Escuchar

22374. Laboratori d'Informàtica . Grup 4

Identificació de l'assignatura

Assignatura22374 - Laboratori d'Informàtica
Grup Grup 4 ( Campus Digital )
Any acadèmic 2019-20
Crèdits6 crèdits
Període d'impartició Primer semestre
Idioma d'impartició Anglès
Titulació
  • Doble titulació: grau de Matemàtiques i grau d'Enginyeria Telemàtica - Sisè curs
  • Grau d'Enginyeria Telemàtica - Quart curs

Professors

Professor/aHorari d'atenció alumnes
Hora d'iniciHora de fiDia de la setmanaData d'iniciData de fiDespatx/Edifici
Ramon Mas Sansó
ramon.masramon.mas@uib.esuib.es
Responsable
09:00h10:00h Dijous 09/09/201901/07/2020 Edifici Anselm Turmeda. Despatx 143

Contextualització

L'assignatura "Laboratori d'Informàtica" és obligatòria del quart curs del Grau en Enginyeria Telemàtica i té com a objectiu principal el reforçament de les competències de programació assolides al llarg dels estudis d'aquest grau. Per això, el programa proposat gira entorn al desenvolupament d'una aplicació informàtica en totes les seves etapes.

S'aplicaran els conceptes assolits a les assignatures de Programació, Programació Avançada i Enginyeria de Software i Base de Dades.

Requisits

Essencials

Coneixements de programació

Competències

Tot i no introduir noves competències, es reforcen totes les competències de programació

Específiques

  • CC7

Genèriques

  • CG9
  • CG10
  • CG11
  • CG12

Bàsiques

Podeu consultar les competències bàsiques que l'estudiant ha d'haver assolit en acabar el grau a l'adreça següent: http://estudis.uib.cat/grau/comp_basiques/

Continguts

Continguts temàtics

1 Processos de desenvolupament
2 Metodologies àgils
3 Anàlisis, disseny, codificació, verificació y validació d'una aplicació informàtica

Metodologia docent

En aquesta secció es descriuen les activitats del treball presencial i no presencial que s'ha de dedicara l'assignatura per tal de desenvolupar i avaluar les competències anteriorment descrites.

Activitats de treball presencial (2,4 crèdits, 60 hores)

ModalitatNomTip. agr.DescripcióHores
Classes teòriques Classes Magistrals Grup gran (G)

Amb les classes magistrals el professor establirà els fonaments teòrics i pràctics pel correcte tarannar de l'assignatura

15
Classes de laboratori Desenvolupament del projecte Grup mitjà (M)

Desenvolupament del projecte de forma tutoritzada

45

A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves d'avaluació contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els estudiants si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la plataforma Aula digital.

Activitats de treball no presencial (3,6 crèdits, 90 hores)

ModalitatNomDescripcióHores
Estudi i treball autònom individual o en grup Projecte

Desenvolupament del projecte. De la tutorització a l'autonomia de l'alumne

70
Estudi i treball autònom individual o en grup Memòria

Documentació del projecte i l'aplicació

20

Riscs especifics i mesures de protecció

Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut dels alumnes i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

Les competències establertes a l'assignatura seran valorades mitjançant l'avaluació del projecte realitzat per l'alumne.

L'alumne obtindrà una qualificació per a cada activitat avaluativa, que es ponderarà segons el seu pes relatiu, a fi d'obtenir la qualificació global de l'assignatura.

Els alumnes que no hagin obtingut una qualificació major o igual a cinc a tots les activitats avaluades optaràn a una recuperació de les mateixes en el període de recuperació.

Si es detecta un plagi del treball realitzat (codi font o documentació) o d'una part d'aquest, això implicarà el suspens directe de tota l'assignatura per aquells alumnes involucrats i sense possibilitat de recuperació.

D'acord amb l'article 33 del Reglament Acadèmic, "amb independència del procediment disciplinari que es pugui seguir contra l'estudiant infractor, la realització demostradorament fraudulenta d'algun dels elements d'avaluació inclosos en guies docents de les assignatures comportarà, a criteri del professor, una menysvaloració en la seva qualificació que pot suposar la qualificació de «suspens 0» a l'avaluació anual de l'assignatura".

Projecte
Modalitat Estudi i treball autònom individual o en grup
Tècnica Treballs i projectes ( recuperable )
Descripció

Desenvolupament del projecte. De la tutorització a l'autonomia de l'alumne

Criteris d'avaluació

Aplicació dels conceptes vists a classe, correctesa, claretat, reutilització

Percentatge de la qualificació final: 60%

Memòria
Modalitat Estudi i treball autònom individual o en grup
Tècnica Treballs i projectes ( recuperable )
Descripció

Documentació del projecte i l'aplicació

Criteris d'avaluació

Claretat, correctesa i organització

Percentatge de la qualificació final: 40%

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Documentació proporcionada pel professor

Bibliografia bàsica

Proporcionada pel professor