22207. Planificació de la Intervenció Educativa . Grup 40

Identificació de l'assignatura

Assignatura22207 - Planificació de la Intervenció Educativa
Grup Grup 40
Any acadèmic 2018-19
Crèdits6 crèdits
Període d'impartició Segon semestre
Idioma d'impartició Català
Titulació
 • Grau de Pedagogia (Pla 2009) - Segon curs
 • Grau de Pedagogia (Pla 2016) - Primer curs

Professors

Professor/aHorari d'atenció alumnes
Hora d'iniciHora de fiDia de la setmanaData d'iniciData de fiDespatx/Edifici
Bartomeu Mut Amengual
tomeu.muttomeu.mut@uib.esuib.es
(Responsable)
12:30h13:30h Dijous 01/09/201831/07/2019 B-103 / Guillem Cifre de Colonya

Contextualització

Pensar en la intervenció educativa intencional implica, per una part, preveure i planificar què pretenem i com volem que tengui lloc el procés d'ensenyança-aprenentatge. Per l'altra, suposa analitzar la pràctica educativa i comprendre els elements que la configuren, més enllà d'allò planificat. L'avaluació dels dos àmbits de decisió i acció permetrà prendre decisions de millora de la qualitat de la intervenció docent.

A l'assignatura es pretén facilitar a l'alumnat l'adquisició de les eines teòriques i pràctiques del camp de la didàctica que el facin competent en el disseny, implementació i avaluació de seqüències formatives.

Requisits

No hi ha requisits essencials.

Competències

Específiques

 • Conèixer i comprendre els processos d'ensenyança-aprenentatge i la seva incidència en la formació integral (competència B2)
 • Dissenyar i aplicar plans, programes, projectes, accions i recursos adaptats als distints nivells del sistema educatiu (competència B4)
 • Dissenyar i aplicar plans de formació del professorat, de formadors i d'altres professionals adequats a les noves situacions, necessitats i contextos (competència B5).
 • Dissenyar i aplicar plans, programes, projectes i propostes innovadores de formació i desenvolupament de recursos formatius en contextos laborals, en les modalitats presencials i virtuals (competència B6).
 • Avaluar els processos d'ensenyança-aprenentatge i la intervenció dels agents educatius implicats en aquests processos (competència B12).

Genèriques

 • Capacitat per comprendre la complexitat dels processos educatius en general i dels processos formatius en particular (competència A1).
 • Capacitat per preparar, seleccionar o construir materials didàctics i utilitzar-los en els marcs específics de les distintes àrees de formació (competència A6).
 • Capacitat per treballar en equip amb els companys com a condició necessària per a la millora de la seva activitat professional, compartint sabers i experiències (competència A12).
 • Capacitat per expressar-se i comprendre idees, conceptes i sentiments oralment i per escrit amb un nivell d'ús adequat als destinataris (competència A18)

Bàsiques

Podeu consultar les competències bàsiques que l'estudiant ha d'haver assolit en acabar el grau a l'adreça següent: http://estudis.uib.cat/grau/comp_basiques/

Continguts

Continguts temàtics

Tema 1 Aspectes generals de la intervenció educativa. Fonamentació del procés d'Ensenyament-Aprenentatge
Tema 2 La planificació de la intervenció educativa i la contextualització curricular
Tema 3 El diagnòstic. L?anàlisi de necessitats
Tema 4 La definició dels objectius, les competències i els continguts
Tema 5 Les accions i les estratègies metodològiques
Tema 6 Els recursos i la comunicació
Tema 7 L?avaluació en el procés d'Ensenyament-Aprenentatge

Metodologia docent

El plantejament metodològic de l'assignatura parteix de centrar l'activitat del procés en l'aprenentatge de l'alumne. Per tal de permetre l'assoliment d'aquest principi, l'estudiant haurà de ser actiu i autònom en tot el procés, essent la funció del docent ajudar-lo en la construcció del seu coneixement. En aquest sentit, el professorat, donarà suport a l'alumnat aportant la informació, els recursos necessaris i proposant activitats (individuals i grupals, teòriques i pràctiques) per a que es doni l'aprenentatge.

Sota aquest plantejament l'assignatura s'estructura de la manera que s'explica a continuació:

Activitats de treball presencial (1,8 crèdits, 45 hores)

ModalitatNomTip. agr.DescripcióHores
Classes teòriques Classes magistrals amb la participació de l'alumnat Grup gran (G)

Comptant amb la participació de l'alumnat, es tractaran els coneixements fonamentals de l'assignatura. Per això, a partir d'articles, estudis de casos, lectures i exercicis pràctics es desenvoluparan sessions de debat, anàlisi i reflexió compartida.

28
Classes pràctiques Seminaris Grup mitjà (M)

En aquestes sessions es durà a terme l'anàlisi i interpretació de situacions educatives. També es presentaran, es posaran en comú i s'avaluaran les activitats treballades en petit grup.

14
Avaluació Prova final Grup gran (G)

Es tracta de la prova final de l'assignatura que consistirà en un examen escrit.

3

A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves d'avaluació contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els estudiants si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la plataforma Campus Extens.

Activitats de treball no presencial (4,2 crèdits, 105 hores)

ModalitatNomDescripcióHores
Estudi i treball autònom individual Lliurament d'activitats relacionades amb les lectures

L'alumnat haurà de dur a terme la lectura de llibres, capítols de llibres i articles i realitzar-ne una reflexió i/o presentar uns informes pautats per part del professorat de l'assignatura.

40
Estudi i treball autònom en grup Disseny d'una intervenció educativa

L'alumnat haurà de realitzar: 1) anàlisis de situacions formatives que es concretin a l'inici del curs.2) planificació de sessions formatives.3) la preparació de d'una sessió formativa que serà impartida a les classes, amb especial atenció a les estratègies comunicatives que es faran servir. 4) avaluació dels processos formatius observats.

55
Estudi i treball autònom en grup Exposicions orals

Els alumnes hauran de preparar la simulació d'una sessió de formació presentada. Aquesta exposició serà avaluada i es realitzarà durant les classes pràctiques i/o seminaris teòrics. També es podrà demanar que es presentin oralment altres tasques i treballs.

10

Riscs especifics i mesures de protecció

Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut dels alumnes i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

Les competències establertes a l'assignatura seran valorades mitjançant l'aplicació d'una sèrie de procediments d'avaluació. A la taula següent es descriu per a cada procediment d'avaluació, la tipologia (recuperable R, no recuperable NR), els criteris d'avaluació i el seu pes en la qualificació de l'assignatura.

Les qualificacions de cada una de les activitats d'avaluació a realitzar seran ponderades d'acord als percentatges establerts. Tot i això, la superació de l'assignatura en cap cas serà possible si no s'ha superat l'examen i el disseny de documents amb una nota major o igual a 5. Seguint la normativa universitària, es considera que un estudiant és un «no presentat» quan només hagi realitzat activitats d?avaluació previstes a la guia docent que suposin un terç o menys de l?avaluació de l?assignatura.

Les actituds que puguin distorsionar el bon desenvolupament de les sessions (ús de les tecnologies sense finalitats pedagògiques específiques de l'assignatura, menjar/beure dins l'aula, interrupcions constants d'entrades i sortides d'aula o parlar constantment mentre es fa una explicació o una intervenció d'un company,...) afectarà de forma negativa a la qualificació final; així, qualsevol actitud que obstaculitzi les dinàmiques d?aula podrà tenir repercussió sobre la nota final de l?assignatura, podent arribar a ser motiu de desqualificació.

Es recorda que els treballs universitaris presentats han de tenir un nivell d'exigència en quan a contingut i format, en aquest darrer sentit, es recomana passar un corrector abans de l'entrega així com seguir la normativa APA. El professor pot retornar un treball sense avaluar quan no arribi al mínim de qualitat (faltes ortogràfiques i/o gramaticals o no seguir normativa APA) o que el treball vegi afectada de forma negativa la seva qualificació per aquests motius.

Els criteris i pautes que s'estableixen en aquesta guia docent poden esser modificats en funció de la dinàmica del grup classe durant el curs acadèmic, per tal d'adaptar-se a les necessitats detectades.

L'alumnat ha de ser conscient que, segons s'exposa al Reglament Acadèmic de la Universitat de les Illes Balears(article 33), es penalitzaran les activitats fraudulentes durant el procés d'avaluació de l'assignatura, en particular la inclusió en un treball de fragments d'obres alienes presentats de tal manera que es facin passar per propis de l'alumnat i en els exàmens o proves escrites, l?ús de qualsevol mitjà encaminat a facilitar les respostes. Concórrer en un frau d'aquest tipus pot suposar la qualificació de "suspens 0? a l?avaluació anual de l?assignatura.

D'acord amb l'article 33 del Reglament Acadèmic, "amb independència del procediment disciplinari que es pugui seguir contra l'estudiant infractor, la realització demostradorament fraudulenta d'algun dels elements d'avaluació inclosos en guies docents de les assignatures comportarà, a criteri del professor, una menysvaloració en la seva qualificació que pot suposar la qualificació de «suspens 0» a l'avaluació anual de l'assignatura".

Seminaris
Modalitat Classes pràctiques
Tècnica Altres procediments ( no recuperable )
Descripció

En aquestes sessions es durà a terme l'anàlisi i interpretació de situacions educatives. També es presentaran, es posaran en comú i s'avaluaran les activitats treballades en petit grup.

Criteris d'avaluació

-Assistència a les classes pràctiques

-Adequació de les preguntes i comentaris: aportació d'idees, experiències,
exemples, opinions, criteris, de forma argumentada i en relació al contingut que s'està treballant

-Escolta activa de les intervencions dels altres -Intervencions per establir relacions entre idees, entre idees i exemples,entre aportacions de distintes persones

-Plantejament de preguntes, dubtes, qüestionaments que ajudin al grup
a avançar

-Interès en la participació

-Treball en grup a l'aula i aprofitament del temps i recursos per a la
resolució dels informes de pràctiques

Percentatge de la qualificació final: 10%

Prova final
Modalitat Avaluació
Tècnica Proves de resposta llarga, de desenvolupament ( recuperable )
Descripció

Es tracta de la prova final de l'assignatura que consistirà en un examen escrit.

Criteris d'avaluació

Respondre adequadament a preguntes de l'examen de pregunta llarga, ocasionalment, es pot combinar amb preguntes tipus test.
Les preguntes podran ser: a) de comprensió, b) d'aplicació, c) d'anàlisi, d) de síntesi, i e) de valoració crítica.

Percentatge de la qualificació final: 40%

Lliurament d'activitats relacionades amb les lectures
Modalitat Estudi i treball autònom individual
Tècnica Informes o memòries de pràctiques ( recuperable )
Descripció

L'alumnat haurà de dur a terme la lectura de llibres, capítols de llibres i articles i realitzar-ne una reflexió i/o presentar uns informes pautats per part del professorat de l'assignatura.

Criteris d'avaluació

-Grau de comprensió i relació amb la teoria, demostrat del llibre a llegir i articles/documents/capítols
-Grau de reflexió sobre la lectura realitzada -Presentació (ortografia, claredat, formalitat...) del treball

Percentatge de la qualificació final: 10%

Disseny d'una intervenció educativa
Modalitat Estudi i treball autònom en grup
Tècnica Informes o memòries de pràctiques ( recuperable )
Descripció

L'alumnat haurà de realitzar: 1) anàlisis de situacions formatives que es concretin a l'inici del curs.2) planificació de sessions formatives.3) la preparació de d'una sessió formativa que serà impartida a les classes, amb especial atenció a les estratègies comunicatives que es faran servir. 4) avaluació dels processos formatius observats.

Criteris d'avaluació

-Grau d'innovació i creativitat en el disseny
-Grau de coherència entre els diferents elements dels documents
-Grau de contextualització, eficàcia i rellevància dels documents -Presentació (ortografia, claredat, formalitat...) dels treballs

Percentatge de la qualificació final: 30%

Exposicions orals
Modalitat Estudi i treball autònom en grup
Tècnica Proves orals ( no recuperable )
Descripció

Els alumnes hauran de preparar la simulació d'una sessió de formació presentada. Aquesta exposició serà avaluada i es realitzarà durant les classes pràctiques i/o seminaris teòrics. També es podrà demanar que es presentin oralment altres tasques i treballs.

Criteris d'avaluació
Percentatge de la qualificació final: 10%

Recursos, bibliografia i documentació complementària

A més dels recursos bibliogràfics que s'enumeren a continuació, durant el curs es desenvoluparan altres documents.

Bibliografia bàsica

 1. Diputació de Barcelona (2010). Gestió de projectes. Manual de consulta. Diputació de Barcelona.
 2. Oliver, M.F. (2002). Guia per a l'elaboració de projectes. Palma: Consell de Mallorca
 3. Mille, J. M. (2015). Útil pràctic 25. Manual d'elaboració i avaluació de projectes. Barcelona: Torre Jussana. Ajuntament de Barcelona (6ª edició)
 4. OCDE (2018). Manual per a entorns d'aprenentatge innovadors. Barcelona: Editorial UOC.
 5. Ramon-Cortés, F. (2005). L'illa dels 5 fars. Barcelona: La Magrana.

Bibliografia complementària

 1. Antúnez, S. et alt. (2003). El proyecto educativo de la institución escolar. Barcelona: Graó.
 2. Antúnez, S. et alt. (2002). Dinámicas colaborativas en el trabajo del profesorado. El paso del yo al nosotros. Barcelona. Graó.
 3. Bolívar, A. (2008). Didáctica y Currículum: de la modernidad a la postmodernidad. Ediciones Aljibe: Archidona.
 4. Casamayor, G. (2007). Els trucs del formador. Barcelona, Graó.
 5. Carbonell,J.(2002): La aventura de innovar. El cambio en la escuela. 2a edició. Ediciones Morata, S. L. Madrid.
 6. Carbonell, J. (2008). Una educación para mañana. Barcelona: Ediciones Octaedro.
 7. Cardús, S. (2000). El desconcert de l'educació. Barcelona: Edicions La Campana.
 8. Gallego, F. (1997). Comunicació oral. Barcelona, Aula Oberta Ajuntament de Barcelona.
 9. Gómez, I., i García, F. (2014). Manual de didáctica: aprender a enseñar.Madrid, España: Larousse, Ediciones Pirámide.
 10. de la Herrán, A., iLabra, J. P. (2008). Didáctica general: la práctica de la enseñanza en educación infantil, primaria y secundaria. McGraw-Hill.
 11. Martinell, A. (2001). Diseño y elaboración de proyectos de cooperación cultural. Madrid: Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI).
 12. Monereo, C.(coord);Castelló,M.;Clariana, M.;Palma, M.; Pérez, M.L. (1995): Estrategias de enseñanza y aprendizaje. Barcelona: Graó.
 13. Tonucci, F. (1990). Ensenyar o aprendre. Barcelona: Editorial Graó.
 14. Schön, D. (1998). El profesional reflexivo. Cómo piensan los profesionales cuando actúan. Barcelona:Paidos.
 15. Zabala, A. (1995). La pràctica educativa. Com ensenyar. Barcelona: Graó.