22303. Direcció i Gestió de Centres i Programes d'Educació Social . Grup 1

Identificació de l'assignatura

Assignatura22303 - Direcció i Gestió de Centres i Programes d'Educació Social
Grup Grup 1 ( Campus Digital )
Any acadèmic 2018-19
Crèdits6 crèdits
Període d'impartició Segon semestre
Idioma d'impartició Català
Titulació -

Professors

Professor/aHorari d'atenció alumnes
Hora d'iniciHora de fiDia de la setmanaData d'iniciData de fiDespatx/Edifici
Mariano Ramón Sbert Balaguer
m.sbertm.sbert@uib.catuib.cat
(Responsable)
09:00h10:00h Dilluns 01/09/201831/01/2019 B001 / Edifici Guillem Cifre de Colonya Confirmar assistència a m.sbert@uib.cat
10:30h11:30h Dimarts 01/02/201931/05/2019 B001 / Edifici Guillem Cifre de Colonya Confirmar assistència a m.sbert@uib.cat
09:00h10:00h Dimarts 01/06/201931/07/2019 B001 / Edifici Guillem Cifre de Colonya Confirmar assistència a m.sbert@uib.cat

Contextualització

L'assignatura 'Direcció i Gestió de Centres i Programes d'Educació Social' s'imparteix durant el segon semestre del primer curs del Grau d'Educació Social i té un caire bàsic i fonamental per a la formació dels futurs professionals.

Es tracta d'una assignatura bàsica de pròpia titulació i forma part del mòdul 'Fonaments metodològics i instruments de l'educació social' i de la matèria 'Bases per a la intervenció en Educació Social formada per sis assignatures (dues bàsiques, tres obligatòries i una optativa).

Aquesta assignatura pretén aportar els coneixements i les estratègies perquè l'alumnat sigui capaç d'entendre i de intervenir en els processos organitzatius i de gestió bàsics de centres i de programes d'Educació Social.

La gestió dels centres i programes a què s'haurà de fer frontprofessionalment l'educador social, l'obliga al coneixement dels seus components i de les estratègies que es poden posar en pràctica per optimitzar el rendiment dels seus recursos més significatius, de cara a la consecució de les finalitats que pretén. Perquè no basta ser eficaços en la consecució dels objectius, sinó que també s'ha de ser eficient en la gestió dels recursos de què es disposen, especialment en la direcció i gestió dels equips de persones. És només així que podrem parlar d'una intervenció exitosa.

D'aquesta manera, aquesta assignatura aporta els coneixements necessaris perquè els professionals de l'Educació Social siguin capaços d'entendre els elements que formen els centres i els programes d'Educació Social i la seva dinàmica, així com tenir capacitat d'organitzar-los i coordinar-los de la manera que possibilitin una major eficàcia en la consecució dels objectius. També hauran de ser capaços de gestionar els recursos adequadament i de manera eficient.

Requisits

L'assignatura té un caràcter de formació bàsica i, per tant no térequisitis essencials ni recomanables.

Competències

Les competències que es treballaran a l'assignatura són:

Específiques

 • CE5. Gestionar estructures, processos i programes de participació i acció comunitària. CE8. Dissenyar, organitzar gestionar i avaluar programes, projectes i serveis socioeducatius en els àmbits de l'educació familiar i el desenvolupament comunitari; la integració social; l'animació i la gestió cultural; de la infància i la joventut i de les persones majors..

Genèriques

 • CT2. Capacitat d'organització i planificació. CT4. Capacitat per a la utilització de les TIC en l'àmbit d'estudi i context professional. CT6. Capacitat de resolució de problemes i presa de decisions. CT10. Habilitats per a potenciar les relacions interpersonals i entre grups. CT13. Lideratge, creativitat i esperit emprenedor.

Bàsiques

Podeu consultar les competències bàsiques que l'estudiant ha d'haver assolit en acabar el grau a l'adreça següent: http://estudis.uib.cat/grau/comp_basiques/

Continguts

Continguts temàtics

1 Els Centres i Programes d?Educació Social

1.1. Els Centres i Programes segons els àmbits d?actuació

1.2. Els Centres i Programes segons la titularitat

2 La gestió de les persones en els Centres i Programes

2.1. Les competències i la gestió per competències.

2.2. L?anàlisi i planificació de les necessitats. Llocs de feina, perfils professionals i càrrega de treball.

2.3. Gestió dels recursos humans: captació, selecció, desenvolupament i compensació.

3 La comunicació i l?organització de les persones

3.1. La comunicació

3.2. Grups i equips de treball

3.3. Comunicació interna i reunions de treball

4 Direcció i lideratge

4.1. Direcció i lideratge: funcions, rols i competències

4.2. Habilitats directives claus

5 Els recursos materials i la gestió econòmica

5.1.La infraestructura i els recursos materials

5.2. La planificació i control econòmic

6 El seguiment i el control de la qualitat i dels resultats

6.1. El seguiment i control de Centres i Programes

6.2. La qualitat

Metodologia docent

S'exposarà el contingut dels temes a través de classes en grup gran, seguint diversos textos i lectures de referència que serviran per a fixar el coneixements lligats a les competències previstes. En aquestes classes es duran a terme dinàmiques a partir de les quals poder inferir els continguts a treballar.

Aquestes classes donaran pas a classes pràctiques amb els grup mitjànsen les quals s'aplicaran els continguts adquirits a situacions i contextos reals a partir de resolució de problemes, anàlisi crítica de les eines utilitzades, elaboració de materials propis, etc., amb la qual cosa es permetrà a l'alumnat d'iniciar-se i desenvolupar les competències previstes.

El professorat proposarà la realització d'activitats de treball en grup i individual per a la realització dels quals tendran el suport del docent en tutories programades a la pròpia aula.

En aquestes tutories l'alumnat podrà compartir amb el professorat i amb els seus companys/es els dubtes sorgits, obtenir solució als possibles problemes i començar a desenvolupar les competències previstes.

Part d'aquestes activitats i exercicis es realitzaran a través de l'aula digital: es posaran a disposiciódocuments bàsicsaixí com els que tenguin un caràcter complementari i d'ampliació.

Assabenteu-vos del calendari de l'assignatura. Per això cal que mireu el Pla de treball o Cronograma on s'assenyalen les dates de lliurament al professor de les activitats d'avaluació. També les trobareu a l'opció 'Calendari' de l'aula digital. És molt important seguir de forma estricta aquest calendari.

Es donarà peu a la participació i discussió a través dels fòrums per tal que els alumnes puguin utilitzar-la com a plataforma de debat i enriquiment mutu, etc.

Activitats de treball presencial (2 crèdits, 50 hores)

ModalitatNomTip. agr.DescripcióHores
Classes teòriques Exposició dels continguts i realització de dinàmiques Grup gran (G)

Finalitat: facilitar l'adquisició dels coneixements per part de l'alumnat, reflexionar de forma compartida i practicar el treball cooperatiu.

Metodologia: Es treballaran els continguts dels temes a través de l?exposició per part delprofessor, de la reflexió compartida amb l?alumnat i del treball cooperatiu a l'aula.

32
Classes pràctiques Classes pràctiques i Activitats d'avaluació contínua Grup mitjà (M)

Finalitat: Aplicar els continguts treballats durant les classes del grup grani el treball no presencial.

Metodologia: En aquestes sessions s'emprarà l'aprenentatge cooperatiu, mitjançant el qual els estudiants treballaran dividits en petits grups, en activitats d'aprenentatge amb metes comunes. Aquestes pràctiques estaran directament relacionades amb els temes que es treballen a les classes teòriques, posant de relleu l'aplicació en determinades situacions i exercicis dels continguts del tema.

15
Avaluació Prova de Validesa Grup gran (G)

Finalitat: comprovar el grau d'adquisicio? dels coneixements per part de l'alumnat i validar les activitats d'avaluacio? conti?nua.

Metodologia: Combinarà les preguntes de desenvolupament amb exercicis relacionats amb les activitats realitzades.

3

A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves d'avaluació contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els estudiants si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la plataforma Campus Extens.

Activitats de treball no presencial (4 crèdits, 100 hores)

ModalitatNomDescripcióHores
Estudi i treball autònom individual Preparació i estudi temes

Finalitat: apropament als fonaments teòrics i l'aplicació pràctica de la planificació de la intervenció en el camp de l'educació social.

Metodologia: A través de l'estudi i reflexió crítica individuals a partir dels materials posats a l'abast de l'alumnat a l'aula digitali dels documents bàsics de referència.

45
Estudi i treball autònom individual Realització dinàmiques carpeta d'aprenentatge i activitats de participació

Finalitat: Recollir el desenvolupament de les dinàmiques,reflexionar sobre els aprenentatges que s'hi vinculen i compartir els coneixements adquirits.

Metodologia: Participar a debats entre iguals a partir de temes proposats pels alumnes o pel professor. Aportar i suggerir recursos trobats en els procés d'aprenenetatge

55

Riscs especifics i mesures de protecció

Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut dels alumnes i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

D'acord amb l'article 33 del Reglament Acadèmic, "amb independència del procediment disciplinari que es pugui seguir contra l'estudiant infractor, la realització demostradorament fraudulenta d'algun dels elements d'avaluació inclosos en guies docents de les assignatures comportarà, a criteri del professor, una menysvaloració en la seva qualificació que pot suposar la qualificació de «suspens 0» a l'avaluació anual de l'assignatura".

Classes pràctiques i Activitats d'avaluació contínua
Modalitat Classes pràctiques
Tècnica Treballs i projectes ( recuperable )
Descripció

Finalitat: Aplicar els continguts treballats durant les classes del grup grani el treball no presencial.

Metodologia: En aquestes sessions s'emprarà l'aprenentatge cooperatiu, mitjançant el qual els estudiants treballaran dividits en petits grups, en activitats d'aprenentatge amb metes comunes. Aquestes pràctiques estaran directament relacionades amb els temes que es treballen a les classes teòriques, posant de relleu l'aplicació en determinades situacions i exercicis dels continguts del tema.

Criteris d'avaluació

S'avaluarà la correcta execució de les activitats que es proposin i la demostració del grau d'adquisició dels coneixements i l'assoliment de les competències pròpies de l'assignatura.
Es valorara?, entre d'altres, la participació activa i l?aportacio? d?idees

Percentatge de la qualificació final: 30% amb qualificació mínima 5

Prova de Validesa
Modalitat Avaluació
Tècnica Proves de resposta llarga, de desenvolupament ( recuperable )
Descripció

Finalitat: comprovar el grau d'adquisicio? dels coneixements per part de l'alumnat i validar les activitats d'avaluacio? conti?nua.

Metodologia: Combinarà les preguntes de desenvolupament amb exercicis relacionats amb les activitats realitzades.

Criteris d'avaluació

Es valorara? el grau d'adquisicio? de coneixements (teo?rics i/o pra?ctics) en funcio? de les compete?ncies definides per a l?assignatura.

Percentatge de la qualificació final: 50% amb qualificació mínima 5

Realització dinàmiques carpeta d'aprenentatge i activitats de participació
Modalitat Estudi i treball autònom individual
Tècnica Carpeta d'aprenentatge ( no recuperable )
Descripció

Finalitat: Recollir el desenvolupament de les dinàmiques,reflexionar sobre els aprenentatges que s'hi vinculen i compartir els coneixements adquirits.

Metodologia: Participar a debats entre iguals a partir de temes proposats pels alumnes o pel professor. Aportar i suggerir recursos trobats en els procés d'aprenenetatge

Criteris d'avaluació

S'avaluarà la correcta execució de les activitats que es proposin i la demostració del grau d'adquisició dels coneixements i l'assoliment de les competències pròpies de l'assignatura.
Es valorara?, entre d'altres, la realitzacio? de lectures, la cerca de documentacio? complementa?ria, l?aportacio? d?idees, la capacitat de relacionar continguts teo?rics i pra?ctics i la capacitat de relacionar els aprenentatges fets amb el seu futur desenvolupament professional com a EDS.

Percentatge de la qualificació final: 20% amb qualificació mínima 5

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Cal tenir present que tots els recursos didàctics -articles, vídeos, llibres, etc.- necessàris per treballar els temes es troben a l'aula digital. No obstant això, a continuació es suggereixen altres llibres de consulta o ampliació que l'alumnat haurà de consultar de forma autònoma.

Bibliografia bàsica

 • Dolan, S., Schuler, R. i Valle, R. (1999) La gestión de los recursos humanos, Madrid: McGraw Hill.
 • Drudis, A. (1999): Gestión de proyectos. Cómo planificarlos, organizarlos y dirigirlos. Barcelona. Gestión 2000.
 • Garau, J. (2005). Guía para la gestión de calidad de los procesos de servicios sociales. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
 • Garrat, S. (1999): Organice su tiempo. Barcelona. Gestión 2000.
 • Gil, F. y García, M. (1998): Grupos en las organizaciones. Maddrid: Ediciones Pirámide.
 • Leal, A (coord.) (1999), El factor humano en las relaciones laborales. Manual de dirección y gestión. Madrid: Ediciones Pirámide.
 • Lewis, J.P. (1995): Planificación, programación y control de proyectos. Barcelona. Ediciones S.
 • Rodríguez, A. (coord.), Psicología de las organizaciones. Editorial UOC, 2004.
 • Setien M. y Secanell E. ( 2003), La calidad en los servicios sociales. Conceptos y experiencias. Tirant lo Blanc
 • Subirats, J. i Albaigés, B. (coord.) (2006): Reflexions a l'entorn del treball integrat. Barcelona: Fundació Jaume Bofill.
 • Valle, Ramon J. (coord.) (2003), La gestión estratégica de los recursos humanos (segunda edición), Madrid: Pearson Educación, SA.
 • Vernis, A. i altres. La gestión de las organitzaciones no lucrativas. Bilbao: Deusto, 1998.
 • Zarazate, J. (2008): Gestionar en equipo. Madrid: ESIC