22129. Pràctiques II d'Educació Primària . Grup 10

Identificació de l'assignatura

Assignatura22129 - Pràctiques II d'Educació Primària
Grup Grup 10 ( Campus Digital )
Any acadèmic 2018-19
Crèdits18 crèdits
Període d'impartició Primer semestre
Idioma d'impartició Català
Titulació -

Professors

Professor/aHorari d'atenció alumnes
Hora d'iniciHora de fiDia de la setmanaData d'iniciData de fiDespatx/Edifici
María Isabel Carnero Martínez
isabel.carneroisabel.carnero@uib.esuib.es
Cal concertar cita prèvia amb el professor per a fer una tutoria

Contextualització

Les pràctiques escolars signifiquen per a l?alumnat la possibilitat de començar a utilitzar els procediments i els recursos propis de l?activitat docent, d?acord amb els principis educatius de l?escola i adequats a la realitat de l?aula, tant en les tasques de planificació com en aspectes com la participació i el coneixement del funcionament general del centre. Significa, per tant, l?oportunitat d?implicar-se en la dinàmica del centre i del treball del mestre. Les pràctiques escolars s?han temporalitzat per a poder permetre a l?alumne conèixer la pràctica quotidiana en l?escenari viu i complex de l?escola, assumint de forma progressiva responsabilitats educatives. Es considera essencial que l?alumnat pugui veure la realitat dels diferents cicles d?educació primària així com pugui realitzar pràctiques relacionades amb la menció abans de finalitzar el grau.

Requisits

Essencials

Haver superat (o tenir convalidades o reconegudes) el 80% de les assignatures de 1r i 2n curs.

Recomanables

Es recomana haver superat les practiques I de primer cicle d'Educació Primària

Competències

Específiques

 • Conèixer i aplicar els processos d'interacció i comunicació en l?aula i dominar les destreses i habilitats socials necessàries per a fomentar un clima d?aula que faciliti l?aprenentatge i la convivència.
 • Controlar i fer el seguiment del procés educatiu i en particular el de l?ensenyament-aprenentatge mitjançant el domini de les tècniques i estratègies necessàries.
 • Participar en l?activitat docent i aprendre a saber fer, actuant i reflexionant des de la pràctica.

Genèriques

 • Capacitat d'organització i planificació.
 • Resolució de problemes.
 • Presa de decisions.

Bàsiques

Podeu consultar les competències bàsiques que l'estudiant ha d'haver assolit en acabar el grau a l'adreça següent: http://estudis.uib.cat/grau/comp_basiques/

Continguts

L?alumnat ha d'implicar-se en el centre educatiu en el segon cicle d?educació primària i realitzar totes les assigantures i les activitats del grup al que estigui adscrit sota la supervisió i tutela del mestre tutor de l?aula (supervisor), els altres mestres especialistes quan el grup classe estigui amb ells (Música, Llengua estrangera, Educació física, etc...) i el tutor de la Universitat de les Illes Balears.

Continguts temàtics

Continguts Aspectes destacats
 • Recollida d'informació i anàlisi sobre les característiques de l?escola i el seu entorn.
 • Aprofundiment en la recollida d'informació i anàlisi del projecte educatiu del centre.
 • Recollida d'informació i anàlisi sobre les característiques i dinàmica de l?aula.
 • Intervencions en l?aula com a col.laborador del mestre.
 • Disseny, aplicació i valoració de les activitats d?ensenyament-aprenentatge.
 • Participació en les activitats de l?escola incloses les reunions de coordinació, reunions amb les families, etc...
 • Col.laboració en projectes d'innovació i millora del centre.
 • Participació en el seminari post pràctiques.
 • Elaboració de la memòria de pràctiques. La realització de les pràctiques ha de suposar la integració i l'aplicació dels coneixements teòrics, metodològics i professionals adquirits en les diferents matèries.

Metodologia docent

Activitats de treball presencial (14,4 crèdits, 360 hores)

ModalitatNomTip. agr.DescripcióHores
Seminaris i tallers seminaris de practiques Grup mitjà (M)

Abans i després del període de pràctiques l?alumnat haurà d?assistir als seminaris per a preparar les pràctiques i per a compartir amb la resta de la comunitat universitària la experiencia.

4
Pràctiques externes Desenvolupament de les practiques Grup petit (P)

Classes pràctiques d'activitat docent, participació activa de l?alumnat en la dinàmica de l?aula i del centre d?acord amb el pla de pràctiques que s?acordi entre el supervisor de l?escola i el tutor de la universitat.

350
Tutories ECTS Tutories amb professor UIB Grup petit (P)

Tutories ECTS, s?organitzaran de forma coordinada entre el professor tutor de la universitat i el supervisor del centre, així com les tutories prèvies a les pràctiques i les tutories d?avaluació de la memòria de pràctiques.

6

A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves d'avaluació contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els estudiants si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la plataforma Campus Extens.

Activitats de treball no presencial (3,6 crèdits, 90 hores)

ModalitatNomDescripcióHores
Estudi i treball autònom individual memòria de practiques

Realització de la memòria de pràctiques.

90

Riscs especifics i mesures de protecció

Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut dels alumnes i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

L'avaluació de l'aprenentatge dels estudiants es divideix en tres apartats, cada un d'ells ha de ser superat de forma independent per poder aprovar l'assignatura.

Volem destacar els següents aspectes:

 1. Qualsevol actitud que obstaculitzi les dinàmiques d'aula podrà tenir repercussió sobre la nota final de l'assignatura, podent arribar a ser motiu de desqualificació.
 2. El plagi d'alguna part o de la totalitat d'un treball o copiar a un examen és motiu de desqualificació; l'estudiant haurà de repetir el treball havent d'esperar a la següent convocatòria per a la seva presentació.

D'acord amb l'article 33 del Reglament Acadèmic, "amb independència del procediment disciplinari que es pugui seguir contra l'estudiant infractor, la realització demostradorament fraudulenta d'algun dels elements d'avaluació inclosos en guies docents de les assignatures comportarà, a criteri del professor, una menysvaloració en la seva qualificació que pot suposar la qualificació de «suspens 0» a l'avaluació anual de l'assignatura".

seminaris de practiques
Modalitat Seminaris i tallers
Tècnica Carpeta d'aprenentatge ( recuperable )
Descripció

Abans i després del període de pràctiques l?alumnat haurà d?assistir als seminaris per a preparar les pràctiques i per a compartir amb la resta de la comunitat universitària la experiencia.

Criteris d'avaluació

Els alumnes participaran en el seminari previ a les pràctiques, una vegada assigant el centre i després de la realització de les pràctiques (un grup per cada centre) realitzaran una presentació pública de la seva experiencia (poster, o comunicació), destacant el projectes on haguin desenvolupat la seva pràctica i els aspectes més rellevants de cara a la millora de la pràctica docent.

Percentatge de la qualificació final: 5%

Desenvolupament de les practiques
Modalitat Pràctiques externes
Tècnica Informes o memòries de pràctiques ( no recuperable )
Descripció

Classes pràctiques d'activitat docent, participació activa de l?alumnat en la dinàmica de l?aula i del centre d?acord amb el pla de pràctiques que s?acordi entre el supervisor de l?escola i el tutor de la universitat.

Criteris d'avaluació

Treball de activitat docent sota la supervisió del mestre tutor de l?aula i els mestres especialistes.

Percentatge de la qualificació final: 60% amb qualificació mínima 5

Tutories amb professor UIB
Modalitat Tutories ECTS
Tècnica Carpeta d'aprenentatge ( recuperable )
Descripció

Tutories ECTS, s?organitzaran de forma coordinada entre el professor tutor de la universitat i el supervisor del centre, així com les tutories prèvies a les pràctiques i les tutories d?avaluació de la memòria de pràctiques.

Criteris d'avaluació

Tutories obligatories amb el professor UIB

Percentatge de la qualificació final: 5%

memòria de practiques
Modalitat Estudi i treball autònom individual
Tècnica Informes o memòries de pràctiques ( recuperable )
Descripció

Realització de la memòria de pràctiques.

Criteris d'avaluació

Els alumnes hauràn d'elaborar una memòria amb les pràctiques realitzades, valorant l'anàlisi, la reflexió personal sobre els temes tractats.

Percentatge de la qualificació final: 30%

Recursos, bibliografia i documentació complementària

 • Decret 32/2014 de 18 de juliol, pel qual s?estableix el currículum de l?educació primària a les Illes Balears:http://weib.caib.es/Normativa/Curriculum_IB/educacio_primaria_lomce_.htm

Bibliografia bàsica

 • GUZMAN, A.; LATORRE, M.J.; RAMIREZ, S.; SANCHEZ C.A. (eds) (2011). El practicum en infantil, primaria y master de secundaria: tendencias y buenas practicas. Madrid: Eos universitaria.
 • RICO MARTIN, A. M. (2010). El portafolios en las prácticas de enseñanza del Grado en maestro en Educación Primaria. REIFOP, 13 (3), 37-45

Bibliografia complementària

 • ARNAIZ, V, HORNO, P, GUERRA, S.( 2007). Los trucos del formador. Barcelona: Graó GALLEGO, C. (coord.) (2005). Repensar el aprendizaje de las matemáticas. Barcelona: Graó. GONZÁLEZ, R.; LATORRE, A. (1987)El mestre investigador. La investigació a l?aula. Barcelona: Graó,.
 • SANTOS GUERRA, M. A. (2004). Hacer visible lo cotidiano. Teoría y práctica de la evaluación cualitativa en los centros escolares. Madrid: Akal