22413. Regulació Automàtica . Grup 5

Identificació de l'assignatura

Assignatura22413 - Regulació Automàtica
Grup Grup 5 ( Campus Digital )
Any acadèmic 2018-19
Crèdits6 crèdits
Període d'impartició Segon semestre
Idioma d'impartició Català
Titulació
 • Grau d'Enginyeria Informàtica (Pla 2014) - Tercer curs
 • Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica - Segon curs
 • Grau d'Enginyeria Informàtica (Pla 2010) - Tercer curs

Professors

Professor/aHorari d'atenció alumnes
Hora d'iniciHora de fiDia de la setmanaData d'iniciData de fiDespatx/Edifici
Gabriel Oliver Codina
golivergoliver@uib.esuib.es
(Responsable)
Cal concertar cita prèvia amb el professor per a fer una tutoria

Contextualització

Regulació Automàtica (RA) forma part, juntament amb Control per Computador (CxC), de la matèria Regulació i Control. És una assignatura obligatòria del Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica i també s'ofereix com optativa al Grau d'Enginyeria Informàtica. En aquesta assignatura es presenten els principis de la teoria de controlclàssic, combinant coneixements teòrics i pràctics. L'alumne podrà entendre i dominar els fonaments que regeixen el control continu de sistemes linials invariants en el temps.

Requisits

En termes generals, és molt recomanable seguir amb aprofitament la programació temporal del pla d'estudis. Pel cas particular de RA és important haver adquirit les competències específiques de les assignatures que s'indiquen a continuació.

Recomanables

22400 - Matemàtiques per a l'enginyeria
20301 - Matemàtiques II (Càlcul)

22401 - Física General
20302 - Programació (Informàtica I)

Competències

Específiques

 • Coneixements sobre els fonaments dels automatismes i mètodes de control (E12)
 • Coneixements i capacitat per modelar i simular sistemes (E25)
 • Coneixements de regulació automàtica i tècniques de control, així com la seva aplicació a l'automatització industrial (E26)
 • Capacitat per dissenyat sistemes de control i automatització industrial (E29)

Genèriques

 • Capacitat de resoldre problemes aplicant els coneixements a la pràctica (T10)

Bàsiques

Podeu consultar les competències bàsiques que l'estudiant ha d'haver assolit en acabar el grau a l'adreça següent: http://estudis.uib.cat/grau/comp_basiques/

Continguts

Continguts temàtics

1 Introducció

Conceptes bàsics de l'automàtica

2 Fonaments matemàtics

Funcions de variable complexa
Transformada de Laplace

3 Modelat de sistemes dinàmics

Funcions de transferència i Diagrames de blocs
Grafs de fluxe de senyal
Espai d'estats
Sistemes mecànics i elèctrics
Linialització de models no linials

4 Anàlisi de sistemes al domini temporal

Resposta estacionària i error
Resposta transitòria
Sistema canònic de segon ordre
Estabilitat. Criteri de Routh
Efectes de l'addició de pols i zeros
Sistemes aproximats per ordre inferior

5 El lloc d'arrels

Traçat del lloc d'arrels
Compensació de sistemes a partir del lloc d'arrels

6 Disseny de controladors

Configuracions
Acció Proporcional, Acció Derivativa i Acció Integral
Control PID, mètodes de sintonització

Metodologia docent

Existeixen dos itineraris d'avaluació. L' itinerari A per aquells alumnes que assisteixen regularment a classe. L' itinerari B , preferentment pels alumnes que tenen reconeguda la dedicació a temps parcial i no poden seguir l'A i. Els alumnes que estiguin en disposició de segui l'itinerari B ho han d'indicar a principi del curs.

Activitats de treball presencial (2,4 crèdits, 60 hores)

ModalitatNomTip. agr.DescripcióHores
Classes teòriques Classes teòriques Grup gran (G)

A les classes teòriques el professor exposa els continguts essencials de la matèria objecte d'estudi. De forma organitzada, es presenta la motivació de continguts, s'exposen els fonaments i es fan les demostracions més relevants. També es plantegen casos pràctics i exercicis senzills per facilitar la comprensió dels temes. A més, es plantejaran problemes a fi que l'estudiant pugui verificar pel seu compte el nivell de comprensió assolit en la matèria exposada.

Es treballen les competències E12, E25, E26, E29i T10

24
Classes pràctiques Classes de problemes Grup mitjà (M)

A las classes de problemes l'alumne té l'oportunitat d'enfrontar-se de forma pràctica al continguts de l'assignatura. Es proposaran llistes d'exercicis que l'alumne haurà de resoldre individualment i alguns dels quals es corregiran posteriorment a l'aula i de forma col·lectiva.

Competències que s'avaluen: E12, E25, E26, E29 i T10

12
Classes de laboratori Projectes de laboratori Grup mitjà 2 (X)

Aquestes sessions es realitzaran als laboratoris de l'Escola Politècnica Superior durant les quals l'alumne realitzarà petits projectes pràctics.Els primers projectes són per familiaritzar l'alumne amb l'entorn de treball (instruments, equips, einesinformàtiques) que s'usarà al curs. Seguidament s'aniran proposant més projectes per complementar els conceptes vists a teoria i problemes. D'aquests últimes, l'alumne n'ha d'entregar un informe que serà avaluat pel professor.

Els enunciats dels projectes pràctics estan estructurats de forma que l'alumne va adquirint els coneixements necessaris de forma progressiva. La major part dels projectes es fan en les hores presencials, encara que la generació dels informes i documentació entregable ocuparàpart dels crèditsno presencials. A més, s'inclouen preguntes que l'estudiant podrà resoldre be durant la classe, be posteriorment. Amb tota aquesta informació s'haurà de redactar una memòria que el professor avaluarà. Hi haurà dues entregues al llarg del curs. Cada entrega contribuirà amb la mateixa proporció a la nota final assignada a aquesta activitat d'avaluació (P). S'assenyalarà un termini d'entrega de les memòries dels projectes. Qualsevol retard d'entrega fora del termini indicat pel professor podrà significar el suspens de la pràctica o la reducció de la nota.

Orientativament, els projectes treballaran els aspectes següents: Introducció a les eines informàtiques de Regulació Automàtica; Modelat i simulació de sistemes; Anàlisi de la resposta tempora de sistemes; Disseny de controladors.

Es treballen les competències E12, E25, E26, E29i T10

20
Avaluació Examen Final Grup gran (G)

Hi haurà dues proves al llarg del curs: l'Avaluació Parcial ( A ) i l'Examen Final ( E ).

L' Examen final es farà en el perídoe d'avaluació complementària al final del semestre i podrà incloure preguntes i exercicis de qualsevol dels temes treballats a l'assignatura. Es podran plantejar tant preguntes tipus test com de resposta curta, exercicis o problemes. La puntuació de cada apartat s'indicarà al mateix enunciat de l'examen.

Competències que s'avaluen: E12, E25, E26, E29i T10

2.5
Avaluació Avaluació Parcial Grup gran (G)

Hi haurà dues proves al llarg del curs: l'Avaluació Parcial (A) i l'Examen Final (E).

L' Avaluació Parcial es farà a mitjan semestre iconsistirà en una prova escrita amb resolució d'exercicis relacionats amb el temari vist fins al moment.

Competències que s'avaluen: E12, E25, E26, E29i T10

1.5

A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves d'avaluació contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els estudiants si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la plataforma Campus Extens.

Activitats de treball no presencial (3,6 crèdits, 90 hores)

ModalitatNomDescripcióHores
Estudi i treball autònom individual Estudi de teoria

L'estudiant ha d'assimilar els conceptes exposats a classes de teoria, per això dedicarà unes hores a l'estudi. Per això tindrà al seu abast els llibres recomanats, les transparències de les classes que el professor facilitarà al web de l'assignatura i els seus propis apunts. A més, pot recorrer a altres recursos que pugui obtenir per pròpia iniciativa.

40
Estudi i treball autònom en grup Projectes pràctics

Els projectes d'entrega obligatòria contenen un conjunt d'exercicis i preguntes que s'han de respondre una vegada s'ha acabat la sessió de laboratori amb el professor. Agrupats per parelles, els estudiants han de verificar el funcionament correcte dels projectes i fer-ne un informe que respongui les preguntes plantejades.

Competències que s'avaluen: E12, E25, E26, E29i T10

20
Estudi i treball autònom individual o en grup Resolució de problemes

L'estudiant, pel seu compte o en grup, dedicarà un temps a resoldre els problemes que s'hagin plantejat a classe o a les llistes de problemes que el professor posarà al seu abast. També es convenient que resolgui problemes dels llibres recomanats. Per últim, disposarà de col·leccions d'exàmens resolts d'anys anteriors. Alguns d'aquest problemes s'exposaran i resoldran a les classes de problemes.

30

Riscs especifics i mesures de protecció

Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut dels alumnes i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

Les competències associades a l'assignatura s'avaluen per mitjà de:

 • E : Examen Final
 • P : Projectes
 • A : Avaluació parcial

Cada prova avaluable es qualifica amb una nota numèrica entre 0 i 10.

Per superar l'assignatura, l'alumne ha de:

 1. Obtenir una nota igual o superior a 3,5 de l'apartat (50%·E)+(20%·A) -Equivalent a 5 sobre 10 -
 2. Obtenir una nota igual o superior a 1,5 de l'apartat (30%·P) - Equivalent a 5 sobre 10 -
 3. Assistir a les sessions de pràctiques i entregar totes les memòries de les pràctiques obligatòries.

Finalment, la nota de l'assignatura ( N ) s'obtindrà de la suma ponderada: N=(50%·E)+(20%·A)+(30%·P)

Per aprovar l'assignatura N ha de ser igual o superior a 5 i s'han de cumplir les condicions 1, 2 i 3.

Si N és igual o superior a 5, però no es cumpleix alguna de les condicions 1, 2 o 3, la nota de l'assignatura serà 4,5 (punt 26.7 del Reglament Acadèmic de la UIB)

D'acord amb el punt 19.7 del Reglament Acadèmic de la UIB, es considerarà Presentat l'alumne que entre el periode ordinari i el de recuperació s'hagi presentat a dues o més de les activitats d'avaluació previstes a aquesta guia acadèmica.

Existeixen dos itineraris d'avaluació. L' itinerari A per aquells alumnes que assisteixen regularment a classe. L' itinerari B, preferentment pels alumnes que tenen reconeguda la dedicació a temps parcial i no poden seguir l'A. Els alumnes que estiguin en disposició de segui l'itinerari B ho han d'indicar a principi del curs.

D'acord amb l'article 33 del Reglament Acadèmic, "amb independència del procediment disciplinari que es pugui seguir contra l'estudiant infractor, la realització demostradorament fraudulenta d'algun dels elements d'avaluació inclosos en guies docents de les assignatures comportarà, a criteri del professor, una menysvaloració en la seva qualificació que pot suposar la qualificació de «suspens 0» a l'avaluació anual de l'assignatura".

Examen Final
Modalitat Avaluació
Tècnica Proves objectives ( recuperable )
Descripció

Hi haurà dues proves al llarg del curs: l'Avaluació Parcial ( A ) i l'Examen Final ( E ).

L' Examen final es farà en el perídoe d'avaluació complementària al final del semestre i podrà incloure preguntes i exercicis de qualsevol dels temes treballats a l'assignatura. Es podran plantejar tant preguntes tipus test com de resposta curta, exercicis o problemes. La puntuació de cada apartat s'indicarà al mateix enunciat de l'examen.

Competències que s'avaluen: E12, E25, E26, E29i T10

Criteris d'avaluació

Adequació dels procediments aplicats per resoldre els problemes. Correcció dels càlculs. Completitut. Ordre, claretat expositiva, correcció gramatical i ortogràfica, precisió i presentació.

Percentatge de la qualificació final: 50%

Avaluació Parcial
Modalitat Avaluació
Tècnica Proves objectives ( no recuperable )
Descripció

Hi haurà dues proves al llarg del curs: l'Avaluació Parcial (A) i l'Examen Final (E).

L' Avaluació Parcial es farà a mitjan semestre iconsistirà en una prova escrita amb resolució d'exercicis relacionats amb el temari vist fins al moment.

Competències que s'avaluen: E12, E25, E26, E29i T10

Criteris d'avaluació

Adequació dels procediments aplicats per resoldre els problemes. Correcció dels càlculs. Completitut. Ordre, claretat expositiva, correcció gramatical i ortogràfica, precisió i presentació.

Percentatge de la qualificació final: 20%

Projectes pràctics
Modalitat Estudi i treball autònom en grup
Tècnica Informes o memòries de pràctiques ( recuperable )
Descripció

Els projectes d'entrega obligatòria contenen un conjunt d'exercicis i preguntes que s'han de respondre una vegada s'ha acabat la sessió de laboratori amb el professor. Agrupats per parelles, els estudiants han de verificar el funcionament correcte dels projectes i fer-ne un informe que respongui les preguntes plantejades.

Competències que s'avaluen: E12, E25, E26, E29i T10

Criteris d'avaluació

Adequació dels procediments aplicats per resoldre les questions pràctiques. Correcció dels càlculs. Completitut. Ordre, claretat expositiva, correcció gramatical i ortogràfica, precisió i presentació.

Es valorarà la qualitat formal de l'informe, així com l'actitut participativa de l'alumne a les sessions de laboratori. Per aprovar l'assignatura és necessari aprovar aquestes proves.

Percentatge de la qualificació final: 30%

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Qualsevol dels llibres indicats a labibliografia bàsica complementa adequadament el material de curs que es dóna a l'aula.

Bibliografia bàsica

K.Ogata,Ingeniería de control moderna(5/e). Pearson Prentice-Hall, 2010.
N.S.Nise, Control Systems Engineering , (7/e). John Wiley and Sons, 2014.

Bibliografia complementària

B.C.Kuo i F.Golnarahi.Automatic Control Systems. (9/e). Ed. John Wiley & Sons, 2009.
R.C.Dorf i R.H. Bishop, Modern Control Systems (10/e). Prentice-Hall, 2016.

Altres recursos

Tot el material disponible al web de l'assignatura: Transparències de classe, col·leccions de problemes, guions de pràctiques, notes complementàries, lectures recomanades, etc.