22392. Introducció a la Domòtica . Grup 4

Identificació de l'assignatura

Assignatura22392 - Introducció a la Domòtica
Grup Grup 4 ( Campus Digital )
Any acadèmic 2018-19
Crèdits6 crèdits
Període d'impartició Segon semestre
Idioma d'impartició Català
Titulació -

Professors

Professor/aHorari d'atenció alumnes
Hora d'iniciHora de fiDia de la setmanaData d'iniciData de fiDespatx/Edifici
Jaume Agapit Segura Fuster
jaume.segurajaume.segura@uib.esuib.es
(Responsable)
Cal concertar cita prèvia amb el professor per a fer una tutoria
Salvador Barceló Adrover
salva.barcelosalva.barcelo@uib.esuib.es
Cal concertar cita prèvia amb el professor per a fer una tutoria
Rafel Perelló Roig
rafel.perellorafel.perello@uib.esuib.es
Cal concertar cita prèvia amb el professor per a fer una tutoria
Gabriel Torrens Caldentey
gabriel.torrensgabriel.torrens@uib.esuib.es
14:30h15:30h Dimecres 10/09/201821/12/2018 F-17 (Mateu Orfila)
Jaume Verd Martorell
jaume.verdjaume.verd@uib.esuib.es
15:00h16:00h Dimarts 01/10/201831/07/2019 F-305 / Mateu Orfila

Contextualització

Assignatura optativa d?últim curs del Grau en Enginyeria Telemàtica dedicada a proporcionar una visió general dels sistemes d?automatització aplicats a l?entorn de la llar i edificis intel·ligents proporcionant una visió a nivell de ciutat (?smart cities?)

Requisits

Aquesta assignatura no té requisits específics.

Competències

Específiques

  • CC6: Capacitat d'organitzar xarxes en contestes residencials- CC12 Coneixements de conceptes d'arquitectura de xarxes

Genèriques

  • CG1: Raonament crític: capacitat per analitzar i valorar diferents alternatives. CG5: Escrita: habilitat per redactar projectes i documentació tècnica. CG6: Oral. Claredat i fluïdesa en la presentació de resultats tant en audiències especialitzades com no especialitzades CG12: Habilitat per continuar estudiant de forma autònoma al llarg de la vida.

Bàsiques

Podeu consultar les competències bàsiques que l'estudiant ha d'haver assolit en acabar el grau a l'adreça següent: http://estudis.uib.cat/grau/comp_basiques/

Continguts

Continguts temàtics

1 Introducció

1.1. Introducció a la domòtica
1.2. Instal.lacions elèctriques
1.3. Instal.lacions de comunicacions

2 Sistemes Centralitzats

2.1. Sistemes de control centralitzats
2.2. Exemple de sistema centralitzat: LOGO!
2.3. Evolució del sistema LOGO!

3 Sistemes distribuïts

3.1. Sistemes de control distribuïts
3.2. El sistema KNX
3.3. El sistema LonWorks
3.3. Sistemes sense fils
3.4. Pasarel.les entre sistemes

4 Accés Remot

4.1. Interconexió IP
4.2. Exemples

5 Pràctiques

5.1 Pràctiques amb LOGO!

5.2 Sistemes estàndard

5.3 Passarel.les i accés remot

Metodologia docent

La metodologia es dividirà en dues parts: una primera, orientada a l?adquisició de conceptes
nous tot seguint l?esquema de classe magistral, i una segona d?implementació on s?aplicarà
l?aprenentatge al laboratori.

Activitats de treball presencial (2,4 crèdits, 60 hores)

ModalitatNomTip. agr.DescripcióHores
Classes teòriques Continguts Teòrics Grup gran (G)

El contingut teòric s'exposarà en classes presencials de teoria en els quals l'alumne aprendrà els conceptes propis dels diferents sistemes domòtics i d'automatizació a la llar.

28
Classes pràctiques Pràctiques de laboratori Grup mitjà (M)

Les pràctiques de laboratori estan dissenyades per a fomentar l?autonomia de l?estudiant en la resolució de problemes pràctics, i la consolidació de coneixements teòrics

28
Avaluació Presentació del projecte Grup mitjà 2 (X)

La finalitat és avaluar el resultat final d'un projecte i la seva implementació com a producte final. Els grups presentaran en una sessió d'avaluació final el producte realitzat aportant les proves necessàries per determinar la funcionalitat de la solució aportada.

4

A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves d'avaluació contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els estudiants si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la plataforma Campus Extens.

Activitats de treball no presencial (3,6 crèdits, 90 hores)

ModalitatNomDescripcióHores
Estudi i treball autònom individual Estudi

L?estudi individual o en grup és imprescindible per a consolidar tant els coneixements teòrics, resolució de problemes i preparació de les pràctiques de laboratori

44
Estudi i treball autònom en grup Elaboració del projecte

La finalitat d'aquesta activitat és avançar en la elaboració del projecte de l'assignatura

46

Riscs especifics i mesures de protecció

Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut dels alumnes i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

D'acord amb l'article 33 del Reglament Acadèmic, "amb independència del procediment disciplinari que es pugui seguir contra l'estudiant infractor, la realització demostradorament fraudulenta d'algun dels elements d'avaluació inclosos en guies docents de les assignatures comportarà, a criteri del professor, una menysvaloració en la seva qualificació que pot suposar la qualificació de «suspens 0» a l'avaluació anual de l'assignatura".

Continguts Teòrics
Modalitat Classes teòriques
Tècnica Proves objectives ( recuperable )
Descripció

El contingut teòric s'exposarà en classes presencials de teoria en els quals l'alumne aprendrà els conceptes propis dels diferents sistemes domòtics i d'automatizació a la llar.

Criteris d'avaluació
Percentatge de la qualificació final: 30%

Presentació del projecte
Modalitat Avaluació
Tècnica Treballs i projectes ( no recuperable )
Descripció

La finalitat és avaluar el resultat final d'un projecte i la seva implementació com a producte final. Els grups presentaran en una sessió d'avaluació final el producte realitzat aportant les proves necessàries per determinar la funcionalitat de la solució aportada.

Criteris d'avaluació

Els grups de treball realitzaran diverses proves orals durant el curs (proposta, esquema, implementació). Es valorarà la qualitat de la presentació, la claredat dels continguts exposats, així com el grau d'innovació de la solució aportada per part del grup.

Percentatge de la qualificació final: 30%

Elaboració del projecte
Modalitat Estudi i treball autònom en grup
Tècnica Treballs i projectes ( no recuperable )
Descripció

La finalitat d'aquesta activitat és avançar en la elaboració del projecte de l'assignatura

Criteris d'avaluació

Durant el desenvolupament del projecte, l?estudiant haurà d?elaborar un quadern de laboratori on es recullin totes les fases del desenvolupament del projecte des de la planificació, fins a l?execució i prova final. Es valorarà la claredat i completitud del quadern, el grau d?execució del projecte, la solució aportada i el seu funcionament. En cas d?un desenvolupament conjunt també es valorarà el grau d?interacció amb els altres grups i la capacitat de treballar en equip.

Percentatge de la qualificació final: 40%

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Bibliografia bàsica

Transparències de classe i manuals dels diferents mòduls utilitzats al laboratori.