Escuchar

22376. Treball de Fi de Grau d'Enginyeria Telemàtica . Grup 4

Identificació de l'assignatura

Assignatura22376 - Treball de Fi de Grau d'Enginyeria Telemàtica
Grup Grup 4
Any acadèmic 2019-20
Crèdits18 crèdits
Període d'impartició Segon semestre
Idioma d'impartició
Titulació
  • Doble titulació: grau de Matemàtiques i grau d'Enginyeria Telemàtica - Sisè curs
  • Grau d'Enginyeria Telemàtica - Quart curs

Professors

Professor/aHorari d'atenció alumnes
Hora d'iniciHora de fiDia de la setmanaData d'iniciData de fiDespatx/Edifici
Ignasi Furió Caldentey
ignasi.furioignasi.furio@uib.esuib.es
Responsable
11:30h12:30h Dijous 09/09/201930/06/2020 despatx

Contextualització

El Treball de Fi de Grau (TFG) s?ha d?entendre com un mòdul o matèria globalitzador orientat a l?avaluació integrada de competències específiques i transversals associades al títol. L?objectiu del Treball de Fi de Grau és la realització d'un treball dirigit que apliqui i integri coneixements, destreses i actituds adquirits al llarg de la titulació, i que permeti l?avaluació de la capacitat professional i el grau de formació cientificotecnològica de l?alumne d'acord amb el que preveu el pla d'estudis corresponent.

Requisits

Essencials

L?alumne es podrà matricular de l?assignatura de Treball de Fi de Grau sempre que hagui superat tots els crèdits de formació bàsica i estigui matriculat de tots els crèdits necessaris per a l?obtenció del títol corresponent.

Competències

Específiques

  • CF1: Exercici original a realitzar individualment i presentar i defensar davant un tribunal universitari, consistent en un projecte en l'àmbit de les tecnologies específiques de l'Enginyeria de Telecomunicació de naturalesa professional en què se sintetitzin i integrin les competències adquirides en els ensenyaments.

Genèriques

  • CG1: Raonament crític: capacidad per a analitzar i valorar diferents alternatives.
  • CG5: Escrita, habilitat en la redacció de projectes i documentació tècnica.
  • CG6: Oral, claretat en la presentació de resultats, productes o serveis, tant en audiencies especialitzades com no especialitzades.
  • CG7: Coneixement del software i les eines informàtiques d'ajuda per a la generació i presentació de la documentació.
  • CG11: Capacitat per a la gestió de recursos y projectes.
  • CG12: Habilitat per a continuar estudiant de forma autònoma al llarg de la vida (formació continua).

Bàsiques

Podeu consultar les competències bàsiques que l'estudiant ha d'haver assolit en acabar el grau a l'adreça següent: http://estudis.uib.cat/grau/comp_basiques/

Continguts

Els continguts del treball fi de grau venen especificats a les diferents propostes disponibles a eps.uib.es/tfg

Continguts temàtics

Temàtica Varia segons proposta

Metodologia docent

En el moment de la sol·licitud el professor i l'alumne estableixen un contracte docent a on ambdós adquireixen un conjunt de compromisos referents a la metodologia que utilitzaran per a la realització del TFG.

Activitats de treball presencial (0,28 crèdits, 7 hores)

ModalitatNomTip. agr.DescripcióHores
Tutories ECTS Tutories de seguiment Grup petit (P)

Orientar i supervisar l'alumne. Més detalls a http://eps.uib.es/gestio-administrativa/.

6
Avaluació Exposició pública Grup petit (P)

Exposició pública dels resultats del projecte enfront d'un tribunal.

1

A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves d'avaluació contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els estudiants si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la plataforma Aula digital.

Activitats de treball no presencial (17,72 crèdits, 443 hores)

ModalitatNomDescripcióHores
Estudi i treball autònom individual o en grup Preparació de la presentació

Preparació del material de suport per a la exposició pública.

23
Estudi i treball autònom individual o en grup Redacció de la memòria

Redacció d'una memòria a on s'exposen els resultats del treball realitzat.

70
Estudi i treball autònom individual o en grup Realització del treball

Realització del treball.

350

Riscs especifics i mesures de protecció

Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut dels alumnes i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

Tota la informació sobre el TFG inclosos els criteris d'avaluació es poden trobar ahttp://eps.uib.es/wp-content/uploads/2012/06/fcriteris.pdf

D'acord amb l'article 33 del Reglament Acadèmic, "amb independència del procediment disciplinari que es pugui seguir contra l'estudiant infractor, la realització demostradorament fraudulenta d'algun dels elements d'avaluació inclosos en guies docents de les assignatures comportarà, a criteri del professor, una menysvaloració en la seva qualificació que pot suposar la qualificació de «suspens 0» a l'avaluació anual de l'assignatura".

Tutories de seguiment
Modalitat Tutories ECTS
Tècnica Altres procediments ( no recuperable )
Descripció

Orientar i supervisar l'alumne. Més detalls a http://eps.uib.es/gestio-administrativa/.

Criteris d'avaluació
Percentatge de la qualificació final: 0%

Exposició pública
Modalitat Avaluació
Tècnica Proves orals ( no recuperable )
Descripció

Exposició pública dels resultats del projecte enfront d'un tribunal.

Criteris d'avaluació
Percentatge de la qualificació final: 25%

Redacció de la memòria
Modalitat Estudi i treball autònom individual o en grup
Tècnica Treballs i projectes ( no recuperable )
Descripció

Redacció d'una memòria a on s'exposen els resultats del treball realitzat.

Criteris d'avaluació
Percentatge de la qualificació final: 25%

Realització del treball
Modalitat Estudi i treball autònom individual o en grup
Tècnica Altres procediments ( no recuperable )
Descripció

Realització del treball.

Criteris d'avaluació
Percentatge de la qualificació final: 50%

Recursos, bibliografia i documentació complementària

El material específic necessari per a cada TFG es troba inclós dins les propostes de TFG que es poden consultar a eps.uib.es/tfg/

A http://eps.uib.es/wp-content/uploads/2012/10/ManualTFG.pdfdisposau d'un material d'ajuda per a la redacció de la memòria i la realització de la presentació.