o consultes diverses a través de les eines disponibles en aquesta plataforma.