Escuchar

22358. Xarxes d'Operadora . Grup 4

Identificació de l'assignatura

Assignatura22358 - Xarxes d'Operadora
Grup Grup 4
Any acadèmic 2019-20
Crèdits6 crèdits
Període d'impartició Segon semestre
Idioma d'impartició Català
Titulació
 • Doble titulació: grau de Matemàtiques i grau d'Enginyeria Telemàtica - Quart curs
 • Grau d'Enginyeria Telemàtica - Segon curs

Professors

Professor/aHorari d'atenció alumnes
Hora d'iniciHora de fiDia de la setmanaData d'iniciData de fiDespatx/Edifici
Lorenza Carrasco Martorell
loren.carrascoloren.carrasco@uib.esuib.es
Responsable
11:30h12:30h Divendres 13/09/201911/07/2020 Despatx 155

Contextualització

Es tracta d'una assignatura que forma part del mòdul específic de telemàtica.

"Xarxes d'operadora", juntament amb l'assignatura "Fonaments de telecomunicació" i l'assignatura "Xarxes d'àrea localeintranets", descriu les tecnologies utilitzades en les diferents xarxes de telecomunicacions. Mentre els fonaments teòrics d'aquestes tecnologies es troben a l'assignatura "Fonaments de telecomunicació", les assignaturescomplementàries"Xarxes d'operadora" i "Xarxes d'àrea localiintranets" descriuen en més detall aquests dos tipus de xarxes de funcionamenttandiferent.

Es poden veure en detall les relacions d'aquesta assignatura amb altres a http://eps.uib.es/mapa.

Una vegada que aquestes assignatures ens hagin mostrat com s'implementen aquestes xarxes, altres assignatures posteriors ens ensenyaran com s'interconnecten, es gestionen, es planifiquen o es dissenyen serveis per aquestes xarxes, etc. Per tant necessitarem els coneixements adquirits en aquesta assignatura a múltiples assignatures posteriors.

Requisits

Essencials

Aquesta assignatura utilitza tota la base de coneixementintroduïdaa l'assignatura "Fonaments de telecomunicacions", sobretot es demana als alumnes que revisin el material d'aquesta assignatura corresponent a:

ModelOSI
Multiplexació i accés al medi
Commutació
Característiques dels medis de transmissió

Recomanables

Es recomana haver cursat les següents assignatures i haver assolit els coneixements següents:

- Dins l'assignatura Introducció a la telemàtica s'inclou un tema a on apareix una primera aproximació a les xarxes d'operadora que pot servir com una introducció al que veurem en aquesta assignatura.

- De l'assignatura de Càlcul I : Integració i derivació

- De l'assignatura Càlcul II : Números complexes. Representació polar. Fórmula d'euler.

- De l'assignatura Probabilitat i Processos : Funcions de densitat de probabilitat. Distribució normal.

- De l'assignatura Senyals i Sistemes : Transformada de Fourier. Amplada de banda senyal. Sèries de Fourier. Resposta impulsional. Concepte de correlació de senyals.

- De l'assignatura Processat digital del senyal : Filtres digitals (igualadors). Teoria de mostreig. Blocs A/D D/A.OFDM.

- De l'assignatura Propagació, emissors i receptors : Intensitat camp electromagnètic. Guany i àrea afectiva antenes. Diagrama funcional del TX-RX sense filsprèvies al MODEM.

Competències

Específiques

 • CT2: Capacitat per a aplicar les tècniques en que es basen les xarxes, serveis i aplicacions telemàtiques, tals com sistemes de gestió, senyalització i commutació, encaminament, seguretat, enginyeria de tràfic tarificació i fiabilitat i qualitat de servei, tant en entorns fixes, mòbils, personals, locals o a gran distància, amb diferents amples de banda, incloent telefonia i dades. Aquesta competència és molt amplia i es tracta també a altres assignatures, dins aquesta ens centrarem en l'estudi de les xarxes d'operadora tant fixes com mòbils, incloent els seus sistemes de senyalització, commutació i transmisió.
 • CT5: Capacitat de seguir el progres tecnològic de transmissió, commutació i processos per a millorar les xarxes i serveis telemàtics. Aquesta competència és molt amplia i es tracta també a altres assignatures, dins aquesta ens centrarem en seguir el progrés tecnològic en el món de les xarxes d'operadora tant fixes com mòbils.

Genèriques

 • CG4: Habilitat d'adaptació a la ràpida evolució de les tecnologies i els mercats de les TIC.
 • CG5: Escrita: habilitat en la redacció de projectes i documentació tècnica.
 • CG8: Coneixement de la llengua anglesa

Bàsiques

Podeu consultar les competències bàsiques que l'estudiant ha d'haver assolit en acabar el grau a l'adreça següent: http://estudis.uib.cat/grau/comp_basiques/

Continguts

Continguts temàtics

A. Xarxes d'operadora inalàmbriques
A.1 Conceptes bàsics de xarxes inalàmbriques

 • Característiques canal ràdio mòbil.
 • Estructura emissió-recepció.
 • Concepte cel·lular: reutilització de freqüències. Control de potència, traspàs, sectorització....
A.2 Sistemes cel·lulars terrestres (GSM/GPRS, UMTS, LTE)

 • Serveis proporcionats.
 • Característiques bàsiques del sistema.
 • Arquitectura de la xarxa.
 • Canals lògics i físics.
 • Funcionament del sistema.
B Xarxes d'operadora cablades
B.1 Xarxa telefónica. XTC i XDSI.

 • Estructura de la xarxa telefònica.
 • Sistemes de la xarxa telefònica.
 • Tipus d'accés: analògic idigital XDSI.
 • Senyalització usuari-xarxa
 • Sistema de transmissió. Multiplexació síncrona.
 • Sistema de conmutació.
B.2 Xarxes de Fibra óptica
 • Conceptes bàsics de la transmissió òptica
 • Components
 • Arquitectura de la xarxa
 • Balanç de l'enllaç
 • Tipus de xarxes. AON, PON (EPON, GPON)
 • Operació i protocols.
C. Xarxes i sistemes de Senyalització
C.1 Introducció

 • Història de la senyalització.
 • Tipus de senyalització
C.2 Sistema de senyalització SS7
 • La xarxa de senyalització CCSN (Common Channel Signalling Network)
 • Arquitectura del protocol SS7
C.3 Altres xarxes de senyalització

 • Evolució de les xarxes de senyalització
 • Diameter
 • 5G

Metodologia docent

Activitats de treball presencial (2,4 crèdits, 60 hores)

ModalitatNomTip. agr.DescripcióHores
Classes teòriques Classes magistrals Grup gran (G)

Utilitzant aquest mètode expositiu s'introduiran les tecnologies utilitzades en les xarxes d'operadora. Aquesta activitat permetràtreballar totes les competències específiques de l'assignatura així com la competència genèrica CG4.

34
Classes pràctiques Classes de qüestions i problemes Grup gran (G)

Les classes magistrals es combinaran amb la resolució de problemes i qüestions a classe per reforzar els coneixements teòrics presentats. Aquesta activitat permetràtreballar totes les competències específiques de l'assignatura així com la competència genèrica CG4.

14
Classes de laboratori Pràctiques de laboratori Grup mitjà 2 (X)

Durant el curs és realitzaràn duespràctiquesde laboratori per que els alumnes treballin diferents conceptes de l'assignatura. Els alumnes s'hauran d'organitzar en grups per realitzar l'activitat i per emplenar l'informe de pràctiques corresponent. Aquesta activitat permetra treballar totes les competències específiques de l'assignatura així com la competència genèrica CG5.

6
Avaluació Exàmens parcials Grup gran (G)

Lamatèriade l'assignatura es dividirà en dues parts i al llarg del semestre l'alumne realitzarà un examen parcial durant el període lectiu de la primera part més un segon control el dia de la convocatòria oficial de juny de la segona part de l'assignatura. Aquesta avaluaciópermetràvalidar els resultats obtinguts a través dels altres mètodes d'avaluació. Es tornaran a repetir aquests dos controls en elperíodede recuperació de setembre. Aquestaactivitatpermetràtreballar totes les competències específiques de l'assignatura.

4
Avaluació Presentacions Grup gran (G)

Els alumnes hauran de fer una recerca de documentació sobre un tema concret relacionat amb l'assignatura i preparar una presentació que es farà dins classe. L'avaluació d'aquesta activitat involucrarà la coavaluació dels altres alumnes. Es tracta d'una activitat conjunta amb l'assignatura de Xarxes d'Area Local.

2

A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves d'avaluació contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els estudiants si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la plataforma Aula digital.

Activitats de treball no presencial (3,6 crèdits, 90 hores)

ModalitatNomDescripcióHores
Estudi i treball autònom individual Preparació del material teòric

L'alumne ha de realitzar la preparació autònoma de totes ls activitas de l'assignatura.Aquestaactivitatpermetràtreballar totes les competències específiques de l'assignatura.

90

Riscs especifics i mesures de protecció

Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut dels alumnes i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

Les competències establertes a l'assignatura seran valorades mitjançant l'aplicació d'una sèrie de procediments d'avaluació. S'estableixen tres itineraris diferents:

 • L'itinerari A és l'itinerari estàndard que implica l'avaluació continuada.
 • L'itinerari B només es accesible pels alumnes a temps parcial.
 • L'itinerari C s'aplica en el cas de convocatories anticipades.

Es requisit indispensable obtenir una qualificació major o igual a 4,5 als 2 controls parcials per poder superar l'assignatura independentment del resultat de la ponderació anterior. Un control parcial superat amb més d'un 4,5 supossa també l'alliberació de la materia d'aquell parcial. Els alumnes que no hagin obtingut una qualificació major o igual a 4,5 als controls teòrics (activitats recuperables) i/o obtinguin una suma ponderada de totes les activitats inferior a 5 optaran a una recuperació d'aquests controls en el periode de recuperació de juliol.
A continuació es detalla per a cada procediment d'avaluació, els criteris d'avaluació i el seu pes en la qualificació de l'assignatura segons cada itinerari.

D'acord amb l'article 33 del Reglament Acadèmic, "amb independència del procediment disciplinari que es pugui seguir contra l'estudiant infractor, la realització demostradorament fraudulenta d'algun dels elements d'avaluació inclosos en guies docents de les assignatures comportarà, a criteri del professor, una menysvaloració en la seva qualificació que pot suposar la qualificació de «suspens 0» a l'avaluació anual de l'assignatura".

Classes de qüestions i problemes
Modalitat Classes pràctiques
Tècnica Proves de resposta breu ( no recuperable )
Descripció

Les classes magistrals es combinaran amb la resolució de problemes i qüestions a classe per reforzar els coneixements teòrics presentats. Aquesta activitat permetràtreballar totes les competències específiques de l'assignatura així com la competència genèrica CG4.

Criteris d'avaluació

Correcció de les respostes proporcionades.

Les competències que s'avaluen amb aquest procediment són: CT2,CT5 i CG4

Percentatge de la qualificació final: 10% per a l'itinerari A
Percentatge de la qualificació final: 0% per a l'itinerari B
Percentatge de la qualificació final: 0% per a l'itinerari C

Pràctiques de laboratori
Modalitat Classes de laboratori
Tècnica Informes o memòries de pràctiques ( no recuperable )
Descripció

Durant el curs és realitzaràn duespràctiquesde laboratori per que els alumnes treballin diferents conceptes de l'assignatura. Els alumnes s'hauran d'organitzar en grups per realitzar l'activitat i per emplenar l'informe de pràctiques corresponent. Aquesta activitat permetra treballar totes les competències específiques de l'assignatura així com la competència genèrica CG5.

Criteris d'avaluació

Exactitud dels resultats obtinguts.
Claredat i intel·ligibilitat de l'informe.
Correcció ortogràfica i gramatical.

Les competències que s'avaluen amb aquest procediment són: CT2 i CG5

Percentatge de la qualificació final: 15% per a l'itinerari A
Percentatge de la qualificació final: 10% per a l'itinerari B
Percentatge de la qualificació final: 0% per a l'itinerari C

Exàmens parcials
Modalitat Avaluació
Tècnica Proves de resposta breu ( recuperable )
Descripció

Lamatèriade l'assignatura es dividirà en dues parts i al llarg del semestre l'alumne realitzarà un examen parcial durant el període lectiu de la primera part més un segon control el dia de la convocatòria oficial de juny de la segona part de l'assignatura. Aquesta avaluaciópermetràvalidar els resultats obtinguts a través dels altres mètodes d'avaluació. Es tornaran a repetir aquests dos controls en elperíodede recuperació de setembre. Aquestaactivitatpermetràtreballar totes les competències específiques de l'assignatura.

Criteris d'avaluació

Exactitud dels resultats obtinguts.
Claredat i intel·ligibilitat de l'examen.

Les competències que s'avaluen amb aquest procediment són: CT2, CT5 i CG8

Percentatge de la qualificació final: 60% per a l'itinerari A amb qualificació mínima 4.5
Percentatge de la qualificació final: 75% per a l'itinerari B amb qualificació mínima 4.5
Percentatge de la qualificació final: 100% per a l'itinerari C amb qualificació mínima 4.5

Presentacions
Modalitat Avaluació
Tècnica Treballs i projectes ( no recuperable )
Descripció

Els alumnes hauran de fer una recerca de documentació sobre un tema concret relacionat amb l'assignatura i preparar una presentació que es farà dins classe. L'avaluació d'aquesta activitat involucrarà la coavaluació dels altres alumnes. Es tracta d'una activitat conjunta amb l'assignatura de Xarxes d'Area Local.

Criteris d'avaluació

Organització i estructura de la presentació adequació a l'audiència i grau de preparació.

Claredat, coherència i correcció ortogràfica i gramatical

Precisió i correcció en els raonaments i argumentacions.

Percentatge de la qualificació final: 15% per a l'itinerari A
Percentatge de la qualificació final: 15% per a l'itinerari B
Percentatge de la qualificació final: 0% per a l'itinerari C

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Bibliografia bàsica

XDSI
William Stallings. ISDN and Broadband ISDN with Frame Relay and ATM . 3a ed. Prentice Hall. (Temes 5 a 10)

SS7
Lee Dryburgh, Jeff Hewett. Signaling System No. 7 (SS7/C7): Protocol, Architecture, and Services . Cisco Press. Disponible integre a http://www.ss7-training.net/

GSM-UMTS-LTE
Martin Sauter. From GSM to LTE: an introduction to mobile networks and mobile broadband . Wiley
Theodore Rappaport. Wireless Communications: Principles and Practice . Prentice Hall

FIBRA ÓPTICA
Rajiv Ramaswavi. Optical networks: a practical perspective . Third edition. Morgan Kaufmann.

Bibliografia complementària

Document de la UPM sobre l'elaboració de documents tècnics (molt recomanable) http://oa.upm.es/301/1/EscrituraTecnica.pdf
Enllaços proporcionats a la pàgina web de Campus extens.