22302. Planificació de la Intervenció en els Camps de l'Educació Social . Grup 1

Identificació de l'assignatura

Assignatura22302 - Planificació de la Intervenció en els Camps de l'Educació Social
Grup Grup 1 ( Campus Digital )
Any acadèmic 2018-19
Crèdits6 crèdits
Període d'impartició Segon semestre
Idioma d'impartició Català
Titulació -

Professors

Professor/aHorari d'atenció alumnes
Hora d'iniciHora de fiDia de la setmanaData d'iniciData de fiDespatx/Edifici
Ana María Calvo Sastre
aina.calvoaina.calvo@uib.esuib.es
Cal concertar cita prèvia amb el professor per a fer una tutoria
Ester Perales Jiménez
ester.peralesester.perales@uib.esuib.es
Cal concertar cita prèvia amb el professor per a fer una tutoria

Contextualització

? No hi ha cap força de transformació més potent que l?educació: per promocionar els drets humans i la dignitat, per eradicar la pobresa i augmentar la sostenibilitat, per construir un futur millor per a tothom, fonamentat en la igualtat de drets i la justícia social, el respecte per la diversitat cultural i la solidaritat internacional i la responsabilitat compartida, tots els quals són aspectes fonamentals de la nostra humanitat comuna .? (Unesco, 2015, 5)[1]

Els educadores i les educadores socials, com a professionals compromesos amb la construcció d?un món més just i amb la transformació i millora de la vida de les persones i de la comunitat, han de contribuir a fer front als nous reptes educatius i a les necessitats socioeducatives que d?ells se?n deriven a través de la reflexió i la lectura crítica de la realitat i de la proposta i implementació d'accions socioeducatives.

Planificació de la intervenció en els camps de l'Educació Social és una assignatura bàsica en la formació inicial dels educadors i educadores socials que proporciona els fonaments per a la planificació de projectes d?intervenció socioeducativa, una tasca essencial tant en seu procés de formació com en el seu posterior desenvolupament professional. A través d'ella es pretén que l'alumnat prengui consciència del valor de l'Educació a la societat actual i aprengui a planificar intervencions socioeducatives. És per això que l'assignatura s'estructura en dos mòduls: en el primer es realitza una aproximació als principals reptes educatius actuals, es diferencien els àmbits de l?educació formal, no formal i informal, es descriuen les característiques dels processos d?ensenyament-aprenentatge i s?analitza el paper de la Didàctica dins l?àmbit de l?educació social. El segon mòdul se centra a aprendre a planificar i avaluar intervencions socioeducatives.

L'assignatura, de pròpia titulació, s'imparteix durant el segon semestre del primer curs del Grau d'Educació Social, forma part del mòdul 'Fonaments metodològics i instruments de l'Educació Social' i de la matèria 'Bases per a la intervenció en Educació Social?.

[1] Unesco (2015). Repensar l?Educació. Vers un bé comú mundial?.

(http://www.unescocat.org/fitxer/3683/Repensar)

Requisits

L'assignatura té un caràcter de formació bàsica i, per tant, no té requisits essencials ni recomanables.

Competències

Específiques

 • CE5. Gestionar estructures, processos i programes de participació i acció comunitària
 • CE8. Dissenyar, organitzar gestionar i avaluar programes, projectes i serveis socioeducatius en els àmbits de l'educació familiar i el desenvolupament comunitari; la integració social; l'animació i la gestió cultural; de la infància i la joventut i de les persones majors

Genèriques

 • CT1. Capacitat d'anàlisi i síntesi
 • CT2. Capacitat d'organització i planificació
 • CT11. Aprenentatge autònom
 • CT7. Capacitat crítica i autocrítica

Bàsiques

Podeu consultar les competències bàsiques que l'estudiant ha d'haver assolit en acabar el grau a l'adreça següent: http://estudis.uib.cat/grau/comp_basiques/

Continguts

Continguts temàtics

Mòdul 1 Fonaments per a la planificació de la intervenció socioeducativa.
--- ---

Aquest mòdul serveix per emmarcar l'assignatura i, sobretot, el sentit de la planificació de la intervenció socioeducativa. Està format per dos temes:

Tema 1 El context de la intervenció socioeducativa.

En aquest primer tema es repassen els principals reptes educatius a nivell internacional i, en un context més proper, es descriuen els principals desafiaments que encaram: la lluita contra el fracàs i contra l?abandonament escolar, el dret a l?educació al llarg de tota la vida, l?atenció a la diversitat i l?educació per a la inclusió, etc.

Tema 2 Els àmbits educatius. El procés d?ensenyament-aprenentatge i el paper de la Didàctica en l?EDS

En el segon tema es descriuen i diferencien els àmbits de l?educació formal, no formal i informal. S?analitzen les principals característiques del procés d?ensenyament-aprenentatge i s?aborda el paper de la Didàctica en l?EDS.

Mòdul 2 El procés de planificació.
--- ---

Aquest mòdul s'estructura en dues parts. En la primera s?analitza el sentit de la planificació (per a què i per què planificar) i s?identifiquen els seus diferents nivells de concreció (pla, programa, projecte). La segona part se centra en l?estudi de les fases i elements del projecte.

Metodologia docent

Els continguts dels temes es treballaran a partir de l?exposició per part de la professora i de la reflexió compartida amb l?alumnat (grup gran). Es promourà l?intercanvi d?opinions i de coneixements a partir de la interacció comunicativaa l?aula.

L?exposició presencial serà complementada amb materials didàctics que es proporcionaran bé durant les classes, bé a través de l'Aula Digital.

Les classes en grup mitjà permetran aplicar els continguts adquirits durant les classes en gran grup i durant el treball no presencial, i se centraran, sobretot, en el procés d'elaboració d'un projecte d'intervenció socioeducativa.

Les classes pràctiques (grup mitjà) permetran aplicar els continguts adquirits durant les classes teòriques i el treball no presencial i se centraran, sobretot, en el procés d'elaboració d'un projecte d'intervenció socioeducativa.

Activitats de treball presencial (1,68 crèdits, 42 hores)

ModalitatNomTip. agr.DescripcióHores
Classes teòriques Exposició de continguts, reflexió compartida i treball cooperatiu Grup gran (G)

Finalitat: facilitar l'adquisició dels coneixements teòrics per part de l'alumnat, reflexionar de forma compartida i practicar el treball cooperatiu.

Es treballaran els continguts teòrics dels temes a través de l?exposició per part de la de la professora, de la reflexió compartida amb l?alumnat i del treball cooperatiu a l'aula.

28
Classes pràctiques Aplicació de continguts teòrics Grup mitjà (M)

Finalitat: Aplicar els continguts treballats durant les classes teòriques i el treball no presencial.

Se centrarà, sobretot, en treballar cadascuna de les fases del projecte.

11
Avaluació Prova de validesa Grup gran (G)

Finalitat: comprovar el grau d'adquisició dels coneixements per part de l'alumnat i validar les activitats d'avaluació
contínua.

Combinarà les preguntes de desenvolupament amb exercicis relacionats amb la planificació d'un projecte d'intervenció socioeducativa.

3

A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves d'avaluació contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els estudiants si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la plataforma Campus Extens.

Activitats de treball no presencial (4,32 crèdits, 108 hores)

ModalitatNomDescripcióHores
Estudi i treball autònom individual Preparació i estudi temes

Finalitat: apropament als fonaments teòrics i l'aplicació pràctica de la planificació de la intervenció en el camp de l'educació social.

A través de l'estudi i reflexió crítica individuals a partir dels materials posats a l'abast de l'alumnat a l'aula virtual i dels documents bàsics de referència.

40
Estudi i treball autònom individual Activitats d'avaluació contínua

Finalitat: reflexionar i resoldre activitats a partir dels continguts de la matèria.

Realització de les activitats pràctiques proposades durant l'assignatura

20
Estudi i treball autònom individual o en grup Projecte d'Intervenció Socioeducativa

Finalitat: aprendre a elaborar un projecte d'intervenció socioeducativa.

Es duran a terme diferents activitats relacionades amb l'elaboració d'un projecte d'intervenció socioeducativa.

48

Riscs especifics i mesures de protecció

Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut dels alumnes i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

El procediment d?avaluació que apareix a la guia docent és orientatiu. Durant els primers quinze dies de classe es concretarà el sistema d?avaluació de l?assignatura del qual en quedarà constància escrita. Concretament, pel que fa al treball de curs (grupal), aquest es realitzarà conjuntament amb l'assignatura 22203 (Sociologia de l?Educació). La definició de l?activitat, planificació i avaluació de la mateixa també es presentaran a principi del segon semestre.

D'acord amb l'article 33 del Reglament Acadèmic, "amb independència del procediment disciplinari que es pugui seguir contra l'estudiant infractor, la realització demostradorament fraudulenta d'algun dels elements d'avaluació inclosos en guies docents de les assignatures comportarà, a criteri del professor, una menysvaloració en la seva qualificació que pot suposar la qualificació de «suspens 0» a l'avaluació anual de l'assignatura".

Prova de validesa
Modalitat Avaluació
Tècnica Proves de resposta llarga, de desenvolupament ( recuperable )
Descripció

Finalitat: comprovar el grau d'adquisició dels coneixements per part de l'alumnat i validar les activitats d'avaluació
contínua.

Combinarà les preguntes de desenvolupament amb exercicis relacionats amb la planificació d'un projecte d'intervenció socioeducativa.

Criteris d'avaluació

Es valorarà el grau d'adquisició de coneixements (teòrics i/o pràctics) en funció de les competències definides per a l?assignatura.

Percentatge de la qualificació final: 50% amb qualificació mínima 5

Activitats d'avaluació contínua
Modalitat Estudi i treball autònom individual
Tècnica Treballs i projectes ( no recuperable )
Descripció

Finalitat: reflexionar i resoldre activitats a partir dels continguts de la matèria.

Realització de les activitats pràctiques proposades durant l'assignatura

Criteris d'avaluació

S'avaluarà la correcta execució de les activitats que es proposin i la demostració del grau d'adquisició dels coneixements i l'assoliment de les competències pròpies de l'assignatura.
Es valorarà, entre d'altres, la realització de lectures, la cerca de documentació complementària, l?aportació d?idees, la capacitat de relacionar continguts teòrics i pràctics i la capacitat de relacionar els aprenentatges fets amb el seu futur desenvolupament professional com a EDS.

Percentatge de la qualificació final: 20%

Projecte d'Intervenció Socioeducativa
Modalitat Estudi i treball autònom individual o en grup
Tècnica Treballs i projectes ( recuperable )
Descripció

Finalitat: aprendre a elaborar un projecte d'intervenció socioeducativa.

Es duran a terme diferents activitats relacionades amb l'elaboració d'un projecte d'intervenció socioeducativa.

Criteris d'avaluació

En el plantejament del projecte es valorarà l?aplicació dels continguts teòrics i pràctics de l?assignatura així com la solidesa de la seva estructura i la claredat en la presentació.

Percentatge de la qualificació final: 30% amb qualificació mínima 5

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Cal tenir present que tots els recursos didàctics -articles, vídeos, llibres, etc.- necessaris per estudiar els temes estaran disponibles a l'aula digital. No obstant això, a continuació es suggereixen alguns llibres de consulta o ampliació que l'alumnat podrà consultar de forma autònoma.

Bibliografia bàsica

 • Agencia Andaluza del Voluntariado (2002). Manual de proyectos. Junta de Andalucía (Accessible en: http://fapacordoba.org/wp-content/uploads/2010/10/manualdeproyectos-voluntariado.pdf)
 • Cembranos, F., Montesinos, D. & Bustelo, M. (1999). La animación sociocultural: una propuesta metodològica. Madrid: Popular (7º edición).
 • Diputació de Barcelona (2010). Gestió de projectes. Manual de consulta. Diputació de Barcelona (Accessible en: https://www1.diba.cat/llibreria/lstDetall_Publicacions.asp?Opener=Diputacio&ID=51542)
 • Martinell, A. (2001). Diseño y elaboración de proyectos de cooperación cultural. Madrid: Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI). Disponible en: http://www.oei.es/70cd/martinell.pdf
 • Mille, J. M. (2015). Útil pràctic 25. Manual d'elaboració i avaluació de projectes. Barcelona: Torre Jussana. Ajuntament de Barcelona (6ª edició) (Accessible a: http://tjussana.cat/doc/publicacions/UP_25.pdf)
 • Oliver, M.F. (2002). Guia per a l'elaboració de projectes. Palma: Consell de Mallorca (disponible a l'aula virtual)
 • Parcerisa, A. (1999). Didáctica de la educación social. Enseñar y aprender fuera de la escuela. Barcelona: Graó.
 • Riberas, G.; Vilar, J.; Pujol, P. (2003). Disseny de les intervencions socioeducatives. Barcelona: Claret.
 • Roselló, D. (2004). Diseño y evaluación de proyectos culturales. Barcelona: Ariel.