Escuchar

22120. Educació Artística: Música. Didàctica a l'escola primària . Grup 11

Identificació de l'assignatura

Assignatura22120 - Educació Artística: Música. Didàctica a l'escola primària
Grup Grup 11
Any acadèmic 2019-20
Crèdits6 crèdits
Període d'impartició Primer semestre
Idioma d'impartició Castellà
Titulació -

Professors

Professor/aHorari d'atenció alumnes
Hora d'iniciHora de fiDia de la setmanaData d'iniciData de fiDespatx/Edifici
Iván Jerónimo Doménech Santos
ivan.domenechivan.domenech@uib.esuib.es
Cal concertar cita prèvia amb el professor per a fer una tutoria

Contextualització

L'assignatura d' Educació Artística: Música. Didàctica a l'escola primària és una assignatura obligatòria de tercer curs dels estudis de grau d'Educació Primària, emmarcada dins el mòdul d' Educació musical, plàstica i visual . L'assignatura dirigida a futurs mestres d'Educació Primària està enfocada a assolir una formació musical per poder-la aplicar a l'escola. Respecte a l'interès d'aquesta matèria cal assenyalar que l'escola demana mestres amb la capacitat suficient per poder formar musicalment els alumnes de 6-12 anys.

Requisits

No hi ha requisits previs.

Competències

L'assignatura d'Educació Artística: Música. Didàctica a l'escola primària té el propòsit de contribuir a l'adquisició de les competències que s'indiquen a continuació, les quals forman part del conjunt de competències establertes en el pla d'estudis del títol de grau d'Educació Primària.

Específiques

 • Comprendre els principis que contribueixen a la formació cultural, personal i social des de l?art musical
 • Conèixer el currículum escolar de l'educació artística (música) així com la creació de recursos a partir dels continguts del currículum que permetin fomentar la participació al llarg de la vida en activitats musicals dintre i fora de l'escola
 • Desenvolupar i avaluar continguts del currículum mitjançant recursos didàctics adients i promoure les competències corresponents en els estudiants
 • Conèixer, valorar i seleccionar obres musicals de diferents estils, temps i cultures i els fonaments de la cultura i patrimoni popular
 • Promoure i millorar la sensibilitat estètica i auditiva mitjançant la pràctica del cant i educació de l'oïda en el reconeixement de les característiques de les diferents obres i textos musicals
 • Conèixer i dominar els principis d'expressió i comunicació corporal, més directament relacionats amb el fet musical i amb la rítmica i dansa, així com els fonaments del llenguatge musical, les seves tècniques de representació i els fonaments d'harmonia i ser capaç d'utilitzar referències variades per a la improvisació individual o en grup
 • Desenvolupar i utilitzar estratègies per a garantir el coneixement, cura i higiene de la pròpia veu
 • Capacitat per conèixer, comprendre i valorar les manifestacions perceptives, estètiques, creatives, interpretatives, comunicatives, expressives i representacionals en l'àmbit musical, dels alumnes de diferents cultures, en relació al seu desenvolupament i el seu context social, familiar i cultural, amb les seves característiques i diferències individuals

Genèriques

 • Conèixer els fonaments de l'Educació Primària, la seva relació interdisciplinar, els criteris d'avaluació i el cos de coneixements didàctics entorn als procediments d'ensenyament i aprenentatge respectius, relacionant tot això amb l'educació infantil
 • Analitzar i comprendre els processos educatius dins i fora de l?aula relatius al període 6-12 anys

Bàsiques

Podeu consultar les competències bàsiques que l'estudiant ha d'haver assolit en acabar el grau a l'adreça següent: http://estudis.uib.cat/grau/comp_basiques/

Continguts

Els continguts d'aquesta assignatura formaran part dels següents temes:

Continguts temàtics

TEMA 1 Introducció a l'Educació Artística (Música) a l'escola de primària

1.1. El currículum d'Educació Primària. Educació Artística (Música).

1.2. Els sistemes pedagògics moderns i la seva aplicació a l'ensenyament de la música.

TEMA 2 Llenguatge Musical

2.1. Formació rítmica.

2.2. Lectura melòdica.

2.3. Materials i recursos didàctics.

TEMA 3 Cançó i veu

3.1. Importància de la cançó a l'ensenyament primari.

3.2. Repertori de cançons.

 • Criteris de selecció.
 • Recursos per treballar la cançó a l'aula.

3.3. Ús de la veu a l'escola.

3.4. L'instrument vocal.

TEMA 4 L'educació de la oïda. L'audició musical

4.1. L'educació de l'oïda.

 • Conèixer l'aparell auditiu.
 • Discriminació auditiva: audició interior.
 • Les qualitats del so.

4.2. L'audició.

 • Repertori d'audicions.
 • Criteris de selecció.
 • Recursos per treballar l'audició a l'aula.

TEMA 5 La música i el moviment

5.1. La dansa

 • Repertori de danses i jocs tradicionals.
 • Criteris de selecció.
 • Recursos per treballar la dansa a l'aula.

TEMA 6 Pràctica instrumental

6.1. El cos com a instrument musical.

6.2. Els instruments d´ús habitual a l'escola.

6.3. Repertori instrumental a l'educació primària.

6.4. Recursos per treballar la pràctica instrumental a l'aula.

Metodologia docent

En aquest apartat es descriuen les activitats de treball presencial i no presencial (o autònom) previstes a l'assignatura amb l'objecte de poder desenvolupar i avaluar les competències establertes anteriorment. Degut al caràcter eminetment pràctic de l'assignatura es de notòria importància l'assistència a les classes.

Amb el propòsit d'afavorir l'autonomia i el treball personal de l'alumne l'assignatura forma part del projecte Campus Extens el qual incorpora l'ús de la telemàtica a l'ensenyament universitari.

Volum de treball

En la següent taula es presenta la distribució d'hores segons les diferents activitats de treball presencial i de treball no presencial (o autònom) planificat.

Activitats de treball presencial (2,4 crèdits, 60 hores)

ModalitatNomTip. agr.DescripcióHores
Classes teòriques Exposició de continguts Grup gran (G)

Classes presencials teòriques a nivell de grup-classe.

14
Classes pràctiques Pràctiques Grup gran (G)

Mitjançant la pràctica de l'activitat musical, l'alumne de forma activa posarà en pràctica els procediments i els continguts de les classes.

14
Classes pràctiques Pràctiques Grup mitjà (M)

Mitjançant la pràctica de l'activitat musical, l'alumne de forma activa posarà en pràctica els procediments i els continguts de les classes.

18
Classes pràctiques Treballs pràctics Grup mitjà (M)

Mitjançant les pràctiques, els alumnes de forma activa duran a terme simulacions reals d'aplicació pràctica dels continguts treballats.

11
Avaluació Prova d'avaluació teòrica Grup gran (G)

Es realitzarà un examen global corresponent a la convocatòria oficial, amb l'objectiu de valorar el coneixement dels continguts.

2
Avaluació Prova d'avaluació pràctica Grup mitjà (M)

Es realitzaran unes proves pràctiques, amb l'objectiu de valorar els coneixement i l'aplicació correcte dels procediments i continguts de l'assignatura.

1

A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves d'avaluació contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els estudiants si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la plataforma Aula digital.

Activitats de treball no presencial (3,6 crèdits, 90 hores)

ModalitatNomDescripcióHores
Estudi i treball autònom individual Preparació dels continguts teòrics de l'assignatura

L'alumne haurà d'aprofundir sobre els coneixements i procediments teòrics treballats a l'assignatura

18
Estudi i treball autònom individual Assistència a un concert

Elaboració d'un treball escrit a partir de l'assistència a un concert.

2
Estudi i treball autònom individual Preparació dels continguts pràctics de l'assignatura

L'alumne haurà d'aprofundir sobre els coneixements i procediments pràctics treballats a l'assignatura.

35
Estudi i treball autònom individual o en grup Preparació de treballs, exposicions i activitats a classe

Cada alumne/grup haurà de desenvolupar els diferents treballs proposats amb la finalitat de demostrar l'assoliment dels continguts necessaris per superar l'assignatura.

35

Riscs especifics i mesures de protecció

Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut dels alumnes i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

Per a l'avaluació dels aprenentatges de l'estudiant s'exigeix que superin cada una de les parts avaluables per separat (prova teòrica, prova pràctica, treballs individuals i en grup i activitats fetes a classe).

Destacar els següents aspectes lligats a l'avaluació:

- Si l'alumne no assisteix al 80 % de les hores presencials de l'assignatura els apartats de "Pràctiques" (els dos primers especificats a continuació) no seran recuperables.

- L'alumne que no exposi un o més "Treballs pràctics" a classe a més de la presentació escrita dels diferents treballs haurà de fer una avaluació complementària de cada un d'ells.

- Qualsevol actitud que obstaculitzi les dinàmiques d'aula podrà tenir repercussió sobre la nota final de l'assignatura.

- Es valorarà l'assistència, atenció, interès i participació activa a les classes.

- Es tendrà en compte la presentació, originalitat i correcció en tots els treballs, propostes i activitats.

- La presència d?errades ortogràfiques i/o gramaticals a qualsevol activitat acadèmica lliurada per l?alumnat serà qualificada negativament.

D'acord amb l'article 33 del Reglament Acadèmic, "amb independència del procediment disciplinari que es pugui seguir contra l'estudiant infractor, la realització demostradorament fraudulenta d'algun dels elements d'avaluació inclosos en guies docents de les assignatures comportarà, a criteri del professor, una menysvaloració en la seva qualificació que pot suposar la qualificació de «suspens 0» a l'avaluació anual de l'assignatura".

Pràctiques
Modalitat Classes pràctiques
Tècnica Tècniques d'observació ( no recuperable )
Descripció

Mitjançant la pràctica de l'activitat musical, l'alumne de forma activa posarà en pràctica els procediments i els continguts de les classes.

Criteris d'avaluació

Mitjançant la pràctica de l'activitat musical, la professora presentarà temes d'aplicació pràctica dels contiguts fomentant la participació de l'alumnat mitjançant l'elaboració i presentació de tasques.

Percentatge de la qualificació final: 10%

Pràctiques
Modalitat Classes pràctiques
Tècnica Proves orals ( no recuperable )
Descripció

Mitjançant la pràctica de l'activitat musical, l'alumne de forma activa posarà en pràctica els procediments i els continguts de les classes.

Criteris d'avaluació

Mitjançant la pràctica de l'activitat musical, la professora presentarà temes d'aplicació pràctica dels continguts fomentant la participació de l'alumnat mitjançant l'elaboració i presentació de tasques.

Percentatge de la qualificació final: 10%

Treballs pràctics
Modalitat Classes pràctiques
Tècnica Treballs i projectes ( recuperable )
Descripció

Mitjançant les pràctiques, els alumnes de forma activa duran a terme simulacions reals d'aplicació pràctica dels continguts treballats.

Criteris d'avaluació

Presentació de diferents treballs pràctics individuals i en grup a partir dels continguts treballats a classe.

Percentatge de la qualificació final: 35%

Prova d'avaluació teòrica
Modalitat Avaluació
Tècnica Proves objectives ( recuperable )
Descripció

Es realitzarà un examen global corresponent a la convocatòria oficial, amb l'objectiu de valorar el coneixement dels continguts.

Criteris d'avaluació

Es realitzarà una prova corresponent a la data oficial, aquesta avaluació permetrà valorar si l'alumne coneix els continguts que formen part de la matèria.

Percentatge de la qualificació final: 20%

Prova d'avaluació pràctica
Modalitat Avaluació
Tècnica Proves orals ( recuperable )
Descripció

Es realitzaran unes proves pràctiques, amb l'objectiu de valorar els coneixement i l'aplicació correcte dels procediments i continguts de l'assignatura.

Criteris d'avaluació

Es realitzarà una prova pràctica per valorar si l'alumne coneix i sap aplicar correctament els procediments i continguts que formen part de la matèria.

Percentatge de la qualificació final: 20%

Preparació dels continguts teòrics de l'assignatura
Modalitat Estudi i treball autònom individual
Tècnica Proves objectives ( recuperable )
Descripció

L'alumne haurà d'aprofundir sobre els coneixements i procediments teòrics treballats a l'assignatura

Criteris d'avaluació

S'avaluarà tant en la pràctica diària com en la prova d'avaluació teòrica.

Percentatge de la qualificació final: 0%

Assistència a un concert
Modalitat Estudi i treball autònom individual
Tècnica Treballs i projectes ( recuperable )
Descripció

Elaboració d'un treball escrit a partir de l'assistència a un concert.

Criteris d'avaluació

Presentació d'un treball escrit a partir de l'assistència a un concert.

Percentatge de la qualificació final: 5%

Preparació dels continguts pràctics de l'assignatura
Modalitat Estudi i treball autònom individual
Tècnica Proves objectives ( recuperable )
Descripció

L'alumne haurà d'aprofundir sobre els coneixements i procediments pràctics treballats a l'assignatura.

Criteris d'avaluació

S'avaluarà tant en la pràctica diària com en la prova d'avaluació pràctica.

Percentatge de la qualificació final: 0%

Preparació de treballs, exposicions i activitats a classe
Modalitat Estudi i treball autònom individual o en grup
Tècnica Treballs i projectes ( recuperable )
Descripció

Cada alumne/grup haurà de desenvolupar els diferents treballs proposats amb la finalitat de demostrar l'assoliment dels continguts necessaris per superar l'assignatura.

Criteris d'avaluació

S'avaluarà en la presentació dels diferents treballs proposats.

Percentatge de la qualificació final: 0%

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Pensam que és necessari que l'alumne coneixi els aspectes bàsics de la música, a través dels diferents blocs treballats a classe. D'aquesta manera tendrà una eina de referència per aprofundir i consultar aquests continguts.

Bibliografia bàsica

- ALSINA, P. (1997) El área de educación musical. Propuestas para aplicar en en el aula. Barcelona: Graó.
- BADIA, M. i BAUCELLS, M.T.(1999) Música. Llibre del Mestre. Educació Primaria. Barcelona: Publicacions de l?Abadia de Montserrat.
- BONAL, D. et alter (2002) 2a edició. L'Esquitx 1. Cançons per a infants. Barcelona: Dinsic.
- BONAL, D. et alter (2002) 2a edició. L'Esquitx 2. Cançons per a infants. Barcelona: Dinsic.
- BONAL, D. et alter (2002) 2a edició. L'Esquitx 3. Cançons per a infants Nadla. Barcelona: Dinsic.
- MAIDEU I PUIG, J. (1998) Assaig. Cançons i exercicis. Vic: Eumo Editorial.
- MARTORELL, O. (1979) Reedició. Cànons d'ahir i avui. Volum 1 i 2. Barcelona: Editorial Dinsic.
- MONFORT, M. et alter (2003) 2a edició. L'Esquitx 5. Cançons per a infants. Barcelona: Dinsic.
- PASCUAL MEJÍA, P. (2002) Didáctica de la música para Primaria. Madrid: Pearson. Prentice Hall.

Bibliografia complementària

- AGUIRRE i DE MENA (1992) Educación musical. Manual para el profesorado.Málaga: Ediciones Aljibe.
- ARNAUS et alter (1983) La música a l?escola. Barcelona: Generalitat de Catalunya.
- DE LAS NIEVES MARTÍN, A. (1976) Música y su didáctica. Buenos Aires: Humanitas.
- FUENTES, P. i CERVERA, J.(1989) Pedagogía y didáctica para músicos. Valencia: Piles.
- GASULL,C. et alter (2006) La veu, orientacions pràctiques. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat.
- GÓMEZ DACAL, G. (1989) El diseño curricular en la educación primaria. Madrid: Escuela Española.
- HEGYI, E. (1999) Método Kodály de Solfeo I y II. Madrid: Pirámide.
- HEMSY de GAINZA, V. (1997) La transformación de la Educación Musical a puertas del Siglo XXI. Buenos Aires: Guadalupe.
- KÜNH, C (1988) La transformación musical del oído. Barcelona: Labor.
- LIZASO, B. (1990) Técnicas y juegos de expresión musical. Madrid: Alhambra.
- MAIDEU I PUIG, J. (1997) Música, societat i educació. Berga: Amalgama edicions.
- MANEVEAU, G. (1993) Música y educación. Madrid: Rialp.
- MARC HERRERA, L. i MOLAS, S. (2000) Música de hoy para la escuela de hoy. Barcelona: Graó.
- MARTENOT, M. (1993) Principios fundamentales de formación musical y su aplicación. Madrid: Rialp.
- OCAÑA, A. (2001) Recursos didáctico-musicales para trabajar en Primaria. Granada: Grupo Editorial Universitario.
- SANJOSÉ, V. (1997) Didáctica de la Expresión Musical para Maestros. Valencia: Piles.
- SANUY, M. (1994) Aula sonora. (Hacia una educación musical en Primaria). Madrid: Morata.
- SEGARRA, I (1997) La veu del noi cantor: Curs de Cant segons el Mètode de l?Escolania de Montserrat. Berga: Amalgama Edicions.
- SEGARRA, I El meu llibre de música. Llenguatge musical. Iniciació. Grau elemental. Grau mitjà. Barcelona: Publicacions de l?Abadia de Montserrat.
- SWANWICK, K. (1991) Música, pensamiento y educación. Madrid: M.E.C. /Morata S.A.
- SZÖNYI, E. (1976) La educación musical en Hungría a través del método Kodaly. Budapest: Corvina.
- VANDERSPAR, E. (1990) Manual Jaques-Dalcroze. Principis i recomanacions per a l?ensenyament de la rítmica. Barcelona: Pilar Llongueres.
- WILLEMS, E. (1981) El valor humano de la educación musical. Barcelona: Paidós.

Revistes

- Eufonía. Barcelona: Graó.
- Música y Educación. Revista trimestral de Pegagogía Musical. Madrid: Musicalis.

Altres recursos

http://musica.rediris.es/leeme/
(Revista electrònica d?educació musical)

http://www.filomusica.com/
(Filomúsica. Revista de música clàssica)

http://www.teoria.com/indice.htm
(Teoria musical)

http://www.bivem.net
(Biblioteca virtual d?educació musical)

http://www.xtec.es/rtee/esp/
(Informàtica i educació musical)

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos/area_musica.php3
(Recursos educatius musicals. Averroes - Junta de Andalucía)

http://www.classicalmidiconnection.com/cmc/index.html
(Audicions de música clàssica)

http://www.melomanos.com/
(Música. Discografia. Informació)

http://usuarios.lycos.es/guiaudicion/
(Guia d?audició. Música clàssica)

http://www.xtec.es/recursos/musica/audicio/index.htm
(Audició musical en educació infantil i primària)

http://rsta.pucmm.edu.do/biblioteca/Fonoteca/index5.html
(Fonoteca virtual)

http://www.philharmonia.co.uk/thesoundexchange/the_orchestra/
(Instruments musicals)

http://www.presencias.net
(Educació musical)

http://www.isme.org
(International Society for Music Education)

http://www.pequenet.com/cantar.asp
(Cançons per a educació infantil)

http://grups.blanquerna.url.edu/musical/
(Centre de recursos virtual per a l'educació musical)