22223. Pràctiques de Pedagogia . Grup 40

Identificació de l'assignatura

Assignatura22223 - Pràctiques de Pedagogia
Grup Grup 40 ( Campus Digital )
Any acadèmic 2018-19
Crèdits24 crèdits
Període d'impartició Primer semestre
Idioma d'impartició Català
Titulació -

Professors

Professor/aHorari d'atenció alumnes
Hora d'iniciHora de fiDia de la setmanaData d'iniciData de fiDespatx/Edifici
Antonio Casero Martínez
a.caseroa.casero@uib.esuib.es
12:00h14:00h Dimecres 12/09/201819/12/2018 Despacho A 300
10:00h12:00h Dimecres 09/01/201931/07/2019 Despacho A 300
Miriam Gloria Conde Vila
miriam.condemiriam.conde@uib.esuib.es
Cal concertar cita prèvia amb el professor per a fer una tutoria
Bárbara Luisa De Benito Crosetti
barbara.debenitobarbara.debenito@uib.esuib.es
09:30h10:30h Dimarts 03/09/201831/07/2019 A113
Juan Jorge Muntaner Guasp
joanjordi.muntanerjoanjordi.muntaner@uib.esuib.es
10:30h11:30h Dimarts 10/09/201825/06/2019 A-110. Guillem Cifre
Bartomeu Mut Amengual
tomeu.muttomeu.mut@uib.esuib.es
12:30h13:30h Dijous 01/09/201831/07/2019 B-103 / Guillem Cifre de Colonya
Maria de Lluc Nevot Caldentey
lluc.nevotlluc.nevot@uib.esuib.es
Cal concertar cita prèvia amb el professor per a fer una tutoria
Rosario Pozo Gordaliza
rosario.pozorosario.pozo@uib.esuib.es
15:00h16:00h Dimecres 05/09/201826/06/2019 A119
Victoria Quesada Serra
victoria.quesadavictoria.quesada@uib.euuib.eu
09:30h11:30h Dijous 10/09/201810/02/2019 A-119
Bartomeu Quetgles Pons
tomeu.quetglestomeu.quetgles@uib.catuib.cat
Cal concertar cita prèvia amb el professor per a fer una tutoria
Juan Carlos Rincón Verdera
jcarles.rinconjcarles.rincon@uib.esuib.es
Cal concertar cita prèvia amb el professor per a fer una tutoria
Jesús María Salinas Ibáñez
jesus.salinasjesus.salinas@uib.esuib.es
Cal concertar cita prèvia amb el professor per a fer una tutoria
Bernat Sureda Garcia
bernat.suredabernat.sureda@uib.esuib.es
Cal concertar cita prèvia amb el professor per a fer una tutoria
Maria Vallespir Amengual
maria.vallespirmaria.vallespir@uib.catuib.cat
Cal concertar cita prèvia amb el professor per a fer una tutoria
Sebastià Verger Gelabert
s.vergers.verger@uib.esuib.es
09:00h10:00h Dilluns 10/09/201831/07/2019 B-104

Contextualització

Segons el Real Decret 1707/2011, del 18 de novembre pel qual es regulen les practiques acadèmiques externes dels estudiants universitaris, les pràctiques externes constitueixen una activitat de naturalesa formativa realitzada pels estudiants universitaris i supervisada per les universitats amb l?objectiu de permetre aplicar i complementar els coneixements adquirits durant la seva formació acadèmica, afavorint l?adquisició de competències que els preparin per l?exercici d?activitats professionals, que faciliten la seva empleabilitat i fomentin la seva capacitat d?emprendiment.

En els estudis de grau de pedagogia, la matèria de pràctiques es cursa al 4r curs, 1r semestre i consta de 24 crèdits ECTS que suposen un total de 600 hores de dedicació per part de l?alumne.

Aquesta matèria possibilita a l?alumnat, un cop adquirida una bona part de la seva formació acadèmica, entrar en contacte amb la pràctica professional de pedagogia, guiats pels professionals de la Universitat i dels professionals dels centres de pràctiques.

Prèviament al començament de les pràctiques s?haurà cursat el Seminari d?Introducció a la pràctica de 20 hores de durada en el que l?alumne rebrà formació relativa a l?ètica professional, el Codi Deontològic del pedagog/a, així com informació concreta dels centres de pràctiques dels dos itineraris de la titulació. Cada centre de pràctiques estarà inclòs en, almenys, un dels dos itineraris professionals del grau.

Durant la realització de les pràctiques l?alumnat dedicarà un dia a la setmana a cursar l?assignatura obligatòria ?Orientació, mediació i tutoria? i participarà en el Seminari de Seguiment i a les tutories individuals i grupals que convoqui el tutor de la uib o el supervisor del Centre de Pràctiques.

Cal destacar que el Practicum constitueix un element essencial en el procés de formació del grau de pedagogia ja que permet aproximar aquests estudis a l?exercici professional que ha de desenvolupar un cop graduat/da. El Practicum permet, per tant, una aproximació i presa de contacte amb la realitat educativa i social que podrà oferir una idea molt realista de les tasques professionals com a pedagog/a.

Requisits

Essencials

Per matricular-se d?aquesta matèria és necessari haver cursat i aprovat totes les assignatures bàsiques i obligatòries de primer i segon curs i, almenys, un total de 12 crèdits de matèries optatives.

Per poder seleccionar un centre de pràctiques en el marc d?un dels itineraris de la titulació s?haurà d?haver cursat i aprovat un total de 12 crèdits de matèries optatives incloses en la matèria relacionada amb l?itinerari del mòdul d?Orientació Professional en el que es pretén fer les pràctiques [Pedagogia Escolar/Formació i Gestió en l?Organització].

Competències

Específiques

 • ? Comprendre els referents teòrics, històrics, culturals, polítics, ambientals, legals i antropològics de l?educació
 • ? Diagnosticar les necessitats i possibilitats de desenvolupament de les persones per a fonamentar les accions educatives
 • ? Conèixer i comprendre els processos d?ensenyança/aprenentatge i la seva incidència en la formació integral
 • ? Dissenyar i aplicar plans, programes, projectes, accions i recursos adaptats als distints nivells dels sistema educatiu, en les modalitats presencials i virtuals
 • ? Dissenyar i aplicar plans de formació del professorat, de formadors i d?altres professionals, adequats a les noves situacions, necessitats i contextos
 • ? Dissenyar i aplicar plans, programes, projectes i propostes innovadores de formació i desenvolupament de recursos formatius en contextos laborals, en les modalitats presencials i virtuals
 • ? Desenvolupar estratègies i tècniques per promoure la participació i l?aprenentatge al llarg de tota la vida
 • ? Aplicar i coordinar programes educatius de desenvolupament personals, social i professional
 • ? Desenvolupar i coordinar intervencions educatives amb persones o grups amb necessitats específiques, en situacions de risc, de desigualtat o discriminació per raó de gènere, classe, ètnia, edat i/o religió
 • ? Avaluar polítiques, institucions i sistemes educatius
 • ? Avaluar plans, programes, projectes, centres, accions i recursos educatius i formatius
 • ? Avaluar els processos d?ensenyança/aprenentatge i la intervenció dels agents educatius implicats en aquests processos
 • ? Organitzar i gestionar centres, institucions, serveis i recursos educatius i formatius
 • ? Supervisar, dirigir, gestionar i coordinar plans, programes, projectes i centres educatius i formatius
 • ? Desenvolupar processos i models de gestió de qualitat de l?educació i la formació
 • ? Aplicar estratègies i tècniques de tutorització, entrenaments, assessorament entre iguals, consulta i orientació en processos educatius i formatius
 • ? Assessorat sobre l?ús pedagògic i d?integració curricular dels mitjans didàctics
 • ? Analitzar, dissenyar i avaluar les aplicacions de les tecnologies de la informació i la comunicació associades als processos educatius i formatius
 • ? Identificar plantejaments i problemes educatius, indagar sobre els mateixos: obtenir, registrar, tractar i interpretar informació rellevant per emetre judicis argumentats que permetin millorar la pràctica educativa
 • ? Realitzar estudis prospectius i avaluatius sobre característiques, necessitats i demandes pedagògiques

Genèriques

 • ? Capacitat per comprendre la complexitat dels processos educatius en general i dels processos formatius en particular (fins i funcions de l?educació i del sistema educatius, teories del desenvolupament i de l?aprenentatge, l?entorn cultural i social i l?àmbit institucional i organitzatiu dels centres, el disseny i desenvolupament de programes, el rol dels educadors,...)
 • ? Sòlida formació científica-cultural i tecnològica
 • ? Respecte a les diferències culturals i personals dels educants i de la resta dels membres de tota la comunitat educativa
 • ? Capacitat per analitzar i qüestionar les concepcions de l?educació emanades de la investigació
 • ? Disseny i desenvolupament de plans, projectes i programes educatius adaptats a contextos educatius i formatius
 • ? Capacitat per preparar, seleccionar o construir materials didàctics i utilitzar-los en els marcs específics de les distintes àrees de formació
 • ? Capacitat per utilitzar i incorporar adequadament en les diferents activitats les tecnologies de la informació i la comunicació
 • ? Capacitat per promoure la qualitat dels contextos en el que es desenvolupa el procés formatiu
 • ? Capacitat per utilitzar l?avaluació com element regulador i promotor de la millora de la formació i de l?aprenentatge
 • ? Participar en projectes d?investigació relacionats amb l?educació i la formació, introduint propostes d?innovació dirigides a la millora de la qualitat
 • ? Capacitat de relació i de comunicació, així com d?equilibri emocional en les variades circumstàncies de l?activitat professional
 • ? Capacitat per treballar en equip amb els companys com a condició necessària per a la millora de la seva activitat professional, compartir saber i experiències
 • ? Capacitat per a dinamitzar els contextos en els que intervé, promovent la construcció participada de regles de convivències democràtica, i afrontar i resoldre de forma col?laborativa situacions problemàtiques i conflictes interpersonals de naturalesa diversa
 • ? Capacitat per col?laborar amb distints sectors de la comunitat educativa i de l?entorn
 • ? Tenir una imatge realista de si mateix, actuar conforme a les pròpies conviccions, assumir responsabilitats, prendre decisions.
 • ? Assumir la dimensió deontològica pròpia de tot professional de l?educació
 • ? Capacitat per assumir la necessitat de desenvolupament professional continu, mitjançant l?autoavaluació de la pròpia pràctica
 • ? Capacitat per expressar-se i comprendre idees, conceptes i sentiments oralment i per escrit amb un nivell d?ús adequat als destinataris
 • ? Capacitat per cercar, seleccionar, ordenar, relacionar, avaluar i valorar informació científica de distintes fonts

Bàsiques

Podeu consultar les competències bàsiques que l'estudiant ha d'haver assolit en acabar el grau a l'adreça següent: http://estudis.uib.cat/grau/comp_basiques/

Continguts

El Practicum integra diferents activitats que s?estructuren de la següent manera:

Continguts temàtics

SIP Seminari Introducció a la Pràctica

El Seminari d?Introducció a la Pràctica (en endavant, SIP) té com objectiu conèixer i comprendre tots els àmbits d?intervenció professionals relacionats amb el grau, especialment els centres, programes i institucions amb els que la UIB, mitjançant convenis, ofereix per a la realització de les Pràctiques d?acord amb els itineraris del grau.
En aquest sentit, s?organitzarà una sessió informativa a la que participaran professionals dels centres de pràctiques i a la que es procurarà representar els diferents àmbits professionals. En qualsevol cas, tots els centres de pràctiques oferiran informació sobre el propi centre, funcions a realitzar pels practicants,... a l?espai virtual de la plataforma Moodle de Campus Extens. En aquest espai l?alumne disposarà de diferents recursos d?informació i comunicació amb el tutor/a de la UIB i amb la Coordinació de les Pràctiques/Seminari.
Mitjançant el SIP l?alumne podrà conèixer i comprendre l?ètica professional i el codi deontològic dels graduats i graduades en Pedagogia.
En el marc d?aquest seminari s?assignarà centre de pràctiques a cada alumne matriculat.

PE Pràctiques Externes

En aquesta fase l?alumnat s?ha d?implicar professionalment amb el programa, centre o institució que se li ha assignat en el SIP. Per això, seguint les orientacions del tutor i del supervisor del centre, l?alumne proposarà un Pla Individual de Pràctiques (en endavant, PIP) que, un cop aprovat, constituirà la seva guia d?actuació (Annex 4).
Les Pràctiques Externes inclouen dues fases: Fase d?Observació i Fase d?Intervenció.
Les principals activitats que se duran a terme durant aquest període en cada una d?aquestes fases són:
Fase d?observació:
a. Conèixer la dinàmica, organització i funcionalment del centre.
b. Conèixer les característiques dels subjectes o grups objecte de la intervenció educativa o formativa.
c. Conèixer les funcions i activitats del Pedagog/a en el centre o entitat, les eines i instruments que utilitza,..
d. Consensuar i aprovar el PIP
Fase d?Intervenció:
a. Col?laborar amb el treball del Pedagog/a o del responsable del programa que es dur a terme
b. Col?laborar en la planificació, desenvolupament, execució i avaluació de les diverses activitats que formen part del PIP, d?acord amb els objectius del centre, programa,entitat o institució.
c. Dissenyar material i instruments de treball d?acord amb la dinàmica del centre
d. Assistir a les diferents reunions dels professionals del centre i, si cal, altres institucions implicades.
e. Assumir responsabilitats concretes, d?acord amb els diferents projectes de treball dissenyats
f. Realitzar totes aquelles activitats que permetin el coneixement i l?optimització del centre o programa.
Paral?lelament a aquestes dues fases i, fonamentalment en el darrer període de Pràctiques Externes, l?alumne elaborarà la memòria de pràctiques d?acord amb les orientacions metodològiques recollides a l?annex 1 i seguint les recomanacions del tutor de la UIB i del supervisor del centre.

SS Seminari de Seguiment

Durant el període de pràctiques es realitzaran seminaris grupals de Seguiment de l?estudiant (en endavant SS) amb el tutor de pràctiques i, en si es considera necessari, amb el supervisor. L?objectiu és realitzar el seguiment de les pràctiques. Mitjançant aquests seminaris se potenciarà la reflexió a partir de la pràctica i es fomentarà tant la tutoria experta com la tutoria entre iguals. Es recomana, com eina metodològica, que l?estudiant utilitzi un diari de les pràctiques. Al finalitzar les pràctiques es realitzarà una sessió d?avaluació grupal a la que cada alumne presentarà oralment un resum de la seva experiència professional en el marc de les pràctiques.

Metodologia docent

Activitats de treball presencial (19,04 crèdits, 476 hores)

ModalitatNomTip. agr.DescripcióHores
Seminaris i tallers Seminari d'Introducció a la Pràctica Grup mitjà (M)

La metodologia s'explica a l'apartat de continguts. Es recomana la lectura de la Guia de Pràctiques del Grau de Pedagogia

20
Seminaris i tallers Seminari de Seguiment Grup mitjà (M)

La metodologia s'explica a l'apartat de continguts. Es recomana la lectura de la Guia de Pràctiques del Grau de Pedagogia

36
Pràctiques externes Pràctiques Externes Grup petit (P)

La metodologia s'explica a l'apartat de continguts. Es recomana la lectura de la Guia de Pràctiques del Grau de Pedagogia

420

A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves d'avaluació contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els estudiants si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la plataforma Campus Extens.

Activitats de treball no presencial (4,96 crèdits, 124 hores)

ModalitatNomDescripcióHores
Estudi i treball autònom individual Treball individual

L'alumne elaborarà una memòria i un diari de pràctiques. Es recomana la lectura del punt 2.7. del manual de pràctiques

124

Riscs especifics i mesures de protecció

Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut dels alumnes i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

L?objectiu fonamental de l?avaluació és valorar en quina mesura s?han adquirit les competències establertes i si s?han aconseguit els resultats d?aprenentatge esperats. El responsable de l?avaluació del practicum és el professor tutor de la uib, el supervisor del CdP i el propi alumne.
L?avaluació, que s?expressarà mitjançant qualificació numèrica d?acord amb l?article 5 del Reial Decret 1125/2003, ha de servir per valorar globalment a l?alumne i determinar la qualificació que costarà a l?acta.

L?avaluació es realitzarà a partir de:

D'acord amb l'article 33 del Reglament Acadèmic, "amb independència del procediment disciplinari que es pugui seguir contra l'estudiant infractor, la realització demostradorament fraudulenta d'algun dels elements d'avaluació inclosos en guies docents de les assignatures comportarà, a criteri del professor, una menysvaloració en la seva qualificació que pot suposar la qualificació de «suspens 0» a l'avaluació anual de l'assignatura".

Seminari d'Introducció a la Pràctica
Modalitat Seminaris i tallers
Tècnica Altres procediments ( no recuperable )
Descripció

La metodologia s'explica a l'apartat de continguts. Es recomana la lectura de la Guia de Pràctiques del Grau de Pedagogia

Criteris d'avaluació

Assistència a la sessió presencial del SIP. És requisit assistir a la sessió informativa del SIP així com participar a les activitats que es proposin tant a la sessió com a la plataforma virtual de formació.
En ambdós casos caldrà lliurar les activitats que es proposin.

Percentatge de la qualificació final: 0%

Seminari de Seguiment
Modalitat Seminaris i tallers
Tècnica Altres procediments ( no recuperable )
Descripció

La metodologia s'explica a l'apartat de continguts. Es recomana la lectura de la Guia de Pràctiques del Grau de Pedagogia

Criteris d'avaluació

Participació en el SS i tutories
Elaboració de la memòria de pràctiques i altra documentació que s?aporti.

Percentatge de la qualificació final: 30%

Pràctiques Externes
Modalitat Pràctiques externes
Tècnica Altres procediments ( no recuperable )
Descripció

La metodologia s'explica a l'apartat de continguts. Es recomana la lectura de la Guia de Pràctiques del Grau de Pedagogia

Criteris d'avaluació

Autoavaluació de l?alumne d?acord amb el qüestionari pertinent (Annex 2)
Avaluació realitzada pel supervisor del CdP d?acord amb el qüestionari pertinent (Annex 2)
Avaluació realitzada pel tutor de la uib d?acord amb el qüestionari pertinent (Annex 2)


Es recomana la lectura de l'Annex 2 de la memòria.

Percentatge de la qualificació final: 70%

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Bibliografia bàsica

Manual de Pràctiques del Grau de Pedagogia

Altres recursos

Agència Nacional d?Avaluació de la Qualitat i l?Acreditació (2005). Llibre Blanc del Títol de Grau en Pedagogia i Educació Social. Madrid. Volum 2

Codi Deontològic del Col?legi Oficial de Pedagogia i Psicopedagogia de les Illes Balears (2006). Palma.

Real Decret 1707/2011 del 18 de novembre pel qual es regulen les pràctiques acadèmiques externes dels estudiants universitaris