22151. Educació Física, Oci i Recreació . Grup 11

Identificació de l'assignatura

Assignatura22151 - Educació Física, Oci i Recreació
Grup Grup 11 ( Campus Digital Illes )
Any acadèmic 2018-19
Crèdits6 crèdits
Període d'impartició Segon semestre
Idioma d'impartició Català
Titulació -

Professors

Professor/aHorari d'atenció alumnes
Hora d'iniciHora de fiDia de la setmanaData d'iniciData de fiDespatx/Edifici

Contextualització

L'assignatura Educació Física, Oci i Recreació forma part del bloc de formació didàctic disciplinar dels estudis de Grau d'Educació Primària, del mòdul Educació Física. La matèria en la qual s'insereix l'assignatura pretén facilitar la comprensió del coneixement d'activitats específiques de l'Educació Física, la programació i el disseny de tasques per a la seva aplicació a l'etapa d'educació primària tan en el seu àmbit formal com a no formal.

És assumpte de l?assignatura oferir a l?alumnat els coneixements necessaris sobre els aspectes de la matèria d?educació per a l?oci i el temps lliure i la seva aplicació en diferents àmbits amb l?objecte de proporcionar una base teòric-pràctica suficient per a la millor comprensió d?altres continguts, així com aprofundir en aspectes psicopedagògics del procés d?ensenyança-aprenentatge.

L'alumnat ha de conèixer els elements del currículum per poder aplicar-los de forma pràctica en l'ensenyament de l'Educació Física escolar, extraescolar i en altres àmbits educatius no formals; per aconseguir-ho es profunditzarà en els aspectes psicopedagògics de l?ensenyança-aprenentatge de l?Educació Física i les seves noves aportacions en el camp dels jocs, l?esport i la recreació.

Des d'una perspectiva personal, es preveu potenciar la capacitat de reflexió sobre les pràctiques portades a terme, per millorar la tasca docent i utilitzar l?avaluació com element regulador i promotor per la millora de l?ensenyament i l?aprenentatge.

És molt important remarcar que aquesta assignatura barreja dos tipus de modalitats d'ensenyament (presencial i no presencial), majoritàriament la modalitat no presencial. Aquesta modalitat no presencial implica que l'alumne treballi de forma autònoma i constant els continguts temàtics ubicats a Campus Extens, així com anar resolent les tasques, lectures i qüestionaris que es planifiquen al llarg de l'assignatura per tal de superar la matèria.

Requisits

No hi ha requisits previs per cursar l?assignatura, tot i que s'aconsella que les assignatures siguin cursades d'acord a l'ordre establert en el propi pla d'estudis.


Per realitzar les Pràctiques de menció serà necessari estar matriculat (o tenir convalidades o reconegudes) la Pràctica I, la Pràctica II, l'assignatura optativa necessària per a la menció, a més d'una de les optatives oferides en la menció.

Recomanables

- Es recomana haver cursat i superat les assignatures d'Educació Física i la seva Didàctica (22115) i Educació Física i Hàbits Saludables (22121).

- Predisposició, iniciativa i motivació.

Competències

Les competències que s'incorporen a aquesta assignatura, en tant que coneixements, habilitats, disposicions i conductes, es dirigeixen a aconseguir diferents resultats d'aprenentatge relacionats amb els plantejaments teòrics i pràctics de l'assignatura.

Específiques

  • Coneixement del currículum escolar de l'Educació Física. Capacitat de domini de la teoria i la didàctica específica de l'Educació Física, els fonaments i les tècniques de programació d'àrea i disseny de sessions, unitats didàctiques i la programació anual, així com les estratègies d'intervenció i avaluació dels resultats
  • Desenvolupament i avaluació dels continguts del currículum mitjançant recursos didàctics apropiats i promoure les competències corresponents als estudiants
  • Saber utilitzar, conèixer i aplicar els fonaments del joc, de les tècniques d?iniciació esportiva, dels esports, de les activitats en el medi natural per a la seva aplicació i orientació en el centre, en horari escolar i extraescolar, així com conèixer els recursos per a fomentar la participació esportiva al llarg de la vida
  • Conèixer els aspectes que relacionen l?activitat física amb l?oci, el temps lliure i la recreació per a poder establir bases d?actuació adequades en el medi escolar

Genèriques

  • Capacitat d?anàlisis i síntesis, d?organització, de planificació i presa de decisions
  • Capacitat d?anàlisi crític i de proposta i aplicació de noves solucions

Bàsiques

Podeu consultar les competències bàsiques que l'estudiant ha d'haver assolit en acabar el grau a l'adreça següent: http://estudis.uib.cat/grau/comp_basiques/

Continguts

La matèria d'Educació Física, Oci i Recreació està organitzada en cinc blocs. L'alumnat tindrà al seu abast els continguts teòrics de l'assignatura que estaran penjats a l'espai corresponent de Campus Extens. Donat el caràcter de no presencialitat de l'assignatura és important que l'alumnat treballi de forma continua i revisant de forma constant el material de suport disponible a l'eina informàtica esmentada i la informació que el professor anirà penjant. Aquesta assignatura compte únicament amb 12 hores de presencialitat on es treballarà de forma pràctica els continguts teòrics que es vagin plantejant alllarg de l'assignatura.

Continguts temàtics

BLOC 1 Planificació i programació de l'Educació Física
1.1 El disseny curricular de l'Educació Física a l'educació primària
1.2 Funcions de la planificació de l'Educació Física
1.3 Funcions i requisits de la programació de l'Educació Física
1.4 Factors que regeixen la planificació de l'Educació Física
1.5 El procés de planificació de l'Educació Física
BLOC 2 Les competències bàsiques en Educació Física
2.1 Les competències bàsiques: concepte
2.2 Contribució de l'EF al desenvolupament de les competències bàsiques
2.3 Disseny i programació de l'Educació Física en base a les competències bàsiques
2.4 Avaluació de les competències bàsiques des de l'Educació Física
BLOC 3 Avaluació de l'Educació Física
3.1 Concepte i racionalitats de l'avaluació
3.2 Tipus d'avaluació en Educació Física
3.3 El procés d'avaluació en Educació Física
3.4 Tècniques i instruments d'avaluació en l'Educació Física
BLOC 4 Educació Física Inclusiva
4.1 Contextualització de la inclusió en l'Educació Física
4.2 Determinants que influeixen en la inclusió
4.3 L'ensenyament multinivell i cooperatiu a l'Educació Física
4.4 Estratègies per afavorir la inclusió en Educació Física
BLOC 5 Oci i recreació
5.1 Aproximació al concepte Oci i Recreació. Evolució
5.2 La funcionalitat social de l?Oci i la Recreació
5.3 Noves tendències d?Oci i Recreació
5.4 Tractament de l?activitat física per l?Oci i la Recreació en els diferents nivells de concreció curricular

Metodologia docent

En aquest apartat és fa una descripció de la metodologia que s?emprarà durant el curs acadèmic per l?assoliment de les competències de l?assignatura.

La metodologia utilitzada en les sessions teòriques serà diversa, entre les diferents estratègies es troben:

- Exposicions dels continguts per part del professor a través de Campus Extens

- Treball individual i en grup petit mitjançant activitats no presencials

- Lectures i comentaris d?articles

- Participació en seminaris / debats, tant dels continguts propis de l'assignatura com d'altres temes d'actualitat educativa que puguin ser d'interès al llarg del curs

- A llarg de l'assignatura es duran a terme tres videoconferències (a l'inici, meitat i a la part final de l'assignatura). Aquestes videoconferències tendran l'objectiu de clarificar qualsevol dubte que l'alumne tingui amb l'assignatura.

En referència a les sessions pràctiques , les estratègies utilitzades seran:

-Treball en grup mitjà (aquest tipus de formació ajudarà i fomentarà l?experimentació de l?alumnat amb el propi cos així com possibilitarà una major comprensió de la relació entre teoria i pràctica, en la matèria d?Educació Física). Cal destacar que l'assignatura té únicament 12 hores de presencialitat que corresponen amb 3 seminaris de 4 (cada un d'ells). En aquestes sessions teòriques es posarà en pràctica els continguts teòrics exposats als continguts temàtics que l'alumnat haurà treballat a llarg de l'assignatura.

Activitats de treball presencial (1,92 crèdits, 48 hores)

ModalitatNomTip. agr.DescripcióHores
Classes teòriques Exposició dels continguts Grup gran (G)

Mitjançant l'eina telemàtica Campus Extens, el professor establirà els fonaments teòrics dels temes que componen la matèria. A més, es proporcionarà informació, per a cada tema, sobre el mètode de treball aconsellable i el material didàctic que haurà d'utilitzar l'alumnat per a preparar de forma autònoma els continguts. Aquestes classes fan referència a les tres videoconferències que es duran a terme al llarg de l'assignatura (inici, meitat i final d'aquesta).

30
Classes pràctiques Assistència a les pràctiques Grup mitjà (M)

Realització de sessions pràctiques relacionades amb els continguts teòrics treballats a l'assignatura. Sessions dirigides pel professor. Aquestes classes teòriques es corresponen amb els tres seminaris obligatoris i de quatre hores cada un. Es treballaran de forma pràctica els continguts teòrics.

12
Tutories ECTS Revisió i assimilació de conceptes Grup petit (P)

Una de les competències genèriques fonamentals que tractam d'inculcar a l'estudiant és la capacitat per treballar de forma autònoma, les tutories juguen un paper molt rellevant per tal de fer un seguiment correcte del treball autònom. Mitjançant les tutories, l'estudiant podrà resoldre dubtes en relació als continguts exposats a les activitats presencials i al material de suport lliurat pel professor. Els alumnes hauràn d'assitir com a mínim a una tutoria online en petit grup.

4
Avaluació Examen teòric Grup petit (P)

Es realitzarà una prova d'avaluació situada en el període d'avaluació del mes de Juny i una prova d'avaluació corresponent al període d'avaluació extraordinària. Aquesta avaluació permetrà valorar si l'alumne coneix i sap aplicar correctament els procediments del temari.

2

A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves d'avaluació contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els estudiants si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la plataforma Campus Extens.

Activitats de treball no presencial (4,08 crèdits, 102 hores)

ModalitatNomDescripcióHores
Estudi i treball autònom individual Preparació dels continguts teòrics

L'alumant haurà d'anar preparant de forma autònoma els continguts de l'assignatura mitjançant els recursos facilitats pel professorat.

45
Estudi i treball autònom individual Qüestionaris

L'alumnat haurà de realitzar un qüestionari a través de Campus Extens una vegada que finalitzi el treball de cada un dels 5 blocs temàtics. Per tant hi haurà cinc qüestionaris distribuïts al llarg de l'assignatura.

5
Estudi i treball autònom individual o en grup Activitats

Al llarg de l'assignatura i vinculats als blocs temàtics hi ha una sèries de tasques que l'alumnat haurà de fer en ocasions de forma individual o grupal i que haurà de lliurar a través de Campus Extens. Les activitats estan disenyades per tal d'aprofundir els continguts teòrics de l'assignatura.

15
Estudi i treball autònom individual o en grup Intervencions en grup i lectura d'articles

Durant el desenvolupament de l'assignatura s'aniran facilitant per mitjà de l'eina educativa i telemàtica Moodle diferents articles relacionats amb els continguts teòrics presentats a les classes expositives.

2
Estudi i treball autònom individual o en grup Preparació de la programació anual

Després de les exposicions dels continguts presentats de forma online pel professorat, l'alumne haurà d'anar desenvolupant la programació anual d'Educació Física atenent al guió presentat.

35

Riscs especifics i mesures de protecció

Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut dels alumnes i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

L'avaluació de l'aprenentatge dels estudiants, es divideix en cinc apartats.

Es destaquen els següents aspectes:

1. Qualsevol actitud que obstaculitzi les dinàmiques d'aula podrà tenir repercussió sobre la nota final de l'assignatura, podent arribar a ser motiu de desqualificació.
2. El plagi d'alguna part o de la totalitat d'un treball o copiar a un examen és motiu de desqualificació; l'estudiant haurà de repetir el treball havent d'esperar a la següent convocatòria per a la seva presentació.
3. La presència d?errades ortogràfiques i/o gramaticals a qualsevol activitat acadèmica lliurada per l?alumnat serà qualificada negativament.

D'acord amb l'article 33 del Reglament Acadèmic, "amb independència del procediment disciplinari que es pugui seguir contra l'estudiant infractor, la realització demostradorament fraudulenta d'algun dels elements d'avaluació inclosos en guies docents de les assignatures comportarà, a criteri del professor, una menysvaloració en la seva qualificació que pot suposar la qualificació de «suspens 0» a l'avaluació anual de l'assignatura".

Assistència a les pràctiques
Modalitat Classes pràctiques
Tècnica Proves d'execució de tasques reals o simulades ( no recuperable )
Descripció

Realització de sessions pràctiques relacionades amb els continguts teòrics treballats a l'assignatura. Sessions dirigides pel professor. Aquestes classes teòriques es corresponen amb els tres seminaris obligatoris i de quatre hores cada un. Es treballaran de forma pràctica els continguts teòrics.

Criteris d'avaluació

- Assistència al 80% de les sessions pràctiques amb una participació activa, que implica: assistir puntualment a les sessions, participar amb interès i intervenir en les activitats de reflexió.

-En el cas de no assistir al 80% de les pràctiques s'haurà de fer un exàmen pràctic sobre els continguts realitzats a les sessions pràctiques (en aquest cas valdrà un 30%). La recuperació d'aquesta part es podrà realitzar en el període d'avaluació complementària (al final del semestre) i també en el període d'avaluació extraordinària (al final de l'any acadèmic).

Percentatge de la qualificació final: 0% amb qualificació mínima 5

Examen teòric
Modalitat Avaluació
Tècnica Proves objectives ( recuperable )
Descripció

Es realitzarà una prova d'avaluació situada en el període d'avaluació del mes de Juny i una prova d'avaluació corresponent al període d'avaluació extraordinària. Aquesta avaluació permetrà valorar si l'alumne coneix i sap aplicar correctament els procediments del temari.

Criteris d'avaluació

- Prova tipus test/preguntes curtes.

- 30 preguntes.

- Totes les preguntes sumen 1 punt.

- Resten en funció de les opcions:

* 2 opcions -0,5

* 3 opcions -0,3

* 4 opcions -0,25

- Les preguntes de resposta curta no resten.

- S'han de tenir 15 preguntes correctes per superar aquest apartat.

- Com a mínim un 20% de les preguntes seran de resposta curta o a desenvolupar.

La recuperació d'aquesta part es realitzarà en el període d'avaluació extraordinària (al final de l'any acadèmic).

Percentatge de la qualificació final: 40%

Qüestionaris
Modalitat Estudi i treball autònom individual
Tècnica Proves de resposta breu ( recuperable )
Descripció

L'alumnat haurà de realitzar un qüestionari a través de Campus Extens una vegada que finalitzi el treball de cada un dels 5 blocs temàtics. Per tant hi haurà cinc qüestionaris distribuïts al llarg de l'assignatura.

Criteris d'avaluació

Els qüestionarin consten de 15 preguntes, vertader o fals i/o de resposta múltiple.

Percentatge de la qualificació final: 10%

Activitats
Modalitat Estudi i treball autònom individual o en grup
Tècnica Sistemes d'autoavaluació ( recuperable )
Descripció

Al llarg de l'assignatura i vinculats als blocs temàtics hi ha una sèries de tasques que l'alumnat haurà de fer en ocasions de forma individual o grupal i que haurà de lliurar a través de Campus Extens. Les activitats estan disenyades per tal d'aprofundir els continguts teòrics de l'assignatura.

Criteris d'avaluació

Cada una de les activitats serà avaluada de forma particular amb una rúbrica de correcció.

Percentatge de la qualificació final: 20%

Preparació de la programació anual
Modalitat Estudi i treball autònom individual o en grup
Tècnica Treballs i projectes ( recuperable )
Descripció

Després de les exposicions dels continguts presentats de forma online pel professorat, l'alumne haurà d'anar desenvolupant la programació anual d'Educació Física atenent al guió presentat.

Criteris d'avaluació

S'avaluaran que totes les parts presentades al guió de la planificació anual d'Educació Física estiguin presents i argumentats de forma coherent. La nota final serà una mitja de les quatre entregues planificades.

Percentatge de la qualificació final: 30%

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Els recursos bibliogràfics que es presenten són d'interès per a l'assignatura, serveixen per ampliar i complementar diferents aspectes tractats tant en els continguts teòrics com en els pràctics.

Bibliografia bàsica

-Cañizares, J. M. y Carbonero, C. (2009). Programación didáctica en Educación Primaria. Guía para su realización. Sevilla: Wanceulen.
-Díaz Lucea, J. (2008). La programación didáctica. Dossier para su elaboración. Barcelona: AVEF.
-Miraflores Gómez, E.; Martín Fernández, G. (2014). Cómo programar la educación física en primaria. Madrid: CCS.
-Ruiz Omeñaca, J. V. (2008). Educación física para la escuela rural. Singularidades, implicaciones y alternativas en la práctica pedagógica. Barcelona: INDE.
-Sánchez Bañuelos, F. (2005). Didáctica de la Educación Física. Madrid: Pearson.
-Velázquez Buendía, R., & Hernández Álvarez, J. L. (2013). Educación física: de la programación de la enseñanza a la práctica de aula. Tándem: Didáctica de La Educación Física.
- Viciana, J. (2001). El proceso de planificación educativa en educación física. La jerarquización vertical y horizontal como principios de su diseño. Recuperado de http://www.efdeportes.com/efd32/planif.htm.
-Bolívar Botia, A. y Moyà Otero, J. (eds) (2007). Las competencias básicas: cultura imprescindible de la ciudadanía. Carpeta ?Construyendo ciudadanía?. Madrid: Proyecto Atlántida.
-Domingo Blázquez y Enric M. Sebastiani. (2009). Enseñar por competencias en Educación Física. Barcelona: INDE.
-Lleixà, T. (2007). Educación física y competencias básicas. Contribución del
área a la adquisición de las competen. Tándem. Didáctica de la Educación Física, núm. 23, pp. 31-37.
- Pérez Gómez, A.I. (2008). La naturaleza de las competencias básicas y sus aplicaciones pedagógicas. Cuadernos de educación de Cantabria. 1, Consejería de Educación de Cantabria.
-Vargas Zuñiga, F. (2004). 40 preguntas sobre competencia laboral. Montevideo: Cinterfor/OIY (Papeles de la oficina técnica, 13).
-Zabala, A. y Arnau, L. (2007). 11 ideas clave. Cómo aprender y enseñar competencias. Barcelona: Graó.
- Blázquez Sánchez, D. (eds) (2010). Evaluar en Educación Física. Barcelona: INDE.
- Díaz Lucea, J. (2005). La evaluación formativa como instrumento de aprendizaje en Educación Física. Barcelona: INDE.
- López Rodríguez, A. (2013). La evaluación de la enseñanza y los aprendizajes en la educación física: Consideraciones en torno a un sistema de evaluación formativa. Tándem: Didáctica de la Educación Física (43) 70-77.

Altres recursos

- Apunts: Educació Física i Esports. (INEFC) http://www.inefc.net/apunts/catalan/caste.htm
- Currículum Illes Balears http://weib.caib.es/Normativa/Curriculum_IB/curriculum_.htm
- Revista de Psicología del deporte. (Universitat de les Illes Balears) http://www.uib.es/facultat/psicologia/RPD
- Revista digital d'Educació Física i Esports http://www.efdeportes.com