Escuchar

22220. Bases Didàctiques per a l'Escola Inclusiva . Grup 40

Identificació de l'assignatura

Assignatura22220 - Bases Didàctiques per a l'Escola Inclusiva
Grup Grup 40 ( Campus Digital )
Any acadèmic 2019-20
Crèdits6 crèdits
Període d'impartició Primer semestre
Idioma d'impartició Català
Titulació
 • Grau de Pedagogia (Pla 2016) - Tercer curs
 • Grau de Pedagogia (Pla 2009) - Tercer curs

Professors

Professor/aHorari d'atenció alumnes
Hora d'iniciHora de fiDia de la setmanaData d'iniciData de fiDespatx/Edifici
Juan Jorge Muntaner Guasp
joanjordi.muntanerjoanjordi.muntaner@uib.esuib.es
Responsable
10:30h11:30h Dimarts 09/09/201923/06/2020 A-110/Guillem Cifre

Contextualització

L'assignatura Bases didàctiques per a l'escola inclusiva es obligatòria en els estudis del Grau de Pedagogia i s'inclou en el módul escolar. Els continguts de la matèria fan referència a plantejar un model educatiu equitatiu, fonementat en l'heterogeneitat de l'alumnat. L'assignatura es desenvolupa amb una metodologia participativa de tot l'alumnat matriculat. L'objectiu és oferir propostes, tècniques i mètodes que favoreixin una real igualtat d'oportunitats per a tot l'alumnat de totes les etapes educatives, evitant qualsevol marginació i/o discriminació per a qualsevol motiu o causa.

Requisits

Competències

Específiques

 • Conèixer i comprendre els processos d'ensenyament aprenentatge i la seva incidència en la formació integral
 • Desenvolupar i coordinar intervencions educatives amb persones o grups, amb necessitats específiques, en situacions de risc, de desigualtat o discriminació per raons de gènere, classe, ètnia, edat i/o religió (B-9)
 • Aplicar estratègies i tècniques de tutorització, entrenament, assessorament entre iguals, consulta i orientació en procesos educatius i formatius (B-16)

Genèriques

 • Respecte a les diferencies culturals i personals de l'alumnat i de tots els membres de tota la comunitat educativa (A-3)
 • Capacitat per promoure la qualitat dels contexts en els que se desenvolupa el proces formatiu (A-8)
 • Capacitat per cercar, seleccionar, ordenar, relacionar, avaluar i valoirar informació científica provinent de distintes fonts (A-19)

Bàsiques

Podeu consultar les competències bàsiques que l'estudiant ha d'haver assolit en acabar el grau a l'adreça següent: http://estudis.uib.cat/grau/comp_basiques/

Continguts

Continguts temàtics

Tema 1 El valor de la diversitat: vers una educació de qualitat

1.1. Interpretació de la diversitat

 • Diferència o diversitat entre les persones
 • De l'eliminació a l'acceptació
 • Cap a una igualtat d'oportunitats

1.2. La persona amb discapacitat

 • Del déficit al context
 • Del CIDDM-80 al CIF-2001

1.3. Els antecedents de l'atenció a la diversitat

 • El principi de normalització i les seves consecuencies
 • Informe Warnock i el concepte de n.e.e.
 • Atenció a la diversitat com a motor de canvi educatiu
Tema 2. Una escola oberta a la diversitat: l'educació inclusiva

2.1. De la lògica de l'homogeneitat a la lògica de l'heterogeneitat

2.2. Escola selectiva versus escola inclusiva

2.3. Una teoria per avançar: Montobbio

2.4. L'escola inclusiva una aposta de futur:

 • Definició de l'educació inclusiva
 • Els valors i les condicions per a l'educació inclusiva
 • Desenvolupament de l'educació inclusiva
Tema 3. La pràctica inclusiva

3.1. El currículum de l'escola inclusiva

3.2. L'organització a l'escola inclusiva

3.3. El funcionament de l'aula

Tema 4. Metodologies didàctiques per a l'educació inclusiva

4.1. La planificació docent

4.2. Vies per afavorir que aprenguin junts, en una mateixa aula, alumnes diferents.

4.3. Algunes propostes didàctiques

4.4. Pautes finals per a la reflexió

Metodologia docent

En aquests apartats es descriuen les activitats de treball, presencial i no presencial, previstes a l'assignatura amb l'objecte de poder desenvolupar i avaluar les competències establertes.
L'assignatura disposarà d'aula Moodle al Campus Extens per tal que es faciliti la comunicació i la disposició de material per a l'alumnat. En aquesta aula, l'alumnat hi trobarà a la seva disposició: un fòrum de notícies, un calendari de tasques, documents electrònics i algunes propostes didàctiques que s'hauran de treballar de manera autònoma.

Activitats de treball presencial (2 crèdits, 50 hores)

ModalitatNomTip. agr.DescripcióHores
Classes teòriques Presentació en grup del treball de curs realitzat Grup gran (G)

Els alumnes se distribuiran en grups amb l'objectiu de preparar una estratègia metodológica relacionada amb el tema 4 dels continguts. A partir de la bibliografia recomenada. Elaborat el treball que han d'entregar al professor, cada grup exposarà al conjunt de la classe la seva proposta

10
Classes teòriques Grup gran (G)

Comptant amb la participació dels alumnes, el professor desenvoluparà
els continguts de l'assignatura. Per això, l'alumnat ha de preparar
previament a partir de la recerca d'informació els continguts a treballar a
cada sessió.

24
Classes pràctiques Grup mitjà (M)

Aqueste sessions es treballaren des del debat, l'anàlisi i la reflexió
compartida de les activitats previament elaborades per l'alumnat, que
comptarà en tot moment amb la guia i assessorament del professor.

14
Avaluació Grup gran (G)

Es tracta de una prova final escrita de síntesi de l'assignatura

2

A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves d'avaluació contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els estudiants si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la plataforma Aula digital.

Activitats de treball no presencial (4 crèdits, 100 hores)

ModalitatNomDescripcióHores
Estudi i treball autònom individual


L'alumnat ha de cercar la informació precisa en relació als continguts que se tractaran a
les classes teòriques per afavori i possibilitar la seva participació en el debat sobre cada
un dels continguts treballats a l'assignatura

30
Estudi i treball autònom en grup


L'alumnat haurà de realitzar les activitas previstes per el professor, comptant amb el
material seleccionat en cada cas, l'anàlisi de casos i la documentació que cada grup
aportarà.

45
Estudi i treball autònom individual o en grup


Els alumnes hauran de realitzar la recerca d'un tema proposat pel professor, l'estudi dels
distints temes de l'assignatura i totes les activitas proposades dins cada tema

25

Riscs especifics i mesures de protecció

Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut dels alumnes i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

Per poder avaluar l'assignatura serà imprescindible un mínim del 80% d'asssitència a les classes presencials de gran i mitjà grup.

Així mateix, totes i cada una de les activitats encarregades ha de ser avaluada positivament per poder fer la mitjana final de l'assignatura, segons els percentatges que es detallen a l'avaluació. És a dir, l'alumnat ha de superar en un mínim del 50% cada una de les parts que componen l'avaluació.

Qualsevol actitud que obstaculitzi les dinàmiques d'aula podrà tenir repercussió sobre la nota final de l'assignatura, podent arribar a ser motiu de desqualificació.

En cas de no haver superat alguna de les activitats recuperables, aquestes podran entregar-se el dia de la prova final de síntesi previstes el mes de febrer.

El plagi d'alguna part o de la totalitat d'un treball o copiar a un examen és motiu de desqualificació; l'estudiant haurà de repetir el treball havent d'esperar a la següent convocatòria per a la seva presentació.

D'acord amb l'article 33 del Reglament Acadèmic, "amb independència del procediment disciplinari que es pugui seguir contra l'estudiant infractor, la realització demostradorament fraudulenta d'algun dels elements d'avaluació inclosos en guies docents de les assignatures comportarà, a criteri del professor, una menysvaloració en la seva qualificació que pot suposar la qualificació de «suspens 0» a l'avaluació anual de l'assignatura".

Presentació en grup del treball de curs realitzat
Modalitat Classes teòriques
Tècnica Treballs i projectes ( no recuperable )
Descripció

Els alumnes se distribuiran en grups amb l'objectiu de preparar una estratègia metodológica relacionada amb el tema 4 dels continguts. A partir de la bibliografia recomenada. Elaborat el treball que han d'entregar al professor, cada grup exposarà al conjunt de la classe la seva proposta

Criteris d'avaluació

Qualitat del treball realitzat i de la presentació efectuada a la classe. Exposició oral i proposta realitzada

Percentatge de la qualificació final: 10%

Classes teòriques
Modalitat Classes teòriques
Tècnica Tècniques d'observació ( no recuperable )
Descripció

Comptant amb la participació dels alumnes, el professor desenvoluparà
els continguts de l'assignatura. Per això, l'alumnat ha de preparar
previament a partir de la recerca d'informació els continguts a treballar a
cada sessió.

Criteris d'avaluació

Assistència i participació a classe

Dur preparada la informació necessaria per poder participar en criteri en els debats sobre els continguts de la matèria

Capacitat d'anàlisi i reflexió

Percentatge de la qualificació final: 10%

Classes pràctiques
Modalitat Classes pràctiques
Tècnica Treballs i projectes ( no recuperable )
Descripció

Aqueste sessions es treballaren des del debat, l'anàlisi i la reflexió
compartida de les activitats previament elaborades per l'alumnat, que
comptarà en tot moment amb la guia i assessorament del professor.

Criteris d'avaluació

Assistència i participació a classe

Coherència i claretat en les exposicions orals

Entrega de la documentació requerida en cada cas

Percentatge de la qualificació final: 10%

Avaluació
Modalitat Avaluació
Tècnica Proves de resposta breu ( recuperable )
Descripció

Es tracta de una prova final escrita de síntesi de l'assignatura

Criteris d'avaluació

Demostrar els coneixements adquisirts, atenent a la claretat, esperit crític i la coherència expositiva

Percentatge de la qualificació final: 40%

Estudi i treball autònom individual
Modalitat Estudi i treball autònom individual
Tècnica Tècniques d'observació ( recuperable )
Descripció


L'alumnat ha de cercar la informació precisa en relació als continguts que se tractaran a
les classes teòriques per afavori i possibilitar la seva participació en el debat sobre cada
un dels continguts treballats a l'assignatura

Criteris d'avaluació

Elaborar i entregar les activitats proposades a classe, on es valorarà la capacitat de reflexió, les aportacions, l'esperit crític, l'análisi, la qualitat i oportunitat de la informació recollida i les aportacions personals.

Percentatge de la qualificació final: 5%

Estudi i treball autònom en grup
Modalitat Estudi i treball autònom en grup
Tècnica Proves d'execució de tasques reals o simulades ( recuperable )
Descripció


L'alumnat haurà de realitzar les activitas previstes per el professor, comptant amb el
material seleccionat en cada cas, l'anàlisi de casos i la documentació que cada grup
aportarà.

Criteris d'avaluació

Elaborar i entregar les activitats proposades a classe, on es valorarà la capacitat de reflexió, les aportacions, l'esperit crític, l'análisi, la qualitat i oportunitat de la informació recollida i les aportacions personals. En aquestes activitats te una especial importància la capacitat de treball cooperatiu

Percentatge de la qualificació final: 15%

Estudi i treball autònom individual o en grup
Modalitat Estudi i treball autònom individual o en grup
Tècnica Treballs i projectes ( recuperable )
Descripció


Els alumnes hauran de realitzar la recerca d'un tema proposat pel professor, l'estudi dels
distints temes de l'assignatura i totes les activitas proposades dins cada tema

Criteris d'avaluació

Elaborar i entregar les activitats proposades a classe, on es valorarà la capacitat de reflexió, les aportacions, l'esperit crític, l'análisi, la qualitat i oportunitat de la informació recollida i les aportacions personals i/o colectives.

Percentatge de la qualificació final: 10%

Recursos, bibliografia i documentació complementària

En el transcurs de l'assignatura, el professor aportarà referéncies bibliogràfiques, webgrafía i documentació complemetària per cubrir les necessitats que puguin surgir. Aixi mateix l'alumnat completarà aquesta informació en la recerca i les aportacions que necessariament anirà realitzant.

Bibliografia bàsica

Ainscow, M. (2006): Fer inclusiva l?educació: com s?hauria de conceptualitzar la tasca?. Suports, (pp 4-15) Vol. 10, núm. 1. Vic.

Ainscow, M. y Miles, S. (2008): Por una educación para todos que sea inclusiva: ¿hacia dónde vamos ahora?. Perspectivas , Vol. XXXVIII, nº 1 (pp 17-44). Madrid.

Ainscow, M., Both, T. y Dyson (2006): Improving Schools, Developing Inclusion. Nueva York. Routledge.

Arreaza, F. (2009): Inclusión y competencias básicas. En: Actas I Congreso Nacional de buenas prácticas de educación, diversidad y empleo . Murcia.

Barrio de la Fuente, J.L. (2009): Hacia una educación inclusiva para todos. Revista Complutense de Educación. Vol. 20, núm. 1 (pp. 13-31). Madrid.

Barton, L. (1998). Discapacidad y sociedad. Madrid: Morata.

Blanco, R. (2008): Marco conceptual sobre educación inclusiva. En: La educación inclusiva: el camino hacia el futuro . 48 reunión de la conferencia internacional de educación. (pp 5-14). UNESCO. Ginebra.

Booth, T. y Ainscow, M. (2002): Guía para la evaluación y mejora de la educación inclusiva. UNESCO.

Darling-Hammond (2003): El derecho a aprender. Ariel. Barcelona.

Echeita, G. (2006): Educación para la inclusión o educación sin exclusiones. Narcea. Madrid.

Giné, Cl. (Coord) (2009): La educación inclusiva. De la exclusión a la plena participación de todo el alumnado . ICE-Horsori. Barcelona.

Montobbio, E. (1995): El viaje del Sr. Down al mundo de los adultos. Mason. Barcelona

OMS (1980): Clasificación internacional de deficiencias, discapacidad y minusvalías. Imserso. Madrid.

OMS (2001): Clasificación Internacional del funcionamiento, de la discapacidad y de la salud (CIF). Imserso. Madrid.

Parrilla, A. (1996). Apoyo a la escuela: un proceso de colaboración. Mensajero. Bilbao.

UNESCO (1994): Declaración de Salamanca y Marco de Acción sobre Necesidades Educativas Especiales. Unesco.

UNESCO (2005): Guidelines for inclusión: ensuring access to education for all, París.

UNESCO (2009): Directrices sobre políticas de inclusión en la educación. París. UNESCO.

Wehmeyer, M.L. (2009): Autodeterminación y la tercera generación de prácticas de inclusión. Revista de educación , núm. 149. (pp 45-67) Madrid.

Wehmeyer, M.L., Lance, G.D. y Bashinski, S. (2002): ?Un model multinivell per afavorir l?accés dels alumnes amb retard mental al currículum general?. Revista Suports , vol. 6. Núm. 2. Págs.: 192-202. Vic

Bibliografia complementària


Ainscow, M. (2012). Haciendo que las escuelas sean más inclusivas: lecciones a partir del análisis de la investigación internacional. Revista de Educación Inclusiva, 5 (1), 39-49.
Arnaiz, P. (2011). Luchando contra la exclusión: buenas prácticas y éxito escolar. Innovación educativa, 21, 23-35.
Arnaiz, P. (2012). Escuelas eficaces e inclusivas cómo favorecer su desarrollo. Educatio Siglo XXI, 30 (1), 25-44.
Casanova, M.A. (2011). Educación inclusiva: un modelo de futuro. Madrid: Wolters Kluwer.
Echeita, G. y Ainscow, M. (2011). La educación inclusiva como derecho. Marco de referencia y pautas de acción para el desarrollo de una revolución pendiente. Tejuelo, 12, 26-46.
Escudero, J.M. y Martínez, B. (2011): ?Educación inclusiva y cambio escolar?. Revista Iberoamericana de educación, nº 55. Págs.: 85-105
Escudero, J.M. y Martínez, B. (2012). Las políticas de lucha contra el fracaso escolar: ¿programas especiales o cambio profundos del sistema y la educación? Revista de Educación, Nº Extraordinario,174-193.
Florian, L.; Black-Hawkins, K (2010). Exploring inclusive pedagogy. British Educational Research Journal, 32 (1), 1-16.
García, M. y otros (2012). Medidas eficaces en atención a la diversidad cultural desde una perspectiva inclusiva. Revista de Educación, 358, 258-281.
Includ-Ed (2011). Actuaciones de éxito en las escuelas europeas. Ministerio de Educación. Secretaria General Técnica.
Muntaner, J. J. (2010). De la integración a la inclusión: un nuevo modelo educativo. En P. Arnaiz, M.D. Hurtado, y F.J.Soto, 25 años de integración escolar en España. Murcia: Consejeria de Educación, Formación y Empleo.
Muntaner, Joan Jordi (2009): Escuela y discapacidad intelectual. Sevilla. Eduforma.
Muntaner Guasp, Joan J.; De la Iglesia Mayol, B.; Rosselló Ramón, M.R. (2016). Buenas prácticas en educación inclusiva. Educatio Siglo XXI. Vol 34. Nº 1. Págs:: 31-50
OCDE (2012). Equity and Quality in Education. Supporting Disadvantaged Students and Schools. OECD.
Peirats Chacón, J., y López Marí, M. (2014). Los grupos interactivos como estratègia didáctica en la atención a la diversidad [Interactive groups as strategy teaching in the attention to diversity].ENSAYOS. Revista de la Facultad de Educación de Albacete, (28), 197-211.
Sandoval, M.; Simón, C.: Echeita, G. (2012). Análisis y valoración crítica de las funciones del profesorado de apoyo desde una educación inclusiva. Revista de Educación, Nº Extraordinario, 117-137.
Susinos, T., y Parrilla, Á. (2013). Investigación inclusiva en tiempos difíciles: Certezas provisionales y debates pendientes. REICE: Revista Electrónica Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación, 11(2), 87-98.
Torres (2012). Estructuras organizativas para una escuela inclusiva: promoviendo comunidades de aprendizaje. Educatio Siglo XXI, 30 (1), 45-70.
Verdugo, M. A., & Rodríguez, A. (2012). La inclusión educativa en España desde la perspectiva de alumnos con discapacidad intelectual, de familias y de profesionales. Revista de Educación, 358, 450-470.