Escuchar

22359. Xarxes d'Àrea Local i Intranets . Grup 4

Identificació de l'assignatura

Assignatura22359 - Xarxes d'Àrea Local i Intranets
Grup Grup 4 ( Campus Digital )
Any acadèmic 2019-20
Crèdits6 crèdits
Període d'impartició Segon semestre
Idioma d'impartició Català
Titulació
 • Doble titulació: grau de Matemàtiques i grau d'Enginyeria Telemàtica - Tercer curs
 • Grau d'Enginyeria Telemàtica - Segon curs

Professors

Professor/aHorari d'atenció alumnes
Hora d'iniciHora de fiDia de la setmanaData d'iniciData de fiDespatx/Edifici
Ignasi Furió Caldentey
ignasi.furioignasi.furio@uib.esuib.es
Responsable
11:30h12:30h Dijous 09/09/201930/06/2020 despatx

Contextualització

L'assignatura Xarxes d'àrea local i intranets forma part de la matèria Xarxes telemàtiques del Mòdul específic de telemàtica del grau en enginyeria telemàtica.

Tal com indica el seu nom s'explicaran les principals característiques de les xarxes d'àrea local (cablades i sense fils): topologies, taxes de transmissió, mecanismes d'accés, elements que les formen, etc. També s'explicarà el concepte de xarxa d'àrea local virtual. Finalment, es treballaran alguns aspectes relacionats amb el disseny de xarxes locals.

Molta part dels continguts d'aquesta assignatura s'han d'entendre com una continuació dels iniciats a Introducció a la Telemàtica i Fonaments de Xarxes de Telecomunicació. Per tant, serà important que l'alumne hagi cursat les esmentades assignatures.

Per altra banda, cal recordar que una gran part dels usuari accedeixen a Internet a través de xarxes d'àrea local, cablades o no. Una altra part dels accessos es realitzen a través de Xarxes d'Operadora . Per tant, serà convenient conèixer el seu funcionament i característiques per poder assolir una visió general del funcionament d'Internet.

Requisits

Recomanables

És recomanable haver cursat les assignatures Introducció a la Telemàtica, Fonaments de xarxes de telecomunicació i Probabilitat i processos aleatoris . També és convenient cursar simultàniament l'assignatura Xarxes d'Operadora.

Competències

És important destacar que atès que tant les competències específiques com les genèriques que apareixen a continuació estan assignades també a altres assignatures, a Xarxes d'àrea local i intranets sols es treballaran alguns dels seus aspectes.

Específiques

 • CET2: Capacitat per aplicar les tècniques en que es fonamenten les xarxes, serveis i aplicacions telemàtiques, tals com sistemes de gestió, senyalització i commutació, encaminament i enrutament, seguretat (protocols criptogràfics, tunelat, tallafocs, mecanismes de cobrament, d'autenticació i de protecció de continguts), enginyeria de tràfic (teoria de grafs, teoria de cues i teletràfic), tarificació i fiabilitat i qualitat de servei, tant en entorns fixes, mòbils, personals, locals o a gran distància, amb diferents amples de banda, incloent telefonia i dades.
 • CET4: Capacitat per descriure, programar, validar i optimitzar protocols i interfícies de comunicació en els diferents nivells d'una arquitectura de xarxes.
 • CET5: Capacitat de seguir el progrés tecnològis de transmissió, commutació i procés per millorar les xarxes i serveis telemàtics.

Genèriques

 • CG4: Habilitat d'adaptació a la ràpida evolució de les tecnologies i els mercats de les TIC.
 • CG5: Escrita: Habilitat en la redacció de projectes i documentació tècnica.

Bàsiques

Podeu consultar les competències bàsiques que l'estudiant ha d'haver assolit en acabar el grau a l'adreça següent: http://estudis.uib.cat/grau/comp_basiques/

Continguts

Continguts temàtics

1 Xarxes d'àrea local i intranets (6h)

Concepte de xarxa d'àrea local. Repàs de tècniques d'accés al medi. Exemples.

2 Ethernet - IEEE 802.3 (10 h)

Funcionament. Algorisme de BackOff. Format de trames. Topologies. Capes físiques.

3 Commutadors (8h)

Ponts. Commutadors. Algorisme d'arbre d'expansió (STP, RSTP).Xarxes d'àrea local virtuals. MSTP. Encaminament entre VLANs.

4 IEEE 802.11 (10 h)

Funcionament de les xarxes sense fils. Accés CSMA/CA. Model de capes. Capes físiques. Capa MAC.

5 Aspectes de disseny de xarxes (8h)

Introduccio al sistemes de cablat necessaris per la implantació i funcionament de xarxes d'ordinadors en edificis. Cables, armaris, punts de serveis, PoE. Cobertura de les xàrxes sense fils, assignació de canals.

Metodologia docent

Activitats de treball presencial (2,4 crèdits, 60 hores)

ModalitatNomTip. agr.DescripcióHores
Classes teòriques Classes magistrals Grup gran (G)

La major part dels continguts teòrics de l'assignatura s'explicaran a través de classes magistrals a l'aula. En aquestes classes magistrals s'adquiriran algunes de les competències descrites a CET2, CET4 i CET5.

42
Classes de laboratori Pràctiques de laboratori Grup mitjà 2 (X)

Les pràctiques de laboratori serveixen tant per posar en pràctica alguns dels coneixements teòrics explicats en les classes magistrals com per adquirir-ne de nous. Les competències són CET2, CET4, CET5, CG4 i CG5.

8
Avaluació Exàmens recuperables Grup gran (G)

Al llarg del semestre l'alumne realitzarà 2 examens parcials recuperables, undurant el període lectiu i, el segon, en el període d'avaluació complementària. Els dos exàmens seran recuperables independenment en el període d'avaluació extraordinària. Cal una nota mínima de 4,5 en cada exàmen i una mitjana dels dos superior o igual5 per aprovar l'assignatura. Aquestsexàmens permetranavaluar el grau d'assoliment d'algunes de les competències específiques i genèriques:CET2, CET4, CET5, CG4 i CG5.

4
Avaluació Presentacions Grup gran (G)

Els alumnes hauran de fer, en equip, una recerca de documentació sobre un tema concret relacionat amb l'assignatura i preparar una presentació que es farà dins classe. L'avaluació d'aquesta activitat involucrarà la coavaluació dels altres alumnes. Es tracta d'una activitat conjunta amb l'assignatura de Xarxes d'Operadora. D?aquesta manera s?avaluaran la capacitat d'aquirir nous coneixements així com les seves habilitats de comunicació.Les competències que es treballaran són CET2, CET4, CET5, CG4 i CG5.

6

A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves d'avaluació contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els estudiants si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la plataforma Aula digital.

Activitats de treball no presencial (3,6 crèdits, 90 hores)

ModalitatNomDescripcióHores
Estudi i treball autònom individual o en grup Estudi i treball autònom individual o en grup

L'estudi tant individual com en grup servirà a l'alumne tant per assolir o consolidar els continguts teòrics de l'assignatura, com per resoldre problemes o preparar i finalitzar les sessions de pràctiques de laboratori.

90

Riscs especifics i mesures de protecció

Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut dels alumnes i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

L'avaluació d'aquesta assignatura es realitzarà a partir de tres elements, els exàmens (parcials i final), les pràctiques de laboratori i les col·leccions de problemes.

 • Exàmens Parcials Recuperables
  • Els parcials alliberen matèria
  • El pes de cada parcial sobre la nota final serà del 35%
  • Cal obtenir una nota mínima de 4.5 en cada parcial per aprovar l'assignatura.
  • Cal una nota mitjana del dos exàmens igual o superior a 5 per aprovar l'assignatura.
  • Aquests exàmens poden contenirpreguntes de teoria, problemes ipreguntes tipus test.
  • La part de temari inclosa en cada parcial s'anunciarà a la plana de l'assignatura a campus extens.
  • Es realitzaran en horari habitual de classe i en la data fixada del període complementari. Les recuperacions es faran en la data fixada del període extraordinari.
 • Presentacions (No recuperables):
  • No cal una nota mínima de problemes per aprovar.
  • El pes sobre la nota final és del 15%.
  • Les presentacions no són recuperables, sols s'entregaran o realitzaran en la data que indiqui el professor.
 • Pràctiques (No recuperables): Les pràctiques s'avaluaran mitjançant l'entrega d'informes de pràctiques,a través de les respostes que proporcionin els alumnes a qüestions que plantegi el professor durant les sessions de laboratori, mitjançant un examen pràctic realitzat en el laboratori o amb preguntes relatives a pràctiques en els exàmens parcials i final.
  • No cal una nota mínima de pràctiques per aprovar.
  • El pes sobre la nota final és del 15%.
  • No són recuperables, sols es podran realitzar o entregar en la data que indiqui el professor.

L'actitud, interès demostrat i participació de l'alumne durant les classes magistrals, de problemes i sessions de laboratori serà valorada a l'hora de decidir sobre casos dubtosos.

D'acord amb l'article 33 del Reglament Acadèmic, "amb independència del procediment disciplinari que es pugui seguir contra l'estudiant infractor, la realització demostradorament fraudulenta d'algun dels elements d'avaluació inclosos en guies docents de les assignatures comportarà, a criteri del professor, una menysvaloració en la seva qualificació que pot suposar la qualificació de «suspens 0» a l'avaluació anual de l'assignatura".

Pràctiques de laboratori
Modalitat Classes de laboratori
Tècnica Proves d'execució de tasques reals o simulades ( no recuperable )
Descripció

Les pràctiques de laboratori serveixen tant per posar en pràctica alguns dels coneixements teòrics explicats en les classes magistrals com per adquirir-ne de nous. Les competències són CET2, CET4, CET5, CG4 i CG5.

Criteris d'avaluació

Correcció dels resultats. Claretat en la redacció o exposició. Capacitat de treball en equip. Preparació prèvia de la sessió.Competències: CET2, CET4, CET5, CG4, CG5.

Percentatge de la qualificació final: 15%

Exàmens recuperables
Modalitat Avaluació
Tècnica Proves de resposta llarga, de desenvolupament ( recuperable )
Descripció

Al llarg del semestre l'alumne realitzarà 2 examens parcials recuperables, undurant el període lectiu i, el segon, en el període d'avaluació complementària. Els dos exàmens seran recuperables independenment en el període d'avaluació extraordinària. Cal una nota mínima de 4,5 en cada exàmen i una mitjana dels dos superior o igual5 per aprovar l'assignatura. Aquestsexàmens permetranavaluar el grau d'assoliment d'algunes de les competències específiques i genèriques:CET2, CET4, CET5, CG4 i CG5.

Criteris d'avaluació

Correcció dels resultats. Claretat en la redacció o exposició. Rigorositat en els raonaments.Competències: CET2, CET4, CET5, CG4, CG5.

Percentatge de la qualificació final: 70% amb qualificació mínima 5

Presentacions
Modalitat Avaluació
Tècnica Treballs i projectes ( no recuperable )
Descripció

Els alumnes hauran de fer, en equip, una recerca de documentació sobre un tema concret relacionat amb l'assignatura i preparar una presentació que es farà dins classe. L'avaluació d'aquesta activitat involucrarà la coavaluació dels altres alumnes. Es tracta d'una activitat conjunta amb l'assignatura de Xarxes d'Operadora. D?aquesta manera s?avaluaran la capacitat d'aquirir nous coneixements així com les seves habilitats de comunicació.Les competències que es treballaran són CET2, CET4, CET5, CG4 i CG5.

Criteris d'avaluació

Concisió i precisió, organització i estructura, adequació a l?audiència i grau de preparació de la presentació dins classe.

Percentatge de la qualificació final: 15%

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Tant a la biblioteca de la Universitat com a través d'Internet es pot trobar molta bibliografia relacionada amb les xarxes d'àrea local i intranets o xarxes de computadors cablades i sense fils en general. Per això, és molt convenient que l'alumne no fonamenti tot el seu aprenentatge en el que expliqui el professor a classe o sols intenti resoldre els problemes que s'enuncïin a la pissarra. En la bibliografia recomanada o altres recursos que el professors proposi a través de Campus Extens pot trobar-se el temari explicat des d'altres punts de vista o exercicis diferents que ajudaran a la comprensió del temari.

Bibliografia bàsica

El contingut dels llibres que apareixen a continuació sobrepassa el temari de l'assignatura, però són algunes de les referències utilitzades en la seva preparació.

 • León-García, Alberto i Widjaja, Indra. Redes de comunicación : conceptos fundamentales y arquitecturas básicas. McGraw-Hill.
 • Forouzan, Behrouz A. Transmisión de datos y redes de comunicaciones. McGraw-Hill.
 • Spurgeon, Charles E. i Zimmerman, Joann. Ethernet. The definitive Guide. 2nd Ed. O'Reilly.
 • Gast, Matthew S. Redes wireless 802.11. O'Reilly.
 • Tanenbaum, Andrew S. Redes de computadoras. Pearson Prentice-Hall.

Altres recursos

A través de la plana web de l'assignatura a Campus Extens s'obtindran altres recursos com llistes de problemes, enllaços a planes web amb informació complementària, material de pràctiques, etc.