22131. Habilitats Lingüístiques per a l'E.P.: Ensenyament-Aprenentatge de la LL.C. . Grup 10

Identificació de l'assignatura

Assignatura22131 - Habilitats Lingüístiques per a l'E.P.: Ensenyament-Aprenentatge de la LL.C.
Grup Grup 10 ( Campus Digital )
Any acadèmic 2018-19
Crèdits6 crèdits
Període d'impartició Segon semestre
Idioma d'impartició Català
Titulació -

Professors

Professor/aHorari d'atenció alumnes
Hora d'iniciHora de fiDia de la setmanaData d'iniciData de fiDespatx/Edifici
Eva Barceló Camps
eva.barceloeva.barcelo@uib.catuib.cat
Cal concertar cita prèvia amb el professor per a fer una tutoria

Contextualització

Aquesta assignatura tracta dels objectius, els plantejaments teòrics i les tècniques de la lingüística. Es pretén dotar l'alumnat de les eines necessàries per treballar amb els alumnes de primària els diferents aspectes que la lingüística ens aporta en el seu marc general, per tal de poder ser usats en l'ensenyament de la llengua catalana. Per altra banda, l'assignatura planteja l'estudi de les llengües des d'un punt de vista sincrònic i mostra diversos enfocaments científics possibles.

Requisits

Essencials

Són requisits essencials d'aquesta assignatura la capacitat de raonament, la d'aplicació de conceptes teòrics a l'observació de la realitat, la de síntesi i la de redacció. És imprescindible emprendre l'assignatura amb interès i plantejar-se dubtes sobre el llenguatge natural humà, com neix i es desenvolupa, quin lloc ocupa entre les habilitats humanes, com es lliga a la resta d'habilitats humanes i quins fets culturals hi estan més lligat.

Recomanables

És recomana que l'alumnat estigui avesat a l'ús de bibliografia diversa, així com en el maneig d'eines informàtiques. De la mateixa manera es recomana poder llegir en diverses llengües i tenir interés pel funcionament del llenguatge en general.

Competències

Específiques

 • Capacitat de localitzar i manejar informació relativa a la disciplina en fons bibliograficodocumentals, a bases de dades i recursos d'internet. Capacitat de fer servir aplicacions informàtiques específiques (CE9).
 • Coneixement dels diferents corrents de pensament en lingüística (CE5).
 • Coneixement de les tècniques bàsiques per a l'elaboració de treballs d'investigació (CE11).

Genèriques

 • Capacitat d'anàlisi i síntesi de documentació de diversos nivells de complexitat (CG4).
 • Capacitat de raonament crític (CG5).

Bàsiques

Podeu consultar les competències bàsiques que l'estudiant ha d'haver assolit en acabar el grau a l'adreça següent: http://estudis.uib.cat/grau/comp_basiques/

Continguts

Els temes teòrics que s'especifiquen aborden distints aspectes de la teoria lingüística i de l'aprenentatge del llenguatge per part dels nins. De la mateixa manera s'aborden tots quants aspectes poden ser útils a l'hora de treballar les habilitats lingüístiques dels infants de primària.

Continguts temàtics

0 Introducció

Paràmetres generals de la matèria

1 El llenguatge com a sistema semiòtic

El llenguatge, particularitat humana. Llenguatge animal versus llenguatge humà. La semiòtica: el signe lingüístic. Signes i senyals.

2 La comunicació humana

Els poders del llenguatge. Elements de la comunicació. Funcions del llenguatge.

3 Les habilitats lingüístiques

La pragmàtica lingüística. Llenguatge i biologia. Naturalesa neuropsicològica del llenguatge. Relacions so/grafia.

4 L'adquisició del llenguatge

Biologia i llenguatge. Teories sobre l'adquisició del llenguatge en els nins. Els universals lingüístics.

5 Llenguatge i pensament

Llenguatge i pensament. Llenguatge i societat. Llenguatge i cultura

Metodologia docent

Aquesta assignatura s'impartirà de manera presencial i oferirà indicacions per a les activitats no presencials. Algunes activitats tindran el suport de la plataforma de teleeducació de la UIB, que aconsellam consultar amb assiduïtat. Serà de vital importància la presentació per part de l'alumnat del projecte destinat a alumnes de primària sobre algun dels aspectes relacionats amb l'assignatura.

Volum de treball

A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves d'avaluació contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor informarà els estudiants si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la plataforma Campus Extens.

Activitats de treball presencial (2,4 crèdits, 60 hores)

ModalitatNomTip. agr.DescripcióHores
Classes teòriques Exposicions del professor Grup gran (G)

Presentar i aclarir conceptes. Presentació de material d'estudi i exemplificació de conceptes estudiats. Normalment amb el suport de presentacions.

45
Seminaris i tallers Comentaris de lectura Grup mitjà (M)

Comentaris a partir de lectures indicades prèviament i a partir d'un guió de preguntes o idees clau repartit pel professor

15

A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves d'avaluació contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els estudiants si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la plataforma Campus Extens.

Activitats de treball no presencial (3,6 crèdits, 90 hores)

ModalitatNomDescripcióHores
Estudi i treball autònom individual Entrevista

Tutoria individual per tal que el professor pugui validar l'autoria i l'efecte de les ressenyes

1
Estudi i treball autònom individual Estudi

Lectura i reflexió al voltant de conceptes teòrics

44
Estudi i treball autònom individual Ressenya

Una ressenya (1.500 paraules) de llibres o articles a partir d'una llista preparada pel professor

5
Estudi i treball autònom individual Projecte final

Elaboració, presentació i defensa d'un projecte destinat a alumnes de primària sobre algun dels aspectes tractats a l'assignatura

40

Riscs especifics i mesures de protecció

Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut dels alumnes i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

D'acord amb l'article 33 del Reglament Acadèmic, "amb independència del procediment disciplinari que es pugui seguir contra l'estudiant infractor, la realització demostradorament fraudulenta d'algun dels elements d'avaluació inclosos en guies docents de les assignatures comportarà, a criteri del professor, una menysvaloració en la seva qualificació que pot suposar la qualificació de «suspens 0» a l'avaluació anual de l'assignatura".

Comentaris de lectura
Modalitat Seminaris i tallers
Tècnica Proves orals ( no recuperable )
Descripció

Comentaris a partir de lectures indicades prèviament i a partir d'un guió de preguntes o idees clau repartit pel professor

Criteris d'avaluació

Comprensió del text. Connexió dels continguts amb altres coneixements. Capacitat de síntesi. Participació activa en els seminaris.

Percentatge de la qualificació final: 5%

Entrevista
Modalitat Estudi i treball autònom individual
Tècnica Proves orals ( no recuperable )
Descripció

Tutoria individual per tal que el professor pugui validar l'autoria i l'efecte de les ressenyes

Criteris d'avaluació

Recordar els conceptes llegits. Saber contestar de manera pertinent les preguntes del professor. Correcció de l'expressió oral.

Percentatge de la qualificació final: 5%

Estudi
Modalitat Estudi i treball autònom individual
Tècnica Proves de resposta llarga, de desenvolupament ( recuperable )
Descripció

Lectura i reflexió al voltant de conceptes teòrics

Criteris d'avaluació

Adequació de la resposta a la pregunta. Capacitat de síntesi. Correcció de la llengua escrita. Originalitat del plantejament.

Percentatge de la qualificació final: 50%

Ressenya
Modalitat Estudi i treball autònom individual
Tècnica Treballs i projectes ( recuperable )
Descripció

Una ressenya (1.500 paraules) de llibres o articles a partir d'una llista preparada pel professor

Criteris d'avaluació

Comprensió del text. Connexió dels continguts amb altres coneixements. Capacitat de síntesi. Correcció del text escrit.

Percentatge de la qualificació final: 5%

Projecte final
Modalitat Estudi i treball autònom individual
Tècnica Treballs i projectes ( no recuperable )
Descripció

Elaboració, presentació i defensa d'un projecte destinat a alumnes de primària sobre algun dels aspectes tractats a l'assignatura

Criteris d'avaluació

Capacitat d'usar les eines proposades. Economia, exhaustivitat i aprehensibilitat del projecte que es proposa. Capacitat per presentar els resultats de la recerca de manera amena. Correcció de la intervenció oral.

Percentatge de la qualificació final: 35%

Recursos, bibliografia i documentació complementària

El professor facilitarà llistes de lectures complementàries i indicarà els texts objecte de ressenyes. Igualment es podrà accedir a alguns materials des de l'espai de teleeducació.

Bibliografia bàsica

 • Tusón, Jesús Introducció a la lingüística /Jesús Tusón. 2a ed. 3a impressió Barcelona :Columna,2006
 • Sapir, Edward El llenguatge /Edward Sapir. Barcelona :Empúries,1985
 • Saussure, Ferdinand de Curs de lingüística general /Ferdinand de Saussure. Barcelona :Diputació de Barcelona & Edicions 62,1990
 • Payrató, Lluís. Pragmàtica, discurs i llengua oral :introducció a l'anàlisi funcional de textos /Lluís Payrató. Barcelona :Universitat Oberta de Catalunya,2003.

Bibliografia complementària

 • Serrano, Sebastià Comunicació, societat i llenguatge :el desenvolupament de la lingüística /Sebastià Serrano. Barcelona :Empúries,1993.
 • Diccionari de lingüística /Jesús Tuson, dir. Barcelona :Vox,2000.
 • Eco, Umberto. La búsqueda de la lengua perfecta /Umberto Eco. Barcelona :Crítica,DL1996.
 • Eco, Umberto Decir casi lo mismo :experiencias de traducción /Umberto Eco ; traducción de Helena Lozano Miralles Madrid :Lumen,2008
 • Payrató, Lluís. De professió, lingüista :panorama de la lingüística aplicada /Lluís Payrató. Barcelona :Empúries,DL1997.
 • Fornés Pallicer, M. Antònia & M. Puig Rodríguez-Escalona. El porqué de nuestros gestos /M. Antònia Fornés Pallicer & Mercè Puig Rodríguez-Escalona. Palma & Barcelona :UIB & Octaedro, 2008.
 • Tusón, Jesús Patrimoni natural. Elogi i defensa de la diversitat lingüística. Barcelona: Empúries, 2005
 • Tusón, Jesús Històries naturals de la paraula. Barcelona: Empúries, 1998