Escuchar

22123. Ciències Experimentals i la seva Didàctica I (Biologia-Química) . Grup 10

Identificació de l'assignatura

Assignatura22123 - Ciències Experimentals i la seva Didàctica I (Biologia-Química)
Grup Grup 10
Any acadèmic 2019-20
Crèdits6 crèdits
Període d'impartició Primer semestre
Idioma d'impartició Català
Titulació -

Professors

Professor/aHorari d'atenció alumnes
Hora d'iniciHora de fiDia de la setmanaData d'iniciData de fiDespatx/Edifici
Rodrigo Casasnovas Perera
rodrigo.casasnovasrodrigo.casasnovas@uib.esuib.es
Responsable
Cal concertar cita prèvia amb el professor per a fer una tutoria
Antonio José Bennàsar Roig
abennassarabennassar@uib.esuib.es
Cal concertar cita prèvia amb el professor per a fer una tutoria
Josefa Laurentina Donoso Pardo
josefa.donosojosefa.donoso@uib.esuib.es
Cal concertar cita prèvia amb el professor per a fer una tutoria
Laura Daniela Ferrer Trovato
laura.ferrerlaura.ferrer@uib.esuib.es
10:00h11:00h Divendres 09/09/201931/07/2020 QA-208
Juan Frau Munar
juan.fraujuan.frau@uib.esuib.es
16:00h17:00h Dilluns 09/09/201915/07/2020 QF108
Jaime Vadell Adrover
jaume.vadelljaume.vadell@uib.esuib.es
10:00h11:00h Dilluns 02/09/201929/06/2020 Despatx professor

Contextualització

L?assignatura de Ciències Experimentals i la seva didàctica I , programada en el primer quadrimestre del tercer curs dels estudis de grau en Educació Primària, constitueix juntament amb l?assignatura de Ciències Experimentals i la seva didàctica II la matèria Ciències Experimental del mòdul de Ciències Experimentals .
L?assignatura treballa competències específiques en Biologia i Química i genèriques que són necessàries per l?exercici professional. L?assignatura té una extensió de 6 ECTS (150 hores de treball de l?estudiant) amb activitats presencials i no presencials.
Al sistema d?ensenyament oficial espanyol, els coneixements de Biologia i Química del nivell de primària estan recollits a la matèria ?Coneixement del Medi natural i social?. Per tant, l?objectiu primordial de l?assignatura és que l?alumnat de grau obtingui les eines didàctiques necessàries per poder desenvolupar amb èxit tot el procés didàctic de l'esmentada matèria.

El seguiment efectiu de l?assignatura per part de l?alumnat s?ha de traduir en els següents resultats d?aprenentatge:
? Identificar el coneixement científic com a producte d?un procés de construcció històrica i tecnològica
? Conèixer els instruments bàsics del treball científic: formes de representació gràfica, observació i experimentació directa, treball de laboratori.
? Conèixer els continguts dels principals eixos temàtics de la matèria de Ciències Experimentals en Educació Primària
? Saber integrar les noves tecnologies a l?ensenyament de les ciències experimentals
? Dominar les habilitats pròpies del treball experimental i de camp
? Aprendre a organitzar un laboratori escolar i a manipular els materials d?ús més freqüent amb seguretat
? Utilitzar el vocabulari específic de les ciències naturals i els contextos on n?és adient.
? Esquematitzar i realitzar mapes conceptuals dels diversos continguts d?aprenentatge
? Ser capaç de realitzar mesures simples i d?avaluar resultats
? Desenvolupar la curiositat per l?entorn natural i els processos fisicoquímics que succeeixen constantment al nostre entorn
? Incentivar la capacitat de descobriment i el raonament intel?lectual tant inductiu com a deductiu.
? Reconèixer el valor didàctic de l?entorn com a medi per estimular la curiositat de l?alumnat de primària i adquirir les habilitats necessàries per desenvolupar l?exploració i la reflexió dels alumnes sobre els fenòmens naturals i per despertar el seu interès pel coneixement del seu entorn.
? Saber fomentar l?interdisciplinarietat de les ciències experimentals amb la resta de matèries curriculars de l?educació primària
? Adaptar els continguts de la matèria a les peculiaritats del desenvolupament de les capacitats cognitives dels escolars i buscar les condicions d?aprenentatge i metodologia didàctica més apropiada.
? Reflexionar sobre els processos tecnològics i descobriments científics a partir dels referents immediats i la forma en que aquests modifiquen la nostra forma de vida i el nostre comportament quotidià.
? Valorar la importància dels descobriments i els avenços científics en la millora de la qualitat de vida, especialment en la prevenció d?infermetats, la nutrició i la preservació i conservació del medi ambient.

L?assignatura forma part del Projecte Campus Extens de la Universitat de les Illes Balears

Requisits

Recomanables

Tot i que no hi ha requisits esencials per cursar l'assignatura sí que n'es recomanable:

 • Tenir coneixements bàsics de matemàtiques al nivel de batxillerat de ciències socials
 • Tenir coneixements bàsics de la llegua anglesa
 • Tenir coneixements bàsics d'imformàtica a nivell d'usuari (edició de textes, edició de presentacions, etc.)

Competències

Al document oficial de Pla d?Estudis se detallen una vintena de competències genèriques i específiques que l?alumnat que finalment la superi ha d?haver d?assolir en un grau satisfactori. No obstant, en aquesta guia docent i per tal de no fer un document excessivament extenso, no més s?indicaran les més representatives

Específiques

 • Conèixer el currículum escolar d?aquestes ciències
 • Comprendre els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències experimentals (Biologia i Química)
 • Plantejar i resoldre problemes associats amb les ciències a la vida quotidiana
 • Desenvolupar i avaluar continguts del curriculum mitjançant recursos didàctics apropiats i promoure l?adquisició de les competències bàsiques pels estudiants
 • Valorar les ciències com un fet cultural

Genèriques

 • Reconèixer la mútua influència entre ciència, societat i desenvolupament tecnològic, així com les conductes ciutadanes pertinents, per a procurar un futur sostenible.

Bàsiques

Podeu consultar les competències bàsiques que l'estudiant ha d'haver assolit en acabar el grau a l'adreça següent: http://estudis.uib.cat/grau/comp_basiques/

Continguts

Els continguts de l?assignatura s?han agrupat per blocs d?acord amb la naturalesa dels temes tractats. S?ha introduït un primer bloc generalista (I) que analitza i reflexiona sobre la natura de les ciències experimentals i sobre les relacions ciència-tecnologia-societat i les seves implicacions didàctiques. Amb aquest bloc se pretén que l?alumnat entengui el llenguatge científic-tecnològic, analitzi i desenvolupi procediments científics, desenvolupi actituds positives vers les ciències experimentals i mantingui una actitud crítica i responsable frent l?ús de les tecnologies. Els blocs II i III agrupen els continguts teòrics i pràctics de la Química (bloc II) i la Biologia (bloc III) del currículum de l'Educació Primària dels ensenyaments oficials de l?estat espanyol.

Continguts temàtics

Bloc I Naturalesa de la Ciència. Relacions Ciència-Tecnologia- Societat: implicacions didàctiques
Tema I.1 La naturalessa de les ciències experimentals

El mètode científic com eina de les ciències experimentals

 • Els processos i les unitats en les ciències experimentals
 • Presentació de mesures experimentals: les representacions gràfiques
Tema I. 2 Anàlisi del Currículum d'Educación Primària des de la perspectiva de les ciències experimentals
 • Enfocament i característiques de l'àrea de Ciències de la Naturalesa
 • Anàlisis de les Ciències Experimentals en el currículum de l'Educació Primària.
Tema I.3 Relacions Ciència-Tecnologia- Societat
 • Ciències experimentals i tecnologia
 • Tecnologia i societat
Bloc II Conèixement Teòric i Práctic de les Ciències experimentals (Química) del Currículum d'Educación Primària
Tema II.1 La matèria
 • Composició i propietats de la matèria
 • Transformacions físiques de la matèria
 • Transformacions químiques de la matèria
Tema II.2 L'Energia
 • L'energia. Tipus d'energia
 • El llum, un altre tipus d'energia
 • Fonts d'energia. Energies renovables y no renovables
Tema II. 3 Els materials
 • Els materials: matèries primeres i materials sintètics
 • Usos dels materials a la vida quotidiana i en la tecnologia
 • Desenvolupament i ús sostenible de les matèries primeres

Seminaris Seminaris i pràctiques experimentals al laboratori

1. La mesura de les propietats físiques i químiques de la matèria.I. sistemes d'unitats

2. La mesura de les propietats físiques i químiques de la matèria.II. Factors de conversió

3. La mesura de les propietats físiques i químiques de la matèria. III. Les representacions gràfiques

4. Experimentant amb propietats físiques de la matèria.

5. Experimentant amb les propietats químiques de la matèria

Bloc III Conèixement Teòric i Práctic de les Ciències experimentals (Biologia) del Currículum d'Educación Primària
Tema III.1 Conceptes bàsics de Biologia.

Història de la vida. Naturalesa de la ciència. La vida es canvi: Teoria de l?evolució, teoria cel·lular, diversitat d?organismes, nivells d?organització de la matèria viva. Aplicacions didàctiques.

Tema III.2 La cèl·lula.

Les cèl·lules tenen vida. Cèl·lula procariota. Teoria endosimbiòtica. Cèl·lula eucariota. Aplicacions didàctiques.

Tema III.3 Els ecosistemes.

Entorn i vida. Biòtop. Biocenosi. Autoecologia. Sinecologia. Aplicacions didàctiques

Tema III.4 La diversitat dels organismes

Els treballs de classificació. Taxonomia. Filogènia. Concepte d?espècie. Mecanismes d?evolució. Aplicacions didàctiques

Tema III. 5 El cos humà.

Funcions de nutrició, relació, reproducció. Salut. Nutrició. Aplicacions didàctiques.

Tema III.6 Les plantes

Estructura dels vegetals. Fisiologia vegetal. Aplicacions didàctiques

Seminaris Seminaris de Biologia

1. Biologia en context, 1. Nutrició vegetal.

2. Experimentacions al laboratori sobre nutrició vegetal

3. El microscopi, 1. Observació de cèl·lules animals i vegetals.

4. El microscopi, 2. Observació de teixits animals i vegetals

5. La lupa binocular. Observació i descripció de les plantes superiors.

6. Biodiversitat. Observació d?organismes.

7. Biologia en context, 2. Exercici físic com a relació entre sistemes fisiològics

8. Recollida de dades de les experimentacions sobre nutrició vegetal

9. Presentació unitats didàctiques.

10. Presentació unitats didàctiques.

Per a les activitats de seminari és obligatori dur un quadern de pràctiques, càmera fotogràfica (mòbil), estris per dibuixar i escriure. Periòdicament s?haurà de presentar el quadern de pràctiques.

Metodologia docent

La caracterització metodològica de l?assignatura segueix el principi de diversitat metòdica , flexibilitat i interrelació. S?alternarà l?exposició teòrica dels continguts amb la realització d?activitats individuals i en grup, fomentant la discussió.

Així mateix se promourà l?ús de les TICs. A més de les activitats de treball presencial que s'indiquen a continuació, l'alumnat podrà fer ús també de tutories individualitzades amb el professorat de l'assignatura. L'horari de tutories s'indica a la pàgina web de l'assignatura del Projecte Campus Extens- UIB.

Volum de treball

El volum de treball assignat a les actitivats presencials i no presencials va ser una decissió col·lectiva del professorat de l'assignatura, i també col·lectiva del Consell d'Estudis, atenent a les racomanacions de les institucions acadèmiques de la UIB i a l'esperit de l'Espai Europeu d'Educació Superior.

1 ECTS equival a 25 hores de treball de l'alumne, el 30% d'aquest temps se dedica a activitats presencials i 70% a activitats no presencials: treball autònom o en grup.

A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves d'avaluació contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o professora informarà els estudiants si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la plataforma Campus Extens.

Activitats de treball presencial (2,4 crèdits, 60 hores)

ModalitatNomTip. agr.DescripcióHores
Classes teòriques Classes expositives del professor Grup gran (G)

El professorat amb l'ajut de presentacions en Power Point i altres programes de software didàctic desenvoluparà les parts més importants dels continguts recollits als diversos blocs del programa de l'assignatura

30
Seminaris i tallers Seminaris y tallers Grup mitjà (M)

El grup mitjà se subdivideix en grups més petits que realitzaran tallers tutoritzats de discusió i resolució de supòsits pràctics quantitatius i qualitatius sobre els aspectes més interessats de l'assignatura.

Utilització de mapes conceptuals

Realització de programacions didàctiques dels continguts corresponents al currículum d'Educació Primària

Se fomentarà la cooperació i la relació entre l'alumnat i la utilització de TICs.

23
Classes pràctiques Classes práctiques a l'aula Grup mitjà (M)

Mitjançant la realització de problemes numèrics patrons s'anirà desenvolupant les capacitats de l'alumnat que impliquin aplicar els coneixements teòrics a la resolució de problemes i supòsits pràctics.

Realització de pràctiques senzilles al laboratori on s?experimenta amb diverses propietats físiques i química de la matèria i els materials

5
Avaluació Examen final Grup gran (G)

Una prova escrita d'avaluació per comprovar el nivell de coneixement assolit per l'alumnat al final del període lectiu

2

A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves d'avaluació contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els estudiants si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la plataforma Aula digital.

Activitats de treball no presencial (3,6 crèdits, 90 hores)

ModalitatNomDescripcióHores
Estudi i treball autònom individual Treball autònom individual

Treball autònom de l'alumne sobre els conceptes desenvolupat en les classes expositives, de problemes pràctics i seminaris, per que pugui entendre'ls i assimilar-los.

Realització de programacions didàctiques individuals sobre aspectes diversos dels continguts tractats a l'assignatura

La consulta dels llibres assenyalats a la part de Bibliografia de la present guia docent és altament recomanable.

60
Estudi i treball autònom en grup Treball autònom en grup

Que l'alumne treballi col·lectivament els conceptes desenvolupat en les classes expositives, de problemes pràctics i seminaris, per a que pugui entendre'ls i assimilar-los, per tant, aplicar-los a la resolució de problemes reals.

Redacció de la memòria científica del treball de pràctiques experimental

Elaboració, a partir de recursos educatius de ciències experimentals on-line o d?altres fonts, d?una propostadidàctica, adreçadaels infants de primària, per treballar amb les propietats de la matèria i els materials

30

Riscs especifics i mesures de protecció

Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut dels alumnes i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

L'Itinerari A és el normal de l'alumnat a temps complet

L'Itenerari B és per l'alumnat que justifiqui l'impossibilitat d'assistència a les classes presèncials programades. L?alumnat que per motius de feina o d?altres justificats, no pugui assistir a les classes presencials i no pugui seguir l?itinerari per defecte (A), s?ha de posar en contacte amb elprofessorat responsable del seu grup durant la primera setmana de classes presencials , per tal de poder habilitar el procediment (itinerari B) que permeti aprovar l?assignatura

L'assitència a les classes programades de tallers, seminaris, pràctiques etc. ès obligatòria. La absència injustificada al 15% o més d'aquestes sessions implicarà una avaluació negativa de les activitats corresponents. En qualsevol cas, les dues sessions de pràctiques experimentals de química (setmanes quarta i cinquena) son d?obligada assistència . La absència no justificada a les sessions implicaran una qualificació de suspens de l?activitat i la impossibilitat de fer mitjana amb la resta de les qualificacions parcials

A la qualificació global, la part corresponents als contiguts i activitats de Biologia serà 2/3 del total, en tant que la part corresponent als continguts i activitats de Química, serà1/3 del total

Per aprovar l'assignatura s'ha d'aconseguir com a mínim un 30% de la nota màxima de cada un dels apartats que se tindran en compte a l'avaluació de l'assignatura . En qualsevol cas, per aprovar l'assignatura serà necessari obtenir una qualificació igual o superior a 4 en la prova de l'examen final escrit. L'aprovat s'obtindrà amb una nota igual o superior a 5.

La presència d?errades ortogràfiques i/o gramaticals a qualsevol activitat acadèmica lliurada per l?alumnat serà qualificada negativament.

D'acord amb l'article 33 del Reglament Acadèmic, "amb independència del procediment disciplinari que es pugui seguir contra l'estudiant infractor, la realització demostradorament fraudulenta d'algun dels elements d'avaluació inclosos en guies docents de les assignatures comportarà, a criteri del professor, una menysvaloració en la seva qualificació que pot suposar la qualificació de «suspens 0» a l'avaluació anual de l'assignatura".

Seminaris y tallers
Modalitat Seminaris i tallers
Tècnica Treballs i projectes ( recuperable )
Descripció

El grup mitjà se subdivideix en grups més petits que realitzaran tallers tutoritzats de discusió i resolució de supòsits pràctics quantitatius i qualitatius sobre els aspectes més interessats de l'assignatura.

Utilització de mapes conceptuals

Realització de programacions didàctiques dels continguts corresponents al currículum d'Educació Primària

Se fomentarà la cooperació i la relació entre l'alumnat i la utilització de TICs.

Criteris d'avaluació

Biologia: Presentació d'una unitat didàctica a final del curs. Aquesta exposició serà pública i hi hauran de participar tots els membres del grup

Química: Presentació d'una memòria de pràctiques experimentals i resolució de problemes numérics

Percentatge de la qualificació final: 30% per a l'itinerari A
Percentatge de la qualificació final: 20% per a l'itinerari B

Examen final
Modalitat Avaluació
Tècnica Proves de resposta breu ( recuperable )
Descripció

Una prova escrita d'avaluació per comprovar el nivell de coneixement assolit per l'alumnat al final del període lectiu

Criteris d'avaluació

Química i Biologia: Exercici tipus test que recollirà preguntes de coneixement, comprensió i aplicació

Percentatge de la qualificació final: 35% per a l'itinerari A amb qualificació mínima 4
Percentatge de la qualificació final: 50% per a l'itinerari B amb qualificació mínima 4

Treball autònom individual
Modalitat Estudi i treball autònom individual
Tècnica Proves d'execució de tasques reals o simulades ( no recuperable )
Descripció

Treball autònom de l'alumne sobre els conceptes desenvolupat en les classes expositives, de problemes pràctics i seminaris, per que pugui entendre'ls i assimilar-los.

Realització de programacions didàctiques individuals sobre aspectes diversos dels continguts tractats a l'assignatura

La consulta dels llibres assenyalats a la part de Bibliografia de la present guia docent és altament recomanable.

Criteris d'avaluació

Participació en altres activitats proposades

Percentatge de la qualificació final: 5% per a l'itinerari A
Percentatge de la qualificació final: 0% per a l'itinerari B

Treball autònom en grup
Modalitat Estudi i treball autònom en grup
Tècnica Altres procediments ( recuperable )
Descripció

Que l'alumne treballi col·lectivament els conceptes desenvolupat en les classes expositives, de problemes pràctics i seminaris, per a que pugui entendre'ls i assimilar-los, per tant, aplicar-los a la resolució de problemes reals.

Redacció de la memòria científica del treball de pràctiques experimental

Elaboració, a partir de recursos educatius de ciències experimentals on-line o d?altres fonts, d?una propostadidàctica, adreçadaels infants de primària, per treballar amb les propietats de la matèria i els materials

Criteris d'avaluació

Biologia: Treballs conduentes a la presentació de la unidat didàctica.

Química:Elaboració d?una proposta didàctica, adreçada els infants de primària, que tingui com objectiu la introducció de l?alumnat en la pràctica experimental i en la seva utilització per conèixer el comportament de la matèria, l?energia, els materials i les seves propietats

Percentatge de la qualificació final: 30% per a l'itinerari A
Percentatge de la qualificació final: 30% per a l'itinerari B

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Molts dels recursos necessaris per seguir i treballar adequadament l'assignatura estaran a l'abast de l'alumnat a la pàgina de l'assignatura a Campus Extens. No obstant se detallen aquí una sèrie de llibres bàsics i avançats sobre didàctica de les ciències experimentals, divulgatius i específics de continguts de Biologia i Química

Bibliografia bàsica

Didàctica:

 • Didáctica de las ciencias para Educación Primaria. I Ciencias del espacio y de la Tierra. José Miguel Vilchez (Coord). Ed. Pirámide. Madrid. 2015
 • Didáctica de las ciencias para Educación Primaria. II Ciencias de la vida. Francisco González García(Coord). Ed. Pirámide. Madrid. 2015
 • Didáctica de las ciencias naturales en Educación Primária. David G. Jara, M. José Cuetos y Ana I. Serna. Ed.UNIR. Logroño, 2015
 • Didáctica de las Ciencias Experimentales en Educación Primaria. Pedro Cañal de León, Marta Cruz-Guzmán Alcalá, Antonio García Carmona. Ed. Paraninfo. Madrid.2016
Divulgatius:
 • Todo es custión de Química. Deborah García Bello. Ed.:Paidós(2015)Barcelona.
 • Ciencia para Nicolás. Carlos Chordá. Ed. Punto de Lectura. Grupo Santillana (2006) Madrid

Ciència i Societat
 • Ciencia, tecnología, sociedad y cultura en el cambio de siglo. López, J.M. y Sánchez, J.A. Ed. Biblioteca Nueva, (2001) Madrid.

Específics de Biologia i Química
 • La materia y los materiales. T. Prieto, A. Blanco, F. González, Editorial Síntesis. 1ª edición (1999). Madrid. ISBN 9788477387206
 • Resolución de problemas. F. Javier Perales. Editorial Síntesis. 1ª edición (1999). Madrid. ISBN 9788477387183

Bibliografia complementària

Didàctica:

 • Enseñar ciencias. Jiménez Aleixandre, M. P. (coord.), Caamaño. A., Oñorbe, A., Pedrinaci, E., de Pro, A. Ed,Graó, Barcelona, 2003, 240 páginas.
 • Didáctica de las ciencias en la Educación Primaria. Rosa María Pujol. Ed. Síntesis. (2003). Madrid.
 • Didáctica de las ciencias experimentales : teoría y práctica de la enseñanza de las ciencias. Francisco Javier Perales Palacios, Pedro Cañal de León. Ed. Marfil (2000) Alcoy


Divulgatius

 • Molècules en acció. Del Big Bang als materials del futur. Xavier Duran. Ed. UPC, (2010) Barcelona


Ciència i Societat

 • Ciencia, tecnología y sociedad. Tortajada, A., López, J. y Tezanos, J. Ed. Sistema, (2000) Madrid


Específics de Biologia i Química

 • Química. La ciencia básica. M.D. Reboiras. Ed. Thomsom. Madrid (2006)

Altres recursos

Adreses URL amb recursos educatius i/o divulgatius en red
Recursos didàctics

 • http://www.xtec.es/recursos/ciencies/index.htm
 • http://www.profesorenlinea.cl/fisica/Materiayenergia.htm
 • http://clic.xtec.cat/es/jclic/
 • http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_iniciacion_interactiva_materia/curso/materiales/indice.htm
 • http://www.salonhogar.net/Quimica/La_materia_sus_propiedades.htm

Revistes de didàctiques

 • Revista Eureka sobre la enseñanza y divulgación de las ciencias. http://www.apac-eureka.org/revista/Larevista.htm
 • Revista de Enseñanza de las ciencias: http://ensciencias.uab.es/index.php?option=com_content&task=view&id=26&Itemid=41
 • Revista Ciencia y Didáctica: http://www.enfoqueseducativos.es/
 • Alambique. Didáctica de las ciencias experimentales: http://alambique.grao.com/

Blogs divulgatius

 • Bolg de Claudi Mans: http://cmans.wordpress.com/
 • Blog de Mercè Piqueres: http://lectoracorrent.blogspot.com/
 • http://cluster-divulgacioncientifica.blogspot.com/
 • http://e-ciencia.com/blog/divulgacion/