22122. Mitjans i Recursos Tecnològics en el Procés d'Ensenyament -Aprenen. en l'EP . Grup 10

Identificació de l'assignatura

Assignatura22122 - Mitjans i Recursos Tecnològics en el Procés d'Ensenyament -Aprenen. en l'EP
Grup Grup 10 ( Campus Digital )
Any acadèmic 2018-19
Crèdits6 crèdits
Període d'impartició Primer semestre
Idioma d'impartició Català
Titulació -

Professors

Professor/aHorari d'atenció alumnes
Hora d'iniciHora de fiDia de la setmanaData d'iniciData de fiDespatx/Edifici
Soledad Rodríguez Fortuny
sole.rodriguezsole.rodriguez@uib.esuib.es
Cal concertar cita prèvia amb el professor per a fer una tutoria

Contextualització

L'assignatura Mitjans i Recursos Tecnològics en el procés d'Ensenyament i Aprenentatge en l'Educació Primària, pretén facilitar a l'alumnat el desenvolupament de la competència digital docent. En acabar aquesta assignatura l'alumnat haurà de saber: a) utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) com a mitjans i recursos didàctics; b)planificar activitats d'aprenentatgesuportades amb les TIC per millorar els processos d'ensenyament i aprenentatge; c) valorar estratègies d'integració dels mitjans tecnològics en els centres d'educació primària; i d)disposar de criteris i procediments per promoure el desenvolupament de la competència digital en l'educació primària.

Requisits

Recomanables

Per participar de la proposta de treball de l'assignatura és imprescindible disposar d'una competència digital bàsica: saber utilitzar l'ordinador, creartextos, retocar imatges, cercar informació a la xarxa i saber utilitzar les xarxes socialsnivell d'usuari.

Competències

Específiques

 • Seleccionar, utilitzar i avaluar adequadament les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) en els processos d'ensenyament i aprenentatge com a mitjans i recursos didàctics
 • Crear i adaptar estratègies i mitjans didàctics
 • Facilitar la comunicació entre escola i família a través dels nous mitjans d'expressió
 • Analitzar i incorporar de forma crítica les qüestions més rellevants de la societat actual que afecten a l'educació familiar i escolar

Genèriques

 • Conèixer i desenvolupar una metodologia activa, participativa, crítica i creativa que permeti el desenvolupament d'una educació integral
 • Organitzar, dissenyar, planificar i avaluar l'activitat docent a l'aula, considerant l'anàlisi dels contextos i espais formatius del centre i de l'entorn

Bàsiques

Podeu consultar les competències bàsiques que l'estudiant ha d'haver assolit en acabar el grau a l'adreça següent: http://estudis.uib.cat/grau/comp_basiques/

Continguts

Els continguts s'estructuren en cinc blocs, els cuals pretenen apropar a l'alumnat eines i elements de reflexió per integrar correctament les tecnologies de la informació i la comunicació en els processos d'ensenyament i aprenentatge.

Continguts temàtics

Bloc 1 La integració de les TIC en l'educació primaria.

1.1. Les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC): Impacte social i cultural.

1.2. La competència digital a l?educació primària: concepte i dimensions.

1.3. La competència digital del docent.

1.4. La integració de les TIC a l?educació primària.

Bloc 2 Creació i adaptació de materials i recursos tecnològics

2.1. La creació de continguts digitals: elements bàsics.

2.2. Aspectes ètics en l'ús i creació de continguts digitals.

2.3. Introducció a la creació de materials multimèdia interactius per a l?educació primària: a) Conceptes bàsics: interactivitat i multimèdia; b) Eines i materials multimèdia per a l?educació; c) Criteris de qualitat materials educatius.

Taller. Eines de creació de continguts multimèdia interactius per a l?educació primària : línies de temps, còmics, activitats interactives, contes, animaciones, mapes conceptuals, etc.

Taller. Creació de materials auditius i audiovisuals per a l?educació primària: a) Conceptes bàsics: el llenguatge àudiovisual; b) usos didàctics del vídeo i àudio a l'educació primària; c) creació de muntatges sonors amb audacity; d) creació i muntantge de vídeo.

Taller. Realitat Augmentada: a) possibilitats de la realitat augmentada a l'educació primària; b) creació de codis QR; c)creació d'aplicacions amb Aurasma i/o Augment.

Taller. Programació informáticaper l'educació primària : introducció a la programació mitjançat Scratch .

Bloc 3 Planificació d'activitats i selecció de recursos adequats per a treballar amb les TICs a l'aula.

3.1. Les TIC com a mitjans didàctics.

3.2. Dissenyar i planificar de propostes didàctiques enriquides amb les TIC: Model TPACK.

3.3. Criteris per a la selecció de mitjans i recursos.

3.4. Noves metodologies i Bones pràctiques amb TIC: aula invertida, gamificació, webquest, mons virtuals, etc.

Taller. La Pissarra Digital Interactica . Introducció a la utilització de la PDI.

Taller. Geolocalització.

Bloc 4 La integració de les TIC en el projecte de centre.

4.1. Plans institucionals per integració de les TIC a l?escola.

4.2. El pla TIC de centre.

Bloc 5 Les TICs com eines de comunicació amb la família i la societat.

5.1. Les xarxes socials educatives: Aportacions i Requeriments en l?educació primària.

5.2. Xarxes Educatives i Experiències d?ús de les xarxes socials en l?educació primària.

Taller. Ple . L?Entorn Personal d?Aprenentatge.

Taller. Xarxes Socials Educatives per l?educació primària . Edmodo.

Metodologia docent

Es proposa una metodologia basada en l'aprenentatge creatiu que es centra en el desenvolupament d'activitats i projectesde Disseny i Creació.

L?eix central del pla de treball és el desenvolupament de treballs de projecció pràctica en grups cooperatius i la construcció del propi entorn personal d'aprenentatge. Al llarg del curs l'alumnat haurà de desenvolupar:

 1. La creació i gestió delPLE (Entorn Personal d'Aprenentatge). La creació i gestió d'espais adequats per organitzar, gestionar i compartir informació relacionada amb l'assignatura.
 2. Creació d'una planificació didàctica enriquida amb les TIC dirigira a educació primària.La proposta didàctica haurà d'articular: a) activitats d'aprenentatge basades en la comunicació, interacció, gestió d'informació i la creació de continguts; b) incloure activitats en gran grup, en grups i activitats individuals.
 3. Presentació. Realitzar un treball de recerca, selecció i exposició al grup classe d'una bona experiència d'utilització de les TIC a l'educació primària; i/o planificació d'un taller, juntamentamb la professora, i desenvolupament a l'aula amb els companys.

La dinàmica de treball del curs inclou activitats presencials i no presencials. Les activitats presencials combinen sessions de gran grup i de taller. Es pretén que les sessions presencials siguin un espai on l'alumnat co-construeixi -amb els companys i la docent- les bases necessàries per desenvolupar i projectar els coneixements en les propostes dedisseny i resolució de problemes. Les activitats no presencials es dedicaran al desenvolupament de les activitats de projecció pràctica, l?estudi i treball autònom.

L'assignatura forma part de Aula Vidtual de la UIB. Pot ser que a l'assignatura s'hi computin activitats culturals i formatives que s'organitzin a la UIB durant el curs acadèmici que tenguin relació amb l'assignatura.

A continuació es detallen les activitats de treball presencial i no presencial.

Volum de treball

La càrrega de treball de l'assignatura és de 150 hores, de les quals, 50 se treballen presencialment i 100 es treballen de forma autònoma individualment o en grup.

Activitats de treball presencial (2 crèdits, 50 hores)

ModalitatNomTip. agr.DescripcióHores
Classes teòriques Sessions de treball en Gran Grup Grup gran (G)

Treballar els conceptes bàsics de l'assignatura mitjançant tècniques d'esposició de continguts i dinàmique participatives a partir d'anàlisi de casos, lectures, debats dirigits.

20
Seminaris i tallers Tallers Grup mitjà 2 (X)

Desenvolupament dels Tallers. Els tallers consisteixen en activitats pràctiques amb equipament tecnològic relacionades amb la creació de continguts digitals, la reflexió sobre les seves aplicacions didàctiques de les eines treballades i la creació i gestió del Ple de l'alumne.

30

A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves d'avaluació contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els estudiants si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la plataforma Campus Extens.

Activitats de treball no presencial (4 crèdits, 100 hores)

ModalitatNomDescripcióHores
Estudi i treball autònom individual o en grup Activitats de projecció pràctica i aportacions al grup

La proposta de treball autònom es dirigeix a la projecció pràctica dels conceptes i procediments treballatsen la gestió de la informació, la creació de continguts digitals per a l'educació primària i el treball cooperatiu. Concretament les activitats consisteixen en la creació d'una proposta didàctica enriquida amb TIC, la realització d'una exposició i/o desenvolupament d'un taller i la gestió delPLE.

100

Riscs especifics i mesures de protecció

Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut dels alumnes i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

L?avaluació de l?assignatura es realitzarà a partir de la valoració de:

- Prova escrita tipus test sobre els conceptes bàsics de l'assignatura (30%)

- Avaluació de la qualitat dels projectes de treball: Exposició i/o Desenvolupament d'un Taller(15%) i Creació d'una proposta didàctica enriquida amb les TIC (30%).

- Avaluació de les activitats d'aprenentatge optatives, amb pes a la nota, que es proposaran durant el curs (12.5%)

- Seguiment de l'activitat, participació i aprofitament de l'alumnatde les activitats d'aprenentatge proposades al llarg del curs, en sessions presencials de Taller (8%), en sessions presencials de gran grup (4.5%)

Requisits i Indicacions :

 1. Per poder participar de l?avaluació continuada és requisit l?assistència i participació de l?alumnat a les sessions de classe presencials.
 2. Les activitats d?entrega obligatòria s?hauran de lliurar en els terminis especificats per les professores. L'incumplimenti/o demora en el lliurament es penalitzarà aplicant puntuacions negatives a la tasca del grup.
 3. Per obtenir una valoració positiva de l?assignatura, obligatòriament, s?ha d?assolir una valoració positiva a la prova escrita i al projectede creació d'una prooposta didàctica..

L?alumnat que no pugui participar de la dinàmica de treball cooperativa de l?assignatura podrà treballar de forma autònoma i a final de curs realitzar una avaluació dels aprenentatges mitjançant una prova teòric-pràctica dels conceptes i procediments treballats junt amb el lliurament i avaluació de les activitats de projecció pràctica. En aquest cas serà imprescindible fer una tutoria amb la professora durant la primera quinzena del curs per acordar el pla de treball i d'avaluació.

D'acord amb l'article 33 del Reglament Acadèmic, "amb independència del procediment disciplinari que es pugui seguir contra l'estudiant infractor, la realització demostradorament fraudulenta d'algun dels elements d'avaluació inclosos en guies docents de les assignatures comportarà, a criteri del professor, una menysvaloració en la seva qualificació que pot suposar la qualificació de «suspens 0» a l'avaluació anual de l'assignatura".

Sessions de treball en Gran Grup
Modalitat Classes teòriques
Tècnica Proves objectives ( recuperable )
Descripció

Treballar els conceptes bàsics de l'assignatura mitjançant tècniques d'esposició de continguts i dinàmique participatives a partir d'anàlisi de casos, lectures, debats dirigits.

Criteris d'avaluació

1) Prova escrita tipus test sobre els conceptes bàsics de l'assignatura. (30%) Es valoraran els següents aspectes; disposar de criteris adequats per seleccionar, utilitzar i avaluar recursos tecnològics per a millorar l'aprenentatge, conèixer els conceptes bàsics treballats a l'assignatura, disposar de criteris i principis adequats per a la creació de continguts digitals; i disposar de fonts d'informació vàlides dins el marc de l'assignatura (documentals, recursos, persones) i criteris de gestió de l'entorn personal d'aprenentatge.

2) Avaluació de lesactivitatsd'aprenentatge optatives, amb pes a la nota, que es proposaran durant el curs (12.5%)

3) Seguiment de laparticipació i aprofitament de l'alumnat en lessessions presencialsde gran grup (4.5%)

Percentatge de la qualificació final: 47% per a l'itinerari A amb qualificació mínima 5
Percentatge de la qualificació final: 47% per a l'itinerari B amb qualificació mínima 5

Tallers
Modalitat Seminaris i tallers
Tècnica Tècniques d'observació ( no recuperable )
Descripció

Desenvolupament dels Tallers. Els tallers consisteixen en activitats pràctiques amb equipament tecnològic relacionades amb la creació de continguts digitals, la reflexió sobre les seves aplicacions didàctiques de les eines treballades i la creació i gestió del Ple de l'alumne.

Criteris d'avaluació

Participació i aprofitament de l'alumnat en les sessions, atenent a la qualitat de les activitats de taller i de relfexió sobre els usos i possibilitats de cada taller en educació primària.

Percentatge de la qualificació final: 8% per a l'itinerari A amb qualificació mínima 5
Percentatge de la qualificació final: 8% per a l'itinerari B amb qualificació mínima 5

Activitats de projecció pràctica i aportacions al grup
Modalitat Estudi i treball autònom individual o en grup
Tècnica Treballs i projectes ( no recuperable )
Descripció

La proposta de treball autònom es dirigeix a la projecció pràctica dels conceptes i procediments treballatsen la gestió de la informació, la creació de continguts digitals per a l'educació primària i el treball cooperatiu. Concretament les activitats consisteixen en la creació d'una proposta didàctica enriquida amb TIC, la realització d'una exposició i/o desenvolupament d'un taller i la gestió delPLE.

Criteris d'avaluació

Valoració de la proposta didàctica enriquida amb TIC (30%)

Valoració del treball de recerca i exposició; i/o disseny i implementació d'un taller(15%).

Els criteris generals d'avaluació del projectes de treball seran els següents:

Aspectes formals i de contingut : Exposició clara i ordenada de les idees; Estructura; Capacitat de síntesi, argumentació i reflexió; Argumentació amb referències adequades; aplicació de criteris de qualitat visual i utilització d?organitzadors visuals en les aportacions. La presència d'errades ortogràfiques i/o gramaticals i/o de sintaxia qualsevol activitat acadèmica lliurada per l?alumnat pot ser objecte de ser qualificada negativament. Així mateix les aportacions o activitats lliurades que incloguin afirmacions plagiades o sense estar citades i referenciades es qualificaran de forma negativa.

Qualitat de la presentació ora l: ús de l'espai, ús del llenguatge verbal i no verbal; utilizació d'ajudes visuals adequades.

Capacitat per dissenyar activitats de qualitat aprofitant les possibilitats i característiques expressives de les TICs : originalitat i caràcter motivador de les activitats dissenyades; coherencia entre objectius, continguts, activitats, presentació i destinataris; qualitat i rigor en les orientacions didàctiques i en la planificació; qualitat del les eines i/o continguts digitals creats o seleccionats (qualitat tècnica i estètica dels elements (visuals i auditius), adequació als destinataris i funcionalitat didàctica; funcionament i execució.

Percentatge de la qualificació final: 45% per a l'itinerari A amb qualificació mínima 5
Percentatge de la qualificació final: 45% per a l'itinerari B amb qualificació mínima 5

Recursos, bibliografia i documentació complementària

A l'aula virtual de l'assignatura es posa a disposició de l'alumnat recursos variats i en diferents formats en l'aplicatiu Pearltrees. Aquí s'aporten bàsicament documentació impresa i revistes electròniques.

Bibliografia bàsica

AAVV. (2008). Enseñanza con TIC en el Siglo XXI. La Escuela 2.0. Mad. Colección Eduforma. ISBN: 9788466593168 Nº PÁG: 118
Area, M.; Gros, B.; Marzal, M.Á. (2008). Alfabetizaciones y tecnologías de la información y la comunicación. Madrid: Síntesis.
Barba, C. (2010).Ordinadors a les aules: la clau és la metodologia(Vol. 172). Graó.
Barroso, J. & Cabero, J. (Eds) (2013). Nuevos escenarios digitales. Las tecnologias de la información y comunicación aplicadas a la formación y desarrollo curricular. Madrid: Pirámide
Hernández, J., Pennesi, M., Sobrino, D., iVázquez, A. (2012). Tendencias emergentes en Educación con TIC . Barcelona: Asociación Espolra, Educación y Tecnologia. Retrieved from http://ciberespiral.org/tendencias/Tendencias_emergentes_en_educacin_con_TIC.pdf
?Roig Vila, R. (ed.) (2016). Tecnología, innovación e investigación en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Barcelona: Octaedro. Recuperado dehttps://drive.google.com/file/d/0BxxdjihU1KnUNExsOHhCVDFMajA/view
Trujillo, F. (2014). Artefactos digitales: una escuela digital para la educación de hoy. Barcelona: Graó

Bibliografia complementària

AA.VV. (2002). Las tecnologías de la información y la comunicación en la escuela . Barcelona: Graó.
AAVV. (2007). Las TIC para la igualdad. Nuevas tecnologías y atención a la diversidad. Mad. Colección Eduforma. ISBN: 9788466574860.
AAVV. (2008). Enseñanza con TIC en el Siglo XXI. La Escuela 2.0. Mad. Colección Eduforma. ISBN: 9788466593168 Nº PÁG: 118
AAVV. (2010). Aprendizaje con wikis. Mad. Colección Eduforma. ISBN: 9788467636178.
AAVV. (2010). Podcast Educativo. Aplicaciones y orientaciones del M-learning para la enseñanza. Ed. Mad. Colección Eduforma. ISBN: 9788467637168.
Adell, J.; Barba, C.; Bernabé, I.; Capella, S. (2008). Les WebQuests en l?educació infantil i primària. Barcelona: UOC.
Aguaded, I & Cabero, J. (Eds.) (2013).Tecnologías y medios para la educación ela Sociedad. Madrid: Alianza Editorial
Area, M. (2004). Los medios y las tecnologías en la educación. Madrid: Pirámide.
Barba, C., Capella, S. (coord.), 2010: Ordinadors a les aules. La clau és la metodologia. Tecnologies de la informació i de la comunicació - Col.: Biblioteca de Guix Pàg.: 275 - ISBN: 978-84-7827-932-6
Barberà, E. (2004). La educación en la red. Barcelona: Paidós.
Cabero, J. (coord.) (2007). Nuevas tecnologías aplicadas a la educación. Madrid: McGraw Hill.
Cabero, J. Román, P. (2006). E- Actividades.Madrid.Mad. SL. Colección Eduforma.ISBN: 8466547681 ISBN-13: 9788466547680
Castañeda, L. (2010). Aprendizaje con redes sociales. Tejidos educativos para los nuevos entornos. MAD Eduforma: Sevilla
Castañeda, L. & Adell, J. (eds.) (2013). Entornos personales de aprendizaje: claves para el ecosistema educativo en red. Alcoy: Marfil
Castaño, C.; Maiz, I.; Palacio, G.; Villarroel, J.D. (2008). Prácticas educativas en entornos web 2.0. Madrid: Síntesis.
Cebrián de la Serna, M. (2011) & Gallego Arrufat, M.J. (Coords.): procesos educativos con TIC en la sociedad del conocimiento. Madrid: Pirámide.
Cebrián, M., Gallego, M.J. (coords.) (2011). Procesos educativos con TIC en la sociedad del conocimiento. Pirámide. Madrid.
Gallego, D. (2010). La pizarra digital. Una ventana al mundo desde las aulas Ed. Mad. Colección Eduformal. ISBN: 9788467631548-
García-Valcárcel, A. (2003). Tecnología educativa. Implicaciones educativas del desarrollo tecnológico. Madrid: La Muralla.
Jubany, J. (2012). Connecta't per aprendre: Aprenentatge social i personalitzat. Associació de Mestres Rosa Sensat.
Marín, V. (2009). Las TIC y el desarrollo de las competencias básicas. Una propuesta para Educación. Ed. Mad. Colección Eduforma. ISBN: 9788467623024.
Martínez, F., Prendes, M.P. (coord.) (2004). Nuevas Tecnologías y Educación. Madrid: Pearson.
Monge, Mª C. (2004). Aprender y desaprender con nuevas tecnologías. Zaragoza: Mira.
Pérez Rodríguez, M. A. (2004). Los nuevos lenguajes de comunicación. Barcelona: Paidós.
Pérez, A. y Redondo, S. (2006). Projectes telemàtics a l?educació primària: un recurs per transformar l?escola. Barcelona: UOC.
Roig Vila, R. (2010). Roig Vila , R . ( 2010 ). Innovación educativa e integración de las TIC . En Roig Vila , R . & Fioruci , M . ( Eds .), Claves para la investigación en innovación y calidad educativas . La integración de las Tecnologías de la Información y la, 329?340
Sánchez, A. (2009). Webquest. Aproximación práctica al uso de Internet en el aula. Ed. Mad. Colección Eduforma. ISBN: 9788467622195
Siraj-Blatchford, J. (comp.) (2005). Nuevas tecnologías para la educación infantil y primaria. Madrid: Morata.
Snyder, I. (comp.) (2004). Alfabetismos digitales. Málaga: Aljibe.

Altres recursos

Revistes electròniques:

 • Edutec-E . Revista electrónica de Tecnología Educativa.
 • Pixel Bit. Revista de Medios y Educación.
 • Quaderns digitals
 • Cuadernos de Documentación Multimedia
 • Comunicar
 • Educación 3.0
 • Ágora Digital
 • La Tecnología en la Enseñanza