Escuchar

22364. Arquitectures d'Aplicacions en Xarxa . Grup 4

Identificació de l'assignatura

Assignatura22364 - Arquitectures d'Aplicacions en Xarxa
Grup Grup 4 ( Campus Digital )
Any acadèmic 2019-20
Crèdits6 crèdits
Període d'impartició Primer semestre
Idioma d'impartició Català
Titulació
  • Doble titulació: grau de Matemàtiques i grau d'Enginyeria Telemàtica - Cinquè curs
  • Grau d'Enginyeria Telemàtica - Tercer curs

Professors

Professor/aHorari d'atenció alumnes
Hora d'iniciHora de fiDia de la setmanaData d'iniciData de fiDespatx/Edifici
Maria Magdalena Payeras Capellà
mpayerasmpayeras@uib.esuib.es
Responsable
Cal concertar cita prèvia amb el professor per a fer una tutoria

Contextualització

L'assignatura "Arquitectura i aplicacions de xarxa" s'imparteix al primer semestre del tercer curs del grau en Enginyeria Telemàtica i en el cinqué curs de la doble titulació d'enginyeria Telemàtica i Matemàtiques i té per objectiu adquirir la capacitat de programar aplicacions de xarxa i coneixer l'arquitectura client-servidor.

S'introduirà la capa d'aplicació i es dissenyaran i programaran aplicacions distribuïdes en entorns TCP/IP basades en sockets utilitzant el llenguatge de programació JAVA.

Requisits

Per tal de cursar amb aprofitament aquesta assignatura, és fonamental que l'alumnat disposi dels coneixements previs detallats a continuació o què els adquireixi en paral·lel durant el semestre:

Protocols de transport: TCP i UDP.

Conceptes bàsics de programació.

Programació en Java.

Gestió de processos i concurrència.

Comprensió de documents tècnics en anglès.

Competències

En aquesta assignatura es treballaran diverses competències genèriques així com algunes específiques d'aquelles competències detallades a l'Ordre Ministerial que defineix la titulació.

Específiques

  • CT5 Capacitat de seguir el progrés tecnològic de transmissió, commutació i procés per a millorar les xarxes i els serveis telemàtics
  • CT6 Capacitat de dissenyar arquitectures de xarxes i serveis telemàtics

Genèriques

  • CT7 Capacitat de programació de serveis i aplicacions telemàtiques, en xarxa i distribuïdes
  • CG4 Habilitat d'adaptació a la ràpida evolució de les tecnologies i els mercats de les TIC
  • CG5 Escrita: habilitat en la redacció de projectes i documentació tècnica

Bàsiques

Podeu consultar les competències bàsiques que l'estudiant ha d'haver assolit en acabar el grau a l'adreça següent: http://estudis.uib.cat/grau/comp_basiques/

Continguts

El temari consta de 11 temes. El percentatge de temps dedicat als temes 1 a 4 és de quatre setmanes, els temes 5 i 6 representen aproximadament tres setmanes, mentre que als temes 7 a 11 es dediquenaproximadament unes vuit setmanes.

Continguts temàtics

1 Introducció

Presentació, Breu introducció a TCP, UDP i IP.

2 Concceptes Bàsics de Xarxa

Introducció a clients, servidors i peers. Ports i sockets, Paradigma client/servidor, Estàndards d'internet.

3 Conceptes Bàsics de WEB

Protocol HTTP, URIS i URLS, URLs relatius, Introducció als Llenguatges Marcadors, tipus MIME, Introducció a la Programació en el costat del servidor.

4 Eines Java per a la programació en xarxa

Repàs de conceptes bàsics de programació en Java: Streams i Threads.

5 Adreces i URLs

La classe InetAddressClass, les classes Inet4address i Inet6address, la classe NetworkInterface, Utilitats. Classe URL, Classe URI, URL encoder i URL decoder.

6 Clients TCP i sockets per clients

Sockets bàsics, la classe Socket, les excepcions a la classe socket, adreces i sockets, programació de clients, exemples.

7 Servidors TCP i Sockets per servidors

Classe ServerSocket, Servidors, Exemples.

8 Sockets Segurs

Comunicacions segures, Classe SSL socket, Sockets segurs de clients, Sockets segurs de servidors, Mètodes.

9 Entrada/Sortida no bloquejant

Motivació, exemple de client, Exemple de Servidor, Buffers, SocketChannel i SocketServerChannel, Detecció d?activitat: Classe Selector.

10 Datagrames UDP

Classe DatagramPacket i mètodes, classe datagramsocket, Client UDP, Servidor UDP.

11 Sockets Multicast

Adreces Multicast, MulticastSocket, Exemples.

Metodologia docent

A continuació es descriu la metodologia utilitzada en l'assignatura.

L'assignatura forma part del projecte Campus Extens per tal d'afavorir l'autonomia i el treball de l'alumne.

Volum de treball

A continuació es desglossa el volum de treball de l'estudiant.

Activitats de treball presencial (2,4 crèdits, 60 hores)

ModalitatNomTip. agr.DescripcióHores
Classes teòriques Classes Magistrals Grup gran (G)

Explicació dels conceptes teorics de l'assignatura. Exposició dels continguts teòrics de l'assignatura per part del professor. Durant les classes es treballaran les competències CT5 i CT6 i la competència genèrica CG4.

34
Classes pràctiques Pràctiques de Laboratori Grup mitjà (M)

Resolució, al laboratori de Telemàtica, de les pràctiques proposades per tal de consolidar els conceptes teorics desenvolupats a les classes magistrals. En les pràctiques proposades s'analitzaran i es programaran aplicacions, de manera que els alumnes treballaran la competència CT7. La redacció d'informes de pràctiques serà utilitzada per a treballar la competència CG5.

20
Avaluació Controls Grup gran (G)

Els alumnes hauran de realitzar proves al llarg del curs en què s'avaluaran els coneixemements adquirits. S'avaluaran les competències CT5 i CT6. També es podran realitzar sessions de pràctiques de laboratori avaluatòries on es treballarà la competència CT7.

6
Avaluació Examen Final Grup gran (G)

Prova final d'avaluació de l'assignatura. S'avaluaran les competències CT5 i CT6.

0

A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves d'avaluació contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els estudiants si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la plataforma Aula digital.

Activitats de treball no presencial (3,6 crèdits, 90 hores)

ModalitatNomDescripcióHores
Estudi i treball autònom individual Estudi classes teoriques

Els alumnes hauran de consolidar els coneixements introduïts a les classes teòriques i pràctiques. Per tant aprofundiran en les competències CT5, CT6 i CT7.

70
Estudi i treball autònom individual o en grup Realització dels informes de pràctiques

Els alumnes realitzaran informes corresponents a les pràctiques de laboratori. En ells treballaran la competència CG5.

20

Riscs especifics i mesures de protecció

Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut dels alumnes i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

No es permet la convocatòria anticipada de l'assignatura.

S'estableixen dos itineraris diferents:

- L'itinerari A és l'itinerari estàndard que implica l'avaluació continuada.

- L'itinerari B és exclusiu per als alumnes a temps parcial . És una alternativa per a l'itinerari A on es substitueixen els dos controls parcials per un examen final.

La nota teòrica de l'assignatura es calcula a partir de la nota de dos controls o examens parcials alliberatoris (A) o de la nota de l'examen final (B).

Només es calcularà la mitjana final en cas de que la nota de l'examen final o la mitjana dels dos parcials sigui igual o superior a 5. En cas de ser inferior s'haurà derecuperar la part teòrica de l'assignatura.

L'examen de recuperació de la convocatòria extraordinaria permet recuperar la part teòrica de l'assignatura. Les pràctiques de l'assignatura no són recuperables en aquesta convocatòria.

AlREGLAMENT ACADÈMIC de la UIB hi trobam el següent article:

Article 33. Frau

1. Amb independència del procediment disciplinari que es pugui seguir contra l?estudiant infractor, la realització demostradorament fraudulenta d?algun dels elements d?avaluació inclosos en guies docents de les assignatures comportarà, a criteri del professor, una menysvaloració en la seva qualificació que pot suposar la qualificació de«suspens 0» a l?avaluació anual de l?assignatura.

2. En particular, es considera un frau:

a) En els exàmens o proves escrites, l?ús de qualsevol mitjà encaminat a facilitar les respostes.
b) En els treballs i pràctiques individuals o de grup, la inclusió de fragments d?obres alienes presentats de tal manera que es facin passar com a propis (plagi).

3. Si l?alumne considera la decisió incorrecta, pot recórrer contra la qualificació tot seguint el procediment descrit als articles 37 i 38 d?aquest reglament.

D'acord amb l'article 33 del Reglament Acadèmic, "amb independència del procediment disciplinari que es pugui seguir contra l'estudiant infractor, la realització demostradorament fraudulenta d'algun dels elements d'avaluació inclosos en guies docents de les assignatures comportarà, a criteri del professor, una menysvaloració en la seva qualificació que pot suposar la qualificació de «suspens 0» a l'avaluació anual de l'assignatura".

Pràctiques de Laboratori
Modalitat Classes pràctiques
Tècnica Proves d'execució de tasques reals o simulades ( no recuperable )
Descripció

Resolució, al laboratori de Telemàtica, de les pràctiques proposades per tal de consolidar els conceptes teorics desenvolupats a les classes magistrals. En les pràctiques proposades s'analitzaran i es programaran aplicacions, de manera que els alumnes treballaran la competència CT7. La redacció d'informes de pràctiques serà utilitzada per a treballar la competència CG5.

Criteris d'avaluació

Es comprovarà que l'alumne realitzi totes les pràctiques proposades. Es valorarà especialmentla competència CT7 així com la CG5. Durant les sessions de pràctiques es poden realitzar petites proves avaluatòries per a comprovar la correcta realització de les mateixes.

Percentatge de la qualificació final: 30% per a l'itinerari A
Percentatge de la qualificació final: 30% per a l'itinerari B

Controls
Modalitat Avaluació
Tècnica Proves de resposta llarga, de desenvolupament ( recuperable )
Descripció

Els alumnes hauran de realitzar proves al llarg del curs en què s'avaluaran els coneixemements adquirits. S'avaluaran les competències CT5 i CT6. També es podran realitzar sessions de pràctiques de laboratori avaluatòries on es treballarà la competència CT7.

Criteris d'avaluació

Durant el curs es duran a terme dos controls per avaluar el nivell d'aprenentatge dels alumnes. Es valoraran les competències CT5, CT6 i CG4.

Percentatge de la qualificació final: 70% per a l'itinerari A amb qualificació mínima 5
Percentatge de la qualificació final: 0% per a l'itinerari B

Examen Final
Modalitat Avaluació
Tècnica Proves de resposta llarga, de desenvolupament ( recuperable )
Descripció

Prova final d'avaluació de l'assignatura. S'avaluaran les competències CT5 i CT6.

Criteris d'avaluació

Examen final de l'assignatura. Es valoraran les competències CT5,CT6 i CG4.

Percentatge de la qualificació final: 0% per a l'itinerari A
Percentatge de la qualificació final: 70% per a l'itinerari B amb qualificació mínima 5

Recursos, bibliografia i documentació complementària

A continuació s'enumeren els recursos bibliogràfics recomanables per a l'assignatura.

Bibliografia bàsica

TCP/IP sockets in Java. Practical guide for programmers. Calvert & Donahoo.Segona edición, 2009. Morgan Kaufman.

Java Network Programming. E. Harold. Tercera Edició, 2004. O?reilly.

Bibliografia complementària

Java Network Programming and Distributed Computing. D. Reilly, M. Reilly, 2002. Addison-Wesley Professional.
El Treball de Final de Grau a l'EPS (http://eps.uib.es/gestui-administrativa/) i les referències allà indicades.

Altres recursos

Tota la informació, transparències i enunciats de pràctiques estaran disponibles a Campus Extens