22308. Programes d'Animació Sociocultural . Grup 50

Identificació de l'assignatura

Assignatura22308 - Programes d'Animació Sociocultural
Grup Grup 50 ( Campus Digital )
Any acadèmic 2018-19
Crèdits6 crèdits
Període d'impartició Primer semestre
Idioma d'impartició Català
Titulació -

Professors

Professor/aHorari d'atenció alumnes
Hora d'iniciHora de fiDia de la setmanaData d'iniciData de fiDespatx/Edifici
Mariano Ramón Sbert Balaguer
m.sbertm.sbert@uib.catuib.cat
09:00h10:00h Dilluns 01/09/201831/01/2019 B001 / Edifici Guillem Cifre de Colonya Confirmar assistència a m.sbert@uib.cat
10:30h11:30h Dimarts 01/02/201931/05/2019 B001 / Edifici Guillem Cifre de Colonya Confirmar assistència a m.sbert@uib.cat

Contextualització

L?Animació Sociocultural (ASC) apareix en el segle passat per donar resposta a les demandes socioculturals i socioeducatives sorgides en l?Europa de postguerra. En el context nord-americà allò que aquí denominem ASC neix dins l?àmbit del treball social i comunitari, mentre que a Amèrica Llatina emergeix en els programes d?Educació Popular promoguts per la Unesco. A Espanya arriba més tard, a partir de la transició democràtica, i ho fa lligada a diferents fenòmens socioculturals i educatius como els moviments de renovació pedagògica, la difusió cultural, l?educació en el temps lliure, l?educació d?adults, el moviment veïnal, etc.

La diversitat de les seves pràctiques al llarg del temps ha desembocat en un concepte ampli i polisèmic nodrit d?un extens ventall de disciplines i conceptes relacionats. L?Animació Sociocultural, en tant que metodologia d?intervenció de referència per als/les professionals de l?Educació Social, ha anat acomodant la seva pràctica a les demandes socioculturals i socioeducatives de cada moment.

En el transcurs de l?assignatura, a més de revisar les principals característiques conceptuals i metodològiques de l?ASC, tendrem l?oportunitat de analitzar-la en relació amb els nous reptes socioculturals i educatius que es plantegen a nivell local i internacional (contextos educatius emergents, nous reptes per a la diversitat cultural i la cohesió social, nous moviments ciutadans, intensificació de la demanda de participació ciutadana, reforçament del binomi cultura i desenvolupament, emergència de la responsabilitat social corporativa (RSC) en les empreses, etc.).

A partir d?aquí plantejarem el disseny de programes, projectes i/o intervencions d?ASC accentuant la vessant transformadora dels educadors i educadores socials així com el seu compromís professional amb l?empoderament de la comunitat.

Requisits

Competències

Es preveu que amb l'assignatura l'alumnat assoleixi una sèrie de competències genèriques i específiques que els permetin desenvolupar-se professionalment dins l?àmbit sociocultural.

Específiques

 • CE5. Gestionar estructures, processos i programes de participació i acció comunitària.
 • CE8. Dissenyar, organitzar, gestionar i avaluar programes, projectes i serveis socioeducatius dins els àmbits de l?educació familiar i el desenvolupament comunitari; la integració social; l?animació i la gestió cultural; de la infància i joventut i de les persones majors.

Transversals

 • CT1.Capacitat d'anàlisi i síntesi
 • CT2. Capacitat d'organització i planificació
 • CT7. Capacitat crítica i autocrítica

Genèriques

 • CE1. Comprensió dels processos, institucions i idees que s?han donat històricamente i que han configurat els models actuals d?intervenció socioeducativa.

Bàsiques

Podeu consultar les competències bàsiques que l'estudiant ha d'haver assolit en acabar el grau a l'adreça següent: http://estudis.uib.cat/grau/comp_basiques/

Continguts

Els continguts de l?assignatura s?estructuren entorn de tres blocs temàtics.

Continguts temàtics

Bloc temàtic 1. La participació com finalitat i com a eina estratègica de l?Animació Sociocultural. La dimensió educativa de l'ASC.

A través d?aquest bloc temàtic l?alumnat adquirirà els coneixements per:

 • Analitzar el concepte de participació des de la seva perspectiva més social.
 • Reconèixer el paper de la participació dins l?ASC com a finalitat i com a eina estratègica.
 • Analitzar el concepte d?apoderament i la seva relació amb l?ASC.
 • Identificar el rol dels moviments ciutadans i del tercer sector en els processos de transformació social.
 • Caracteritzar l?ASC com a procés educatiu.
 • Identificar i aplicar tècniques per a la participació ciutadana.

Bloc temàtic 2. Cap a una definició de l'ASC. Orígens i evolució. Conceptes relacionats amb l'ASC: vessant social i vessant cultural.

A través d?aquest bloc temàtic l?alumnat adquirirà els coneixements per:

 • Definir el concepte d?ASC, esbrinar la seva finalitat i identificar l?objecte de la seva intervenció.
 • Identificar i comprendre els antecedents, els orígens i l?evolució de l?ASC fins a l?actualitat.
 • Explicar la relació de l?ASC amb altres conceptes des de la seva vessant social (desenvolupament comunitari, cooperació per al desenvolupament, capital social, RSC) i la seva vessant cultural (gestió cultural, drets culturals, Agenda 21 de la cultura, democràcia i democratització cultural).
Bloc temàtic 3. El disseny de projectes d'ASC. Funcions, modalitats, àmbits i perfil professional de l?ASC.

A través d?aquest bloc temàtic l?alumnat adquirirà els coneixements per:

 • Dissenyar un projecte d?ASC posant especial esment en: la formulació de la finalitat i objectius, la definició de l?estratègia metodològica lligada a la participació, la planificació de les accions, l?organització dels recursos, la comunicació i l?avaluació del projecte.
 • Distingir les funcions, modalitats i àmbits de l?ASC.
 • Descriure el perfil professional de l?ASC i la seva relació amb l?EDS.

Metodologia docent

El contingut teòric dels temes es treballarà a partir dels recursos i de les activitats que es lliuraran per a cada bloc temàtic.

Les activitats que es duran a terme seran de dos tipus:

a) Activitats d?aprofundiment (no avaluables)

Serveixen per completar la formació de l?alumnat i combinaran el treball en grup amb el treball individual.

Es fonamentaran, entre d'altres en: la lectura, l'anàlisi i reflexió personals, el debat, l'aplicació de tècniques concretes, l'estudi de cas, la cerca documental, la resolució de problemes, etc.

b) Activitats d?avaluació contínua

Les seves característiques s?especifiquen a l?apartat d?avaluació d?aquesta guia.

Recomanacions:

- És imprescindible consultar i seguir el Cronograma de l'assignatura durant tot el semestre que incloula temporalització dels temes i s?aniran indicant les dates en què heu de lliurar les activitats d'avaluació a la professora.

- Us recomanam que realitzeu les activitats d?aprofundiment previstes per a cada tema, que s?aniran penjant a mesura que avanci el semestre.

- Podeu plantejar qüestions, dubtes, reflexions sobre el tema que es treballa en cada moment i compartir-les amb el conjunt del grup-classe a través de l'opció «Fòrum general» o dels fòrums específics de l'aula virtual.

- Si voleu contactar amb la professora ho podeu fer a través dels «Fòrum individualitzat per a tutories» o durant l?horari de tutoria presencial.

Activitats de treball presencial (0,08 crèdits, 2 hores)

ModalitatNomTip. agr.DescripcióHores
Avaluació Avaluació complementària (Examen) Grup gran (G)

Finalitat: comprovar el grau d'adquisició dels coneixements per part de l'alumnat i validar les activitats d'avaluació contínua

Prova escrita, amb preguntes de resposta llarga sobre els diferents continguts de l?assignatura.

2

A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves d'avaluació contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els estudiants si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la plataforma Campus Extens.

Activitats de treball no presencial (5,92 crèdits, 148 hores)

ModalitatNomDescripcióHores
Estudi i treball autònom individual Participació

Finalitat: promoure la realització de tasques grupals.

Es valorarà la participació de l?alumnat a través dels espais previstos a la plataforma Campus Extens.

10
Estudi i treball autònom individual Preparació i estudi temes

Finalitat: fomentar el treball autònom de l'alumnat.

Lectura de documentació recomanada, cerca d?informació complementària, cerca de casos, participació activa en els espais de debat, etc.

55
Estudi i treball autònom individual o en grup Realització activitats

Finalitat: Dur a terme diferentsactivitats per a l'adquisició de continguts teòrics i pràctics

Les activitats d?aprofundiment i les activitats d?avaluació contínua es fonamentaran, entre d'altres, en l'elaboració de comentaris de textos, estudi de cas, cerca de documentació, simulacions, etc.

38
Estudi i treball autònom individual o en grup Elaboració projecte

Finalitat: Aplicar els continguts teòrics i pràctics en l'elaboració d'un projecte d'animació sociocultural.

Disseny d?un projecte d?animació sociocultural susceptible de ser aplicat bé des del sector públic, bé des del sector privat o bé des del tercer sector

45

Riscs especifics i mesures de protecció

Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut dels alumnes i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

L?avaluació de l?assignatura es realitzarà a través de tres elements: les activitats d?avaluació contínua, el treball final i l?examen.

1) Activitats d?avaluació contínua

Al llarg del semestre s'aniran proposant diferents activitats d?avaluació a realitzar i amb una determinada data de lliurament. Tan aviat com sigui possible, s'oferirà la qualificació i el feedback corresponent, si escau. La nota màxima de qualsevol element lliura tper segona (gener) o tercera (febrer) vegada serà de 5.

2) Treball final

Consistirà en el disseny d?un projecte d?animació sociocultural susceptible de ser aplicat bé des del sector públic, bé des del sector privat o bé des del tercer sector.

3) Examen (avaluació complementària)

Aquesta avaluació complementària consistirà en una prova escrita, amb preguntes de resposta llarga sobre els diferents continguts de l?assignatura. És requisit imprescindible per aprovar l?assignatura haver obtingut, com a mínim, la qualificació de 5 en l?examen.

4) Participació

Es valorarà la participació de l?alumnat a través dels espais previstos a la plataforma Campus Extens.

Valor de cada part en la nota final:

Activitats d?avaluació contínua: 30%

Treball final: 30%

Examen: 30%

Participació: 10%

La nota final de l'assignatura s'obté de la mitjana ponderada dels diferents elements d'avaluació.

Les activitats d?avaluació contínua poden "recuperar-se" a les convocatòries d'avaluació complementària i extraordinària, en el cas que sigui necessari.

No obstant això, la nota màxima de qualsevol element avaluat per segona vegada serà de 5.

D'acord amb l'article 33 del Reglament Acadèmic, "amb independència del procediment disciplinari que es pugui seguir contra l'estudiant infractor, la realització demostradorament fraudulenta d'algun dels elements d'avaluació inclosos en guies docents de les assignatures comportarà, a criteri del professor, una menysvaloració en la seva qualificació que pot suposar la qualificació de «suspens 0» a l'avaluació anual de l'assignatura".

Avaluació complementària (Examen)
Modalitat Avaluació
Tècnica Proves de resposta llarga, de desenvolupament ( recuperable )
Descripció

Finalitat: comprovar el grau d'adquisició dels coneixements per part de l'alumnat i validar les activitats d'avaluació contínua

Prova escrita, amb preguntes de resposta llarga sobre els diferents continguts de l?assignatura.

Criteris d'avaluació

Es valorarà l?adquisició de coneixements (teòrics i/o pràctics) en funció de les competències definides per a l?assignatura.

Percentatge de la qualificació final: 30% amb qualificació mínima 5

Participació
Modalitat Estudi i treball autònom individual
Tècnica Altres procediments ( no recuperable )
Descripció

Finalitat: promoure la realització de tasques grupals.

Es valorarà la participació de l?alumnat a través dels espais previstos a la plataforma Campus Extens.

Criteris d'avaluació

Es valorarà la participació a través de la plataforma Campus Extens.

Percentatge de la qualificació final: 10%

Realització activitats
Modalitat Estudi i treball autònom individual o en grup
Tècnica Altres procediments ( recuperable )
Descripció

Finalitat: Dur a terme diferentsactivitats per a l'adquisició de continguts teòrics i pràctics

Les activitats d?aprofundiment i les activitats d?avaluació contínua es fonamentaran, entre d'altres, en l'elaboració de comentaris de textos, estudi de cas, cerca de documentació, simulacions, etc.

Criteris d'avaluació

Es valorarà la resolució de les activitats d'avaluació contínua.

Es valorarà la realització de lectures, la cerca de documentació complementària, l?aportació d?idees, la capacitat de relacionarcontinguts teòrics i pràcticsi la capacitat de relacionar els aprenentatges fets amb el seu futur desenvolupament professional com a EDS.

Percentatge de la qualificació final: 30%

Elaboració projecte
Modalitat Estudi i treball autònom individual o en grup
Tècnica Treballs i projectes ( recuperable )
Descripció

Finalitat: Aplicar els continguts teòrics i pràctics en l'elaboració d'un projecte d'animació sociocultural.

Disseny d?un projecte d?animació sociocultural susceptible de ser aplicat bé des del sector públic, bé des del sector privat o bé des del tercer sector

Criteris d'avaluació

Es valorarà l?aplicació dels continguts teòrics i pràctics de l?assignatura en el plantejament del projecte així com la solidesa de la seva estructura i la claredat en la presentació.

Percentatge de la qualificació final: 30% amb qualificació mínima 5

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Per a cada tema es lliurarà la corresponent documentació complementària així com bibliografia i recursos específics.

Bibliografia bàsica

Ander-Egg, E. (2000). Metodología y práctica sociocultural. Madrid: CCS.
Calvo, A. M. (2002) La ASC: una estrategia educativa para la participación. Madrid: Alianza editorial.
Gillet, J.C. (2006). La animación en la comunidad. Un modelo de ASC. Barcelona: Graó.
Pérez Serrano, G.; Pérez de Guzmán, M.V. (2006). Qué es la animación sociocultural. Epistemología y valores. Madrid: Narcea.
Sarrate, M.L. (Coord.) (2002). Programas de ASC. Madrid: UNED.
Soler Masó, P. (Coord) (2011). L?animació sociocultural. Una estrategia pel desenvolupament i l?empoderament de comunitats. Barcelona: Editorial UOC.
Trilla J. (1997) Animación Sociocultural. Teorías, programas y ámbitos. Barcelona: Ariel.
Úcar, X. (1992) La animación sociocultural. Barcelona: CEAC.