22351. Introducció a la Telemàtica . Grup 4

Identificació de l'assignatura

Assignatura22351 - Introducció a la Telemàtica
Grup Grup 4 ( Campus Digital )
Any acadèmic 2018-19
Crèdits6 crèdits
Període d'impartició Primer semestre
Idioma d'impartició Català
Titulació -

Professors

Professor/aHorari d'atenció alumnes
Hora d'iniciHora de fiDia de la setmanaData d'iniciData de fiDespatx/Edifici
José Luis Ferrer Gomila
jlferrerjlferrer@uib.esuib.es
(Responsable)
11:00h13:00h Dimecres 10/09/201831/07/2019 D-117 A. Turmeda
11:00h13:00h Dilluns 10/09/201831/07/2019 D-117 A. Turmeda
Lorenza Carrasco Martorell
loren.carrascoloren.carrasco@uib.esuib.es
16:30h17:30h Dijous 10/09/201808/02/2019 155/ Anselm Turmeda

Contextualització

Es tracta d'una assignatura de primer curs tant en el grau de telemàtica com enla doble titulació matemàtiques i telemàtica. Com el seu propi nom indica en aquesta assignatura s'introdueixen els conceptes bàsics que conformen els pilars de l'enginyeria telemàtica, oferint als alumnes una visió global dels coneixements de xarxes que adquiriran durant la carrera. Des d'aquest punt de vista aquesta assignatura és el punt de partida de moltes assignatures del pla d'estudis.

Requisits

Es tracta d'una assignatura introductòria que no té cap tipus de requisit.

Competències

Donat que l'objectiu fonamental d'aquesta assignatura és oferir una visió global de l'enginyeria telemàtica, l'assignatura inclou un conjunt molt elevat de competències específiques. És important subratllar que, éssent que en aquesta assignatura s'introdueixen de manera general conceptes de tots els camps de la telemàtica, les competències indicades a continuació es tracten només de manera general i introductòria.

Específiques

 • (CT1) Capacitat de construir, explotar i gestionar xarxes, serveis, processos i aplicacions de telecomunicacions, enteses com a sistemes de captació, transport, representació, processat, emmagatzemament, gestió i presentació de informació multimedia, des del punt de vista dels serveis telemàtics
 • (CT2) Capacitat per a aplicar les tècniques en que es basen les xarxes, serveis i aplicacions telemàtiques, tals com sistemes de gestió, senyalització i commutació, encaminament, seguretat, enginyeria de tràfic tarificació i fiabilitat i qualitat de servei, tant en entorns fixes, mòbils, personals, locals o a gran distància, amb diferents amples de banda, incloent telefonia i dades
 • (CT3) Capacitat de construir, explotar i gestionar serveis telemàtics utilitzant eines analítiques de planificació, de dimensionat i d'anàlisi
 • (CT5) Capacitat de seguir el progrés tecnològic de transmissió, commutació i processos per a millorar les xarxes i serveis telemàtics
 • (CT7) Capacitat de programació de serveis i aplicacions telemàtiques, en xarxa i distribuïdes

Genèriques

 • (CG13) Capacitat d'anàlisi de les dimensions social, mediambiental, ètica, econòmica i comercial de l'activitat d'un enginyer
 • (CG14) Capacitat d'analitzar i valorar l'impacte de les solucions tecnològiques a la salut, seguretat i riscos laborals
 • (CG15) Capacitat de valorar que les solucions tècniques no discriminin per raó de sexe o discapacitat

Bàsiques

Podeu consultar les competències bàsiques que l'estudiant ha d'haver assolit en acabar el grau a l'adreça següent: http://estudis.uib.cat/grau/comp_basiques/

Continguts

Continguts temàtics

A Introducció (30h)
A.1 Introducció
A.2 Conceptes bàsics
 • Elements bàsics d?una xarxa de comunicacions
 • De la informació als bits
 • Dels bits als senyals
 • Circuits i paquets
 • Tipus de xarxes
B Tecnologia de xarxes de telecomunicacions (65h)
B.1 Xarxes d'operadora
 • La xarxa telefònica
 • Les xarxes de fibra òptica
B.2 Xarxes inalàmbriques
 • Com es transmet informació sense fils
 • L?espectre radioelèctric
 • Les antenes
 • La radiopropagació
 • Xarxes cel.lulars
 • Sistemes via satèl.lit
 • Xarxes LAN sense fils
 • Sistemes punt a punt
B.3 Xarxes de dades de petit abast
 • Comunicacions a nivell local
 • Funcions de la capa d?enllaç
 • Dispositius de connexió per LANs
B.4 Xarxes de dades de gran abast
 • Capa de xarxa: el protocol IP
 • Capa de transport: UDP iTCP
C Aplicacions i serveis en xarxa (40h)
C.1 Aplicacions i serveis en xarxa
 • Protocol de la web: http
 • Protocols de correu electrònic: SMTP, POP3
 • Aplicacions P2P
C.2 Gestió i seguretat de xarxes
 • Gestió a Internet: SNMP
 • Seguretat en xarxes: serveis, criptografia i protocols
D Projectes de telecomunicacions, legislació i ètica (15h)
D.1 Projectes de telecomunicacions
 • Exercici lliure de la professió
 • Atribucions
 • Classificació dels projectes d?enginyeria telemàtica
 • Metodologia, documentació d?un projecte

D.2 Legislació i ètica de l'enginyer
 • Legislació (protecció de dades, comerç electrònic, etc.)
 • Codis ètics i deontològics

Metodologia docent

Activitats de treball presencial (2,4 crèdits, 60 hores)

ModalitatNomTip. agr.DescripcióHores
Classes teòriques Classes magistrals Grup gran (G)

Utilitzant aquest mètode expositiu s'introduiran els conceptes bàsics en què es fonamenta la telemàtica. Amb aquesta activitat es treballen totes les competències específiques (CT1, CT2, CT3, CT5, CT7) d'una manera introductòria.Totes aquestes competències es veuran amb més detall al llarg dels estudis. També s'introdueix la necessitat de considerar els elements de les competències genèriques (CG13 a 15)

36
Seminaris i tallers Seminaris professionals Grup mitjà (M)

Durant el curs es realitzaran un conjunt de seminaris a on professionals de diferents àrees explicaran el tipus de feines que fan i els problemes amb els que es troben. Es demanarà als alumnes que preparin un conjunt de qüestions abans de cada seminari per fomentar la participació. Amb aquesta activitat es pretén treballar sobretot les competències genèriques (CG13 a 15).

4
Classes pràctiques Resolució de problemes a classe Grup gran (G)

Les classes magistrals es combinaran amb la resolució de problemes a classe per reforçar els coneixements teòrics presentats. Treballa les mateixes competències que en el cas de les classes magistrals.

8
Classes de laboratori Pràctiques de laboratori Grup mitjà 2 (X)

Durant el curs es realitzaran un conjunt de pràctiques perquè els alumnes es puguin començar a introduir dins el món de la telemàtica. Els alumnes s'hauran d'organitzar en grups per realitzar l'activitat i per emplenar l'informe de pràctiques corresponent. Amb aquesta activitat es treballen totes les competències específiques (CT1, CT2, CT3, CT5, CT7).

6
Avaluació Qüestionaris Grup gran (G)

L'alumne ha de consolidar els coneixements introduïts a les classes teòriques. Per afavorir el seguiment de l'assignatura es proposaran un conjunt de qüestionaris. Amb aquesta activitat es treballen totes les competències específiques (CT1, CT2, CT3, CT5, CT7) i genèriques de l'assignatura (CG13 a CG15)

2
Avaluació Exàmens parcials Grup gran (G)

La matèria de l'assignatura es dividirà en tres parts i al llarg del semestre l'alumne realitzarà 2 exàmens parcials durant el període lectiu més un tercer control el dia de la convocatòria oficial de febrer. Aquesta avaluació permetrà validar els resultats obtinguts a través dels altres mètodes d'avaluació. Es tornaran a repetir aquests tres controls en el periode de recuperació. Amb aquesta activitat es treballen totes les competències específiques (CT1, CT2, CT3, CT5, CT7).

4

A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves d'avaluació contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els estudiants si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la plataforma Campus Extens.

Activitats de treball no presencial (3,6 crèdits, 90 hores)

ModalitatNomDescripcióHores
Estudi i treball autònom individual o en grup Preparació del material teòric

L'alumne ha de consolidar els coneixements introduïts a les classes teòriques. Amb aquesta activitat es treballen totes les competències específiques (CT1, CT2, CT3, CT5, CT7) i genèriques de l'assignatura (CG13 a CG15)

90

Riscs especifics i mesures de protecció

Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut dels alumnes i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

Les competències establertes a l'assignatura seran valorades mitjançant l'aplicació d'una sèrie de procediments d'avaluació. S'estableixen dos itineraris diferents:
* L'itinerari A és l'itinerari estàndard que implica l'avaluació continuada.
* L'itinerari B està pensat per alumnes a temps parcial
La diferència entre ambdós està en què a l'itinerari B no es valora l'assistència i participació a les classes teòriques, de problemes i seminaris.

L'alumne obtindrà una qualificació numèrica entre 0 i 10 per a cada activitat avaluativa, la qual serà ponderada segons el seu pes, a fi d'obtenir la qualificació global de l'assignatura.
És requisit indispensable obtenir una qualificació major o igual a 4 als 3 controls parcials per poder superar l'assignatura independentment del resultat de la ponderació anterior. Un control parcial superat amb més d'un 4 suposa també l'alliberació de la matèria d'aquell parcial. Els alumnes que no hagin obtingut una qualificació major o igual a 4 als controls teòrics (activitats recuperables) i/o obtinguin una suma ponderada de totes les activitats inferior a 5 optaran a una recuperació d'aquests controls en el període de recuperació.


A continuació es detalla per a cada procediment d'avaluació, els criteris d'avaluació i el seu pes en la qualificació de l'assignatura segons cada itinerari.

D'acord amb l'article 33 del Reglament Acadèmic, "amb independència del procediment disciplinari que es pugui seguir contra l'estudiant infractor, la realització demostradorament fraudulenta d'algun dels elements d'avaluació inclosos en guies docents de les assignatures comportarà, a criteri del professor, una menysvaloració en la seva qualificació que pot suposar la qualificació de «suspens 0» a l'avaluació anual de l'assignatura".

Seminaris professionals
Modalitat Seminaris i tallers
Tècnica Tècniques d'observació ( no recuperable )
Descripció

Durant el curs es realitzaran un conjunt de seminaris a on professionals de diferents àrees explicaran el tipus de feines que fan i els problemes amb els que es troben. Es demanarà als alumnes que preparin un conjunt de qüestions abans de cada seminari per fomentar la participació. Amb aquesta activitat es pretén treballar sobretot les competències genèriques (CG13 a 15).

Criteris d'avaluació

Registre d'assistència i participació.

Permet avaluar les competències genèriques CG13 a CG15.

Percentatge de la qualificació final: 5% per a l'itinerari A
Percentatge de la qualificació final: 0% per a l'itinerari B

Pràctiques de laboratori
Modalitat Classes de laboratori
Tècnica Informes o memòries de pràctiques ( no recuperable )
Descripció

Durant el curs es realitzaran un conjunt de pràctiques perquè els alumnes es puguin començar a introduir dins el món de la telemàtica. Els alumnes s'hauran d'organitzar en grups per realitzar l'activitat i per emplenar l'informe de pràctiques corresponent. Amb aquesta activitat es treballen totes les competències específiques (CT1, CT2, CT3, CT5, CT7).

Criteris d'avaluació

Participació dins el grup de pràctiques i a l'hora de realitzar l'informe.

Exactitud dels resultats obtinguts.

Claredat i intel·ligibilitat de l'informe

Permet avaluar les competències específiques de l'assignatura un nivell introductori.

Percentatge de la qualificació final: 10% per a l'itinerari A
Percentatge de la qualificació final: 10% per a l'itinerari B

Qüestionaris
Modalitat Avaluació
Tècnica Proves de resposta breu ( no recuperable )
Descripció

L'alumne ha de consolidar els coneixements introduïts a les classes teòriques. Per afavorir el seguiment de l'assignatura es proposaran un conjunt de qüestionaris. Amb aquesta activitat es treballen totes les competències específiques (CT1, CT2, CT3, CT5, CT7) i genèriques de l'assignatura (CG13 a CG15)

Criteris d'avaluació

Exactitud dels resultats obtinguts.

Claredat i intel·ligibilitat de l'examen.

Permet avaluar totes les competències específiques i genèriques de l'assignatura a un nivell introductori.

Percentatge de la qualificació final: 10% per a l'itinerari A
Percentatge de la qualificació final: 0% per a l'itinerari B

Exàmens parcials
Modalitat Avaluació
Tècnica Proves de resposta llarga, de desenvolupament ( recuperable )
Descripció

La matèria de l'assignatura es dividirà en tres parts i al llarg del semestre l'alumne realitzarà 2 exàmens parcials durant el període lectiu més un tercer control el dia de la convocatòria oficial de febrer. Aquesta avaluació permetrà validar els resultats obtinguts a través dels altres mètodes d'avaluació. Es tornaran a repetir aquests tres controls en el periode de recuperació. Amb aquesta activitat es treballen totes les competències específiques (CT1, CT2, CT3, CT5, CT7).

Criteris d'avaluació

Exactitud dels resultats obtinguts.

Claredat i intel·ligibilitat de l'examen.

Permet avaluar totes les competències específiques i genèriques de l'assignatura a un nivell introductori.

Percentatge de la qualificació final: 75% per a l'itinerari A amb qualificació mínima 4
Percentatge de la qualificació final: 90% per a l'itinerari B amb qualificació mínima 4

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Bibliografia bàsica

Fundamentals of Telecommunications (2nd edition); Roger L. Freeman; Ed. Wiley-IEEE Press, 2005.

Redes de computadores, un enfoque descendente basado en Internet (2ª edición); James F. Kurose, Keith W. Ross; Ed. Pearson Educación, 2004.

Bibliografia complementària

Comunicaciones y redes de computadores (7ª edición); William Stallings; Ed. Prentice Hall, 2004.

Altres recursos

A l'espai de l'Aula Digital de l'assignatura s'inclouran un conjunt de materials relatius a l'assignatura, com ara notes de classe, exercicis, enllaços d'internet amb informació rellevant, etc.

Referències sobre tecnologia i salut, medi ambient, ética del enginyer, etc.

 • Codi deontològic de l'enginyer (https://www.coit.es/ventanilla-unica/codigo-deontologico)
 • Tendències de tecnologia i salut (http://www.forbes.com/sites/robertszczerba/2014/11/23/tech-trends-shaping-the-future-of-medicine-part-1/)
 • Tendències de tecnologia i salut (http://www.forbes.com/sites/robertszczerba/2014/11/23/tech-trends-shaping-the-future-of-medicine-part-2/)
 • Tecnologia i sostenibilitat (http://www.bbc.com/news/business-27208569)