Escuchar

22327. Pràctiques II d'Educació Social . Grup 50

Identificació de l'assignatura

Assignatura22327 - Pràctiques II d'Educació Social
Grup Grup 50 ( Campus Digital )
Any acadèmic 2019-20
Crèdits24 crèdits
Període d'impartició Segon semestre
Idioma d'impartició Català
Titulació -

Professors

Professor/aHorari d'atenció alumnes
Hora d'iniciHora de fiDia de la setmanaData d'iniciData de fiDespatx/Edifici
Maria Antònia Gomila Grau
ma.gomilama.gomila@uib.esuib.es
Responsable
12:00h14:00h Dimarts 09/09/201908/06/2020 despatx C103
Ana María Calvo Sastre
aina.calvoaina.calvo@uib.esuib.es
Cal concertar cita prèvia amb el professor per a fer una tutoria
Patricia Regine Ferrà Coll
patricia.ferrapatricia.ferra@uib.esuib.es
14:05h15:05h Dilluns 09/09/201916/02/2020 A-101
Jesús Mullor Román
jesus.mullorjesus.mullor@uib.esuib.es
Cal concertar cita prèvia amb el professor per a fer una tutoria
Rosario Pozo Gordaliza
rosario.pozorosario.pozo@uib.esuib.es
15:00h17:00h Dimarts 02/09/201901/08/2020 A119
Victoria Quesada Serra
victoria.quesadavictoria.quesada@uib.euuib.eu
Cal concertar cita prèvia amb el professor per a fer una tutoria
Elena Quintana Murci
elena.quintanaelena.quintana@uib.catuib.cat
11:00h12:00h Dimecres 09/09/201931/12/2019 A-109
Francisca Salvá Mut
f.salvaf.salva@uib.esuib.es
Cal concertar cita prèvia amb el professor per a fer una tutoria
María del Carmen Touza Garma
carmen.touzacarmen.touza@uib.esuib.es
13:00h15:00h Dimarts 09/09/201931/07/2020 A-102 Guillem Cifre de Colonya
Maria Valero de Vicente
maria.valeromaria.valero@uib.esuib.es
11:00h13:00h Dimarts 09/09/201930/07/2020 203B Edifici Guillem Cifre Colonya
Sebastià Verger Gelabert
s.vergers.verger@uib.esuib.es
09:00h10:00h Dilluns 09/09/201920/07/2020 B-104 / Edifici Guillem Cifre

Contextualització

Aquesta fase de les pràctiques contempla l?estada intensiva a un centre de treball. La primera tasca que ha de fer l'alumnat en aquest segon període de la Pràctica és elaborar, juntament amb els/les tutors/es i supervisors/es, el Pla Individual de Pràctiques (PIP). Aquest pla, que s?acordarà en una reunió conjunta entre totes les parts implicades, es traduirà en un document escrit, que es lliurarà al/la tutor/a, i on figurarà una planificació general de les tasques que s'han de fer durant l'estada, la temporalització i l?horari que seguirà l'estudiant/a.

L'estada de pràctiques es farà durant el segon semestre i tindrà un valor de 24 crèdits ECTS. Al llarg d' aquest període les activitats que es duran a terme es distribueixen en dues fases diferenciades: fase d'observació i fase d'intervenció.


Requisits

Essencials

Per a la realització de les Pràctiques II será necessari haver superat o matriculat Pràctiques I i haver superat totes les bàsiques i obligatòries de primer, segon i tercer curs.

Competències

Específiques

  • CE4. Saber utilitzar els procediments i tècniques sociopedagògiques per a la intervenció, la mediació i l'anàlisi de la realitat personal, familiar i social. CE5. Gestionar estructures i processos de participació i acció comunitària CE6. Identificar i diagnosticar els factors habituals de crisi familiar i social i desenvolupar una capacitat de mediació per a tractar amb comunitats socioeducatives i resoldre conflictes. CE7. Aplicar tècniques de detecció de factors d'exclusió i discriminació que dificulten la inserció social i laboral de subjectes i col·lectius CE8. Dissenyar, organitzar, gestionar i avaluar programes, projectes i serveis socioeducatius en els àmbits de l'educació familiar i el desenvolupament comunitari; la integració social; l'animació i la gestió cultural; de la infància i joventut i de les persones majors. CE9. Utilitzar tècniques concretes d'intervenció socioeducativa i comunitària (dinàmica de grups, motivació, negociació, assertivitat, etc.) CE10. Dissenyar, produir, utilitzar i avaluar mitjans i recursos per a la intervenció socioeducativa. CE11. Dissenyar i dur a terme projectes d'iniciació a la investigació sobre el medi social i institucional on es realitza la intervenció.

Genèriques

  • CT1. Capacitat d'anàlisi i síntesi CT2. Capacitat d'organització i planificació CT3. Capacitat comunicativa i lingüística CT4. Capacitat per a la utilització de les TIC en l'àmbit d'estudi i context professional CT6. Capacitat de resolució de problemes i presa de decisions CT7. Capacitat crítica i autocrítica CT8. Capacitat empàtica, respectuosa, solidària i de confiança cap als subjectes i institucions CT9. Capacitat per a desenvolupar actituds que afavoreixin treball en entorns multiculturals i plurilingüístics CT10. Habilitats per a potenciar les relacions interpersonals i entre grups CT11. Compromís ètic CT12. Autonomia en l'aprenentatge CT13. Adaptació a situacions noves CT14. Lideratge, creativitat i esperit emprenedor CT15. Obertura cap a l'aprenentatge al llarg de tota la vida CT16. Compromís ètic amb les persones, institucions i la pràctica professional

Bàsiques

Podeu consultar les competències bàsiques que l'estudiant ha d'haver assolit en acabar el grau a l'adreça següent: http://estudis.uib.cat/grau/comp_basiques/

Continguts

En aquesta fase l'alumnat ha d'implicar-se professionalment amb el programa, centre o institució. Per això, seguint les orientacions del tutor i del supervisor, proposarà un pla individual de pràctiques (PIP) que, una vegada aprovat, constituirà la guia de la seva actuació. Les principals activitats que es duran a terme durant aquest període ?amb dues fases, la d'observació i la d'intervenció? son les següents:

Continguts temàtics

A. FASE D'OBSERVACIÓ A. FASE D'OBSERVACIÓ

Aquesta fase implica un primer contacte de l?alumnat amb el centre, programa, institució, etc., amb l'objectiu de conèixer amb més profunditat el context en el qual hauran de desenvolupar les tasques recollides en el PIP, així com altres que vagin sorgint mentre duri l'estada.

Així, els objectius de la fase d'observació són:

- Conèixer la dinàmica del centre, l'organització i el funcionament real.

- Conèixer les característiques de les persones, els grups i territoris objecte de la intervenció educativa.

- Conèixer les activitats de l'educador/a dins el centre, programa, institució, etc., les eines o els instruments que utilitza, etc.

La durada d'aquesta fase d'observació no podrà excedir d?un 15% del temps total de l'estada al centre, institució, programa, etc.

Al final d'aquesta fase l'alumne/a haurà d?obtenir l?aprovació del seu pla individual de pràctiques per part del seu tutor i supervisor. Aquest pla serà la guia per a la fase d?intervenció.

B. FASE D'INTERVENCIÓ B. FASE D'INTERVENCIÓ

En aquesta segona fase, es considera que l'estudiant/a pot començar a realitzar aquelles tasques, activitats, etc., acordades (en termes generals) al PIP i que suposen una major autonomia i responsabilitat per la seva part. Així, les activitats corresponents a la fase d'intervenció són:

- Col·laborar en el treball de l'educador/a o del/de la responsable del programa que es duu a terme.

- Col·laborar en la planificació, el desenvolupament, l'execució i avaluació de les diverses activitats, d'acord amb els objectius del centre, programa o institució.

- Confeccionar material i instruments de treball d'acord amb la dinàmica del centre.

- Assistir a les reunions dels professionals del centre i d'altres.

- Assumir responsabilitats concretes pròpies del perfil professional de l'educador/a social, d'acord amb els diferents projectes de treball dissenyats.

- Realitzar propostes que puguin suposar una millora del centre, institució, programa, etc.

Es recomana que durant aquest període s'elabori un diari personal de les pràctiques que li permetrà:

- Reflexionar sobre la pròpia pràctica i la dels professionals de referència.

- Reflectir l'evolució que se segueix durant l'estada al centre, institució, programa, etc.

- Recollir de forma sistemàtica les tasques que es van realitzant. (etc.)

- Començar a contrastar, integrar i enregistrar coneixements assolits durant els estudis de grau amb la pràctica professional.

La informació i reflexió quotidiana recollida al diari serà essencial per a l?elaboració de la memòria. Pel seu caràcter personal, el diari no s'ha de lliurar necessàriament ni al professorat tutor ni tampoc als/a les supervisors/es de la Pràctica. No obstant això, el seu ús és especialment recomanable no sols per la utilitat que té durant el Pràcticum, sinó també per al quefer quotidià de l'educador/a.

Al mateix temps, cal tenir present que durant aquest període s?haurà d'assistir a les reunions que es duran a terme amb el/la tutor/a de pràctiques i amb el/la supervisor/a per tal de fer un seguiment de les pràctiques. Es duran a terme un mínim de tres reunions de l'estudiant amb el professor tutor de pràctiques i amb el supervisor amb el fi d'efectuar un seguiment de les pràctiques.

C. FASE D'AVALUACIÓ I TANCAMENT DE LES PRÀCTIQUES C. FASE D'AVALUACIÓ I TANCAMENT DE LES PRÀCTIQUES

Durant el darrer període de les Pràctiques II, els estudiant hauran de dur a terme les activitats següents:

- Elaboració de la memòria de pràctiques, d'acord amb les orientacions metodològiques de la Comissió de Pràctiques de la Titulació.

- Exposició per part de cada estudiant de la pràctica realitzada.

- Entrevista de l'estudiant amb el professor tutor o la professora tutora de pràctiques.

D. ELABORACIÓ DE LA MEMÒRIA D. ELABORACIÓ DE LA MEMÒRIA

Finalitzant el període corresponent a l?estada al centre, institució, programa, etc. el/la alumne/a haurà d?elaborar una memòria en la qual s?hauran de reflectir diversos aspectes relacionats amb l?experiència viscuda. Aquesta memòria s?estructurarà a l?entorn de tres grans blocs de contingut:

Bloc 1: Descripció del centre, institució, programa, etc.

Bloc 2: Descripció i anàlisi del treball realitzat durant l?estada

Bloc 3: Valoració de l?experiència

E. SEMINARIS FINALS E. SEMINARIS FINALS

En acabar el segon semestre, coincidint amb el final de l?estada de pràctiques, es duran a terme una sèrie de sessions de grup amb els següents objectius:

- Posar en comú i contrastar les distintes experiències de l?alumnat.

- Reflexionar sobre les funcions de l?educador/a social d?acord amb les pràctiques realitzades.

- Recollir tots aquells suggeriments i propostes de canvi en relació amb la Pràctica en general que permetin millorar-la.

- Reflexionar sobre la formació rebuda durant els estudis de grau en relació a les pràctiques realitzades, posant de manifest les debilitats i les fortaleses.

Metodologia docent

Les pràctiques compten amb una estada intensiva a un centre de treball, el seguiment durant el procés amb l'acompanyament del/de la supervisor/a del centre i del tutor de la universitat. A part, com a activitats de treball no presencial, l'alumnat compta amb temps de treball i estudi autònom, fora del centre de pràctiques.

A la finalització del procés, l'alumnat ha de lliurar una memòria de les seves pràctiques i participar al seminari final, al qual es valoraran els resultats conjunts de les pràctiques.

Activitats de treball presencial (16,8 crèdits, 420 hores)

ModalitatNomTip. agr.DescripcióHores
Seminaris i tallers Seminari final de les pràctiques Grup mitjà (M)

Exposició i valoració final

10
Tutories ECTS Seguiment de les pràctiques Grup petit (P)

Seguiment de les pràctiques

10
Altres ESTADA AL CENTRE DE PRÀCTIQUES Grup gran (G)

Estada intensiva

400

A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves d'avaluació contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els estudiants si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la plataforma Aula digital.

Activitats de treball no presencial (7,2 crèdits, 180 hores)

ModalitatNomDescripcióHores
Estudi i treball autònom individual Estudi i treball al llarg del procés

Estudi complementari a la realització de les pràctiques

Elaboració de la memòria de pràctiques

180

Riscs especifics i mesures de protecció

Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut dels alumnes i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

D'acord amb l'article 33 del Reglament Acadèmic, "amb independència del procediment disciplinari que es pugui seguir contra l'estudiant infractor, la realització demostradorament fraudulenta d'algun dels elements d'avaluació inclosos en guies docents de les assignatures comportarà, a criteri del professor, una menysvaloració en la seva qualificació que pot suposar la qualificació de «suspens 0» a l'avaluació anual de l'assignatura".

ESTADA AL CENTRE DE PRÀCTIQUES
Modalitat Altres
Tècnica Tècniques d'observació ( no recuperable )
Descripció

Estada intensiva

Criteris d'avaluació
Percentatge de la qualificació final: 60%

Estudi i treball al llarg del procés
Modalitat Estudi i treball autònom individual
Tècnica Treballs i projectes ( no recuperable )
Descripció

Estudi complementari a la realització de les pràctiques

Elaboració de la memòria de pràctiques

Criteris d'avaluació
Percentatge de la qualificació final: 40%

Recursos, bibliografia i documentació complementària