22142. Interv. Educ. des del Context Familiar i Social de la Persona amb Discapaci . Grup 1

Identificació de l'assignatura

Assignatura22142 - Interv. Educ. des del Context Familiar i Social de la Persona amb Discapaci
Grup Grup 1 ( Campus Digital )
Any acadèmic 2018-19
Crèdits3 crèdits
Període d'impartició Segon semestre
Idioma d'impartició Català
Titulació -

Professors

Professor/aHorari d'atenció alumnes
Hora d'iniciHora de fiDia de la setmanaData d'iniciData de fiDespatx/Edifici
Núria López Roca

(Responsable)
Cal concertar cita prèvia amb el professor per a fer una tutoria

Contextualització

L'assignatura Intervenció Educativa des del Context Familiar i Social de la Persona amb Discapacitat es troba ubicada al segon semestre del tercer curs dins el dins la menció d?educació amb suport, la qual s'articula al voltant d?aspectes com: la persona amb discapacitat, l?atenció a la diversitat i la igualtat d?oportunitats, l?escola / societat inclusiva, el model de suport per dur a terme pràctiques inclusives, l?educació de qualitat i la qualitat de vida, així com el treball en xarxa, la implicació de la família el tractament de diferents canals de coordinació per atendre a la persona amb discapacitat.
L?assignatura es proposa doncs, continuar treballant en la mateixa línia d?assignatures con educació inclusiva i Atenció a l'alumnat amb Necessitats específiques de Suport Educatiu a l'escola., completant un procés formatiu encaminat al treball d?algunes competències com són el treball cooperatiu, la capacitat crítica i d?anàlisi o el disseny, organització i avaluació de contextos d'aprenentatge dins i fora de l?escola, sempre en el marc d?una perspectiva sistèmica que entén la societat de forma global. L'ASSISTÈNCIA A CLASSE ÉS OBLIGATÒRIA. NO HI HA MODALITAT DISTÀNCIA

Requisits

Competències

Específiques

  • 4.3 Sistèmiques 4.3.1 Fer un aprenentatge autònom. 4.3.2 Adaptar-se a noves situacions.

Genèriques

  • 1.3 Societat, família i escola 1.3.1 Adquirir i mostrar habilitats socials per entendre les famílies i fer-se entendre per aquestes. 1.3.5 Facilitar la comunicació entre l?escola i la família a través dels nous mitjans d?expressió. 1.3.6 Desenvolupar actuacions encaminades a aconseguir la igualtat d?oportunitats, l?equitat i la compensació de les desigualtats que afecten l?alumnat. 1.3.7 Conèixer l?evolució històrica de la família, els diferents tipus de famílies, d?estils de vida i educació en el context familiar actual i considerar-les a l?hora d?intervenir-hi i interrelacionar-s?hi 3. Pràctiques 3.8 Conèixer formes de col·laboració amb els diferents sectors de la comunitat educativa i de l?entorn social. 4. COMPETÈNCIES TRANSVERSALS 4.1 Instrumentals 4.1.4 Tenir capacitat de gestió de la informació: obtenció i anàlisi de diferents fonts (documentació i comunicació) 4.2 Personals i interpersonals 4.2.5 Tenir capacitat de crítica i autocrítica. 4.2.6 Tenir capacitat de treballar en equip.

Bàsiques

Podeu consultar les competències bàsiques que l'estudiant ha d'haver assolit en acabar el grau a l'adreça següent: http://estudis.uib.cat/grau/comp_basiques/

Continguts

Continguts temàtics

CONCEPTES BÀSICS Tema 1: Conceptualització dels elements bàsics implicats

Tema 1: Conceptualització dels elements bàsics implicats
1.1 L?alumne amb discapacitat: un alumnes amb capacitats diferents
1.2 Educació inclusiva i models d?intervenció
1.3 Contextos de treballs per una intervenció de qualitat

Família / escola i xarxa social Tema 2: Família / escola i xarxa social

2.1. La família com eix principal de col·laboració
Importància de la família a l?entorn social / escolar
La família com a part activa i agent ala comunitat soci / escolar
La col·laboració escola / família: mecanismes afavoridors
2.2 La feina en xarxa
Els agents socials implicats
Les xarxes /mecanismes de coordinació
Exemples d?organismes / entitats socials afa

Metodologia docent

Activitats de treball presencial (2 crèdits, 50 hores)

ModalitatNomTip. agr.DescripcióHores
Classes teòriques Grup gran (G)

Activitats i treball presencial


Modalitat Tipus d?agrupament Descripció
Classes teòriques Grup gran (G) Comptant amb la participació de l'alumnat, es tractaran els coneixements fonamentals de l'assignatura. Per això, a partir d'articles, estudis de casos i exercicis pràctics es desenvoluparan sessions de debat, anàlisi i reflexió compartida.
Classes pràctiques Grup mitjà (M) En aquestes classes es treballaran aspectes com:
-1 Ampliació i pràctica de la teoria.
-2 Es comptarà amb experts i es donarà l'oportunitat als alumnes d'aprofundir en els diferents continguts i competències de l'assignatura.
-3 Anàlisi i interpretació de situacions escolars.
-4 Posada en comú d?activitats treballades en petit grup.
-5 Dramatitzacions de diferents situacions educatives.
-6 Anàlisi de casos
Avaluació Grup gran (G) Es tracta de la prova final de l'assignatura que consistirà en un examen escrit.

50

A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves d'avaluació contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els estudiants si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la plataforma Campus Extens.

Activitats de treball no presencial (1 crèdits, 25 hores)

ModalitatNomDescripcióHores
Estudi i treball autònom individual


Modalitat Descripció
Estudi i treball
autònom individual L'alumnat haurà de dur a terme:
-7 Les lectures seleccionades i presentades a l'inici del curs amb els corresponents comentaris escrits.
-8 La recerca de documentació.
-9 L'estudi dels distints temes de l'assignatura.
-10 Anàlisi de casos.

25

Riscs especifics i mesures de protecció

Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut dels alumnes i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

D'acord amb l'article 33 del Reglament Acadèmic, "amb independència del procediment disciplinari que es pugui seguir contra l'estudiant infractor, la realització demostradorament fraudulenta d'algun dels elements d'avaluació inclosos en guies docents de les assignatures comportarà, a criteri del professor, una menysvaloració en la seva qualificació que pot suposar la qualificació de «suspens 0» a l'avaluació anual de l'assignatura".

Classes teòriques
Modalitat Classes teòriques
Tècnica Proves objectives ( recuperable )
Descripció

Activitats i treball presencial


Modalitat Tipus d?agrupament Descripció
Classes teòriques Grup gran (G) Comptant amb la participació de l'alumnat, es tractaran els coneixements fonamentals de l'assignatura. Per això, a partir d'articles, estudis de casos i exercicis pràctics es desenvoluparan sessions de debat, anàlisi i reflexió compartida.
Classes pràctiques Grup mitjà (M) En aquestes classes es treballaran aspectes com:
-1 Ampliació i pràctica de la teoria.
-2 Es comptarà amb experts i es donarà l'oportunitat als alumnes d'aprofundir en els diferents continguts i competències de l'assignatura.
-3 Anàlisi i interpretació de situacions escolars.
-4 Posada en comú d?activitats treballades en petit grup.
-5 Dramatitzacions de diferents situacions educatives.
-6 Anàlisi de casos
Avaluació Grup gran (G) Es tracta de la prova final de l'assignatura que consistirà en un examen escrit.

Criteris d'avaluació


o Realització d?una prova final.
o Reflexió a partir de documentació diversa.
o Relació teoria i pràctica.

Percentatge de la qualificació final: 50%

Estudi i treball autònom individual
Modalitat Estudi i treball autònom individual
Tècnica Proves objectives ( no recuperable )
Descripció


Modalitat Descripció
Estudi i treball
autònom individual L'alumnat haurà de dur a terme:
-7 Les lectures seleccionades i presentades a l'inici del curs amb els corresponents comentaris escrits.
-8 La recerca de documentació.
-9 L'estudi dels distints temes de l'assignatura.
-10 Anàlisi de casos.

Criteris d'avaluació


o Adequació i claretat de les presentacions.
o Grau de reflexió.
o Riquesa de les aportacions

Percentatge de la qualificació final: 50%

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Bibliografia bàsica

Bibliografia bàsica
AAVV. (2004). Atendre la diversitat a l?escola. El paper del mestre de support. Palma: Lleonard Muntaner
ECHEITA, G. (2005). Educación para la inclusión o educación sin exclusiones. Narcea: Madrid.
GARCÍA, C. (2005). Educación y diversidad. Málaga: Aljibe.
MACARULLA, I. i SAIZ, M. (coords.) (2009). Buenas prácticas de escuela inclusiva. La inclusión de alumnado con discapacidad: un reto, una necesidad. Barcelona: Graó.
MUNTANER, J.J. (2009). Escuela y discapacidad intelectual. Propuestas para trabajar en el aula ordinaria. Sevilla: MAD (Lectura de carácter obligatori)

Bibliografia complementària

Bibliografia complementària
AINSCOW, M. (1995). Hacia escuelas inclusivas: desarrollo y tendencias internacionales. Ponencia presentada en la XXII Reunión Científica de la Asociación Española para la Educación Especial. Murcia, Noviembre.
BOOTH, T i AINSCOW, M. (2002). Guía para la evaluación y mejora de la educación inclusiva. UNESCO.
FEAPS (2009). La educación que queremos. Madrid: FEAPS. http://www.feaps.org/biblioteca/documentos/educacion_inclusivaesp.pdf
PARRILLA, A. (1996). Apoyo a la escuela: un proceso de colaboración. Bilbao: Mensajero.
PUJOLÀS MASET, P. (2001). Atención a la diversidad y aprendizaje cooperativo en la educación secundaria obligatoria. Málaga. Aljibe.
TOMLINSON C. A.(2001) "EL aula diversificada" . Barcelona. Editorial Octaedro bolsillo
UNESCO (2008). La educación inclusiva: el camino hacia el futuro. Ginebra: UNESCO. Recuperado el 16 de enero de 2010 de http://www.ibe.unesco.org/fileadmin/user_upload/Policy_Dialogue/48th_ICE/ICE_FINAL_REPORT_spa.pdf