22118. Dificultats Específiques d'Aprenentatge . Grup 1

Identificació de l'assignatura

Assignatura22118 - Dificultats Específiques d'Aprenentatge
Grup Grup 1 ( Campus Digital Illes )
Any acadèmic 2019-20
Crèdits6 crèdits
Període d'impartició Segon semestre
Idioma d'impartició Català
Titulació -

Professors

Professor/aHorari d'atenció alumnes
Hora d'iniciHora de fiDia de la setmanaData d'iniciData de fiDespatx/Edifici
Begoña De la Iglesia Mayol
bego.delaiglesiabego.delaiglesia@uib.esuib.es
Responsable
09:15h10:15h Dimecres 02/09/201931/07/2020 SEMPRE AMB CITA PRÈVIA_B103/ GUILLEM CIFRE

Contextualització

L'assignatura Dificultats Específiques d'Aprenentatge és una assignatura bàsica que contribueix a l'orientació dels futurs mestres en estratègies d'intervenció psicoeducativa amb alumnes que presenten problemes en el procés d'adquisició i ús de la lectura, escriptura i/o matemàtiques, tenint en compte no tan sols les característiques individuals d'aquests, sinó també el context familiar, emocional i educatiu que els envolta. És una assignatura fonamental per ajudar al fet que aquests futurs professionals estiguin preparats per atendre la diversitat de l'alumnat, desenvolupin una actitud de respecte davant aquesta situació d'heterogeneïtat, i es consciencïin de la necessitat de treballar en equip per optimitzar la qualitat de la intervenció.

L'assignatura Dificultats Específiques d'Aprenentatge s'imparteix al segon semestre del segon curs de la titulació de Grau d'Educació Primària.

L'assignatura té caràcter bàsic, i forma part del mòdul "Aprenentatge i desenvolupament de la personalitat", dins la matèria "Dificultats d'aprenentatge", juntament amb les assignatures "Educació inclusiva", "Atenció a l'alumnat amb necessitat específica de suport educatiu a l'escola", "L'alumnat amb necessitats educatives especials i altes capacitats", "Atenció a la diversitat social, lingüística i cultural a l'escola", i "Intervenció educativa des del context familiar i social de la persona amb discapacitat".

Requisits

L'assignatura "Dificultats Específiques d'Aprenentatge" és de formació bàsica, per tant, no té requisits essencials.

Recomanables

Tot i que no és imprescindible, és recomanable haver superat l'assignatura "Lectura i escriptura inicials", del primer semestre del segon curs d'Educació Primària, ja que és necessari conèixer el procés d'adquisició de la lectura i de l'escriptura, per tal de poder determinar i intervenir adientmentsi es presenta una dificultat específica d'aprenentatge.

Competències

L'assignatura "Dificultats Específiques d'Aprenentatge" té com a principal objectiu adquirir estratègies de prevenció, d'identificació i d'intervenció psicoeducativa davant alumnes amb dificultats d'aprenentatge. Aquest objectiu general està relacionat amb les següents competències que formen part del pla d'estudis de la titulació de Grau d'Educació Primària:

Específiques

 • Identificar dificultats d'aprenentatge, informar-les i col·laborar al seu tractament. (1.1.4.)
 • Mostrar una actitud de valoració i respecte cap a la diversitat de l'aumnat, independenment de les seves condicions o característiques, i promoure aquesta mateixa actitud entre aquells amb els quals treballi directament. (1.1.8.)

Genèriques

 • Capacitat d'identificar necessitats. (4.1.7.)
 • Capacitat de crear i adaptar estratègies i materials i mitjans didàctics.(4.1.9.)
 • Assumir la dimensió ètica i deontològica pròpia de la funció docent i actuar responsablement en conseqüència. (4.2.4.)
 • Conèixer els recursos disponibles i saber cercar ajuda. (4.3.6.)

Bàsiques

Podeu consultar les competències bàsiques que l'estudiant ha d'haver assolit en acabar el grau a l'adreça següent: http://estudis.uib.cat/grau/comp_basiques/

Continguts

Al següent apartat es descriuen els continguts que es treballaran al llarg del curs per tal d'assolir les competències establertes.

Continguts temàtics

Bloc 1 Concepte de dificultats d'aprenentatge i legislació vigent

1. 1.Controvèrsies en la definició de DA

1. 2. Legislació vigent i les seves conseqüències en el context escolar i familiar

Bloc 2 Avaluació i identificació de les DA en el context escolar

2.1. Avaluació versus diagnòstic: qui, quan i com s'avalua i es diagnostica?

2.2. Funcions del mestre respecte l'avaluació i identificació de les DA.

Bloc 3 Models d?èxit per a l?aprenentatge de l?alumnat amb DA:

3.1. Model d?escola basat en els supports educatius: el Model RtI (Response to Intervention)

3.2. Models d'escola on s'afavoreix la participació de la família i la comunitat en l'escola: les Comunitats d'Aprenentatge.

Bloc 4 Els aspectes socials, motivacionals i emocionals de les dificultats d'aprenentatge

4.1. L'aprenentatge autorregulat: anàlisi de les variables motivacionals, emocionals i cognitives.

4.2. La importància de la identificació i de la consideració dels tres tipus de variables en el disseny de les propostes d'intervenció.

Bloc 5 Identificació i intervenció amb les dificultats específiques d'adquisició i ús de la lectura.

5.1. Què és un dificultat en la lectura?

5.2. Com s'identifica?

5.3. Com s'ha d'intervenir des del context escolar?

Bolc 6 Identificació i intervenció amb les dificultats específiques d'adquisició i ús de l'escriptura.

6.1. Què és un dificultat en l'escriptura?

6.2. Com s'identifica?

6.3. Com s'ha d'intervenir des del context escolar?

Bloc 7 Bloc 7. De les DA de les matemàtiques a les dificultats en el procés d?ensenyament-aprenentatge de les matemàtiques.

Metodologia docent

En aquesta assignatura es fa una aproximació a les DA lligada a la realitat, a la pràctica ia la professionalització. Cada alumne/a construirà la seva pròpia teoria a partir de la pràctica, i ho farà de manera fonamentada a partir de les seves experiències prèvies, de la realitat dels centres i de lesaportacions de les investigacions i les teories desenvolupades per persones expertes. Per això, s?incorporenplantejaments metodològics que, desdels diferents espais d'aprenentatge (seminaris, visites als centreseducatius, presentacions magistrals, tutories, etc.) promoguin en l?estudiant laindagació, l?autoconfrontació iel qu?estionament personal, l'anàlisi i observació crítiques dels processos organitzatius del centre i, globalment,el pensament crític. Aquestes metodologies s?emmarquen en l?anomenat 'paradigma realista' en el que tindrà molta importància l?aprenentatge significatiu i reflexiu.

Volum de treball

A continuació, es presenta la distribució d'hores segons les diferents activitats de treball presencial i no presencial planificat en relació a les hores i els crèdits.

Activitats de treball presencial (2,4 crèdits, 60 hores)

ModalitatNomTip. agr.DescripcióHores
Classes teòriques Exposició dels continguts Grup gran (G)

La metodologia emprada serà l'exposició teòrico-pràctica dels tots els continguts de l'assignatura (per part de la professora, professionals que actualment estiguin treballant la temàtica a desenvolupar o alumnat tutoritzat), amb el suport multisensorial necessari per a la seva comprensió. Aquestes sessions s'impartiran per videoconferència i, bàsicament, afavorint el treball previ,ja que es pautarà a l'alumnat una sèrie de tasques prèvies a la sessió per a poder desenvolupar activitats d'anàlisi de casos pràctics i d'instruments d'avaluació de dificultats específiques d'aprenentatge; anàlisi i comentari d'articles relacionats amb l'assignatura; debat de material audiovisual relacionat amb les dificultats específiques d'aprenentatge; així com l'anàlisi dels dubtes que poden anar sorgint durant el treball grupal sobre l'anàlisi i la proposta d'intervenció amb un cas propi d'alumne/a amb dificultats en lectura, escriptura i/o matemàtiques.

Durant aquestes sessions, també s'aplicaran qüestionaris on line per tal d'avaluar l'adquisició dels continguts teòrics més rellevants de l'assignatura.

30
Pràctiques externes Programa amic/ga lector/a Grup mitjà (M)

Per al desenvolupament dels crèdits pràctics de l'assignatura, l'alumnattendrà l'oportunitat d'anar a l'escola (CEIPIESO PIntor Joan Miró (Palma); CEIP Can Misses (Eivissa); CEIP Francesc d'Albranca (Menorca)), on es durà a terme el programa Amics Lectors. Aquest consisteix en què cada un dels alumnes de la UIB tendrà assignat un/a alumne/a de l'etapa d'Infantil o de Primària en procés d'adquisició de la lectura, de l'escriptura i del pensament matemàtic. L'objectiu del programa és que les parelles que s'estableixin (alumne/a UIB_alumne/a escola) vinculin i gaudeixin del procés lector, per tal d'analitzar enquina etapa es troba l'alumne i treballar amb els predictors d'èxit de la lectura. Aquestes tasques seran avaluades a partir de l'elaboració d'un Quadern d'Amic/ga Lector/a, és a dir, una eina de reflexió pautada, amb una proposta d'índex compartida al Moodle, per tal de facilitar-ne el seu desenvolupament. L'avaluació dels crèdits pràctics de l'assignatura si es segueix aquest programa seran un 50% del total de l'assignatura.

Aquesta eina d'avaluació és recuperable, tot i que si es presenta el mes de juliol, l'única opció de qualificació és aprovat (5), o suspens (4).

28
Avaluació Examen final Grup gran (G)

L'estudiant haurà de desenvolupar un examen final de l'assignatura el qual consistirà en l'anàlisi i proposta d'interveció d'un cas pràctic.

2

A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves d'avaluació contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els estudiants si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la plataforma Aula digital.

Activitats de treball no presencial (3,6 crèdits, 90 hores)

ModalitatNomDescripcióHores
Estudi i treball autònom individual Elaboració del quadern amic/ga lector/a

La finalitat d'aquesta eina és la de transferir els continguts teòrics de l'assignatura a la realitat pràctica viscuda al centre escolar. L'elaboració d'un Quadern d'Amic/ga Lector/aimplica un procés de reflexió pautada, amb una proposta d'índex compartida al Moodle, per tal de facilitar-ne el seu desenvolupament.

Aquesta eina d'avaluació és recuperable, tot i que si es presenta el mes de juliol, l'única opció de qualificació és aprovat (5), o suspens (4).

50
Estudi i treball autònom individual Anàlisi de documents i treball previ a les sessions teòriques i pràctiques

Per una banda, previ a cada sessió de videoconferència, l'alumnat, individualment, haurà de treballar els documents que la professora li vagi facilitant per tal de poder desenvolupar les activitats d'aptrenentatge que es faran durant la sessió teòrica.

Per altra banda, l'alumnat haurà de programar i elaborar material per treballar durantles sessions a l'escola,amb la seva parella lectora.

40

Riscs especifics i mesures de protecció

Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut dels alumnes i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

Les competències establertes a l'assignatura seran valorades mitjançant l'aplicació d'un conjunt de procediments d'avaluació. A la taula que hi ha a continuació es descriu per a cada procediment d'avaluació si és o no recuperable, els criteris d'avaluació i el seu pes a la qualificació de l'assignatura.

Per aprovar-les s'haurà d'obtindre com a mínim una puntuació de 5 sobre un total de 10. La nota final de l'assignatura serà la mitjana ponderada de la nota final de cada activitat. Les activitats suspeses o no presentades no es podran recuperar els dies de l'examen de juny i juliol. Les que es considerin superades podran ser qualificades amb nota numèrica sempre que s'hagin respectat els terminis d'entrega indicats; en el seu defecte únicament tindran dret a la qualificació màxima de 5. És obligatòria l'assisència a les classes pràctiques, com a mínim a un 80%. Es penalitzarà la no assistència disminuint la nota d'aquesta activitat. En canvi, no és obligatòria l'assistència a les teòriques, encara que es valorarà positivament. Qualsevol actitud que obstaculitzi les dinàmiques d'aula podrà tenir repercussió sobre la nota final de l'assignatura, podent arribar a ser motiu de desqualificació. I a la inversa, les actiduds positives vers l'assignatura, podran ser tengudes en compte a l'hora de determinar la qualificació final.

La presència d?errades ortogràfiques i/o gramaticals a qualsevol activitat acadèmica lliurada per l?alumnat serà qualificada negativament.

L'alumnat ha de ser conscient que, segons s'exposa al Reglament Acadèmic de la Universitat de les Illes Balears (Article 34), es penalitzaran les activitats fraudulentes durant el procés d'avaluació de l'assignatura; en particular la inclusió en un treball de fragments d'obres alienes presentats de tal manera que es facin passar com a propis de l'alumnat (plagi d'altres treballs, copiar i enganxar parts de contingut extret de la Xarxa en un treball sense citar les fonts, copiar treball d'Internet i entregar-los com a propis, etc.). Concórrer en un frau d'aquest tipus pot arribar a suposar, en funció de la gravetat del fet, l'automàtica qualificació de "suspens" (0,0) a la convocatòria anual.

D'acord amb l'article 33 del Reglament Acadèmic, "amb independència del procediment disciplinari que es pugui seguir contra l'estudiant infractor, la realització demostradorament fraudulenta d'algun dels elements d'avaluació inclosos en guies docents de les assignatures comportarà, a criteri del professor, una menysvaloració en la seva qualificació que pot suposar la qualificació de «suspens 0» a l'avaluació anual de l'assignatura".

Exposició dels continguts
Modalitat Classes teòriques
Tècnica Sistemes d'autoavaluació ( no recuperable )
Descripció

La metodologia emprada serà l'exposició teòrico-pràctica dels tots els continguts de l'assignatura (per part de la professora, professionals que actualment estiguin treballant la temàtica a desenvolupar o alumnat tutoritzat), amb el suport multisensorial necessari per a la seva comprensió. Aquestes sessions s'impartiran per videoconferència i, bàsicament, afavorint el treball previ,ja que es pautarà a l'alumnat una sèrie de tasques prèvies a la sessió per a poder desenvolupar activitats d'anàlisi de casos pràctics i d'instruments d'avaluació de dificultats específiques d'aprenentatge; anàlisi i comentari d'articles relacionats amb l'assignatura; debat de material audiovisual relacionat amb les dificultats específiques d'aprenentatge; així com l'anàlisi dels dubtes que poden anar sorgint durant el treball grupal sobre l'anàlisi i la proposta d'intervenció amb un cas propi d'alumne/a amb dificultats en lectura, escriptura i/o matemàtiques.

Durant aquestes sessions, també s'aplicaran qüestionaris on line per tal d'avaluar l'adquisició dels continguts teòrics més rellevants de l'assignatura.

Criteris d'avaluació

Es tindrà en compte el treball de lectura i de reflexió individual previ a les sessions i la manera de compartir-ho amb la resta del grup. Així, es durà cert control de presencialitat mitjançant activitats que impliquen la participació de l'alumnat a classe;s elecció de grups de manera aleatòria per a presentarel treball previ fet, o per a respondre preguntes treballades individualemnt o en petits grups, etc...

S'aplicaran qüestionaris on line per tal d'avaluar l'adquisició dels continguts teòrics més rellevants de l'assignatura.

Les puntuacions de 10 augmentaran en un 0.5 la nota de l'examen final.

Percentatge de la qualificació final: 0%

Programa amic/ga lector/a
Modalitat Pràctiques externes
Tècnica Tècniques d'observació ( no recuperable )
Descripció

Per al desenvolupament dels crèdits pràctics de l'assignatura, l'alumnattendrà l'oportunitat d'anar a l'escola (CEIPIESO PIntor Joan Miró (Palma); CEIP Can Misses (Eivissa); CEIP Francesc d'Albranca (Menorca)), on es durà a terme el programa Amics Lectors. Aquest consisteix en què cada un dels alumnes de la UIB tendrà assignat un/a alumne/a de l'etapa d'Infantil o de Primària en procés d'adquisició de la lectura, de l'escriptura i del pensament matemàtic. L'objectiu del programa és que les parelles que s'estableixin (alumne/a UIB_alumne/a escola) vinculin i gaudeixin del procés lector, per tal d'analitzar enquina etapa es troba l'alumne i treballar amb els predictors d'èxit de la lectura. Aquestes tasques seran avaluades a partir de l'elaboració d'un Quadern d'Amic/ga Lector/a, és a dir, una eina de reflexió pautada, amb una proposta d'índex compartida al Moodle, per tal de facilitar-ne el seu desenvolupament. L'avaluació dels crèdits pràctics de l'assignatura si es segueix aquest programa seran un 50% del total de l'assignatura.

Aquesta eina d'avaluació és recuperable, tot i que si es presenta el mes de juliol, l'única opció de qualificació és aprovat (5), o suspens (4).

Criteris d'avaluació

Es valorarà, a partird'una sèrie de rúbriques, el treball en equip i les competències de presentació del treball amb el quadern d'amic lector, a partir d'unarúbrica dissenyada per a tal efecte.

Percentatge de la qualificació final: 5%

Examen final
Modalitat Avaluació
Tècnica Proves de resposta llarga, de desenvolupament ( recuperable )
Descripció

L'estudiant haurà de desenvolupar un examen final de l'assignatura el qual consistirà en l'anàlisi i proposta d'interveció d'un cas pràctic.

Criteris d'avaluació

Adequació a les respostes. Ús dels referents teòrics i reflexions fonamentades amb estudis científics. Originalitat i coherència en la creació de propostes d'interveció.

Consideració dels continguts bàsics de l'assignatura en l'anàlisi i intervenció.

Percentatge de la qualificació final: 45% amb qualificació mínima 5

Elaboració del quadern amic/ga lector/a
Modalitat Estudi i treball autònom individual
Tècnica Carpeta d'aprenentatge ( recuperable )
Descripció

La finalitat d'aquesta eina és la de transferir els continguts teòrics de l'assignatura a la realitat pràctica viscuda al centre escolar. L'elaboració d'un Quadern d'Amic/ga Lector/aimplica un procés de reflexió pautada, amb una proposta d'índex compartida al Moodle, per tal de facilitar-ne el seu desenvolupament.

Aquesta eina d'avaluació és recuperable, tot i que si es presenta el mes de juliol, l'única opció de qualificació és aprovat (5), o suspens (4).

Criteris d'avaluació

La finalitat d'aquesta eina és la de transferir els continguts teòrics de l'assignatura a la realitat pràctica viscuda al centre escolar. L'elaboració d'un Quadern d'Amic/ga Lector/aimplica un procés de reflexió pautada, amb una proposta d'índex compartida al Moodle, per tal de facilitar-ne el seu desenvolupament. S'avaluarà apartir d'una rúbrica dissenyada per tal efecte.

Percentatge de la qualificació final: 50% amb qualificació mínima 5

Recursos, bibliografia i documentació complementària

A continuació es descriuen uns recursos bibliogràfics orientatius que poden ésser d'utilitat a l'alumne per a completar i ampliar els continguts treballats a l'assignatura.Tot i així, s'aniran lliurant els documents necessaris per al treball de cada un dels blocs a partir de les pàgines web penjades a la plataforma de Campus Extens.

Bibliografia bàsica

Durant el desenvolupament de cada un dels blocs de contingut de l'assignatura es donarà bibliografia específica.

Llibre/Manual
1.Jiménez, J.E. (2019).Modelo de respuesta a la intervención: Un enfoque preventivo para el abordaje de las dificultades específicas de aprendizaje. Madrid: Pirámide.

2. Rigo, E. (2006). Las dificultades de aprendizaje escolar. Manual práctico de estrategias y toma de decisiones. Barcelona: Ars Medica
Recull una proposta interdisciplinari integrada dels darrers enfocaments en relació al tractament de les dificultats d?aprenentatge. A més, aporta pautes d?intervenció per poder ser desenvolupades en el context escolar i familiar.

3.Bassa, R. (2015). El llenguatge oral i escrit a l'escola: bones pràctiques. UOC Editorial.

Revista
Journal of Learning Disabilities (LDX): proporciona sèries monogràfiques on es tracten temes en profunditat en el camp de problemes d'aprenentatge, articles amb extenses revisions bibliogràfiques, treballs teòrics, articles d'investigació qualitativa i quantitativa, així com articles d'intervenció. Editor: H. Lee Swanson University of California at Riverside, USA. Published by theHammill Institute on Disabilities and SAGE

Bibliografia complementària

 • Alonso, G. A., Cruz, J. C., Zazu, J., & Saralegui, B. (2007). Intervención eficaz en la comprensión lectora en alumnos con trastornos de aprendizaje y sin ellos: estimulación de los procesos inferenciales. In Dificultades del desarrollo: evaluación e intervención (pp. 245-254). Pirámide.?
 • Al-Yagon, M., Cornoldi, C., Cabendish, W., Fawcett, A.J., Gru?nke, M., Jiménez, J.E., et alt. (2013). The Proposed Changes for DSM-5 for SLD and ADHD. International Perspectives?Australia, Germany, Greece, India, Israel, Italy, Spain, Taiwan, United Kingdom, and United States. Journal of learning Disabilities. January/February vol. 46 no. 1 58-72.
 • BOIB. Article 13.2 del decret 67/2008, de 6 de juny.
 • Cifuentes, P. Á., & Gómez, E. T. (2016). Comunidades de aprendizaje: actuaciones para el éxito académico y la transformación educativa. Padres y Maestros/Journal of Parents and Teachers, (367), 6-10
 • Coronado-Hijón, A. (2015). La evaluación educativa de las dificultades de aprendizaje: tendencias actuales EDUSK. Revista monográfica de educación skepsis, 69 ? 93
 • Coltheart, M., Curtis, B., Atkins, P. & Haller, M. (1993). Models of reading aloud: Dual-route and parallel-distributed-processing accounts. Psychological Review, 100, 589-608.
 • Cruz Ripoll, J.& Aguado, G. (2015). Enseñar a leer.Cómo hacer lectores competentes. Madrid: Eos.
 • Ferreiro, E. & Gómez, M. (1982). Nuevas perspectivas sobre los procesos de la lectura y escritura. Madrid: Siglo XXI
 • Frith, U. (1980). Cognitive Processes in Spelling. London: Academic Press
 • Gabarró D.B. &Puigarnau, C.G. (1996 ). Nuevas estrategias para la enseñanza de la ortografía. Málaga: Ediciones Aljibe.
 • González-Pienda, J.A., Núñez, J.C., Alvarez, L., &Soler, E. (Coord.) (2002). Estrategias de aprendizaje. Concepto, evaluación e intervención. Madrid: Pirámide.
 • Hallahan & Kauffman, (1982). Las dificultades en el aprendizaje. Madrid: Anaya/2.
 • Jiménez, J. E. (2012). Retos y prospectiva de la atención al alumnado con dificultades específicas de aprendizaje: hacia un modelo basado en la respuesta a la intervención. En Navarro, J; Fernández, Mª.Tª; Soto, F.J. y Tortosa F. (Coords.) (2012) Respuestas flexibles en contextos educativos diversos. Murcia: Consejería de Educación, Formación y Empleo. Recuperat de http://diversidad.murciaeduca.es/publica.php
 • Miranda, A. (1986). Introducción a las dificultades de aprendizaje. Promolibro. Valencia.
 • National Joint Committee for Learning Disabilities (1988). Inservice programs in learning disabilities. Journal of Learning Disabilities, 21, 53-55.
 • National Joint Committee on Learning Disabilities. (1998). Operationalizing the NJCLD definition of learning disabilities for ongoing assessment in schools. Asha, 40 (Suppl. 18)
 • Nicasio García, J. (1995). Manual de dificultades de aprendizaje. Lenguaje, Lecto-Escritura y Matemáticas. Madrid: Narcea.
 • Pearson, R. (2017). Dislexia, una forma diferente de leer. Barcelona: Paidós
 • Sánchez, E. (1998). Dificultats d'aprenentatge. Barcelona: UOC.
 • Santiuste, V. &Beltran, J.A. (Coord) (1998). Dificultades de aprendizaje. Madrid: Síntesis.
 • Sbert Rosselló, M. (2010). El meu nom, el meu món. Palma de Mallorca: INREVÉS edicions.
 • Teberosky, A. (1987). Psicopedagogia del llenguatge escrit. Barcelona: IME.
 • Teruel, J. &Latorre, A. (2014). Dificultades de aprendizaje. Intervención en dislexia y discalculia. Madrid: Pirámide

Altres recursos

Llocs web

1. Per a més informació sobre les Dificultats d?aprenentatge a nivell internacional: http://www.ldonline.org/about/partners/njcld/archives
2. Per a més informació sobre les el model RtI( Response to Intervetion), amb recursos per a docents i famílies:
http://www.rtinetwork.org/
http://www.rti4success.org/
http://BuildingRTI.utexas.org
3. Per a conèixer i compartir experiències d?aula entorn la lectura i escriptura: http://apliense.xtec.cat/arc/que-es-l-arc L?ARC és un espai al servei dels mestres i del professorat per compartir propostes docents de qualitat associades a les competències bàsiques i al currículum que té les següents característiques:
És una plataforma per compartir experiències d?aula, on qui vol pot fer aportacions i tothom pot prendre, adaptar i utilitzar el que necessita.
Acull propostes de procedència i estils diversos per tal de respectar i donar suport a diferents sensibilitats i necessitats docents.
Utilitza el currículum com a organitzador de les propostes i, alhora, el posa en acció facilitant cerques a partir de continguts curriculars, de competències i de relacions interdisciplinàries.
4. Programa tutorial per a l?ensenyament de la lectura: Jiménez, J.E., Rodríguez, C., Crespo, P., Suárez, N., Guzmán, R., O?Shanahan, I., et atl (2012). Letra: (www.programaletra.ull.es). Universidad de La Laguna.
5. Programa Glifing