22139. Atenció a l'Alumnat amb Necessitat Específica de Suport Educatiu a l'Escola . Grup 11

Identificació de l'assignatura

Assignatura22139 - Atenció a l'Alumnat amb Necessitat Específica de Suport Educatiu a l'Escola
Grup Grup 11 ( Campus Digital )
Any acadèmic 2018-19
Crèdits6 crèdits
Període d'impartició Segon semestre
Idioma d'impartició Català
Titulació -

Professors

Professor/aHorari d'atenció alumnes
Hora d'iniciHora de fiDia de la setmanaData d'iniciData de fiDespatx/Edifici
Alberto Sánchez Pedroche
alberto.sanchezalberto.sanchez@uib.esuib.es
15:30h17:00h Dijous 03/09/201819/07/2019 Despatx del Professorat (Seu Eivissa)
15:30h17:00h Dimarts 03/09/201819/07/2019 Despatx del Professorat (Seu Eivissa)

Contextualització

L'assignatura Atenció a l'Alumnat amb Necessitat Específica de Suport Educatiu a l'Escola es troba ubicada al segon quadrimestre del tercer curs dins el Mòdul Dificultats d'Aprenentatge. Alhora es troba emmarcada dins la menció de SUPORT EDUCATIU, essent una optativa necessària per aquesta menció i essent la continuació natural de l'assignatura obligatòria d?Educació Inclusiva.
Es tracta d'una assignatura optativa que esrelaciona i es coordina amb les altres optatives d'aquest mòdul, formant una unitat temàtica de formació per atendre a tots els alumnes dels centres educatius des de la inclusió, sense excepcions ni discriminacions.
Aquesta assignatura tracta des de la perspectiva de l'educació inclusiva els models, perspectives i conceptes per a la intervenció dels alumnes NESE a l'àmbit de l'educació ordinària enles etapes educatives del segon cicle d'educació infantil i l'etapa d'educació primària, no des de la perspectiva individual i deficitària, sinó des d'una opció contextual tant a nivell de centre com d'aula.
L'assignatura es proposa treballar competències com el treball cooperatiu, la capacitat crítica i d'anàlisi o el disseny, organització i avaluació de contextos d'aprenentatge; sempre en el marc d'una perspectiva sistèmica que entén l'escola de forma global en què el suport està implícit.

Requisits

Per cursar l'assignatura no hi ha cap requisit, però és més profitosa l'assignatura si s'estan cursant les pràctiques en algun centre educatiu, ja que permet una major relació entre la teoria i lapràctica.

Competències

Específiques

 • Identificar i planificar la resolució de situacions educatives que afecten a estudiants amb diferents capacitats i distints ritmes d?aprenentatge (competència 1.1.6)
 • Mostrar una actitud de valoració i respecte cap la diversitat de l'alumnat, qualssevol que siguin les condicions o característiques d'aquest, i promoure aquesta mateixa actitud entre aquells amb qui treballi més directament (competència 1.1.8)
 • Prendre consciència i valorar les implicacions i dificultats de la professió docent en el món actual i potenciar una actitud positiva davant la formació continuada, entenent que el fet educatiu és una tasca permanent, sempre inacabada ( competència 1.2.5.)

Genèriques

 • Promoure el treball i l?esforç individual i cooperatiu (competència 1.2.12)
 • Conèixer i saber exercir les funcions de tutor i orientador en relació amb l'educació familiar en el període 6-12 (competència 1.3.2)
 • Desenvolupar actituds que afavoreixin la relació, participació i comunicació de la família en la vida dels centres (competència 1.3.9.)

Bàsiques

Podeu consultar les competències bàsiques que l'estudiant ha d'haver assolit en acabar el grau a l'adreça següent: http://estudis.uib.cat/grau/comp_basiques/

Continguts

Continguts temàtics

Tema 1 La normativa legal vigent

1.1. El marc legal general de la LOE i la LOMCE. Marc legal vigent en el moment de cursar l'assignatura.
1.2. Instruccions per a l?organització i el funcionament dels centres públics de segon cicle d?educació infantil i primària (CEIP) per al curs 2015-2016
1.3. El decret d?atenció a la diversitat i l?orientació educativa

Tema 2 Alguns plantejaments claus per a la intervenció

2.1. Què entenem per aprenentatge?

2.2. L?escola inclusiva com a punt de partida

Tema 3 Intervenció a nivell de centre

3.1. Les competències: base de la intervenció
3.2. L?organització del centre i els suports
3.3. La participació i implicació de les famílies
3.4. Les aportacions dels serveis complementaris d?ajuda a l?escola

Tema 4 L?aula centre de la intervenció

4.1. De la programació d'aula a les adaptacions curriculars
4.2. Estratègies metodològiques

Tema 5 Alumnat NESE i Adaptacions curriculars

5.1. Trastorn de l'Espectre Autista.
5.2. Discapacitat motòrica
5.3. Trastorns de conducta i de la personalitat.
5.4. Discapacitat visual
5.5. DEAS
5.6. TDAH
5.7. Alumnes hospitalitzats
5.8. Discapacitat Intel·lectual
5.9. Altes capacitats
5.10. Discapacitat auditiva

Tema 6 Quin mestre volem ser'

6.1. Estils d'aprenentatge

6.2. Models de pensament

Metodologia docent

Aquesta assignatura es basa en una metodologia activa per part d'alumnat i professorat. Tot i que presentem les sessions en teòriques i pràctiques, en totes les sessions es fomenta i propicia un clima on l'alumne és un agent actiu del seu aprenentatge, per tant, on és imprescindible fer aportacions, crítiques i anàlisis de diferents situacions educatives.

Activitats de treball presencial (1,88 crèdits, 47 hores)

ModalitatNomTip. agr.DescripcióHores
Classes teòriques Fonaments teòrics Grup gran (G)
 • Comptant amb la participació de l'alumnat, es tractaran els coneixements fonamentals de l'assignatura. Per això, a partir d?exposicions, estudis de casos i exercicis pràctics es desenvoluparan sessions de debat, anàlisi i reflexió compartida.
20
Classes pràctiques Reflexió teoria- pràctica Grup gran (G)

En aquestes classes es treballaran aspectes com:
- Ampliació i pràctica de la teoria.

 • Anàlisi i interpretació de situacions d?aprenentatge
 • Posada en comú d'activitats treballades en petit grup.
 • Dramatitzacions de diferents situacions educatives.
 • Anàlisi de casos i d'experiències educatives viscudes en el període de pràctiques.
 • Creació i utilització d'un vídeo com a eina de reflexió i anàlisi.
20
Classes pràctiques Exposició treball de grup Grup gran (G)

L'alumnat haurà de realitzar una exposició del tema treballat.

5
Avaluació Examen Grup gran (G)
 • Es tracta de la prova final de l'assignatura que consistirà en un examen escrit de síntesi.
2

A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves d'avaluació contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els estudiants si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la plataforma Campus Extens.

Activitats de treball no presencial (4,12 crèdits, 103 hores)

ModalitatNomDescripcióHores
Estudi i treball autònom individual Bloc o carpeta d'aprenentatge

Creació d'una carpeta d'aprenentatge a través de diferents eines del moodle (Campus Extens).

43
Estudi i treball autònom individual Treball individual

Realització d'un treball indivual a partir d'un tema proposat pel docent.

Realització d'activitats individuals que aniran sorgin de les sessions presencials.

10
Estudi i treball autònom en grup Treball de grup

Realització d'un treball en grup a partir d'un tema proposat pel docent.

50

Riscs especifics i mesures de protecció

Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut dels alumnes i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

Per a aprovar l'assignatura s'han d'aprovar totes les parts. L'assistència mínima per aprovar és d'un 80% dels crèdits pràctics. La nota final serà el resultat de la mitjana de totes les parts. Per aprovar l'assignatura l'alumnat ha de treure un mínim d?un 5 a cadascuna de les parts avaluables.

D'acord amb l'article 33 del Reglament Acadèmic, "amb independència del procediment disciplinari que es pugui seguir contra l'estudiant infractor, la realització demostradorament fraudulenta d'algun dels elements d'avaluació inclosos en guies docents de les assignatures comportarà, a criteri del professor, una menysvaloració en la seva qualificació que pot suposar la qualificació de «suspens 0» a l'avaluació anual de l'assignatura".

Fonaments teòrics
Modalitat Classes teòriques
Tècnica Altres procediments ( no recuperable )
Descripció
 • Comptant amb la participació de l'alumnat, es tractaran els coneixements fonamentals de l'assignatura. Per això, a partir d?exposicions, estudis de casos i exercicis pràctics es desenvoluparan sessions de debat, anàlisi i reflexió compartida.
Criteris d'avaluació

A partir de les activitats i propostes de classe: capacitat de reflexió, anàlisi, documentació i creativitat.
Capacitat per demostrar els coneixements adquirits, així com la claredat i coherència expositiva.

Percentatge de la qualificació final: 0%

Reflexió teoria- pràctica
Modalitat Classes pràctiques
Tècnica Altres procediments ( no recuperable )
Descripció

En aquestes classes es treballaran aspectes com:
- Ampliació i pràctica de la teoria.

 • Anàlisi i interpretació de situacions d?aprenentatge
 • Posada en comú d'activitats treballades en petit grup.
 • Dramatitzacions de diferents situacions educatives.
 • Anàlisi de casos i d'experiències educatives viscudes en el període de pràctiques.
 • Creació i utilització d'un vídeo com a eina de reflexió i anàlisi.
Criteris d'avaluació

A partir de les activitats i propostes de classe: capacitat de reflexió, anàlisi, documentació i creativitat.
És obligatori assistir a un 80% dels crèdits pràctics.

Percentatge de la qualificació final: 0%

Exposició treball de grup
Modalitat Classes pràctiques
Tècnica Altres procediments ( no recuperable )
Descripció

L'alumnat haurà de realitzar una exposició del tema treballat.

Criteris d'avaluació

L'alumnat ha de realitzar un treball audiovisual (vídeo) relacionat amb un dels trastorns explicats. Posteriorment, és obligatori participar en una exposició oral.

Percentatge de la qualificació final: 20%

Examen
Modalitat Avaluació
Tècnica Altres procediments ( recuperable )
Descripció
 • Es tracta de la prova final de l'assignatura que consistirà en un examen escrit de síntesi.
Criteris d'avaluació

Realització d'una prova final de síntesis.

Percentatge de la qualificació final: 20%

Bloc o carpeta d'aprenentatge
Modalitat Estudi i treball autònom individual
Tècnica Carpeta d'aprenentatge ( recuperable )
Descripció

Creació d'una carpeta d'aprenentatge a través de diferents eines del moodle (Campus Extens).

Criteris d'avaluació

Creació d'una wiki; participació de fòrums i exposicions que formaran part de la carpeta d'aprenenatatge.

Percentatge de la qualificació final: 20%

Treball individual
Modalitat Estudi i treball autònom individual
Tècnica Altres procediments ( recuperable )
Descripció

Realització d'un treball indivual a partir d'un tema proposat pel docent.

Realització d'activitats individuals que aniran sorgin de les sessions presencials.

Criteris d'avaluació

Desenvolupament d'un cas pràctic en relació amb un dels trastorns estudiats(al dia de l'examen).

Percentatge de la qualificació final: 10%

Treball de grup
Modalitat Estudi i treball autònom en grup
Tècnica Altres procediments ( no recuperable )
Descripció

Realització d'un treball en grup a partir d'un tema proposat pel docent.

Criteris d'avaluació

Realització i desenvolupament de tres casos pràctics.

Percentatge de la qualificació final: 30%

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Bibliografia bàsica

Bibliografia bàsica

 • AAVV. (2004). Atendre la diversitat a l?escola. El paper del mestre de suport. Palma: Lleonard Muntaner
 • ARNAIZ, P. (2003). Educación inclusiva: una escuela para todos. Málaga: Aljibe
 • Booth, T. & Ainscow. M. (2002).Guía para la evaluación y mejora de la educación inclusiva.Index for inclusión. Madrid: Consorcio Universitario para la Educación Inclusiva.
 • Decret 39/2011. de 29 d'abril, pel qual es regula l?atenció a la diversitat i l?orientació educativa als centres educatius no universitaris sostinguts amb fons públics.
 • Echeita, G. (2006).Educación para la inclusión o educación sin exclusionesMadrid: Narcea.
 • Elboj, C.; Puigdellívol, I.; Soler, M.; Valls, R. (2002). Comunidades de aprendizaje. Transformar la educación. Barcelona: Graó.
 • Escamilla, A. (2008). Las competencias básicas. Claves y propuestas para su desarrollo en los centros. Barcelona: Graó.
 • Giné, C. y Font, J. (2007). El alumnado con discapacidad intelectual y del desarrollo. En Joan Bonals y Manuel Sánchez-Cano (coord.)Manual de asesoramiento pedagógico(pp. 879-914). Barcelona: Editorial Grao.
 • Instruccions per a l?organització i el funcionament dels centres públics de segon cicle d?educació infantil i primària (CEIP) per al curs 2015-2016
 • Pujolas, P. (2001)Atención a la diversidad y aprendizaje cooperativo en la educación obligatoria. Málaga: Aljibe
 • Pujolàs, P. (2008). 9 Ideas clave. El aprendizaje cooperativo. Barcelona: Graó

Bibliografia complementària

 • Arànega, S i Domenech, J. (2001). La educación primaria. Retos, dilemas y propuestas. Barcelona: Graó.
 • Gimeno, J. (2005). La educación que aún es posible. Madrid: Morata.
 • Imbernon, F. (coord.) (2005). Vivències de mestres: compartir des de la pràctica educativa. Barcelona: Graó.
 • Marchesi, A. (2004) Qué será de nosotros los malos alumnos. Madrid: Alianza Ensayo

Altres recursos

 • Al llarg de l'assignatura s'aniran facilitan altres recursos: webs, aplicacions educatives, eines per crear i compartir documents...