22234. Interv. Educ. amb Alumnes amb Necessitats Educatives Especials . Grup 40

Identificació de l'assignatura

Assignatura22234 - Interv. Educ. amb Alumnes amb Necessitats Educatives Especials
Grup Grup 40 ( Campus Digital )
Any acadèmic 2018-19
Crèdits6 crèdits
Període d'impartició Segon semestre
Idioma d'impartició Català
Titulació
  • Grau de Pedagogia (Pla 2009) - Tercer curs
  • Grau de Pedagogia (Pla 2016) - Tercer curs

Professors

Professor/aHorari d'atenció alumnes
Hora d'iniciHora de fiDia de la setmanaData d'iniciData de fiDespatx/Edifici
Núria López Roca

(Responsable)
Cal concertar cita prèvia amb el professor per a fer una tutoria

Contextualització

L'assignatura Intervenció Educativa amb alumnes amb n.e.e. forma part del mòdul escolar dels estudis de Grau de Pedagogia i es la continuació natural de l'assignatura obligatòria Bases didàctiques per a l'educació inclusiva. Se tracta d'una assignatura optativa, que se relaciona i coordina amb les altres optatives d'aquest mòdul, formant una unitat temàtica de formació per atendre a tots els alumnes dels centres educatius des de la inclusió, sense excepcions ni discriminacions. Aquesta assignatura tracta des de la perspectiva de l'educació inclusiva els models, perspectives i conceptes per a la intervenció dels alumnes amb n.e.e. a l'àmbit de l'educació ordinaria en totes les etapes educatives, no des de la perspectiva individual i deficitaria, sino desde una opció contextual tant a nivell de centre educatiu com de l'aula.

Requisits

Competències

Específiques

  • Detectar les necessitats i possibilitats de desenvolupament de les persones per fonamentar les accions educatives (B2)
  • Desenvolupar i coordinar intervencions educatives amb persones o grups, amb necessitats específiques, en situacions de risc, de desigualtat o discriminació per raons de genere, classe, ètnia, edat i/o religió. (B9)
  • Aplicar estratègies i tècniques de tutorització, entrenament, assessorament entre iguals, consulta i orientació en processos educatius i formatius (B16)
  • Identificar plantejaments i problemes educatius, indagar per obtenir, registrar, tractar i interpretar informació rellevant per emetre judicis argumentats que permetin millorar la pràctica educativa (B19)

Genèriques

  • Disseny i desenvolupament de plans, projectes i programes educatius adaptats a contextos educatius i formatius (A5)
  • Capacitat per cercar, seleccionar, ordenar, relacionar, avaluar i valorar informació científica provinent de distintes fonts (a19)

Bàsiques

Podeu consultar les competències bàsiques que l'estudiant ha d'haver assolit en acabar el grau a l'adreça següent: http://estudis.uib.cat/grau/comp_basiques/

Continguts

Continguts temàtics

Tema 1. La normativa legal vigent La normativa legal vigent

1.1. El marc general de la LOMCE

1.2. Decret de la CAIB que regula l'atenció a la diversitat i l'orientació educativa als centres educatius no universitaris

1.3. Instruccions per l'organització i funcionament dels centres públics

Tema 2. Alguns plantejaments claus per a la intervenció Alguns plantejaments claus per a la intervenció

2.1. L'escola inclusiva com a referent

2.2.El disseny universal d'aprenentatge

2.3. La intervenció contextual

2.4. La programació des de la globalització: diversificació de l'ensenyança

Tema 3. Intervenció a nivell de centre Intervenció a nivell de centre

3.1L'organització del centre i els suports

3.2. La participació i implicació de les famílies

3.3Lac ol.laboració ambels serveis comunitaris externs a l'escola

3.4 L'aula inclusiva

Metodologia docent

Activitats de treball presencial (2 crèdits, 50 hores)

ModalitatNomTip. agr.DescripcióHores
Classes teòriques Grup gran (G)

Comptant amb la participació dels alumnes, el professor desenvoluparà els continguts de l'assignatura. Per això, l'alumnat ha de preparar previament a partir de la recerca d'informació els continguts a treballar a cada sessió.

34
Classes pràctiques Grup mitjà (M)

Aquestes sessions es treballaren des del debat, l'anàlisi i la reflexió compartida entre el professor i el grup d'alumnes de les activitats previament elaborades per l'alumnat, que comptarà en tot moment amb la guía i assessorament del professor. Es valorarà molt la participació i les intervencions de l'alumnat.

14
Avaluació Grup gran (G)

Es tracta de una prova final escrita de síntesi de l'assignatura

2

A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves d'avaluació contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els estudiants si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la plataforma Campus Extens.

Activitats de treball no presencial (4 crèdits, 100 hores)

ModalitatNomDescripcióHores
Estudi i treball autònom individual

L'alumnat ha de cercar la informació precisa en relació als continguts que se tractaran a les classes teóriques per afavori i possibilitar la seva participació en el debat sobre cada un dels continguts treballats a l'assignatura. A mes prepararn classes a partir del material de recerca o d'aportacions de laprofessora.

40
Estudi i treball autònom en grup

Els alumnes hauran de realitzar la recerca d'un tema proposat pel professor, l'estudi dels distints temes de l'assignatura i totes les activitas proposades dins cada tema. Presentació per part de cada grup de l'alumnes al conjunt de la classe del treball elaborat.

35
Estudi i treball autònom individual o en grup

L'alumnat haurà de realitzar les activitas previstes per el professor, comptant amb el material seleccionat en cada cas, l'anàlisi de casos i la documentació que cada grup aportarà. Se valorarà la participació i la presentació dels casos que vagi l'alumnat

25

Riscs especifics i mesures de protecció

Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut dels alumnes i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

Per poder avaluar l'assignatura serà imprescindible un 80% de l'asssitència a les classes presencials de gran i mitjà grup.

Així mateix, totes i cada una de les activitats encarregades ha de ser avaluada positivament per poder fer la mitjana final de l'assignatura, segons els percentatges que es detallen a l'avaluació. És a dir, l'alumnat ha de superar en un mínim del 50% totes i cada una de les parts que componen l'avaluació.

Qualsevol actitud que obstaculitzi les dinàmiques d'aula podrà tenir repercussió sobre la nota final de l'assignatura, podent arribar a ser motiu de desqualificació.

En cas de no haver superat alguna de les activitats recuperables, aquestes podran entregar-se el dia de la prova final de síntesi previstes el mes de juny i setembre.

El plagi d'alguna part o de la totalitat d'un treball o copiar a un examen és motiu de desqualificació; l'estudiant haurà de repetir el treball havent d'esperar a la següent convocatòria per a la seva presentació.

D'acord amb l'article 33 del Reglament Acadèmic, "amb independència del procediment disciplinari que es pugui seguir contra l'estudiant infractor, la realització demostradorament fraudulenta d'algun dels elements d'avaluació inclosos en guies docents de les assignatures comportarà, a criteri del professor, una menysvaloració en la seva qualificació que pot suposar la qualificació de «suspens 0» a l'avaluació anual de l'assignatura".

Classes teòriques
Modalitat Classes teòriques
Tècnica Tècniques d'observació ( no recuperable )
Descripció

Comptant amb la participació dels alumnes, el professor desenvoluparà els continguts de l'assignatura. Per això, l'alumnat ha de preparar previament a partir de la recerca d'informació els continguts a treballar a cada sessió.

Criteris d'avaluació

Assistència i participació a classe.

Dur preparada la informació necessaria pèr poder participar en criteri en els debats sobre els continguts de la matèria

Capacitat d'anàlisi i reflexió

Percentatge de la qualificació final: 8%

Classes pràctiques
Modalitat Classes pràctiques
Tècnica Proves d'execució de tasques reals o simulades ( no recuperable )
Descripció

Aquestes sessions es treballaren des del debat, l'anàlisi i la reflexió compartida entre el professor i el grup d'alumnes de les activitats previament elaborades per l'alumnat, que comptarà en tot moment amb la guía i assessorament del professor. Es valorarà molt la participació i les intervencions de l'alumnat.

Criteris d'avaluació

Assistència i participació activa a la classe

Coherència i calretat en les exposicions orals

Entrega de la documentació requerida en cada cas

Percentatge de la qualificació final: 7%

Avaluació
Modalitat Avaluació
Tècnica Proves de resposta breu ( recuperable )
Descripció

Es tracta de una prova final escrita de síntesi de l'assignatura

Criteris d'avaluació

Demostrar els coneixements adquirits, atenent a la claretat, l'esprertit crític i la coherència expositiva

Percentatge de la qualificació final: 50%

Estudi i treball autònom individual
Modalitat Estudi i treball autònom individual
Tècnica Sistemes d'autoavaluació ( recuperable )
Descripció

L'alumnat ha de cercar la informació precisa en relació als continguts que se tractaran a les classes teóriques per afavori i possibilitar la seva participació en el debat sobre cada un dels continguts treballats a l'assignatura. A mes prepararn classes a partir del material de recerca o d'aportacions de laprofessora.

Criteris d'avaluació

Entregar de les activits propostes a classe, on es valorarà la capacitat de reflexió, l'esperit crític. l'anàlisi, la qualitat i oportunitat de la informació recollida i les aportacions personals

Percentatge de la qualificació final: 10%

Estudi i treball autònom en grup
Modalitat Estudi i treball autònom en grup
Tècnica Treballs i projectes ( recuperable )
Descripció

Els alumnes hauran de realitzar la recerca d'un tema proposat pel professor, l'estudi dels distints temes de l'assignatura i totes les activitas proposades dins cada tema. Presentació per part de cada grup de l'alumnes al conjunt de la classe del treball elaborat.

Criteris d'avaluació

El treball realitzat se valorarà a partir de les aportacions, claretat, qualitat dels continguts i estructura plantejada. Tambè es valorarà la fluidessa de la presentació del treball, aixi com els suports tècnics utilitzats. En aquesta activitat te una especial importància la capacitat del treball cooperatiu

Percentatge de la qualificació final: 15%

Estudi i treball autònom individual o en grup
Modalitat Estudi i treball autònom individual o en grup
Tècnica Proves d'execució de tasques reals o simulades ( recuperable )
Descripció

L'alumnat haurà de realitzar les activitas previstes per el professor, comptant amb el material seleccionat en cada cas, l'anàlisi de casos i la documentació que cada grup aportarà. Se valorarà la participació i la presentació dels casos que vagi l'alumnat

Criteris d'avaluació

Entregar de les activits propostes a classe, on es valorarà la capacitat de reflexió, l'esperit crític. l'anàlisi, la qualitat i oportunitat de la informació recollida i les aportacions personals. Se valoraran tambè les aportacions fetes en el grup de treball,aixi com la presentació i defensa dels casos

Percentatge de la qualificació final: 10%

Recursos, bibliografia i documentació complementària

En el transcurs de l'assignatura, el professor aportarà noves referències bibliogràfiques y webgrafia per completar la informació i la documentació requerida per assolir els continguts de la matèria.

Bibliografia bàsica

AAVV. (2004). Atendre la diversitat a l?escola. El paper del mestre de suport . Palma: Lleonard Muntaner

Arnaiz, P. (2003). Educación inclusiva: una escuela para todos. Málaga: Aljibe

Booth, T i Ainscow, M. (2002). Guía para la evaluación y mejora de la educación inclusiva. UNESCO.

Decret 39/2011. de 29 d'abril, pel qual es regula l?atenció a la diversitat i l?orientació educativa als centres educatius no universitaris sostinguts amb fons públics.

Elboj, C.; Puigdellívol, I.; Soler, M.; Valls, R. (2002). Comunidades de aprendizaje. Transformar la educación . Barcelona: Graó.

Escamilla, A.(2008). Las competencias básicas. Claves y propuestas para su desarrollo en los centros. Barcelona: Graó.

Instruccions per a l?organització i el funcionament dels centres públics de segon cicle d?educació infantil i primària (CEIP) per al curs 2011-2012

Pujolàs, P. (2008). 9 Ideas clave. El aprendizaje cooperativo . Barcelona: Graó.

Muntaner, J.J. (2009). Escuela y discapacidad intelectual. Eduforma. Sevilla

Lance, G.D. y Wehmeyer, M.L. (2001). Universal design cheklist. Lawrence, KS: Beach Center on Disability, University of Kansas

Bibliografia complementària

Echeita, G. (2006). La inclusión o educación sin exclusiones. Madrid: Narcea.

Gimeno, J. (2005). La educación que aún es posible. Madrid: Morata.

Imbernon, F. (coord.) (2005). Vivències de mestres: compartir des de la pràctica educativa. Barcelona: Graó.

Marchesi, A. (2004) Qué será de nosotros los malos alumnos. Madrid: Alianza Ensayo