22119. Intervenció Psicoeducativa en les Dif. del Llenguatge en el Context Escolar . Grup 11

Identificació de l'assignatura

Assignatura22119 - Intervenció Psicoeducativa en les Dif. del Llenguatge en el Context Escolar
Grup Grup 11 ( Campus Digital )
Any acadèmic 2018-19
Crèdits6 crèdits
Període d'impartició Segon semestre
Idioma d'impartició Català
Titulació -

Professors

Professor/aHorari d'atenció alumnes
Hora d'iniciHora de fiDia de la setmanaData d'iniciData de fiDespatx/Edifici
Eva María Aguilar Mediavilla
eva.aguilareva.aguilar@uib.esuib.es
09:30h10:30h Dimecres 03/09/201831/07/2019 Id21 Beatriu de Pinos
Mario Valera Pozo
m.valeram.valera@uib.esuib.es
Cal concertar cita prèvia amb el professor per a fer una tutoria

Contextualització

L'assignatura d'Intervenció psicoeducativa en les dificultats del llenguatge en el context escolar constitueix una assignatura obligatòria en els estudis d'Educació Primària i, per tant, comprèn un ensenyament introductori i general. En aquest sentit, contribueix a poder conèixer les dificultats del llenguatge que apareixen en el context escolar i saber utilitzar tècniques bàsiques per a compensar-los. Més concretament, l'assignatura d'Intervenció psicoeducativa en les dificultats del llenguatge en el context escolar es centra - d'una manera molt bàsica - a reconèixer dificultats en el llenguatge, programar una intervenció que inclogui avaluació i reeducació i realitzar actuacions per prevenir els problemes del llenguatge . Per això, inicialment, es treballaran altres continguts necessaris com el processament del llenguatge i l'adquisició del llenguatge.

A més, es treballarà de manera específica una sèrie de competències genèriques d'interès per al futur professional.

Respecte a la seva contextualització, aquesta assignatura pertany a la matèria d' 'Audició i Llenguatge' que es troba dins del mòdul d' 'Aprenentatge i desenvolupament de la personalitat' i del bloc de 'Formació bàsica' del Grau d'Educació Primària. La matèria d''Audició i Llenguatge' està formada per cinc assignatures, 'Trastorns del llenguatge en educació primària' (Assignatura optativa necessària per menció), 'Intervenció educativa en els problemes del llenguatge i l'audició' (Optativa), 'Prevenció de les dificultats del llenguatge i l'audició '(Optativa) i' Sistemes alternatius de comunicació '(Optativa) que, juntament amb l'assignatura de' Dificultats específiques d'aprenentatge' de la matèria de' Suport educatiu' conformen la menció d'' Audició i Llenguatge ' . Això fa que aquesta assignatura sigui necessària en el cas de voler obtenir la menciód''Audició i llenguatge'.

Pel que fa a l'interès d'aquesta matèria, els coneixements adquirits pel futur professor de primària en aquesta assignatura li dotaran de competències que li permetran enfrontar-se i prevenir les dificultats del llenguatge que apareixen en el context escolar i que poden comprometre els aprenentatges escolars ja que el llenguatge és la clau d'ells. A més, aquesta assignatura permet accedir a la menció de 'Audició i Llenguatge' que és el primer pas de l'especialització com a Professor d'Audició i Llenguatge.

Requisits

L'assignatura Intervenció psicoeducativa en les dificultats del llenguatge en el context escolar forma part del bloc d'assignatures obligatòries i el seu contingut té un caràcter introductori. Aquesta assignatura, per tant, no té prerequisits bàsics.

Recomanables

Es recomana que l'alumnat hagi realitzat les assignatures de 'Psicologia del desenvolupament en edat escolar', 'Psicologia de l'educació i acció tutorial' i 'Educació inclusiva' que la precedeixien en el pla d'estudis.

Competències

El pla d'estudis d'Educació Primària de la UIB aprovat per ANECA estableix les competències que ha de cobrir la matèria d'Audició i Llenguatge. D'aquestes competències, l'assignatura 'Intervenció psicoeducativa en les dificultats del llenguatge en el context escolar', com a assignatura bàsica, ha de cobrir com a mínim aquelles que apareixen en l'Ordre ECI/3857/2007 de 27 de desembre.

Específiques

 • 1.1.7. Ser capaç d'identificar dificultats del llenguatge oral i escrit i planificar la resolució de la situació educativa, així com orientar els pares
 • 1.1.8. Mostrar una actitud de valoració i respecte cap a la diversitat de l'alumnat, qualsevol que siguin les condicions o característiques d'aquest, i promoure aquesta mateixa actitud entre aquells amb qui treballi més directament
 • 1.2.10. Conèixer els processos d'interacció i comunicació a l'aula i el rol del professor com a facilitador d'aquests
 • 2.4.2 Comprendre els principis bàsics de les ciències del llenguatge i la comunicació i conèixer els fonaments lingüístics, psicolingüístics, sociolingüístics, pragmàtics i didàctics de l'aprenentatge de llengües
 • 2.4.3 Conèixer el procés d'aprenentatge i ensenyament del llenguatge oral i escrit i l'aplicació de diferents estratègies metodològiques que permetin atendre qualsevol dificultat que pugui aparèixer en el procés d'adquisició i ús

Genèriques

 • 4.1.1. Capacitat d'anàlisi i síntesi
 • 4.2.3 Habilitats comunicatives i lingüístiques
 • 4.2.6. Capacitat de treballar en equip
 • 4.3.1. Aprenentatge autònom

Bàsiques

Podeu consultar les competències bàsiques que l'estudiant ha d'haver assolit en acabar el grau a l'adreça següent: http://estudis.uib.cat/grau/comp_basiques/

Continguts

Aquesta assignatura està formada per sis unitats teòriques.

Continguts temàtics

Unitat 1 Introducció a les bases, teories i models del llenguatge
1.1 El llenguatge i els seus components

1.1.1 El llenguatge: definició

1.1.2 Ciències d'estudi

1.1.2 Els components del llenguatge

1.2 Bases biològiques del llenguatge

1.2.1 Aparel bucofonador

1.2.2 Sistema auditiu

1.2.3 Sistema neurològic

1.3 Models psicolingüístics

1.3.1 Models estructurals: model de Bloom i Lahey

1.3.2 Models processuals: model de Levelt i Model de Bishop

Unitat 2 L'adquisició del llenguatge
2.1 Teories sobre l'adquisició del llenguatge
2.2 L'adquisició del Llenguatge

2.2.1 L'adquisició prelingüística

2.2.2 L'adquisició en el periode lingüístic

2.2.1 12-18 mesos: primeres 50 paraules

2.2.2 18-36 mesos: estructura bàsica de la llengua

2.2.3 Adquisicions posteriors

Unitat 3 Principals dificultats de l'adquisició del llenguatge en el context escolar
3.1 Terminologia prèvia
3.2 Classificacions de les dificultats del llenguatge

3.2.1 Les principals classificacions de les dificultats del llenguatge

3.2.2 Les dificultats del llenguatge segons la classificaciño psicolingüística

3.3 Les classificacions internacionals
3.4 Les principals dificultats del llenguatge en context escolar

3.4.1 Els trastorns de l'articulació: Dislàlies.

3.4.2 Els trastorns de la fluïdesa: Disfèmies.

3.4.3 Els trastorns de la veu: Disfonies.

3.4.4 Els trastorns específics del desenvolupament del llenguatge: Retard del llenguatge.

3.4.5 Les alteracions del llenguatge i la comunicació en persones amb dificultats auditives.

3.4.6 Les alteracions del llenguatge i la comunicació en persones amb paràlisi cerebral.

3.4.7 Les alteracions del llenguatge i la comunicació en persones amb discapacitat intel·lectual.

Unitat 4 Prevenció dels problemes d'adquisició del llenguatge oral. Disseny d'activitats de llengua oral
4.1 Prevenció dels problemes d'adquisició del llenguatge

4.1.1 Prevenció: Aspectes conceptuals.

4.1.2 Prevenció primària: Intervenció en la comunitat escolar i els pares.

4.1.3 Prevenció secundària des del currículum educatiu.

4.1.4 Prevenció terciària. Línies generals.

4.2 Disseny d'activitats de llengua oral

4.2.1 Definició

4.2.2 Continguts de l'ensenyament de la llengua oral a la classe

4.2.3 Disseny d'activitats per a l'ensenyament de la llengua oral

4.2.3.1 Objectius

4.2.3.2 Criteris de disseny d'activitats de llengua oral

4.2.3.3 Ensenyament transversal de la llengua oral a totes les àrees

4.2.3.4 Disseny d'activitats de llengua oral

4.2.3.5Exemple d'activitats de llengua oral

4.2.3.6Temporalització

4.2.3.7. Avaluació

4.3 Prevenció secundària i terciària: atenció escolar a les dificultats del llenguatge

4.3.1 El marc de l'educació inclusiva

4.3.2Atenció escolar de les dificultats del llenguatge

4.3.3El cas de l'alumnat sord

Unitat 5 Bases de la intervenció naturalista a l'aula per a la millora del llenguatge
5.1 Definició de la intervenció natural en el llenguatge

5.1.1 Característiques

5.1.2 Conductes comunicatives que cal evitar

5.1.3 Conductes que ajuden a la comunicació

5.2 Els estils comunicatius dels nens i els papers dels docents

5.2.1 Estils comunicatius dels infants

5.2.2 Els papers interactius que adopten els mestres

5.3 Estratègies d'intervenció natural del llenguatge en el context escolar

5.3.1 Estratègies per potenciar l'ajust i la comunicació

5.3.1.1 Estratègies relatives a les característiques de l'entorn

5.3.1.2 Estratègies relatives als aspectes socials del context

5.3.1.3 Estrategies d'ajust del llenguatge dirigit als alumnes

5.3.2 Estratègies de gestió de la comunicació

5.3.3 Estratègies d'ajust a la comunicació

5.3.3.1 Situació en grups petits

5.3.3.2 Situació dins l'aula ordinària

5.3.4 Estratègies educatives d'interacció verbal

5.3.4.1 Interpretacions

5.3.4.2 Expressions valoratives

5.3.4.3 Imitacions

5.3.4.4 Correccions implícites

5.3.4.5 Expansions

5.3.4.6 Substitucions instructives

5.3.4.7 Encadenaments

Unitat 6 Eines bàsiques d'intervenció en el llenguatge: detecció i reeducació
6.1 El procés d'avaluació del llenguatge

6.1.1. Concepte

6.1.2. Pla d'avaluació

6.1.2.1 Objectius

6.1.2.2 Continguts

6.1.2.3 Procediments

6.1.3. Quan finalitza l'avaluació?

6.2 Intervenció en llenguatge i audició.

6.2.1 Concepte

6.2.2 Pla d'intervenció

6.2.2.1 Objectius

6.2.2.2 Procediments

6.2.2.3 Contextos

Metodologia docent

La metodologia de treball de l'assignatura inclou activitats de treball presencial i no presencial amb l'objectiu de poder desenvolupar i avaluar les competències establertes amb anterioritat. Aquesta assignatura forma part del projecte Campus Extens, pel que s'incorporarà en la seva metodologia l'ús de la telemàtica, es flexibilitzarà l'ensenyament i s'inclouran activitats a distància. Així, s'utilitzarà la plataforma de teleeducació Moodle amb la qual l'alumnat tindrà a la seva disposició una comunicació en línia i a distància amb el professor, un calendari de notícies d'interès, documents electrònics, enllaços a Internet, qüestionaris, propostes de pràctiques de treball autònom tant individuals com de grup i resultats de l'avaluació contínua.

No es permetrà cap canvi de grup de matrícula en aquesta assignatura, tot i que, l'alumnat podrà assistir a classes d'altres grups teòrics. En el cas de les pràctiques l'alumnat només podrà assistir al grup pràctic del que està matriculat i no es permetrà cap canvi ni de matrícula ni d'assistència.

Volum de treball

L'assignatura d'Intervenció Psicoeducativa en les Dificultats del Llenguatge en el Context Escolar participa en el programa de teleeducació Campus Extens Illes. Per aquest motiu, el nombre d'hores de treball presencial per alumne passa de 54 hores com a planificació inicial (36% de presencialitat per crèdit ECTS) a 42 hores (28% de presencialitat per crèdit ECTS).
En la següent taula es presenta la distribució d'hores segons les diferents activitats de treball presencial i de treball no presencial (o autònom) planificat.

Activitats de treball presencial (1,68 crèdits, 42 hores)

ModalitatNomTip. agr.DescripcióHores
Classes teòriques Classes magistrals Grup gran (G)

Mitjançant l'exposició, petits exercicis i vídeos, el professor establirà els fonaments teòrics de la matèria. A més, es proporcionarà informació, per a cada unitat didàctica, sobre el mètode de treball aconsellable i el material didàctic que farà servir l'alumnat per a preparar de forma autònoma els continguts. Les classes teòriques consten de 13 sessions (1 sessió de 2 hores per setmana).

26
Seminaris i tallers Pràctica 0: Comunicació oral Grup mitjà (M)

Treballarem com fer una presentació oral durant el primer seminari.

3
Classes pràctiques Pràctica 1: Quina edat lingüística té' Grup mitjà (M)

En aquesta activitat es proposa als alumnes, en grups, que analitzin el llenguatge natural d?un nin/a que hauran seleccionat, gravat i transcrit prèviament, amb la finalitat de conèixer el seu nivell lingüístic i desgranar les característiques lingüístiques dels seus components.

3
Classes pràctiques Pràctica 3 Part 2: Presentació oral d'una activitat de disseny llengua oral Grup mitjà (M)

Durant el seminari 4, cada grup d'alumnes presentarà de forma oral l'activitat de llengua oral que va començar a preparar a la pràctica 3, ajustant els criteris de disseny a un grup classe en què tenen, com a mínim, un alumne amb dificultats de llengua.

2
Classes pràctiques Pràctica 4: Intervenció naturalista Grup mitjà (M)

Es realitzaran dos interaccions, una de les quals es presentarà en vídeo i es treballarà amb un nin/a amb el qual s'aplicaran les estratègies de interacció verbal. El segon serà un role-playing que es desenvoluparà a l'aula durant la sessió de seminari 4 per part del grup de pràctiques i es treballaran les estratègies dels blocs d'ajustament, gestió i participació, amb la finalitat d'ajudar als alumnes a realitzar interaccions que permetin l'aprenentatge natural del llenguatge.

Prèviament a la sessió de pràctica es respondrà a un qüestionari sobre la teoria de la intervenció natural del llenguatge.

2
Classes pràctiques Pràctica 3 Part 1: Disseny d'una activitat de llengua oral i adaptació curricular Grup mitjà (M)

Durant el seminari 3, cada grup d'alumnes prepara una activitat de llengua oral dissenyada per treballar amb tot el grup classe en què s'incorporarà un alumne amb dificultats de llenguatge. Cal detectar les barreres comunicatives que presenta l'infant i posteriorment dissenyar una activitat que permeti la seva inclusió. Al final de la sessió es lliurarà un esborrany de l'adaptació i de l'activitat.

Prèviament a la sessió de pràctiques (seminari 3) es respondrà un qüestionari sobre la teoria del disseny d'activitats de llengua oral.

1
Classes pràctiques Pràctica 2: Trastorns del llenguatge Grup mitjà (M)

Prèviament a la sessió pràctica, els alumnes en grups hauran de llegir els capítols penjats sobre les diferents dificultats del llenguatge. A la sessió de pràctica (Seminari 3) es presentaran casos de dificultats del llenguatge i els grups hauran d'anar fent preguntes sobre l'avaluació per tal d'esbrinar de quina dificultat del llenguatge es tracta i el tipus d'intervenció que cal fer a nivell logopèdic i a nivell escolar. Durant la sessió s'avaluarà el tipus de preguntes realitzades i el diagnòstic i intervenció a la qual s'arriba. Finalment, els alumnes seran avaluats a través d'un qüestionari on-line.

4
Avaluació Examen Grup gran (G)

Per tal d'avaluar els coneixements teòrics dels alumnes es realitzarà una prova objectiva en el període d'avaluació complementària al mes de juny i una altra al període d'avaluació extraordinària al mes de juliol. Aquesta avaluació permetrà valorar si l'alumne té els coneixements bàsics de l'assignatura. L'examen constarà de 40 preguntesque s'hauran de respondre en 50 minuts. Les respotes errònies restaran 0,5.

1

A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves d'avaluació contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els estudiants si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la plataforma Campus Extens.

Activitats de treball no presencial (4,32 crèdits, 108 hores)

ModalitatNomDescripcióHores
Estudi i treball autònom individual Qüestionaris en línia

Cada alumne haurà de respondre a tres qüestionaris en línia:

- Qüestionari posterior a la pràctica 2.

- Qüestionari previ a la pràctica 3.

- Qüestionari previ a la pràctica 4.

3
Estudi i treball autònom individual Preparació de les unitats didàctiques

Abans de l'exposició l'alumne haurà d'haver-se llegit els mòduls del tema. Després de l'exposició per part del professor en les classes magistrals, l'alumne haurà d'aprofundir en la matèria. Per facilitar aquesta tasca, s'indicarà, per a cada unitat didàctica, les pàgines de les referències i els manuals o mòduls que s'han de consultar.

56
Estudi i treball autònom en grup Pràctica 3 part 2: Presentació oral de Disseny de llengua oral

Els alumnes, en grups, hauran de preparar una presentacióde l'activitat de llengua oral preparada a la pràctica 3.1.

7
Estudi i treball autònom en grup Pràctica 3 part 1: Disseny d'activitat de llengua oral i adaptació curricular

Els alumnes, en grups, dissenyaran una activitat de llengua oral que haurà de complir els criteris de disseny d'aquestes activitats i adaptar-la a un infant amb dificultats del llenguatge.

8
Estudi i treball autònom en grup Pràctica 2: Casos pràctics de dificultats de llenguatge

Els alumnes, en grups, hauran de preparar els diferents capitols de dificultats de llenguatge per la pràctica 2.

17
Estudi i treball autònom en grup Pràctica 4. Intervenció natural

Els alumnes, en grups, hauran de preparar un role-playing on es mostrin estratègies d'intervenció natural.

7
Estudi i treball autònom en grup Pràctica 1: Quina edat lingüística té'

Gravar i transcriure el llenguatge d'un infant en interacció amb un dels membres del grup.

10

Riscs especifics i mesures de protecció

Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut dels alumnes i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

Els professors i l'alumne acordaran l'itinerari avaluatiu a través d'un contracte pedagògic a lliurar abans del dia 22 de febrer de 2018. En cas de nolliurar-se, l'alumne passarà automàticament a l'itinerari no presencial (B). Es proposen dos itineraris (A i B):

Modalitat presencial (A): Per seguir aquest itinerari s'ha d'assistir a les classes pràctiques, a més de lliurar i/o presentar les activitats previstes en l'assignatura i realitzar l'examen. En cas de no assistència a alguna pràctica aquesta serà avaluada amb un 0 sense possibilitat de recuperació , excepte en casos justificants establerts a l'article 26 del Reglament Acadèmic (L'ingrés hospitalari, decés de familiar fins a segon grau, obligacions de caràcter públic ineludibles i la participació en competicions per part d?esportistes d?alt rendiment) en que es podran recuperar de manera individual. Les activitats pràctiques es realitzaran en grups estables de, preferentment, 7 persones.

Modalitat no presencial (B). L'alumnat no necessita assistir a les classes pràctiques i haurà de realitzar les activitats a través de Moodle pel que serà avaluat a través de vídeos o projectes. Els treballs es realitzaran obligatòriament en grups de com a mínim 3 persones .

Totes les activitats lliuradesfora de termini tindran una qualificació màxima de 5 punts. Aquestes qualificacions seran ponderades segons el seu pes, per tal d'obtenir la qualificació global de l'assignatura.Per aprovar l'assignatura s'ha d'assolir la qualificació mínima del'examen (4 per presencials i 5 per no presencials) i una qualificació final ponderada de 5 sobre 10. Els estudiants que no superinl'assignatura al juny, podran recuperar l'examen en el període d'avaluació extraordinària de juliol, sota les mateixes condicions que les de juny.

Las nota final pot ser augmentada fins a 0,5 punts extres , sempre a partir de la nota mínima final de 5, per la realització d'altres activitatsdefinidescada curs acadèmic (assistència a conferències o cursos o participació en investigacions) però entre elles estarà gaudir d'una beca de col?laboració en investigació (aportant concessió i informe favorable del tutor).

La presència d?errades ortogràfiques i/o gramaticals en qualsevol activitat acadèmica lliurada o exposada per l?alumnat serà qualificada negativament i/o retornada a l'alumnat per a la seva repetició.

D'acord amb l'article 33 del Reglament Acadèmic, "amb independència del procediment disciplinari que es pugui seguir contra l'estudiant infractor, la realització demostradorament fraudulenta d'algun dels elements d'avaluació inclosos en guies docents de les assignatures comportarà, a criteri del professor, una menysvaloració en la seva qualificació que pot suposar la qualificació de «suspens 0» a l'avaluació anual de l'assignatura".

Pràctica 1: Quina edat lingüística té'
Modalitat Classes pràctiques
Tècnica Treballs i projectes ( no recuperable )
Descripció

En aquesta activitat es proposa als alumnes, en grups, que analitzin el llenguatge natural d?un nin/a que hauran seleccionat, gravat i transcrit prèviament, amb la finalitat de conèixer el seu nivell lingüístic i desgranar les característiques lingüístiques dels seus components.

Criteris d'avaluació

S'avaluarà la capacitat del grup per

- Gravar i transcriure el llenguatge del nen.

- Analitzar correctament els diferents components del llenguatge:

 • El component fonològic: analitzar els fonemes i estructures que el nen té adquirits, estan en procés d'adquisició o no té adquirits. També els processos de simplificació que el nen realitza.
 • L'anàlisi del component lèxic-semàntic: Les paraules que el nen té adquirides, estan en procés d'adquisició o no té adquirides. També els errors que el nen realitza.
 • L'anàlisi del component morfo-sintàctic: Les estructures que el nen té adquirides, estan en procés d'adquisició o no té adquirides. També els errors que el nen realitza.
 • L'anàlisi del component pragmàtic: Les funcions i usos del llenguatge que el nen té adquirits, estan en procés d'adquisició o no té adquirits. També els errors que el nen realitza.
 • També s'avaluarà la capacitat de relacionar aquestes adquisicions amb l'edat corresponent i, finalment, i de manera raonada, proporcionar l'edat aproximada del nen.
Percentatge de la qualificació final: 10% per a l'itinerari A amb qualificació mínima 0
Percentatge de la qualificació final: 10% per a l'itinerari B

Pràctica 3 Part 2: Presentació oral d'una activitat de disseny llengua oral
Modalitat Classes pràctiques
Tècnica Proves orals ( no recuperable )
Descripció

Durant el seminari 4, cada grup d'alumnes presentarà de forma oral l'activitat de llengua oral que va començar a preparar a la pràctica 3, ajustant els criteris de disseny a un grup classe en què tenen, com a mínim, un alumne amb dificultats de llengua.

Criteris d'avaluació

S'avaluarà:

 • L'ajustament de l'activitat de llengua oral als cinc criteris de disseny: oralitat, interactivitat, participació, significació i estructuració; la trasnversalitat i els objectius segons currículum de primària.
 • La capacitat d'adaptació de l'activitat a un grup divers.
 • La qualitat de l'activitat, la seva creativitat i el nivell d'anàlisi de la temàtica.
 • La capacitat de, per una banda, despertar el debat en els companys i, d'altra, de participar en el debat, de manera que part de la nota s'extraurà de la participació en les presentacions orals dels companys.
 • La capacitat de transmetre aquesta informació de forma oral, l'ajust al temps, així com l'ús de mitjans de suport per a aquesta presentació.

En el cas del itinerari A la nota final de la pràctica serà resultat d'aplicar els següents percentatges: un 90% de la nota del professor, i un 10% de la nota dels companys.

En el cas de l'itinerari B no es valorarà la presentació oral sino l'escrita i la qualificació serà el resultat d'aplicar el percentatge de100% la nota del professor.

Percentatge de la qualificació final: 15% per a l'itinerari A amb qualificació mínima 0
Percentatge de la qualificació final: 15% per a l'itinerari B

Pràctica 4: Intervenció naturalista
Modalitat Classes pràctiques
Tècnica Proves d'execució de tasques reals o simulades ( no recuperable )
Descripció

Es realitzaran dos interaccions, una de les quals es presentarà en vídeo i es treballarà amb un nin/a amb el qual s'aplicaran les estratègies de interacció verbal. El segon serà un role-playing que es desenvoluparà a l'aula durant la sessió de seminari 4 per part del grup de pràctiques i es treballaran les estratègies dels blocs d'ajustament, gestió i participació, amb la finalitat d'ajudar als alumnes a realitzar interaccions que permetin l'aprenentatge natural del llenguatge.

Prèviament a la sessió de pràctica es respondrà a un qüestionari sobre la teoria de la intervenció natural del llenguatge.

Criteris d'avaluació

S'avaluarà l'execució d'un role-playing tenint en compte l'ús correcte de les següents estretègies:

 • Estratègies per potenciar l'ajust i la comunicació
 • Estratègies de gestió de la comunicació i la conversa
 • Estratègies d'ajuda perquè es participi en la conversa
 • Estratègies educatives d'interacció verbal

La nota final de la pràctica serà resultat d'aplicar els següents percentatges: un 70% de la nota del professor, un 10% de la nota dels companys i un 20% del cuestionari en línia.

En el cas de l'itinerari B es lliurarà un vídeo i la qualificació serà el resultat d'aplicar els següents percentatges: 80% del docent i 20% del qüestionari en línia.

Percentatge de la qualificació final: 10% per a l'itinerari A amb qualificació mínima 0
Percentatge de la qualificació final: 10% per a l'itinerari B

Pràctica 3 Part 1: Disseny d'una activitat de llengua oral i adaptació curricular
Modalitat Classes pràctiques
Tècnica Treballs i projectes ( no recuperable )
Descripció

Durant el seminari 3, cada grup d'alumnes prepara una activitat de llengua oral dissenyada per treballar amb tot el grup classe en què s'incorporarà un alumne amb dificultats de llenguatge. Cal detectar les barreres comunicatives que presenta l'infant i posteriorment dissenyar una activitat que permeti la seva inclusió. Al final de la sessió es lliurarà un esborrany de l'adaptació i de l'activitat.

Prèviament a la sessió de pràctiques (seminari 3) es respondrà un qüestionari sobre la teoria del disseny d'activitats de llengua oral.

Criteris d'avaluació

S'avaluarà:

 • El procés de preparació de l'activitat de llengua oral (33,3%).
 • La capacitat de cooperació entre el propi equip i amb els companys de tercer curs (33,3%).
 • La resposta al qüestionari en línia previ (33,3%).

En el cas de l'alumant no presencial només s'avaluarà el qüestionari en línia (100% de la nota).

Percentatge de la qualificació final: 5% per a l'itinerari A amb qualificació mínima 0
Percentatge de la qualificació final: 5% per a l'itinerari B

Pràctica 2: Trastorns del llenguatge
Modalitat Classes pràctiques
Tècnica Proves orals ( no recuperable )
Descripció

Prèviament a la sessió pràctica, els alumnes en grups hauran de llegir els capítols penjats sobre les diferents dificultats del llenguatge. A la sessió de pràctica (Seminari 3) es presentaran casos de dificultats del llenguatge i els grups hauran d'anar fent preguntes sobre l'avaluació per tal d'esbrinar de quina dificultat del llenguatge es tracta i el tipus d'intervenció que cal fer a nivell logopèdic i a nivell escolar. Durant la sessió s'avaluarà el tipus de preguntes realitzades i el diagnòstic i intervenció a la qual s'arriba. Finalment, els alumnes seran avaluats a través d'un qüestionari on-line.

Criteris d'avaluació

El professor avaluarà la capacitat de realitzar preguntes i arribar a un diagnòstic i intervenció justificatde cada tipus de dificultat.

En el cas de l'itinerari B no s'avaluarà aquesta part.

Percentatge de la qualificació final: 10% per a l'itinerari A amb qualificació mínima 0
Percentatge de la qualificació final: 0% per a l'itinerari B

Examen
Modalitat Avaluació
Tècnica Proves objectives ( recuperable )
Descripció

Per tal d'avaluar els coneixements teòrics dels alumnes es realitzarà una prova objectiva en el període d'avaluació complementària al mes de juny i una altra al període d'avaluació extraordinària al mes de juliol. Aquesta avaluació permetrà valorar si l'alumne té els coneixements bàsics de l'assignatura. L'examen constarà de 40 preguntesque s'hauran de respondre en 50 minuts. Les respotes errònies restaran 0,5.

Criteris d'avaluació

La resposta correcta a 40 preguntes objectives amb 3 alternatives de resposta, durant 50 minuts i on els errors resten 0.5 preguntes. Tota la matèria tractada a les sessions presencials de gran grup (teòrico-pràctiques) poden ser preguntades en aquest examen final. El material penjat a campus extens només serveix per a completar allò que s'ha explicat a classe però no ho sustitueix.

La nota mínima per tal de fer mitja amb la resta d'avaluacions en aquest examen ha de ser de 4 sobre 10 en el cas de l'alumnat a l'itinerari A i de 5 sobre 10 a l'alumnat al'itinerari B.

Percentatge de la qualificació final: 35% per a l'itinerari A amb qualificació mínima 4
Percentatge de la qualificació final: 45% per a l'itinerari B amb qualificació mínima 5

Qüestionaris en línia
Modalitat Estudi i treball autònom individual
Tècnica Proves objectives ( no recuperable )
Descripció

Cada alumne haurà de respondre a tres qüestionaris en línia:

- Qüestionari posterior a la pràctica 2.

- Qüestionari previ a la pràctica 3.

- Qüestionari previ a la pràctica 4.

Criteris d'avaluació

Es respondrà a un qüestionari en línia amb tres alternatives de resposta corresponent a les diferents dificultats del llenguatge treballades a la pràctica 2.

Percentatge de la qualificació final: 15% per a l'itinerari A amb qualificació mínima 0
Percentatge de la qualificació final: 15% per a l'itinerari B

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Per preparar els continguts de les diferents unitats temàtiques de l'assignatura es pot consultar el següent material:

- Móduls 1, 2, 3, 4, 5 i 6 a l'aula digital de l'assignatura

Bibliografia bàsica

Aguilar-Mediavilla, E. i Igualada, A. (2019). Trastornos de la voz, habla, lenguaje y comunicación secundarios a los trastornos del neurodesarrollo .Barcelona: UOC.
Moyà, G. (2019). Trastornos del desarrollo del lenguaje . Barcelona: UOC

Bibliografia complementària

Adroher, O.; Alemany, J.; Bassedas, E.; Calzada, D.; Cardona, C.; Dalmau, L.; Garriga, E.; Marimón, L.; Miró, J; Nadal, F.; Sánchez, M. (2003).L'ús del llenguatge a l'escola: propostes d'inetrvenció per a l'alumnat amb dificultats de comunicació i llenguatge. Barcelona: Generalitat de Catalunya.
Andreu Barrachina, L., Aguado Alonso, G., Cardona Pera, M. C., & Sanz-Torrent, M. (2013). Trastorns del llenguatge . Barcelona: Editorial UOC.
Aparici Aznar, M., & Noguera Llompart, E. (2012). Adquisició i avaluació del llenguatge . Barcelona: Editorial UOC.
Auza Benavides, A. & Schwartz, R.G. (2017). Language development and language disorders in Spanish-speaking children: Language processing and cognitive functions . New York: Springer.
Bassa Martin, R. (2015). Els llenguatges dels infant: del cos i la parla a l?escriptura . Barcelona: Edicions UOC.
Bassa Martin, R. (20015). El llenguatge oral i escrit a l?escola: Bones practiques. Barcelona: Editorial UOC.
Berko Gleason, J.i Bernstein Ratner, N. (2010). Desarrollo del lenguaje . Madrid: Pearson.
Berko Gleason, J. ; Berstein Ratner, N. (1999). Psicolingüística . Madrid: McGraw Hill.
Carroll, D. W. (2006). Psicología del lenguaje . Madrid: Thomson.
del Río Pérez, M. J. iGràcia García, M. (2000). Psicopedagogía de la llengua oral .Barcelona: Edicions de la UOC.
Peña Casanova, J. (2013). Manual de Logopedia . Barcelona: Masson.
Pepper, J., & Weitzman, E. (2004). Hablando nos entendemos los dos . Toronto, Ontario: The Hanen Program.
Puyuelo Sanclemente, M., (2002). Intervención del lenguaje: metodología y recursos educativos.Aplicaciones específicas a la deficiencia auditiva .Barcelona: Masson.
Serra-Raventós, M., Serrat Sellabona, E., Solé Planas, R., Bel Leal, A., & Aparici Aznar, M. (2000). La adquisición del lenguaje. Barcelona: Ariel.
Torrens, V. (2018). Adquisición del lenguaje . Madrid: Pearson educación.

Altres recursos

Recursos en línia
http://iascl.talkbank.org/ :Web de l'associació internacional per a l'estudi de l'adquisició del llenguatge.
http://childes.psy.cmu.edu/ : web del projecte CHILDES
http://www.aelfa.org/ : web de l'Associació Espanyola de Logopedia Foniatria i Audiologia.
http://clic.xtec.cat/es/index.htm Programa clici biblioteca d'activitats. Departament d'Universitats, Investigaciói Societat de la Informació (DURSI) de la Generalitat de Catalunya.
http://centros.educacion.navarra.es/creena/ CREENA : Centre de Recursos d'Educació Especial de Navarra.