Escuchar

22132. Treball de Fi de Grau d'Educació Primària . Grup 11

Identificació de l'assignatura

Assignatura22132 - Treball de Fi de Grau d'Educació Primària
Grup Grup 11 ( Campus Extens )
Any acadèmic 2019-20
Crèdits6 crèdits
Període d'impartició Segon semestre
Idioma d'impartició
Titulació -

Professors

Professor/aHorari d'atenció alumnes
Hora d'iniciHora de fiDia de la setmanaData d'iniciData de fiDespatx/Edifici
Catalina Cardona Costa
catalina.cardonacatalina.cardona@uib.esuib.es
Cal concertar cita prèvia amb el professor per a fer una tutoria
Atteneri Yurena Ojeda Santana
atteneri.ojedaatteneri.ojeda@uib.esuib.es
Cal concertar cita prèvia amb el professor per a fer una tutoria
Alberto Sánchez Pedroche
alberto.sanchezalberto.sanchez@uib.esuib.es
Cal concertar cita prèvia amb el professor per a fer una tutoria
Gemma Tur Ferrer
gemma.turgemma.tur@uib.esuib.es
12:30h14:30h Dimecres 02/09/201931/08/2020 Despatx 1

Contextualització

El Treball fi de grau és una matèria globalitzadora que té com a objectiu sintetitzar de forma documental les competències específiques i transversals adquirides al llarg de la carrera d'acord amb l'establert a la memòria de verificació del títol de Grau en Educació Primària. D'altra banda, també es pretén que l'alumnat apliqui els conèixements, habilitats i actituds adquirides al llarg dels seus estudis per tal de mostrar la seva preparació per a l'exercici d'activitats pròpies de la seva professió.

De forma general es defineixen les següents modalitats del Treball de Fi de Grau:

- Projecte innovador o d'empreneduria.

- Treball empíric.

- Treball de revisió i investigació bibliogràfica

- Desenvolupament de mitjans o recursos didàctics i/o educatius.

- Altres treballs que permetin veure les competències adquirides pels estudiants al llarg del seu estudi. Aquests hauran d?anar acompanyats d?una memòria per escrit en la qual es justifiqui i desenvolupi el recurs.

Requisits

Essencials

D'acord amb la normativa de la Facultat d'Educació, l'alumnat es podrà matricular de l'assignatura de Treball Fi de Grau sempre que hagi superat un mínim de 150 crèdits, entre els quals s?hi han d?incloure totes les assignatures de formació bàsica (60 crèdits).

Competències

Específiques

  • Totes les competències específiques del Grau en Educació Primària

Genèriques

  • Totes les competències genèriques del Grau en Educació Primària

Bàsiques

Podeu consultar les competències bàsiques que l'estudiant ha d'haver assolit en acabar el grau a l'adreça següent: http://estudis.uib.cat/grau/comp_basiques/

Continguts

Continguts temàtics

Matèries del Grau en Educació Primària L'alumnat n'elegirà una de les següents:

- Psicologia del desenvolupament i de l?educacio?.

- Dificultats d?aprenentatge i suport educatiu.

- Audicio? i llenguatge.

- Bases dida?ctiques i organitzacio? escolar.

- Bases teòriques, històriques i institucionals de l'educació.

- Sociologia de l?educacio?.

- Tecnologies de la Informacio? i la Comunicacio? (TIC).

- Cie?ncies experimentals: Biologia.

- Cie?ncies experimentals: Qui?mica.

- Cie?ncies socials: Geografia.

- Cie?ncies socials: Histo?ria.

- Cie?ncies socials: Geologia.

- Matema?tiques.

- Llengua catalana.

- Llengua espanyola.

- Llengua anglesa.

- Educacio? musical.

- Educacio? pla?stica.

- Educacio? física.

Metodologia docent

La tutoria del Treball de Fi de Grau es durà a terme per personal docent i investigador amb docència assignada al títol de grau, i amb possessió del títol de doctor/a. En casos justificats es podran anomenar tutors o tutores sense vinculació a la UIB. En aquest darrer cas, caldrà que una persona pertanyent al PDl de la UIB i vinculada al títol en qüestió faci de ponent. Aquesta supervisarà la realització del treball i signarà l'acta corresponent.

Les funcions principals del/la tutor/a són les següents:

-Assessorar l'estudiant a l?inici del disseny del Treball de Fi de Grau.

-Assessorar l'estudiant a fixar un calendari i una temporalització de les diferents fases d?elaboració del treball.

-Fer el seguiment de l?evolució del treball.

-Proporcionar retroalimentació sobre el treball que aquest està realitzant, aportant elements de correcció i millora d?aquest.

-Avaluar a l'estudiant d?acord amb les competències establertes pel Treball de Fi de Grau i amb els criteris estipulats a l?Acord Normatiu 9954 del dia 23 de setembre de 2011. En general, els tutors i les tutores de treballs de fi de grau seran responsables de vetllar per la viabilitat acadèmica d?aquests treballs, en quant a la seva temàtica, extensió, contingut i qualitat.

- Donar suport a l'avaluació formativa.

Format del Treball de Fi de Grau:

Tots els treballs de Fi de Grau caldrà que mantinguin les característiques de format especificades pel Manual de TFG de la Fa , i en tot cas serà el/la tutor/a qui justifiqui i autoritzi possibles variacions sobre elles: http://feducacio.uib.cat/Treball-Final-de-Grau/

Activitats de treball presencial (0,3 crèdits, 7.5 hores)

ModalitatNomTip. agr.DescripcióHores
Seminaris i tallers Seguiment Grup mitjà (M)

Realitzar tutories amb el tutor/a per tal que l'elaboració dle TFG sigui una feina constant i contínua. Es faran diferents lliuraments al llarg del semestre que es qualificaran.

6.5
Avaluació Grup petit (P)

Defensa oral del treball fi de grau, la qual es regirà mitjançant la normativa dels exàmens orals fixada pel Reglament Acadèmic.

1

A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves d'avaluació contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els estudiants si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la plataforma Aula digital.

Activitats de treball no presencial (5,7 crèdits, 142.5 hores)

ModalitatNomDescripcióHores
Estudi i treball autònom individual Memòria final

Elaboració de la memòria treball fi de grau

142.5

Riscs especifics i mesures de protecció

Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut dels alumnes i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

El procediment d'avaluació dels treballs de fi de grau seguirà un esquema d'avaluació continuada, que figurarà a la guia docent de l'assignatura. L'avaluació com a mínim inclourà:
- Elaboració del treball i memòria: 85%

Lliurament Fase 1: Lliurar per part de l?alumne breu document amb descripció i justificació del tema elegit, objectius, metodologia i bibliografia.
Lliuraments Fase 2: Lliurament per part de l?alumne de document amb punts anteriors corregits segons feedback del tutor/a, marc teòric i proposta d?intervenció / investigació.
Lliurament Fase 3: Lliurar per part de l?alumne el document final de TFG.

- Defensa oral: 15%

o La defensa oral es regirà mitjançant la normativa dels exàmens orals fixada pel Reglament acadèmic. La defensa oral del treball es farà en acte públic, presencialment o per vídeo-conferència a ses seus universitàries, davant el/la tutor/a i un membre del departament del tutor/a, que serà proposat per el cap de departament d'entre els professors vinculats a la temàtica del treball que s?ha d?exposar. L'alumnat podrà fer ús de les tecnologies de la informació i la comunicació com a instruments de suport a la defensa oral. L?acte de defensa oral es desenvoluparà durant un període de temps no superior als 15 minuts.
Aquestes exposicions es duran a terme durant el període establert a tal efecte.

Cadascuna de les parts serà qualificada de 0-10 i es ponderarà la nota segons els anteriors percentatges, sempre i quan, totes les parts tinguin una qualificació mínima de 5. Per aquesta raó, per poder realitzar la defensa oral l'alumne ha d'obtenir una qualificació mínima de 5 sobre 10.

Segons s'exposa al Regalment Acadèmic de la Universitat (Article 34), es penalitzaran les activitats fraudulentes durant el procés d'avaluació de l'assignatura, en particular la inclusió en un treball de fragments d'obres alienes presentes de tal manera que es facin passar com a propis de l'alumnat. Concórrer en un frau d'aquests tipus suposarà l'automàtica qualificació de "suspens" (0,0) a la convocatòria anual.

D'acord amb l'article 33 del Reglament Acadèmic, "amb independència del procediment disciplinari que es pugui seguir contra l'estudiant infractor, la realització demostradorament fraudulenta d'algun dels elements d'avaluació inclosos en guies docents de les assignatures comportarà, a criteri del professor, una menysvaloració en la seva qualificació que pot suposar la qualificació de «suspens 0» a l'avaluació anual de l'assignatura".

Avaluació
Modalitat Avaluació
Tècnica Proves orals ( no recuperable )
Descripció

Defensa oral del treball fi de grau, la qual es regirà mitjançant la normativa dels exàmens orals fixada pel Reglament Acadèmic.

Criteris d'avaluació

Defensa oral. Consultar rúbriques del manual.

Percentatge de la qualificació final: 15% amb qualificació mínima 5

Memòria final
Modalitat Estudi i treball autònom individual
Tècnica Informes o memòries de pràctiques ( no recuperable )
Descripció

Elaboració de la memòria treball fi de grau

Criteris d'avaluació

Consultar rúbriques del manual.

Percentatge de la qualificació final: 85% amb qualificació mínima 5

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Els recursos bilbiogràfics serán els propis de cada matèria i modalitat elegida per al desenvolupament del treball fi de grau.

Bibliografia bàsica

- American Psychological Association. (2009). Publication manual of the American Psychological Association. (6th ed.) Washington, DC: American Psychological Association.
- Nicole, A.M. (2007). Cómo presentar resultados: una guía práctica para crear figuras, carteles, y presentaciones. Colombia: El manual moderno.
- Walker, M. (2000). Cómo escribir trabajos de investigación. Barcelona: Gedisa.

Bibliografia complementària

- Bizcarrondo Ibáñez, G. i Urrutia Cárdenas, H. (2010). Escribir y editar: guía práctica para la redacción y edición de textos. Bilbao: Deusto.
- Ferrer, V., Carmona, M. i Soria, V. (2012). El trabajo de fin de grado: Guia para estudiantes, docentes y agentes colaboradores. Madrid: Mc Graw Hill.
- García Sanz, M. P. i Martínez Clares, P. (2012). Guía práctica para la realización de trabajos fin de grado y trabajos fin de máster. Murcia: EDITUM.
- Muñoz Alonso, G. (2011). Estructura, metodología y escritura del trabajo de fin de máster. Madrid: Escolar y Mayo Editores

Altres recursos

- Normativa APA: www.apastyle.org.
- Presentació "El treball final de grau" biblioteca.uib.cat: https://prezi.com/login_or_register_to_view/6xkeice-xkdv/?next=/6xkeice-xkdv/presentacio-tfg-facultat-educacio/?auth_key=bf79752b81c1476f6449b107614651e379e0cb36
- Com cercar informació pel treball final de grau (UIB): http://biblioteca.uib.cat/oferta/ajuda/treball_fi_de_grau/recursos_informacio/#educacio
- Elaboració de treballs escrits (Universidad de Murcia): http://www.um.es/docencia/agustinr/docum/trabajos.htm
- Bibpolitec blog ¿Dudas con tu trabajo final de grado? (Universidad de Sevilla): http://bibpolitec.blogspot.com/2012/04/tienes-que-presentar-un-trabajo.html