22318. Intervenció Socioeducativa en l'Oci . Grup 50

Identificació de l'assignatura

Assignatura22318 - Intervenció Socioeducativa en l'Oci
Grup Grup 50 ( Campus Digital )
Any acadèmic 2018-19
Crèdits6 crèdits
Període d'impartició Primer semestre
Idioma d'impartició Català
Titulació -

Professors

Professor/aHorari d'atenció alumnes
Hora d'iniciHora de fiDia de la setmanaData d'iniciData de fiDespatx/Edifici
Mariano Ramón Sbert Balaguer
m.sbertm.sbert@uib.catuib.cat
09:00h10:00h Dilluns 01/09/201831/01/2019 B001 / Edifici Guillem Cifre de Colonya Confirmar assistència a m.sbert@uib.cat
10:30h11:30h Dimarts 01/02/201931/05/2019 B001 / Edifici Guillem Cifre de Colonya Confirmar assistència a m.sbert@uib.cat
09:00h10:00h Dimarts 01/06/201931/07/2019 B001 / Edifici Guillem Cifre de Colonya Confirmar assistència a m.sbert@uib.cat

Contextualització

L'Ociconstitueix una realitat social que presenta una gran i creixent quantitat de dimensions pedagògiques i de possibles formes d'intervenció educativa. Aquestes dimensions i formes d'intervenció constitueixen l'objectiu d'aquesta assignatura.

Més enllà de les necessàries qüestions introductòries de tipus conceptual, històric i sociològic sobre el temps lliure, espresentarà la gènesi de la pedagogia de l'oci, així com algunes consideracions generals sobre el seu sentit, els seus principis i finalitats.

A un nivell més pràctic o tècnic, també es tractaran aspectes relatius a la intervenció educativa a les situacions concretes del temps lliure i es destinarà una gran part del curs a analitzar els diferents àmbits que configuren la pedagogia de l'oci.

Requisits

No hi ha requisitis

Competències

Aquesta assignatura s'integra dintre del Bloc C del Pla d'Estudis d'Educació Social Online (Intervenció professional en Educació Social) i més concretament dintre de la matèria Educació de l'oci, l'animació i la gestió cultural , i els resultats d'aprenentatge previstos són el coneixement dels fonaments teòrics de l'educació de l'oci i del temps lliure i l'aplicació d'estratègies i programes d'intervenció socioeducativa relacionades amb el món de l'oci.

Específiques

 • Comprensió dels processos, institucions i idees que s'han donat històricament i que han configurat els models actuals d'intervenció socioeducativa (CE1)
 • Gestionar estructures, processos i programes de participació i acció comunitària (CE5)
 • Dissenyar, organitzar, gestionar i avaluar programes, projectes i serveis socioeducatius en els àmbits de l'educació familiar i el desenvolupament comunitari; la integració social; l'animació i la gestió cultural; de la infància i joventut, aíxí com de les persones adultes (CE8)

Genèriques

 • Habilitats per a potenciar les relacions interpersonals i entre grups (CT10)
 • Compromís ètic amb les persones, les institucions i la pràctica professional (CT15)

Bàsiques

Podeu consultar les competències bàsiques que l'estudiant ha d'haver assolit en acabar el grau a l'adreça següent: http://estudis.uib.cat/grau/comp_basiques/

Continguts

Continguts temàtics

Mòdul 1 Oci i temps lliure. Bases històriques i conceptuals
Tema 1 Conceptualització d'oci i temps lliure
Tema 2 Evolució històrico-social del concepte de lleure i l'oci
Mòdul 2 La pedagogia de l'oci
Tema 3 Formació i desenvolupament de la Pedagogia de l'oci
Tema 4 Objecte de la Pedagogia de l'oci i models generals de la intervenció educativa en el temps lliure
Mòdul 3 Col·lectius i àmbits d'intervenció sobre l'oci
Tema 5 Intervenció sobre l'oci en la infància i l'adolescència
Tema 6 Intervenció sobre l'oci en altres col·lectius
Mòdul 4 La intervenció educativa en el temps lliure
Tema 7 La figura del educador social en l'oci
Tema 8 Disseny de programes, projectes i activitats d'educació en el temps lliure

Metodologia docent

L'assignatura es cursa en modalitat on line d'acord amb les orientacions que s'assenyalen tot seguit:

 1. Assabenteu-vos del calendari de l'assignatura. Per això cal que mireu el Pla de treball o Cronograma on s'assenyalen les dates de lliurament al professor de les activitats d'avaluació. També les trobareu a l'opció 'Calendari' de l'aula virtual.
 2. El desenvolupament de cada tema el trobareu a l'opció 'Temes' de l'aula virtual. Cada tema s'iniciarà amb un missatge amb una petita introducció del tema i les activitats pràctiques a realitzar. Us recomanem que llegiu, primer de tot, la introducció i els objectius. Abans de començar-lo a estudiar assabenteu-vos de les activitats d'avaluació que el professor us proposa: són activitats que haureu de lliurar per tal de ser avaluats.
 3. Tingueu present que en el desenvolupament del tema hi ha propostes d'activitats que tenen una funcionalitat normativa; és a dir: mitjançant el seu desenvolupament l'alumnat podrà adquirir coneixements d'acord amb els objectius del tema.
 4. Desenvolupar les activitats d'avaluació i, d'acord amb el calendari de l'assignatura, lliurar-les al professor. És molt important seguir les indicacions del calendari; l'alumnat que per qualsevol circumstància no pugui lliurar les activitats d'avaluació a les dates assenyalades en el calendari ho ha de comunicar al professor.
 5. Si voleu plantejar alguna cosa sobre el tema que treballeu a tot l'alumnat que segueix el curs cal emprar l'opció 'Fòrum' de l'aula virtual.
 6. Si voleu contactar amb el professor heu de fer servir el fòrum individualitzat per a tutories
 7. Al llarg del curs el professor proposarà la realització de fòrums; és important participar-hi.
 8. Recordau que el professor està a la disposició de l'alumnat per a qualsevol aclariment sobre el contingut de l'assignatura

Activitats de treball presencial (0,12 crèdits, 3 hores)

ModalitatNomTip. agr.DescripcióHores
Avaluació Examen Grup gran (G)

Finalitat: comprovar el grau d'adquisicio? dels coneixements per part de l'alumnat i validar les activitats d'avaluacio? conti?nua. Metodologia: Combinarà les preguntes de desenvolupament amb exercicis relacionats amb les activitats realitzades.

3

A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves d'avaluació contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els estudiants si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la plataforma Campus Extens.

Activitats de treball no presencial (5,88 crèdits, 147 hores)

ModalitatNomDescripcióHores
Estudi i treball autònom individual Estudi dels continguts de l'assignatura

Finalitat: apropament als fonaments teòrics i l'aplicació pràctica de la planificació de la intervenció en el camp de l'educació social. Metodologia: A través de l'estudi i reflexió crítica individuals a partir dels materials posats a l'abast de l'alumnat a l'aula virtual i dels documents bàsics de referència. Seguint l'índex del contingut del tema, l'alumnat ha d'estudiar cada un dels punts dels continguts. El professor està a la disposició de l'alumnat per a qualsevol aclariment sobre el contingut de l'assignatura. El desenvolupament de cada tema es troba a l'aula virtual. Es recomana que es faci un lectura, primer de tot, de la introducció i dels objectius. Abans de començar a estudiar cal llegir les activitats d'avaluació que el professor us proposa: algunes d'elles s'han de lliurar per tal de ser avaluats.

60
Estudi i treball autònom individual Activitats pràctiques

Finalitat: reflexionar i resoldre activitats a partir dels continguts de la matèria. Metodologia: De manera individual, els estudiants treballaran en activitats pràctiques. Aquestes activitats estaran directament relacionades amb els temes que es treballen als continguts teòrics, posant en relleu, l'aplicació en determinades situacions i exercicis aquests continguts del tema.Hi ha activitats d'autoaprenentatge i d'altres que s'han de lliurar al professor, a través de l'aula virtual. Es recomana lliurar les activitats a l'espai proposat en format "pdf" i posant el nom i el llinatge en el nom de l'arxiu ("nom_llinatge_núm. del tema.pdf"). Així mateix en la primera pàgina del treball ha de figurar el nom complet de l'alumne. El professorat revisarà les activitats i si és el cas en farà comentaris.

73
Estudi i treball autònom individual o en grup Participació a debats i aportacions a l'aula virtual

Finalitat: Aprofundir amb l'apranentatge i compartir els coneixements adquirits. Metodologia: Participar a debats entre iguals a partir de temes proposats pels alumnes o pel professor. Aportar i suggerir recursos trobats en els procés d'aprenenetatge

14

Riscs especifics i mesures de protecció

Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut dels alumnes i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

Qualsevol actitud que obstaculitzi les dinàmiques d'aula podrà tenir repercussió sobre la nota final de l'assignatura, podent arribar a ser motiu de desqualificació.

D'altra banda, l'alumnat ha de ser conscient que, segons s'exposa al Reglament Acadèmic de la Universitat de les Illes Balears (Article 34) es penalitzaran les activitats fraudulentes durant el procés d'avaluació de l'assignatura; en particular la inclusió en un treball de fragments d'obres alienes presentats de tal manera que es facin passar com a propis de l'alumnat (plagi d'altres treballs, copiar i enganxar parts de contingut extret de la Xarxa en un treball sense citar les fonts, copiar treballs d'Internet i entregar-los com a propis, etc.). Concórrer en un frau d'aquest tipus pot arribar a suposar, en funció de la gravetat del fet, l'automàtica qualificació de "suspens" (0,0) a la convocatòria anual.

D'acord amb l'article 33 del Reglament Acadèmic, "amb independència del procediment disciplinari que es pugui seguir contra l'estudiant infractor, la realització demostradorament fraudulenta d'algun dels elements d'avaluació inclosos en guies docents de les assignatures comportarà, a criteri del professor, una menysvaloració en la seva qualificació que pot suposar la qualificació de «suspens 0» a l'avaluació anual de l'assignatura".

Examen
Modalitat Avaluació
Tècnica Proves de resposta llarga, de desenvolupament ( recuperable )
Descripció

Finalitat: comprovar el grau d'adquisicio? dels coneixements per part de l'alumnat i validar les activitats d'avaluacio? conti?nua. Metodologia: Combinarà les preguntes de desenvolupament amb exercicis relacionats amb les activitats realitzades.

Criteris d'avaluació

Es valorarà la comprensió dels continguts teòrics desenvolupats al llarg del curs així como l'assoliment de la capacitat d'anàlisi i valoració crítica dels projectes d'intervenció sobre l'oci.

Percentatge de la qualificació final: 50% amb qualificació mínima 5

Activitats pràctiques
Modalitat Estudi i treball autònom individual
Tècnica Treballs i projectes ( recuperable )
Descripció

Finalitat: reflexionar i resoldre activitats a partir dels continguts de la matèria. Metodologia: De manera individual, els estudiants treballaran en activitats pràctiques. Aquestes activitats estaran directament relacionades amb els temes que es treballen als continguts teòrics, posant en relleu, l'aplicació en determinades situacions i exercicis aquests continguts del tema.Hi ha activitats d'autoaprenentatge i d'altres que s'han de lliurar al professor, a través de l'aula virtual. Es recomana lliurar les activitats a l'espai proposat en format "pdf" i posant el nom i el llinatge en el nom de l'arxiu ("nom_llinatge_núm. del tema.pdf"). Així mateix en la primera pàgina del treball ha de figurar el nom complet de l'alumne. El professorat revisarà les activitats i si és el cas en farà comentaris.

Criteris d'avaluació

S'avaluarà la correcta execució de les activitats que es proposin i la demostració del grau d'adquisició dels coneixements i l'assoliment de les competències pròpies de l'assignatura. Es valorara?, entre d'altres, la realitzacio? de lectures, la cerca de documentacio? complementa?ria, l?aportacio? d?idees, la capacitat de relacionar continguts teo?rics i pra?ctics i la capacitat de relacionar els aprenentatges fets amb el seu futur desenvolupament professional com a EDS

Percentatge de la qualificació final: 35%

Participació a debats i aportacions a l'aula virtual
Modalitat Estudi i treball autònom individual o en grup
Tècnica Tècniques d'observació ( no recuperable )
Descripció

Finalitat: Aprofundir amb l'apranentatge i compartir els coneixements adquirits. Metodologia: Participar a debats entre iguals a partir de temes proposats pels alumnes o pel professor. Aportar i suggerir recursos trobats en els procés d'aprenenetatge

Criteris d'avaluació

S'avaluarà el grau de participació en els distints foros oberts per part del professor al voltant de diferents qüestions relacionades amb la intervenció sobre l'oci. La participació activa en aquests debats conjunts a través de la plataforma virtual de l'assignatura es valoraran positivament en funció de la qualitat de les aportacions realitzades per l'alumnat

Percentatge de la qualificació final: 15%

Recursos, bibliografia i documentació complementària

A principi de curs es penjaran les principals lectures de referència a l'aula virtual de l'assignatura. El professor informarà de qualsevol canvi en les refèrències bibliogràfiques incloses dintre de cadascun dels temes desenvolupats, així com de la importància relativa d'aquestes.

Bibliografia bàsica

? CALVO, A. M. (1997). "Animación sociocultural en la infancia. La educación en el tiempo libre. En J. Trilla, Animación Sociocultural. Teorías, Programas y Ámbitos, Barcelona, Ariel, pp. 211-221.
? CUENCA, M. Ocio humanista, Bilbao, Universidad de Deusto, 2000.
? CUENCA, M., Pedagogía del ocio: modelos y propuestas. Bilbao, Universidad de Deusto, 2004.
? CUENCA, M. (coord.), Aproximación multidisciplinar a los estudios de ocio. Bilbao, Universidad de Deusto, 2006.
? CUENCA, M., BAYÓN, F. y MADARIAGA, A Educación y ocio en Vitoria-Gasteiz. Ayuntamiento de Vitoria. Vitoria, 2012.
? GÓMEZ, A. P. (2015). Actividades de educación en el tiempo libre infantil y juvenil: Proyectos educativos de ocio. Ideaspropias Editorial SL.
? FRANCH, J.; MARTINELL, A., Animar un proyecto de educación social. La intervención en el tiempo libre. Barcelona, Ed. Paidós, 1994.
? MUNNÉ, F., & Codina, N. (1996). Psicología Social del ocio y el tiempo libre. Álvaro, JL; Garrido, A.; Torregrosa, JR Psicología Social Aplicada. Madrid: McGraw-Hill.
? PUIG, J., TRILLA, J., Pedagogia del ocio, Barcelona, Ed. Laertes, 1996.
? TONUCCI, F., La ciutat dels infants. Barcelona, Ed. Barcanova, 1997. (En castellà, Ed. German Sánchez Ruipérez).
? TRILLA, J., Otras educaciones. Animación sociocultural, formación de adultos y ciudad educativa. Barcelona, Ed. Anthropos, 1993.
? TRILLA, J., La educación fuera de la escuela. Barcelona, Ed. Ariel, 1.996.
? TRILLA, J., GARCÍA, I., ?Infància, temps lliure organitzat i participació social?, a AA.VV., La infància i les famílies als inicis del segle XXI. Informe 2002. Vol. 3, Barcelona, Institut d?Infància i Món Urbà, 2002, págs. 13-148.
? TRILLA, J., GARCÍA, I., ?Infancia y tiempo libre organizado?, a Gómez Granell, C., García Milà, M., Ripoll-Millet, A., Panchon, C. (coords.), Infancia y familias: realidades y tendencias. Barcelona, Ed. Ariel, 2004, pàgs. 153-174.
? TRILLA, J., RIOS, O., "Les activitats extraescolars: diferències i desigualtats", a AA.VV., Infància, famílies i canvi social a Catalunya, Informe 2004. Barcelona, Institut d'Infància i Mòn Urbà, 2005, pàgs. 294-344.

Bibliografia complementària

? ANTON, S. (2005): Parques temáticos. Más allá del ocio, Editorial Ariel, Barcelona.
? BORJA, M., Las ludotecas : instituciones de juego. Barcelona, Octaedro, 2000.
? CABEZA, M. C., & Prat, A. G. (2012). Ocio experiencial: antecedentes y características. Arbor, 188(754), 265-281
? CALVO, A., La animación sociocultural. Una estrategia educativa para la participación. Madrid, Alianza Editorial, 2002.
? CARMONA, M. P., Hernández, C. R., Rosario, I., & Fernández, V. L. (2015). La relación entre el tiempo no estructurado, el ocio y las funciones cognitivas en personas mayores. European Journal of Education and Psychology, 8(2), 60-67.
? CORVALÁN, J. (2012). El ocio y tiempo libre en la sociedad actual. Contribuciones a las Ciencias Sociales, (2012-07).
? CORVALÁN, J. L. M. (2012). Proceso de Planificación para la Elaboración de Programas. Contribuciones a las Ciencias Sociales, (2012-07).
? DEL TORO Alonso, V. (2013). El Juego como herramienta educativa del Educador Social en actividades de Animación Sociocultural y de Ocio y Tiempo libre con niños con Discapacidad. Revista de educación social, 16
? FEIXA, C., GONZÁLEZ, I., MARTÍNEZ, R., PORZIO, L., ?Identitats culturals i estils de vida? a AA.VV., La infància i les famílies als inicis del segle XXI. Informe 2002. Vol. 3, Barcelona, Institut d?Infància i Món Urbà, 2002, págs. 325-474.
? FRANCH, J., El lleure com a projecte. Barcelona, Generalitat de Catalunya, 1.985.
? HILA, C., & Belén, A. (2015). Reescalament de les polítiques de joventut a Barcelona i Milà: oportunitat o risc?. Revista Catalana de Sociologia, 2015, vol. Desembre 2015, num. 30, p. 47-54.
? LORENTE, S; MARTIN, J.M. (2005): Infancia, juventud e internet: nociones básica y principios para su buen uso, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Madrid.
? MOSCOSO Sánchez, D., Sánchez García, R., Martín Rodríguez, M., & Pedrajas Sanz, N. (2015). ¿ Qué significa ser activo en una sociedad sedentaria? Paradojas de los estilos de vida y el ocio en la juventud española. EMPIRIA. Revista de Metodología de las Ciencias Sociales, (30).
? PÉREZ DE GUZMÁN Puya, Victoria; Trujillo Herrera, Juan Francisco; (2011). EDUCAR E INVESTIGAR DE MANERA PARTICIPATIVA: LA IMPLICACIÓN ASOCIATIVA JUVENIL EN LAS ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE. Tiempo de Educar, Julio-Diciembre, 235-256.
? PRIETO, C. (2015). Trabajo, cuidados, tiempo libre y relaciones de género en la sociedad española. Cinca
? PUIG, J.M. Aprenentatge Servei. Educar per a la ciutadania. Octaedro. Barcelona, 2006
? RODRIGUEZ, E. (Coord.)(2002): Jóvenes y videojuegos: Espacio, significación y conflictos, Injuve, Edición electrónica.
? RODRÍGUEZ Ferrándiz, Raúl; (2011). De industrias culturales a industrias del ocio y creativas: los límites del «campo» cultural. Comunicar, XVIIISin mes, 149-156.
? ROIG, A. E., Niella, M. F., Hurtado, M. J. R., & Baños, R. V. (2016). LA FORMACIÓ INICIAL DELS FUTURS AGENTS SOCIOEDUCATIUS DAVANT LA DIVERSITAT RELIGIOSA I CULTURAL. Revista del Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació (CIDUI), (3).
? STEBBINS, R., "Un estilo de vida óptimo de ocio: combinar ocio serio y casual en la búsqueda del binestar personal", en Cuenca, M. (editor), Ocio y desarrollo humano, Bilbao, Universidad de Deusto, 2000, pp. 109-116.
? TONUCCI, F., Quan els infants diuen Prou! Barcelona, Ed. Graó, 2004. (En castellà, Ed. German Sánchez Ruipérez)
? VEBLEN, T., Teoría de la clase ociosa, Madrod, Alianza Editorial, 2004.