Escuchar

22321. Educació Intercultural, Intervenció Socioeducativa i Immigració . Grup 1

Identificació de l'assignatura

Assignatura22321 - Educació Intercultural, Intervenció Socioeducativa i Immigració
Grup Grup 1 ( Campus Digital )
Any acadèmic 2019-20
Crèdits6 crèdits
Període d'impartició Segon semestre
Idioma d'impartició Català
Titulació
  • Grau de Pedagogia (Pla 2016) - Tercer curs
  • Grau d'Educació Social - Tercer curs
  • Grau de Pedagogia (Pla 2009) - Tercer curs

Professors

Professor/aHorari d'atenció alumnes
Hora d'iniciHora de fiDia de la setmanaData d'iniciData de fiDespatx/Edifici
Jordi Vallespir Soler
jordivallespirjordivallespir@uib.esuib.es
Responsable
11:00h12:00h Dilluns 02/09/201930/06/2020 Despatx A-103 Guillem Cifre de Colonya

Contextualització

Educació intercultural, intervenció socioeducativa i immigració és una assignatura obligatòria per a l'alumnat de Grau en Educació Social i optativa per al Grau en Pedagogia. Pretén analitzar la situació multicultural creada pels moviments migratoris en les societats actuals, fent especial incidència en la realitat més propera de les Illes Balears.Conèixer la realitat multicultural, tant del context social com de l?àmbit escolar, és la primera passa perquè els futurs professionals de l?educació puguin engegar els programes i les pertinents actuacions d?una forma eficaç, en l?àmbit específic de la diversitat cultural. La temàtica del curs exigeix una anàlisi seriosa del fet multicultural a partir de l?estudi, la reflexió i el debat. Així, el desenvolupament del curs es fonamentarà, gairebé a parts iguals, en l?adquisició d?uns coneixements bàsics (temari) i la realització d?una sèrie d?exercicis pràctics (activitats) que precisen de la discusió i de la reflexió. Serà, per tant, a partir del conjunt dels dos tipus de treballs que es podran assolir els objectius plantejats.Tot partint de la coneixença i la reflexió sobre la temàtica i d'acord amb el document de l'ANECA, es pretén que l'alumnat, en finalitzar el curs, sigui competent en el disseny, l'aplicació, l'avaluació i l'anàlisi de programes d'intervenció socioeducativa per a l'atenció a la diversitat cultural i l'assoliment d'actituds d'acceptació i respecte per la diferència.

De forma més específica, es pot apuntar que l'alumnat haurà d'assolir, entre d'altres, els objectius següents:

1. Conèixer els fenòmens migratoris i el nou context social i cultural generat per la immigració.

2. Adquirir un vocabulari específic bàsic i distingir correctament els conceptes relacionats amb la multiculturalitat.

3. Saber analitzar les causes i les conseqüències dels moviments migratoris.

4. Comparar les distintes respostes que s'estan donant a la Unió Europea respecte a la població immigrant.

5. Revisar els diferents tipus de recursos i de materials per a l'atenció a la diversitat cultural.

6. Prendre consciència de la pròpia realitat cultural.

7. Potenciar l'esperit crític respecte a la cultura pròpia i també a les altres.

8. Valorar i acceptar la diferència cultural com un element enriquidor de les societats.

9. Acceptar i no discriminar a ningú per qüestions de sexe, creences, raça i procedència cultural.

Requisits

Competències

Específiques

  • CE4. Saber emprar els procediments i les tècniques sociopedagògiques per a la intervenció, la mediació i l'anàlisi de la realitat personal, familiar i social
  • CE5. Gestionar estructures, processos i programes de participació i acció comunitària
  • CE6. Identificar i diagnosticar els factors habituals de crisi familiar i social i desenvolupar una capacitat de mediació per a tractar amb comunitats socioeducatives i resoldre conflictes
  • CE10. Dissenyar, produir, emprar i avaluar mitjans i recursos per a la intervenció socioeducativa

Genèriques

  • CT8. Capacitat empàtica, respetuosa, solidària i de confiança cap als sujectes i les institucions
  • CT9. Capacitat per desenvolupar actituds que possibilitin i afavoreixin el treball en entorns multiculturals i plurilingües
  • CT10. Habilitats per a potenciar les relacions interpersonals i entre grups

Bàsiques

Podeu consultar les competències bàsiques que l'estudiant ha d'haver assolit en acabar el grau a l'adreça següent: http://estudis.uib.cat/grau/comp_basiques/

Continguts

Continguts temàtics

MÒDUL 1 DIVERSITAT CULTURAL I IDENTITAT
Tema 1 La diversitat cultural a les societats actuals: actituds i estereotips envers la diferència
Tema 2 Cultura, multiculturalitat i interculturalitat... Educació Intercultural
MÒDUL 2 CONTEXT SÒCIO-DEMOGRÀFIC
Tema 3 Les migracions: evolució històrica i geogràfica
Tema 4 Marc normatiu: legislació europea, estatal i autonòmica
Tema 5 La diversitat religiosa a les societats contemporànies
MÒDUL 3 TRACTAMENT DE LA DIVERSITAT CULTURAL
Tema 6 Mitjans de comunicació i diversitat
Tema 7 Plans i programes sòcio-educatius d'atenció a la diversitat cultural
Tema 8 La mediació intercultural
Tema 9 L'Educació per al Desenvolupament
MÒDUL 4 LA RECERCA EN EDUCACIÓ INTERCULTURAL
Tema 10 Investigació i eines de recerca en Educació Intercultural

Metodologia docent

Activitats de treball presencial (1,68 crèdits, 42 hores)

ModalitatNomTip. agr.DescripcióHores
Classes teòriques Explicació del temari Grup gran (G)

Finalitat: Exposar les bases teòriques i conceptuals de l'educació intercultural.

Metodologia: Classe magistral.

30
Classes pràctiques Ampliació temari Grup mitjà (M)

Finalitat: A través de documentació diversa, que es facilitarà en el seu moment, l'alumnat contrastarà i ampliarà la informació rebuda a les classes magistrals.

Metodologia: Treballar la documentació que s'oferirà a l'alumnat, fent ús de la plataforma Campus Extens , sobre diferents qüestions específiques del temari.

10
Avaluació Examen Grup gran (G)

Finalitat: Avaluació del nivell d'adquisició de competències sobre l'atenció a la diversitat cultural.

Metodologia: Prova escrita de desenvolupament dels conceptes, habilitats i actituds treballats a partir del temari de l'assignatura

2

A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves d'avaluació contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els estudiants si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la plataforma Aula digital.

Activitats de treball no presencial (4,32 crèdits, 108 hores)

ModalitatNomDescripcióHores
Estudi i treball autònom individual Ampliació del temari i realització d'activitats

Finalitat: Estudi, anàlisi i ampliació de la informació i la documentació facilitada a les classes teòriques i pràctiques. Elaboració de les activitats pràctiques proposades per a cadascun dels temes

Metodologia: Treball personal de reflexió, anàlisi i síntesi.

35
Estudi i treball autònom en grup Participació en els fòrums

Finalitat: Donades les característiques de l'assignatura, es considera bàsic el debat i posada en comú d'opinions, reflexions, crítiques... sobre temàtiques d'actualitat relacionades amb la multiculturalitat, la immigració, l'atenció a la diversitat cultural i, lògicament, l'educació intercultural.

Metodologia: L'alumnat haurà de participar en els fòrums i reflexionar, debatre, opinar... sobre les distintes qüestions que, tot aprofitant la plataforma de Campus Extens , es proposaran en els Fòrums.

10
Estudi i treball autònom individual o en grup Treball de camp

Finalitat: Aprofundir en la temàtica de la multiculturalitat a les Illes Balears amb tota la seva complexitat a través de diferents tipus d'anàlisi i enfocaments.

Metodologia: Treball individual o grupal de recerca, anàlisi i síntesi de la informació sol·licitada pel professorat sobre un programa o projecte d'atenció a la diversitat cultural en particular

63

Riscs especifics i mesures de protecció

Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut dels alumnes i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

Seguidament s'expliciten els procediments d'avaluació de cadascuna de les activitats d'aquesta assignatura, desenvolupades al llarg del semestre. S'assenyalen com a "no recuperables" aquelles activitats que s'han de superar durant el període lectiu de l'assignatura.

Cal tenir en compte que l'examen aporta un 50% de la nota final, mentre que les activitats realitzades al llarg del curs (tant presencials com no presencials) suposen el 50% restant, i que no es podrà superar l'assignatura sense tenir aprovades totes i cadascuna de les parts de manera independent. També s'ha de tenir present que la part pràctica es fonamenta en les activitats proposades (detallades a Campus Extens) i que aquestes són "No recuperables", per la qual cosa, s'han d'haver realitzat i aprovat en la seva totalitat dins els terminis establerts.

Pel que fa a l'examen, aquest consistirà en una prova escrita amb preguntes curtes, de desenvolupament, reflexió i tipus test. En el cas que alguna de les preguntes de l'examen es deixi sense contestar, automàticament la qualificació d'aquest serà "Suspès", ben igual que si la resposta no s'adequa a la pregunta formulada. És imprescindible que l'alumnat s'expressi correctament, de forma clara i precisa, emprant la terminologia específica adequada, sobre les qüestions que es puguin plantejar.

D'acord amb l'article 33 del Reglament Acadèmic, "amb independència del procediment disciplinari que es pugui seguir contra l'estudiant infractor, la realització demostradorament fraudulenta d'algun dels elements d'avaluació inclosos en guies docents de les assignatures comportarà, a criteri del professor, una menysvaloració en la seva qualificació que pot suposar la qualificació de «suspens 0» a l'avaluació anual de l'assignatura".

Explicació del temari
Modalitat Classes teòriques
Tècnica Tècniques d'observació ( no recuperable )
Descripció

Finalitat: Exposar les bases teòriques i conceptuals de l'educació intercultural.

Metodologia: Classe magistral.

Criteris d'avaluació

Assistència i participació a les classes teòriques

Percentatge de la qualificació final: 5% amb qualificació mínima 5

Ampliació temari
Modalitat Classes pràctiques
Tècnica Proves d'execució de tasques reals o simulades ( no recuperable )
Descripció

Finalitat: A través de documentació diversa, que es facilitarà en el seu moment, l'alumnat contrastarà i ampliarà la informació rebuda a les classes magistrals.

Metodologia: Treballar la documentació que s'oferirà a l'alumnat, fent ús de la plataforma Campus Extens , sobre diferents qüestions específiques del temari.

Criteris d'avaluació

Assistència i participació en la realització de les activitats proposades durant les sessions pràctiques

Percentatge de la qualificació final: 10% amb qualificació mínima 5

Examen
Modalitat Avaluació
Tècnica Proves de resposta llarga, de desenvolupament ( recuperable )
Descripció

Finalitat: Avaluació del nivell d'adquisició de competències sobre l'atenció a la diversitat cultural.

Metodologia: Prova escrita de desenvolupament dels conceptes, habilitats i actituds treballats a partir del temari de l'assignatura

Criteris d'avaluació

Examen

Percentatge de la qualificació final: 50% amb qualificació mínima 5

Ampliació del temari i realització d'activitats
Modalitat Estudi i treball autònom individual
Tècnica Proves d'execució de tasques reals o simulades ( no recuperable )
Descripció

Finalitat: Estudi, anàlisi i ampliació de la informació i la documentació facilitada a les classes teòriques i pràctiques. Elaboració de les activitats pràctiques proposades per a cadascun dels temes

Metodologia: Treball personal de reflexió, anàlisi i síntesi.

Criteris d'avaluació

Lliurament de les activitats proposades durant el curs dintre dels terminis establerts

Percentatge de la qualificació final: 10% amb qualificació mínima 5

Participació en els fòrums
Modalitat Estudi i treball autònom en grup
Tècnica Tècniques d'observació ( no recuperable )
Descripció

Finalitat: Donades les característiques de l'assignatura, es considera bàsic el debat i posada en comú d'opinions, reflexions, crítiques... sobre temàtiques d'actualitat relacionades amb la multiculturalitat, la immigració, l'atenció a la diversitat cultural i, lògicament, l'educació intercultural.

Metodologia: L'alumnat haurà de participar en els fòrums i reflexionar, debatre, opinar... sobre les distintes qüestions que, tot aprofitant la plataforma de Campus Extens , es proposaran en els Fòrums.

Criteris d'avaluació

Participació en els fòrums

Percentatge de la qualificació final: 5% amb qualificació mínima 5

Treball de camp
Modalitat Estudi i treball autònom individual o en grup
Tècnica Treballs i projectes ( no recuperable )
Descripció

Finalitat: Aprofundir en la temàtica de la multiculturalitat a les Illes Balears amb tota la seva complexitat a través de diferents tipus d'anàlisi i enfocaments.

Metodologia: Treball individual o grupal de recerca, anàlisi i síntesi de la informació sol·licitada pel professorat sobre un programa o projecte d'atenció a la diversitat cultural en particular

Criteris d'avaluació

Treball de camp centrat en l'anàlisi en profunditat d'un col·lectiu cultural diferent al propi i que es concretarà en una entrevista a la persona responsable d'un centre de culte no catòlic de l'entorn més proper a l'estudiant.

Percentatge de la qualificació final: 20% amb qualificació mínima 5

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Bibliografia bàsica

Vallespir, J. (Coord.) (2007). L'educació intercultural a les Illes Balears. Anàlisi de l'educació primària . Palma: Servei de Publicacions de la UIB.

Bibliografia complementària

AMANI (2004).La escuela intercultural: regulación de conflictos en contextos multiculturales. Concienciación, negociación, confrontación.Madrid: CIDE.

Bauman, Z. (2008).L?educació en un món de diàspores. Barcelona: Fundació Jaume Bofill.

Besalú, X. (2004). La formación inicial en interculturalidad. A JORDÁN, J.A. i alt.La formación del profesorado en educación intercultural. Madrid: CIDE. Pàgs.: 49-92.

D'Alisa, G.; Demaria, F. & Kallis, G. (Eds.) (2015).Decreixement. Vocabulari per a una nova era.Barcelona: Icària.

García, R. y otros (2012).Estrategias de atención a la diversidad cultural en Educación. Madrid: Catarata.

Garreta, J. i Llevot, N. (2003).El espejismo intercultural. La escuela de Cataluña ante la diversidad cultural. Madrid: CIDE.

Llistar, D. (2009).Anticooperació. Interferències Nord-Sud. Els problemes del Sud Global no es resolen amb més ajut internacional.Barcelona: Icària.

Malgenisi, G. i Jiménez, C. (2000).Guía de conceptos sobre migraciones, racismo e interculturalidad.Madrid: Los libros de la Catarata.

Morey, M., & Vallespir, J. (2014). Actitudes del alumnado de Educación Social hacia la inmigración.Diálogos, 3 (79-80), 51-62.

Pozo, T., Vallespir, J., & Cabrera, L. (2015). Intercultural Education in the Spanish Context. In M. Catarci y M. Fiorucci (Dirs.),Intercultural Education in the European ContextI(pp. 131-165). Farnham Surrey, London: Ashgate.

San Roman, T. (1994).La diferència inquietant. Velles i noves estratègies culturals dels gitanos. Barcelona: Altafulla.

Vallespir, J. (Dir.) (1997).Multiculturalisme a Mallorca. Palma: Servei de Publicacions de la UIB.

Vallespir, J. (2005). Multiculturalidad e interculturalidad. El caso de las Illes Balears a Llevot, N. (Ed.),La educación intercultural: discursos y prácticas, pp. 53-80. Lleida: Fundación SM i Universitat de Lleida.

Vallespir, J. & Morey, M. (2007). La diversidad cultural en las Illes Balears. Análisis sociodemográfico y de las actitudes del profesorado de educación primaria a Álvarez, J.L. i Batanaz, L. (2007),Educación intercultural e inmigración. De la teoría a la práctica, pp. 309-324. Madrid: Biblioteca Nueva.

Vallespir, J. (Coord.) (2009).La mediació intercultural. Models i experiències. Palma: Servei de Publicacions i Intercanvi Científic de la UIB.

Vallespir, J. (2010). La mediación intercultural como estrategia de atención a la diversidad cultural. Análisis del programa de Acogida y Refuerzo Educativo de las Illes Balears. En A. Parrilla & M. López (Coords.),La formación de los docentes y el currículum escolar: la atención a la diversidad y formación para la convivencia(pp. 354-364). Málaga: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Málaga.

Vallespir, J. (2011). Piani e programmi di sostegno a la diversità culturale in Spagna. Ilcaso delle Isole Baleari a Catarci, M. E Fiorucci, M. (A cura di),Immigrazione e intercultura in Italia e in Spagna. Prospettive, proposte ed esperienze a confronto, 212-242. Milano: Unicopli.

Altres recursos

Vegeu el document Materials i recursos a l'apartat "Planificació de l'assignatura" a l'aula vitual de Campus extens