22222. Formació per a l'Ocupació . Grup 40

Identificació de l'assignatura

Assignatura22222 - Formació per a l'Ocupació
Grup Grup 40 ( Campus Digital )
Any acadèmic 2018-19
Crèdits6 crèdits
Període d'impartició Segon semestre
Idioma d'impartició Català
Titulació
 • Grau de Pedagogia (Pla 2016) - Tercer curs
 • Grau de Pedagogia (Pla 2009) - Tercer curs

Professors

Professor/aHorari d'atenció alumnes
Hora d'iniciHora de fiDia de la setmanaData d'iniciData de fiDespatx/Edifici
Elena Quintana Murci
elena.quintanaelena.quintana@uib.catuib.cat
(Responsable)
Cal concertar cita prèvia amb el professor per a fer una tutoria

Contextualització

Aquesta assignatura de Formació per l'ocupació, de tercer del Grau de Pedagogia, conjuntament amb les
de segon "Formació en l'organització" i "Planificació i gestió de processos formatius" configuren la matèria
de "Formació i gestió en l'organització" integrada dins del mòdul d'"Orientació professional".
L' assignatura Formació per a l'ocupació, respón a una visió més actualitzada de la formació per a la millora
de la qualificació i adaptació als nous sistemes i tendències en matèria de formació al llarg de la vida en
relació a l'ocupació.
En una societat cada vegada més globalitzada, més susceptible als canvis de caràcter estructural, tecnològic,
econòmic i sociocultural, la formació per al'ocupació suposa un factor clau per contribuir a la competitivitat
del capital humà amb majors garanties d'èxit. En aques marc, la formació per l'ocupació esdevé en un objectiu
estratègic per a reforçar la productivitat i competitivitat de les empreses en aquest nou escenari, així com
potenciar l'ocupabilitat de les persones treballadores.
Als darrers anys, la formació per a l'ocupació com una estratègia bàsica de les polítiques actives d'ocupació,
ha esdevingut l?eix central, l?element clau de les estratègies empresarials i una de les grans preocupacions de
les administracions públiques. La formació al llarg de la vida es concep com un instrument imprescindible
avui en dia a qualsevol societat i com un element que facilita l?adaptació continua per part de la població
activa als nous models del sistema productiu i a les noves modalitats dels sistemes de treball que exigeix
l?actual societat del coneixement.
Aquesta assignatura, troba aquí el seu marc d?actuació: donar resposta a les necessitats que sorgeixen
en el disseny i elaboració de programes de formació professional que s?adeqüin a les exigències de les
organitzacions, promoure processos formatius dins de les empreses i el teixit productiu que estimulin línees

d?acció per a fomentar l?aprenentatge i desenvolupament al llarg de la vida, tant des de la vessant professional
com personal.
La formació per l'ocupació és un dels subsistemes de formació professional vigents actualment a la nostra
societat a partir de la Llei 5/2002 de Qualificacions i Formació professional i regulat pel Decret 395/2007.
Dins aquest marc normatiu, la formació per l'ocupació estarà integrada per un conjunt d'instruments i accions
amb la finalitat d'impulsar i extendre la formació entre les empreses i les persones ocupades i desocupades,
que respongui a les seves necessitats i puguin contribuir a una economia basada en el coneixement.

Requisits

Essencials


Per a cursar aquesta assignatura és necessari tenir coneixements bàsics de Didàctica general, per tant és
necessari haver cursat i aprovat l'assignatura de Planificació de la intervenció educativa.

Recomanables

És un requisit recomanable que aquesta assignatura es cursi una vegada superades les dues anteriors de la
matèria de "Formació i gestió en l'organització", segons l'ordre establert al pla d'estudis.

Competències

Específiques

 • 1. B10. Avaluar polítiques, institucions i sistemes educatius. B11. Avaluar plans, programes, projectes, centres, accions i recursos educatius i formatius. B20. Realitzar estudis prospectius i avaluatius sobre característiques, necessitats i demandes pedagògiques..

Genèriques

 • A11. Capacitat de relació i de comunicació, així com d'equilibri emocional en les variades circumstàncies d'activitat professional. A12. Capacitat de treballar en equip amb els companus, com a condició necessària per a la millora de l'activitat professional, compartient sabers i experiències. A17. Capacitat per assumir la necessitat de desenvolupament professional continu, mitjançant l'autoavaluació de la pròpia pràctica. A.18. Capacitat per expressar-se i comprendre idees, conceptes i sentiments oralment i per escrit amb un nivell d'ús adequat als destinataris. A.19. Capacitat per a cercar, seleccionar, ordenar, relacionar, avaluar i valorar la informació científica procedent de distintes fonts..

Bàsiques

Podeu consultar les competències bàsiques que l'estudiant ha d'haver assolit en acabar el grau a l'adreça següent: http://estudis.uib.cat/grau/comp_basiques/

Continguts

Continguts temàtics

Tema 1 L'ocupació en una societat globalitzada
 • Evolució del mercat de treball
 • La relació entre formació i ocupació
 • Concepte, indicadors i fonts d'informació del mercat de treball
 • Necessitats de qualificació
 • Prospectiva del mercat de treball
Tema 2 El sistema de Formació Professional a Espanya
 • Perspectiva històrica de la formació professional a Espanya
 • El marc normatiu regulador actual de la formació professional
 • El Sistema Nacional de Formació i Qualificacions Professionals
 • El Catàleg Nacional de Qualificacions professionals
Tema 3 El subsistema de Formació Professional per l'ocupació
 • Marc normatiu
 • Finalitat de la formació per l'ocupació
 • Tipologia de les accions formatives
 • Institucions implicades en la gestió de la formació per l'ocupació
 • Gestió de la formació per l'ocupació
Tema 4 Polítiques europees de formació
 • La política europea de formació i ocupació
 • El marc europeu de les qualificacions i instruments de mobilitat
 • El impacte sobre els sistemes nacionals
 • Fons, recursos i instruments
Tema 5 Programes de formació per l'ocupació
 • Programes de formació per a col·lectius vulnerables
 • Programes de formació per a joves amb baix nivell de qualificació
 • Programes de formació per a la millora de la qualificació de la població activa
 • Programes de formació per a la millora de la competitivitat de les empreses
 • Programes de formació per al foment de l'esperit emprenedor

Metodologia docent

La dinàmica d?aquesta assignatura, donada la seva característica principal d?abordar temes molts actuals que
suposen prendre una postura crítica i analítica sobre el fenomen de la formació i l?ocupació, propicia una
metodologia molt participativa i centrada en el propi autoaprenentatge dels alumnes. Per tant, la tasca docent
es centrarà en fer un acompanyament al procés d?ensenyament-aprenentatge individual i grupal dels alumnes.
Hi hauran classes expositives (grup gran) on s?aportarà informació i es discutirà sobre els continguts bàsics
de l?assignatura. Els/Les alumnes hauran de fer un treball continuat durant tot el semestre.
L?organització del treball en grup (grup mitjà) es farà en funció de les característiques i nombre de persones
matriculades a l?assignatura (podran ser grups base que treballaran com equip durant tot el període, o grups
que es crearan específicament per activitats concretes).
Per tal d'afavorir un grau d'autonomia i d'implicació en el seguiment de l'assignatura, aquesta forma part del
projecte de Campus Extens, plataforma de formació flexible i a distància que incorpora l'ús de la telemàtica
a l'ensenyament universitari. Mitjançant la plataforma de formació online Moodle, tot l'alumnat tindrà a la
seva disposició tota la documentació de l'assignatura en format electrònic, recursos i enllaços a internet,
propostes d'activitats on line utilitzant les diferents eines de comunicació de la plataforma, així com altres
eines de tasques específiques. Aquestes activitats tant es podran realitzar individual com grupalment.

També es posa a disposició de l'alumnat tot un seguit d'eienes de comunicació com les tutories on line, el fòrum de
notícies i d'intercanvi, el calendari d'esdeveniments, etc.

Volum de treball

A començament del semestre hi haurà a disposició de l'alumnat el cronograma de l'assignatura a la plataforma de Campus Extens.

Activitats de treball presencial (1,5 crèdits, 37.5 hores)

ModalitatNomTip. agr.DescripcióHores
Classes teòriques Exposició de continguts Grup gran (G)

La finalitat és posar a l'abast de l'alumnat els fonaments teòrics i la
seva aplicació pràctica al nou escenari de la formació per l'ocupació,
mitjançant l'exposició, amb la utilització de mitjans audiovisuals, per part
de la professora amb la finalitat de compartir i intercanviar amb l'alumnat
informació rellevant i d'interès per assolir les competències específiques
de l'assignatura.
Es fomentarà la participació de l'alumnat en aquestes classes teòriques
mitjançant la discussió en grups reduïts, la realització d'activitats
pràctiques i la posada en comú dels diferents punts de vista a partir de
l'explicació de la professora i del material complementari a disposició en
Campus Extens.

El criteris d'avaluació són la participació activa a l'aula, la reflexió crítica sobre els continguts presentats a l'aula. La superació d'aquest apartat suposa un 10% de la qualificació final de l'assignatura.

24
Seminaris i tallers Taller de presentació de programes de formació per l'ocupació Grup mitjà (M)

Mitjançant la tècnica de fòrum es durà a terme una presentació en grup
d'un programa de formació per l'ocupació amb la finalitat de poder tenir un
contacte amb l'oferta i característiques de la formació per l'ocupació tant a
nivell autonòmic, com estatal i europeu.
Aquest treball tindrà dues fases: una primera de caràcter no presencial en
la qual el grup (màxim 4 persones) cercarà informació per diferents vies,
d'un programa de formació per l'ocupació adreçat als diferents col.lectius
(prèviament en un fòrum de Campus Extens s'hauran fer les propostes i
la professora donarà el vist-i-plau per tal de poder tenir un ampli ventall
de programes i que no es repeteixin). Recolliran la informació requerida
en una fitxa tècnica que tindran a la seva disposició a Campus Extens i
preparan un document de síntesi del programa, així com una presentació
(amb suport informàtic i/o audiovisual). La part presencial, consistirà en
fer la presentació davant del grup classe.
En aquesta activitat es valorarà a part de la qualitat de la informació
presentada, les habilitats relacionades amb la pràctica de fer exposicions
orals: estructura de la presentació, habilitats verbals, no verbals, qualitat
de la presentació, capacitat de resposta a les preguntes, etc.

La superació d'aquest apartat suposa un 20% de la qualificació total de l'assignatura.

5
Classes pràctiques Pràctiques presencials Grup mitjà (M)

Les activitats relacionades amb les classes pràctiques es basaran en la
pràctica de l'aprenentatge cooperatiu i mitjançant tècniques de resolució
de problemes, d'estudi de casos, lectura i anàlisi de documents i altres
modalitats organitzatives. Aquestes activitats consistiran en la realització
de les activitats pràctiques a disposició en Campus Extens i s'iniciaran
generalment durant l?horari de sessions de les classes pràctiques amb la
presentació i suport de la professora i en petits grups i es podran continuar
i desenvolupar fora de l?aula.
Durant les sessions presencials es fomentarà una actitud participativa i
reflexiva sobre els fenòmens socials actuals de la formació i l'ocupació.

La superació d'aquest apartat suposa un 20% de la qualificació total de l'assignatura.

6.5
Avaluació Prova de síntesi/Examen Grup gran (G)

Es farà una avaluació al final del semestre que constarà de preguntes que suposen una comprensió dels continguts de l'assignatura i una reflexió crítica i personal sobre els mateixos. L'examen constarà de dues parts: preguntes de comprensió dels continguts i l'elaboració d'un estudi de casos (s'haurà treballat abans a classe com desenvolupar la prova escrita).

La superació d'aquest apartat suposa un 40% de la qualificació final de l'assignatura

2

A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves d'avaluació contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els estudiants si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la plataforma Campus Extens.

Activitats de treball no presencial (4,5 crèdits, 112.5 hores)

ModalitatNomDescripcióHores
Estudi i treball autònom individual Anàlisi i reflexió critica sobre els continguts del temari

Després de l'exposició per part de la professora a les classes magistrals l'alumnat haurà
d'aprofundir en la matèria. Per facilitar aquesta tasca, s'indicarà, per a cada tema, els
mitjans per ampliar la informació donada a classe i les fonts que s'han de consultar. Per
a la preparació del temari l'alumnat treballarà com a mínim amb els materials facilitats
per la professora a l'aula virtual, la bibliografia recomanada i les presentacions.
Es plantejaran diferents preguntes de desenvolupament o resolució de casos pràctics
de manera individual per l'alumnat , que formaran part de l'avaluació
continuada.

30
Estudi i treball autònom individual o en grup Treball de recerca d'informació sobre programes de formació per l'ocupació

La finalitat d'aquesta activitat és conèixer els diferents programes de formació per a
l'ocupació adreçats a diferents col.lectius tant a nivell autonòmic, com estatal i europeu.
Es tracta d?una recerca d?informació d?un programa formatiu adreçat a qualsevol
àmbit de la formació professional i/o per a l?ocupació, a nivell d?empreses, centres
de formació, administracions públiques, associacions sense ànim de lucre, etc. Aquest
treball es realitzarà en grups màxim de 4 persones i serà lliurat en la data comunicada
a Campus Extens, (en el cas de que l?alumne/a no pugui assistir a classes l?haurà
de fer individualment). Aquests treballs de recerca d?informació s?hauran d?exposar
obligatòriament en classes presencials.

Per les persones que realitzen l'itinerari B aquest treball s'ha de realitzar de forma individual.

32.5
Estudi i treball autònom individual o en grup Resolució de pràctiques en grups reduïts o individuals

Les diferents activitats pràctiques que es proposaran a les classes presencials al llarg
del semestre podran tenir algunes d'elles una continuïtat mitjançant l'entorn virtual de
Campus Extens o el treball en grup no presencial, per tal d'elaborar els documents finals
i els resultats de la tasca desenvolupada, així com preparar diferents presentacions de
resultats a les sessions presencials.
L'alumnat del itinerari B hauran de fer aquestes activitats individualment.

50

Riscs especifics i mesures de protecció

Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut dels alumnes i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

Per l'avaluació de l'assignatura es realitzaran dos itineraris:

Itinerari A: Per l'alumnat que pot assistir periòdicament a classe:

- Assistència i participació activa a classe: 10%

- Treball individual a classe i on-line: 15%

- Participació a les sessions pràctiques i elaboració de les tasques: 15%

- Taller de presentació de programes de formació per l'ocupació en petit grup: 20%
- Prova escrita: 40%

Es necessari aprobar totes les parts de l'assignatura.

Itinerari B: Per l'alumnat que per motius laborals o personals no poden assistir regularment a classe

A més de les activitats incloses a l'itinerari A, la professora a través de la plataforma digital lis recomanarà l'elaboració d'unes pràctiques suplementàries. Les activitats de les sessions pràctiques i el treball d'exposició l'hauran de realitzar de forma individual.

- Activitats suplementàries a la plataforma digital: 10%

- Pràctiques individuals: 20%

- Taller de presentació de programes de formació per l'ocupació de forma individual: 20%
- Prova escrita: 40%

Per aprovar l'asssigantura és imprescindible superar totes les parts de l'assignatura.

D'acord amb l'article 33 del Reglament Acadèmic, "amb independència del procediment disciplinari que es pugui seguir contra l'estudiant infractor, la realització demostradorament fraudulenta d'algun dels elements d'avaluació inclosos en guies docents de les assignatures comportarà, a criteri del professor, una menysvaloració en la seva qualificació que pot suposar la qualificació de «suspens 0» a l'avaluació anual de l'assignatura".

Exposició de continguts
Modalitat Classes teòriques
Tècnica Altres procediments ( no recuperable )
Descripció

La finalitat és posar a l'abast de l'alumnat els fonaments teòrics i la
seva aplicació pràctica al nou escenari de la formació per l'ocupació,
mitjançant l'exposició, amb la utilització de mitjans audiovisuals, per part
de la professora amb la finalitat de compartir i intercanviar amb l'alumnat
informació rellevant i d'interès per assolir les competències específiques
de l'assignatura.
Es fomentarà la participació de l'alumnat en aquestes classes teòriques
mitjançant la discussió en grups reduïts, la realització d'activitats
pràctiques i la posada en comú dels diferents punts de vista a partir de
l'explicació de la professora i del material complementari a disposició en
Campus Extens.

El criteris d'avaluació són la participació activa a l'aula, la reflexió crítica sobre els continguts presentats a l'aula. La superació d'aquest apartat suposa un 10% de la qualificació final de l'assignatura.

Criteris d'avaluació
Percentatge de la qualificació final: 10%

Taller de presentació de programes de formació per l'ocupació
Modalitat Seminaris i tallers
Tècnica Treballs i projectes ( no recuperable )
Descripció

Mitjançant la tècnica de fòrum es durà a terme una presentació en grup
d'un programa de formació per l'ocupació amb la finalitat de poder tenir un
contacte amb l'oferta i característiques de la formació per l'ocupació tant a
nivell autonòmic, com estatal i europeu.
Aquest treball tindrà dues fases: una primera de caràcter no presencial en
la qual el grup (màxim 4 persones) cercarà informació per diferents vies,
d'un programa de formació per l'ocupació adreçat als diferents col.lectius
(prèviament en un fòrum de Campus Extens s'hauran fer les propostes i
la professora donarà el vist-i-plau per tal de poder tenir un ampli ventall
de programes i que no es repeteixin). Recolliran la informació requerida
en una fitxa tècnica que tindran a la seva disposició a Campus Extens i
preparan un document de síntesi del programa, així com una presentació
(amb suport informàtic i/o audiovisual). La part presencial, consistirà en
fer la presentació davant del grup classe.
En aquesta activitat es valorarà a part de la qualitat de la informació
presentada, les habilitats relacionades amb la pràctica de fer exposicions
orals: estructura de la presentació, habilitats verbals, no verbals, qualitat
de la presentació, capacitat de resposta a les preguntes, etc.

La superació d'aquest apartat suposa un 20% de la qualificació total de l'assignatura.

Criteris d'avaluació
Percentatge de la qualificació final: 20%

Pràctiques presencials
Modalitat Classes pràctiques
Tècnica Altres procediments ( no recuperable )
Descripció

Les activitats relacionades amb les classes pràctiques es basaran en la
pràctica de l'aprenentatge cooperatiu i mitjançant tècniques de resolució
de problemes, d'estudi de casos, lectura i anàlisi de documents i altres
modalitats organitzatives. Aquestes activitats consistiran en la realització
de les activitats pràctiques a disposició en Campus Extens i s'iniciaran
generalment durant l?horari de sessions de les classes pràctiques amb la
presentació i suport de la professora i en petits grups i es podran continuar
i desenvolupar fora de l?aula.
Durant les sessions presencials es fomentarà una actitud participativa i
reflexiva sobre els fenòmens socials actuals de la formació i l'ocupació.

La superació d'aquest apartat suposa un 20% de la qualificació total de l'assignatura.

Criteris d'avaluació
Percentatge de la qualificació final: 15%

Prova de síntesi/Examen
Modalitat Avaluació
Tècnica Proves objectives ( recuperable )
Descripció

Es farà una avaluació al final del semestre que constarà de preguntes que suposen una comprensió dels continguts de l'assignatura i una reflexió crítica i personal sobre els mateixos. L'examen constarà de dues parts: preguntes de comprensió dels continguts i l'elaboració d'un estudi de casos (s'haurà treballat abans a classe com desenvolupar la prova escrita).

La superació d'aquest apartat suposa un 40% de la qualificació final de l'assignatura

Criteris d'avaluació
Percentatge de la qualificació final: 40%

Anàlisi i reflexió critica sobre els continguts del temari
Modalitat Estudi i treball autònom individual
Tècnica Altres procediments ( no recuperable )
Descripció

Després de l'exposició per part de la professora a les classes magistrals l'alumnat haurà
d'aprofundir en la matèria. Per facilitar aquesta tasca, s'indicarà, per a cada tema, els
mitjans per ampliar la informació donada a classe i les fonts que s'han de consultar. Per
a la preparació del temari l'alumnat treballarà com a mínim amb els materials facilitats
per la professora a l'aula virtual, la bibliografia recomanada i les presentacions.
Es plantejaran diferents preguntes de desenvolupament o resolució de casos pràctics
de manera individual per l'alumnat , que formaran part de l'avaluació
continuada.

Criteris d'avaluació
Percentatge de la qualificació final: 5%

Treball de recerca d'informació sobre programes de formació per l'ocupació
Modalitat Estudi i treball autònom individual o en grup
Tècnica Altres procediments ( no recuperable )
Descripció

La finalitat d'aquesta activitat és conèixer els diferents programes de formació per a
l'ocupació adreçats a diferents col.lectius tant a nivell autonòmic, com estatal i europeu.
Es tracta d?una recerca d?informació d?un programa formatiu adreçat a qualsevol
àmbit de la formació professional i/o per a l?ocupació, a nivell d?empreses, centres
de formació, administracions públiques, associacions sense ànim de lucre, etc. Aquest
treball es realitzarà en grups màxim de 4 persones i serà lliurat en la data comunicada
a Campus Extens, (en el cas de que l?alumne/a no pugui assistir a classes l?haurà
de fer individualment). Aquests treballs de recerca d?informació s?hauran d?exposar
obligatòriament en classes presencials.

Per les persones que realitzen l'itinerari B aquest treball s'ha de realitzar de forma individual.

Criteris d'avaluació
Percentatge de la qualificació final: 5%

Resolució de pràctiques en grups reduïts o individuals
Modalitat Estudi i treball autònom individual o en grup
Tècnica Altres procediments ( no recuperable )
Descripció

Les diferents activitats pràctiques que es proposaran a les classes presencials al llarg
del semestre podran tenir algunes d'elles una continuïtat mitjançant l'entorn virtual de
Campus Extens o el treball en grup no presencial, per tal d'elaborar els documents finals
i els resultats de la tasca desenvolupada, així com preparar diferents presentacions de
resultats a les sessions presencials.
L'alumnat del itinerari B hauran de fer aquestes activitats individualment.

Criteris d'avaluació
Percentatge de la qualificació final: 5%

Recursos, bibliografia i documentació complementària

En aquest apartat s'especifica una bibliografia bàsica i recursos a la xarxa de principal importància. Al llarg del desenvolupant del curs, es publicaran recursos actualitzats a la Plataforma de Campus Extens i que estaran a disposició per a tot l'alumnat. Es tracta d'una assignatura que requereix d'una gran actualització dels seus continguts.

Bibliografia bàsica

- Formación XXI. Revista de Formación y empleo. http://formacionxxi.com/porqualMagazine/do/get/
magazine/2008/06/text/xml/11.xml.html
? Homs, O. ( 2008) . La formació professional a Espanya: cap a la societat del coneixement. Barcelona:
Fundació La Caixa. Edició electrònica disponible a Internet: www.laCaixa.es/ObraSocial.
? López-Barajas, E. (Coord). (2006). Estrategias de formación en el siglo XXI. Barcelona: Ariel.
? Martin Puebla, E. (2009) . El sistema de formación profesional para el empleo. Valladolid: Lex Nova.
? Ministerio de Trabajo e Immigración (2016). Guia Laboral y de asuntos sociales 2016. Madrid. http://www.empleo.gob.es/es/Guia/texto/guialab_idx01.htm
? Adame, T. y Salvà, F. (2010). Abandono escolar prematuro y transición a la vida activa en una economía turística: el caso de Baleares. Revista de Educación, 351, 185-210.
? Casal, J. (1996). Modos emergentes de transición a la vida adulta en el umbral del siglo XXI: Aproximación sucesiva, precariedad y desestructuración. Reis, 75, 295-316.
? Esping-Andersen, G. (2008). Modelos de sociedad, economía y políticas públicas: un nuevo contrato de género. En, M. Pazos (dir.) (2008). Economía e Igualdad de Género : Retos en la Hacienda Pública en el siglo XXI. Madrid: Instituto de Estudios Fiscales, Ministerio de Hacienda. (pp.31-43).
? Gil Calvo, E. (2009). Trayectorias y transiciones. ¿Qué rumbos?. Revista de Estudios de Juventud, 87, 15-29.
? Jacinto, C., Longo, M. E., Wolf, M. y Bessega, C. (2007). Jóvenes, precariedades y sentidos del trabajo. Un estudio en Argentina. Revista Medio Ambiente y Urbanización, IIED-AL, (66), 3-26.
? Juliano, D. (2012). Género y trayectorias migratorias en épocas de crisis. Papers, (97/3), 523-540.
? Ministerio de educación cultura y deporte (2015) Las cifras de la educación en España. Estadísticas e indicadores. Edición 2015. Madrid: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
? OCDE (2015). Education at a Glance 2015 OCDE Indicators. París: OCDE Publishing.
? Peugny, C. (2009). Le déclassement. Paris: Grasset.
Salvà-Mut,. F., Trobat-Oliver, M. y Comas-Forgas, R. (2013). Abandono escolar y desvinculación de la escuela: perspectiva del alumnado. magis, Revista Internacional de Investigación en Educación, 6 (13), 129-142.
? Serracant, P. (2009). Trajectòries juvenils en la Catalunya actual : Una mirada a través de l?Enquesta a la joventut de Catalunya. Àmbits de política i societat, 41, 49-56.
? Standing, G. (2011). The Precariat. The New Dangerous Class. London: Bloomsbury Academic.
? Van del Velde, C. (2009). Joventuts d?Europa: trajectòries comparades. Àmbits de política i societat, 41, 43-48.

Altres recursos

http://www.caib.es/
http://www.cedt.junta-andalucia.es/empleo/index.asp
http://www.a-palma.es/
http://www.conselldemallorca.net/
http://www.gencat.net/
http://www.diba.es/ (Diputació Barcelona)
http://www.euskadi.net/ Govern Basc
http://www.palmaactiva.es/
http://www.inem.es/
http://www.soib.es/
http://www.forcem.es/
www.mec.es/instcual
http://www.ine.es/
http://observatorilaboral.caib.es/
http://www.idescat.es/ (Institut d?Estadística Catalunya)
http://www.lanbide.net/ (Portal de Empleo Govern Basc)
http://formacioprofessional.caib.es/web/index.htm
http://www.hobetuz.com/default.asp Fundación Vasca para la Formación continua
http://www.ince.mec.es/ Instituto para la Calidad en educación
http://www.caib.es/ibae/reco/bte4/menu.htm (Institut Balear d?estadística)