22332. Treball Socioeducatiu en Xarxa per al Desenvolupament Comunitari . Grup 1

Identificació de l'assignatura

Assignatura22332 - Treball Socioeducatiu en Xarxa per al Desenvolupament Comunitari
Grup Grup 1 ( Campus Digital )
Any acadèmic 2018-19
Crèdits6 crèdits
Període d'impartició Primer semestre
Idioma d'impartició Català
Titulació -

Professors

Professor/aHorari d'atenció alumnes
Hora d'iniciHora de fiDia de la setmanaData d'iniciData de fiDespatx/Edifici
Isabel Cortada Marín
isabel.cortadaisabel.cortada@uib.esuib.es
(Responsable)
17:00h18:00h Dilluns 10/09/201828/02/2019 C-110 abans sempre concertar tutoria amb la professora

Contextualització

L'assignatura de "Treball Socioeducatiu en Xarxa per al Desenvolupament Comunitari" és una assignatura optativa dels estudis de Grau d'Educació Social que es realitza al primer semestre del curs escolar. Forma part del Mòdul "Intervenció professional en Educació Social" i de la matèria "Educació Familiar i desenvolupament comunitari".

L'atenció social que dona resposta a les necessitats socials de la nostra societat, es pot realitzar de forma individual, grupal i/o comunitària. L'atenció individual ofereix diferents serveis i/o programes, tant des de les administracions públiques competents com des d?organitzacions privades, amb aquest tipus d?atenció, es dona resposta a moltes situacions de necessitat de persones/famílies en situació de risc o de dificultat social, però no a totes. Per aquest motiu es fa necessari realitzar un altre tipus d?abordatge que complementa aquesta intervenció individual, i que ens ajuda a millorar la cohesió social, la convivència, la participació social, el sentiment de pertinença, en definitiva facilita millores a la comunitat, a través de processos participatius de treball comunitari .

Cada lloc de feina (centre municipal de serveis socials, centre de protecció de menors, mesures judicials, centres educatius, centres de dia de gent gran, ...), te una realitat que l?envolta (entorn/context/comunitat) i que condiciona i molt la tasca diària dels professionals que fan feina, per això és molt important conèixer be aquesta realitat i cercar possibilitats reials de col?laboració i articulació que potenciïn la consolidació de canals de comunicació i coordinació, que facilitin i operativitzin el treball conjunt amb la resta d?agents implicats al mateix territori/comunitat, entenent per agents totes aquelles entitats i serveis que desenvolupin la seva tasca en aquest context, donant pas a l?inici de treball en xarxa a través d?espais de treball conjunt com, taules d?entitats i serveis, plataformes, coordinadores, ...

Requisits

No hi ha requisitis

Competències

Les competències que es desenvoluparan en aquesta assignatura son:

Específiques

 • 1. CE5. Gestionar estructures, procesos i programes de participació i acció comunitària. 2. CE8. Dissenyar, organitzar, gestionar i avaluar programes, projectes i serveis socioeducatius als àmbits de l'educació familiar i el desenvolupament comunitari; la integració social; l'animació i gestió cultural; de la infancia i joventut i de la gent gran. 3. CE9. Utilitzar tècniques concretes d'intervenció socio-educativa i comunitària (dinámica de grups, motivació, negociació, asertivitat, etc).

Genèriques

 • 1. CT2. Capacitat d'organització i planificació. 2. CT6. Capacitat de resolució de problemes i presa de decisions. 3. CT10. Habilitats per a potenciar les relacions interpersonals i entre grups. 4. CT13. Lideratge, creativitat i esperit emprenedor.

Bàsiques

Podeu consultar les competències bàsiques que l'estudiant ha d'haver assolit en acabar el grau a l'adreça següent: http://estudis.uib.cat/grau/comp_basiques/

Continguts

Continguts temàtics

1 1
 • Tema 1: El Treball Comunitari i el treball socioeducatiu en xarxa.

- Introducció al desenvolupament comunitari

- Introducció al treball en xarxa

- Metodologia, models d'intervenció

- Tipus de xarxes.

- Diferències entre coordinació i treball col?laboratiu o articulació.

- Necessitat d?interdisciplinarietat

 • Tema 2: Fase de creació de la xarxa.

- Coneixement i Anàlisi de la realitat
- Inici de diagnòstic participatiu comunitari
- La tècnicaDAFO
- L'Ecomapa

 • Tema 3: Fase d'operativitat de la xarxa.

- Fases del procés de Participació Comunitària.
- Protagonistes del procés.
- Els Projectes
- Els Protocols

 • Tema 4: Fase d?eficàcia de la xarxa

- El paper de les entitats i els serveis a la xarxa
- La comunicació i les relacions.

- El treball en equip com a base organitzativa

- L'avaluació

 • Tema 5: Experiències pràctiques de treball en xarxa per al desenvolupament comunitari

- Recerca d?experiències a través de les noves tecnologies.
- Exposicions pràctiques d?experiències per part de professionals
- Visites de camp
- Possibles col?laboracions
- Anàlisis d?experiències a nivell de les Illes Balears, d?altres comunitats de l'Estat i d?altres països.

Metodologia docent

L?assignatura pretén combinar l?adquisició de coneixements teòrics del treball en xarxa amb l?anàlisi d?experiències pràctiques reals.
Aquesta questió es plantejarà a través de la reflexió i el debat, per una banda sobre la teoria del treball comunitari i en xarxa, mitjançant lectures, recerca a la web, debats, coloquis, treball en grup i per l?altra mitjançant, visites a experiències, preparació d?escales d?observació, questionaris i d?altres registres i també d?exposicions d?experiències a l?aula per part de diferents professionals.
Es podran realitzar activitats pràctiques individuals o amb petit grup per tal d?establir indicadors d?avaluació continua que complementin l?avaluació a través de l?examen final. Es valorarà de forma important la participació a classe.

Activitats de treball presencial (1,8 crèdits, 45 hores)

ModalitatNomTip. agr.DescripcióHores
Classes teòriques Exposició teòrica Grup gran (G)

La finalitat és presentar els continguts dels diferents temes. Aquests continguts es presenten de manera que inciten al debat, tot relacionant-los amb les altres activitats que s'organitzen per a cada tema.

22
Classes pràctiques Pràctiques/Visites Grup mitjà (M)

En aquestes sessions s'emprarà l'aprenentatge cooperatiu, mitjançant el qual els estudiants treballaran en petits grups el desenvolupament d'activitats pràctiques que es relacionin directament amb les exposicions teòriques.

20
Avaluació Examen Grup gran (G)

La finalitat es validar l'avaluació continuada i avaluar les adquisicions de l'alumne en funció de les competències de l'assignatura. La metodologia constsirà en realitzar la resolució argumentada d'un supòsit pràctic.

3

A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves d'avaluació contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els estudiants si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la plataforma Campus Extens.

Activitats de treball no presencial (4,2 crèdits, 105 hores)

ModalitatNomDescripcióHores
Estudi i treball autònom individual Estudi individual

L'objectiu es la consolidació per part de l'alumnat del coneixements teòrics i pràctics de l'assignatura.

45
Estudi i treball autònom individual o en grup Realització activitats pràctiques

La realització de les activitats pràctiques dutes a terme a classe sempre deriven en un treballautònom del grup fora de l'aula, amb l'objectiu de realitzar: treball de camp, entrevistes,consultade biliografia, utilització de programari informàtic, etc

50
Estudi i treball autònom individual o en grup Tutorització on line

La tutoria es pot realitzar també a distància mitjançant la plataforma de Campus Extens per a resoldre dubtes, problemes i fer un seguiment individualitzat de cadascun delsalumnes. Aquestes tutories, per tant, serviran de referent al professorat per tal de realitzarun seguiment individualitzat de les activitats que es vagin elaborant durant el curs, aixícom del grau d'assoliment de les diferents competències plantejades amb l'assignaturaper part de l'alumnat

10

Riscs especifics i mesures de protecció

Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut dels alumnes i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

D'acord amb l'article 33 del Reglament Acadèmic, "amb independència del procediment disciplinari que es pugui seguir contra l'estudiant infractor, la realització demostradorament fraudulenta d'algun dels elements d'avaluació inclosos en guies docents de les assignatures comportarà, a criteri del professor, una menysvaloració en la seva qualificació que pot suposar la qualificació de «suspens 0» a l'avaluació anual de l'assignatura".

Pràctiques/Visites
Modalitat Classes pràctiques
Tècnica Treballs i projectes ( recuperable )
Descripció

En aquestes sessions s'emprarà l'aprenentatge cooperatiu, mitjançant el qual els estudiants treballaran en petits grups el desenvolupament d'activitats pràctiques que es relacionin directament amb les exposicions teòriques.

Criteris d'avaluació

Assistir i participar a les activitats pràctiques i visites a recursos i realitzar les activitats que es plantegin.

Percentatge de la qualificació final: 30%

Examen
Modalitat Avaluació
Tècnica Proves d'execució de tasques reals o simulades ( recuperable )
Descripció

La finalitat es validar l'avaluació continuada i avaluar les adquisicions de l'alumne en funció de les competències de l'assignatura. La metodologia constsirà en realitzar la resolució argumentada d'un supòsit pràctic.

Criteris d'avaluació

Obtenir un mínim de qualificació de 5 a l'examen.

Percentatge de la qualificació final: 45%

Realització activitats pràctiques
Modalitat Estudi i treball autònom individual o en grup
Tècnica Treballs i projectes ( recuperable )
Descripció

La realització de les activitats pràctiques dutes a terme a classe sempre deriven en un treballautònom del grup fora de l'aula, amb l'objectiu de realitzar: treball de camp, entrevistes,consultade biliografia, utilització de programari informàtic, etc

Criteris d'avaluació

Lliurar totes les activitats (casos pràctics) respectant les dates marcades al calendari d'entrega i obtenir una qualificació mínima de 5 a cada una d'elles.

Percentatge de la qualificació final: 25%

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Bibliografia bàsica

 • Ballester, L., Pascual, B., Vecina, C. (2014). Comunidad, trabajo en red e intervención socioeducativa. Col·lecció materials didàctics 177. UIB
 • Llena, A., Panceris, A. I Úcar, X.(2009) 10 ideas clave. La acción comunitaria. Barcelona. Graó
 • Marchioni, M (2001). Comunidad, participación y desarrollo.Teoría y metodología de la intervención comunitaria. Madrid. Editorial Popular.

Bibliografia complementària

 • AA VV (2009). Educació i Cultura. Revista Mallorquina de Pedagogia. Núm. 20. Monogràfic sobre treball socioeducatiu en xarxa. Palma, UIB.
 • Abril,T. y Ubieto,J.R. (2008). Interxarxes: una experiència de treball en xarxa aldistricte d'Horta-Guinardó. Àmbits de psicopedagogia, 22. Barcelona, ACEPEAP.
 • Ajuntament de Palma (2016) Criteris tècnics d'intervenció comunitària (document intern de l'Àrea de Benestar i Drets Socials)
 • Ballester, L. i Oliver, J.L. (2006). La planificació i avaluació de les entitats i delsprojectes de cooperació. A Antoni Socias i Patrícia Horrach (coord.): Les ONG ila Planificació i avaluació de projectes de Cooperació. pp 35-153. Palma.
 • Ballester, L., Muñoz, A. (2009). Treball comunitari: treball socioeducatiu en xarxa. IN. Revista Electrònica d'investigació i innovació Educativa i Socioeducativa, V.1, pp91-108. Consultat en http://www.in.uib.cat/pags/volumenes/vol1_num1/ballester-munoz/index.htmldesembre de 2009.
 • Crua, F. y Barceló, T. (2005). Trabajo en red entre ámbitos educativos ysociales, una opción responsable. Revista de Educación Social, 4. Consultat enhttp://www.eduso.net/res/?b=7&c=56&n=156/ desembre de 2009.
 • Blanco, I. y Gomà, R. (2002). Gobiernos locales y redes participativas.Barcelona, Editorial Ariel social.
 • Camacho et al (2000). El enfoque del marco lógico: 10 casos prácticos. Madrid, Fundación CIDEAL.
 • Campanini,A. y Luppi,F. (1991). Servicio social y modelo sistémico. Barcelona,Paidós.
 • Castells et al. (2007). La transición a la sociedad red. Barcelona, coediciónAriel-UOC, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
 • Coletti,M. i Linares,J.L. (comp.) (1997). La intervención sistémica en losservicios sociales ante la familia multiproblemática. La experiencia de CiutatVella. Barcelona, Paidós.
 • Gracia, E. (1997). El apoyo social en la intervención comunitaria. Barcelona.Paidós.
 • Marchioni,M. (1987). Planificación social y organización de la comunidad.Madrid, Popular.
 • McNeill,J.R. y McNeill,W.H. (2004). Las redes humanas. Barcelona, Crítica.Paddock, S. C. (1997). ?Benchmarks in management training?, a PublicPersonnel Management, 26: 4.
 • Rengel, M. (2006). El barrio del Raval. Experiencias educativas del trabajo enred. Educación Social: Revista de intervención socioeducativa. 32, 93-106.Fundació Pere Tarrés, Barcelona.
 • Ubieto, J.R. (2009). El trabajo en red. Usos posibles en educación, SaludMental y servicios Sociales. Barcelona, Gedisa.
 • Ubieto, J.R. (2009). La construcción del caso en el trabajo en red. Teoría y práctica. Barcelona. UOC