22116. Educació Artística: Plàstica i Visual. Didàctica a l'escola primària . Grup 3

Identificació de l'assignatura

Assignatura22116 - Educació Artística: Plàstica i Visual. Didàctica a l'escola primària
Grup Grup 3 ( Campus Digital )
Any acadèmic 2018-19
Crèdits6 crèdits
Període d'impartició Segon semestre
Idioma d'impartició Català
Titulació -

Professors

Professor/aHorari d'atenció alumnes
Hora d'iniciHora de fiDia de la setmanaData d'iniciData de fiDespatx/Edifici
Pere Capellà Simó
pere.capellapere.capella@uib.catuib.cat
(Responsable)
09:30h10:30h Dimecres 05/09/201810/07/2019 C-101/ Guillem Cifre de Colonya

Contextualització

L?assignatura Educació artística: plàstica i visual. Didàctica a l?escola Primària fa part de l'àrea curricular Educació musical, plàstica i visual. És de caràcter obligatori i s?imparteix durant el segon semestre del Segon curs del grau d?Educació Primària. L?objectiu de l?assignatura és familiaritzar l?estudiant amb els mitjans crítics de la teoria, la història i la pràctica artística per tal de desenvolupar projectes didàctics aplicables a l?Escola Primària. Així mateix, l?assignatura preveu el creixement d?una obra plàstica personal, amb l?objecte de reflexionar sobre les metodologies didàctiques i les principals línies de recerca en educació artística.

Requisits

Essencials

Entenem que l?alumne ha d?haver adquirit la capacitat de valorar les arts en qualsevol vessant.

Recomanables

Cal estar al corrent de les manifestacions artístiques a través de la visita regular a les exposicions i de la lectura dels mitjans especialitzats.

Competències

Específiques

  • Conèixer el currículum escolar de l'educació artística, així com la creació de recursos a partir d'aquells continguts que permetin de fomentar la participació al llarg de la vida en activitats artístiques dins i fora de l'escola (2.5.2)
  • Conèixer, valorar i seleccionar obres artístiques de diverses èpoques, estils i cultures i els fonaments del patrimoni cultural (2.5.4)
  • Conèixer i dominar els principis d'expressió i comunicació plàstica, així com els fonaments del llenguatge visual, les tècniques de representació i el desenvolupament de la creativitat (2.5.7)

Transversals

  • Creativitat (4.3.3)

Genèriques

  • Comprendre i analitzar els processos d'aprenentatge relatius al període 6-12 en context familiar, social i escolar (1.1.1.)
  • Conèixer els fonaments de l'educació primària, la seva relació interdisciplinària, els criteris d'avaluació i el cos de coneixements didàctics referents als procediments d'ensenyament i aprenentatge, tot relacionant-ho amb l'educació infantil (1.2.2)

Bàsiques

Podeu consultar les competències bàsiques que l'estudiant ha d'haver assolit en acabar el grau a l'adreça següent: http://estudis.uib.cat/grau/comp_basiques/

Continguts

L'assignatura Educació artística: plàstica i visual. Didàctica a l'escola Primària s'estructura en relació als continguts segu?ents:
-L'educació artística i el desenvolupament humà
-Percepció, expressió i creativitat
-La imatge. Conceptualització i materialització
-Aproximació a l'art del segle XX en totes les seves manifestacions plàstiques
-El Museu i la seva didàctica
-El currículum d'Educació Primària

Continguts temàtics

1 Educació artística i desenvolupament humà
2 El Museu i la seva didàctica
3 Percepció i creativitat
4 Llenguatge visual
5 Tècniques artístiques

Metodologia docent

Activitats de treball presencial (2,4 crèdits, 60 hores)

ModalitatNomTip. agr.DescripcióHores
Classes teòriques Classes teòriques Grup gran (G)

Les classes teòriques es realitzaran setmanalment i consistiran en exposicions del programa de l'assignatura per part dels
professors. D'altra banda, es fomentarà la participació activa dels estudiants, així com el diàleg entre els membres del
grup, a través de l'anàlisi del material inclòs en el dossier de l'assignatura.

21
Classes pràctiques Classes pràctiques Grup mitjà (M)

Durant les classes pràctiques, es facilitarà als estudiants el coneixement de sistemes de representació, tècniques, procediments i materials amb l'objecte d'apropar-los a la pràctica artística i les seves aplicacions a l'Escola. Al llarg del curs, l'estudiant durà a terme, a més de les pràctiques ordinàries, un projecte artístic de caràcter individual que, opcionalment, presentarà davant la resta del grup. Els professors tutoritzaran de manera individual les fases del projecte i en valoraran tant l'aspecte conceptual com el formal. L'assistència a les classes pràctiques és obligatòria.

21
Tutories ECTS Tutories Grup petit (P)

Les sessions setmanals de tutoria es destinen a l'atenció de dubtes puntuals, així com al seguiment dels projectes.

14
Avaluació Examen final Grup gran (G)

D'acord amb la convocatòria oficial, es realitzarà un examen teòric de l'assignatura que comptarà amb dos apartats: un
de desenvolupament, dedicat a l'anàlisi i contextualització d'una obra d'art, i l'altre, que consistirà en una relació de
preguntes breus vinculades als continguts del temari. Aquest examen tindrà una durada màxima de dues hores. Acte seguit
es realitzarà un examen pràctic adreçat a aquells estudiants que hagin perdut el dret a l'avaluació contínua pel fet de no haver assistit al 80% de les pràctiques. Aquest examen tindrà una durada màxima de quatre hores.

4

A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves d'avaluació contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els estudiants si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la plataforma Campus Extens.

Activitats de treball no presencial (3,6 crèdits, 90 hores)

ModalitatNomDescripcióHores
Estudi i treball autònom individual Seguiment de les sessions pràctiques

El seguiment de les sessions pràctiques es desenvoluparà, d'una banda, mitjançant la repetició (1) de les activitats proposades setmanalment pels professors. De l'altra, l'estudiant durà a terme una obra plàstica personal que
es formalitzarà en el projecte final (2) de l'assignatura. Finalment, l'estudiant realitzarà un diari d'aprenentatge (3), a manera de valoració del seu procés d'aprenentatge.

45
Estudi i treball autònom individual Seguiment de les sessions teòriques

Per tal de preparar l'examen final (4), l'estudiant completarà els temes tractats setmanalment a les sessions teòriques a través de la consulta i estudi de la bibliografia recomanada.

45

Riscs especifics i mesures de protecció

Aquesta assignatura comporta l'ús d'eines i materials que poden tenir risc si no es manipulen correctament, per tant els professors en donaran les pautes d'utilització adequades. D'altra banda, s'ha de considerar, per bé que improbable, la possibilitat d'algun accident durant les activitats dutes a terme fora de l'aula.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

Les competències assignades a l'assignatura es valoraran d'acord amb els procediments d'avaluació descrits a la taula segu?ent. La superació de l'assignatura no serà possible sense haver presentat la totalitat dels treballs i sense haver superat, tant els crèdits teòrics com els pràctics, amb una nota igual o superior a 5. Val a dir que un treball que no hagi estat realitzat al 100% per l'alumne es considerarà com a no presentat: per tant, la detecció de plagi en una sola pràctica por comportar la no superació de l'assignatura.

D'acord amb l'article 33 del Reglament Acadèmic, "amb independència del procediment disciplinari que es pugui seguir contra l'estudiant infractor, la realització demostradorament fraudulenta d'algun dels elements d'avaluació inclosos en guies docents de les assignatures comportarà, a criteri del professor, una menysvaloració en la seva qualificació que pot suposar la qualificació de «suspens 0» a l'avaluació anual de l'assignatura".

Classes pràctiques
Modalitat Classes pràctiques
Tècnica Treballs i projectes ( recuperable )
Descripció

Durant les classes pràctiques, es facilitarà als estudiants el coneixement de sistemes de representació, tècniques, procediments i materials amb l'objecte d'apropar-los a la pràctica artística i les seves aplicacions a l'Escola. Al llarg del curs, l'estudiant durà a terme, a més de les pràctiques ordinàries, un projecte artístic de caràcter individual que, opcionalment, presentarà davant la resta del grup. Els professors tutoritzaran de manera individual les fases del projecte i en valoraran tant l'aspecte conceptual com el formal. L'assistència a les classes pràctiques és obligatòria.

Criteris d'avaluació

Es valorarà l'evolució experimentada en el conjunt del treball al llarg del curs. S'avaluarà la qualitat estètica, conceptual i formal tant dels treballs ordinaris com del projecte final.

Percentatge de la qualificació final: 45% amb qualificació mínima 5

Examen final
Modalitat Avaluació
Tècnica Proves de resposta llarga, de desenvolupament ( recuperable )
Descripció

D'acord amb la convocatòria oficial, es realitzarà un examen teòric de l'assignatura que comptarà amb dos apartats: un
de desenvolupament, dedicat a l'anàlisi i contextualització d'una obra d'art, i l'altre, que consistirà en una relació de
preguntes breus vinculades als continguts del temari. Aquest examen tindrà una durada màxima de dues hores. Acte seguit
es realitzarà un examen pràctic adreçat a aquells estudiants que hagin perdut el dret a l'avaluació contínua pel fet de no haver assistit al 80% de les pràctiques. Aquest examen tindrà una durada màxima de quatre hores.

Criteris d'avaluació

Es valorarà el correcte desenvolupament dels temes, així com la resposta adequada a les preguntes breus.

Percentatge de la qualificació final: 40% amb qualificació mínima 5

Seguiment de les sessions pràctiques
Modalitat Estudi i treball autònom individual
Tècnica Carpeta d'aprenentatge ( recuperable )
Descripció

El seguiment de les sessions pràctiques es desenvoluparà, d'una banda, mitjançant la repetició (1) de les activitats proposades setmanalment pels professors. De l'altra, l'estudiant durà a terme una obra plàstica personal que
es formalitzarà en el projecte final (2) de l'assignatura. Finalment, l'estudiant realitzarà un diari d'aprenentatge (3), a manera de valoració del seu procés d'aprenentatge.

Criteris d'avaluació

L'estudiant realitzarà un diari de l'assignatura en el quan es valorarà l'anàlisi de la relació dels continguts teòrics amb les pràctiques, la valoració del procés d'aprenentatge i la descripció de les sessions.

Percentatge de la qualificació final: 15% amb qualificació mínima 5

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Bibliografia bàsica

EDWARDS, B. (2011): El color. Un método para dominar el arte de combinar los colores. Urano, Barcelona.
EDWARDS, B. (2011): Nuevo aprender a dibujar con el lado derecho del cerebro. Urano, Barcelona.
MARÍN VIADEL, R. et al. (2003): Didáctica de la Educación artística para Primaria. Pearson, Madrid.
WILSON, B. et al. (2004): La enseñanza del dibujo a partir del arte. Paidós, Barcelona.

Bibliografia complementària

ARNHEIM, R. (2002): Arte y percepción visual: psicología del ojo creador. Alianza, Madrid.
BARBE-GALL, F (2009): Com parlar d'art als infants. Nerea, Donostia.
BORDES, J. (2007): La infancia de las vanguardias. Cátedra, Madrid.
EFLAND, A. (2002): Una historia de la educación del arte. Tendencias intelectuales y sociales en la enseñanza
de las artes visuales. Paidós, Barcelona.
EISNER, E. (2005): Educar la visión artística. Paidós, Barcelona.
HARGREAVES, D. (1991): Infancia y educación artística. Morata, Madrid.
HERNÁNDEZ BELVER M. et al. (2000): Educación artística y arte infantil. Fundamentos, Madrid.
KELLOG, R. (1981): Análisis de la expresión plástica del preescolar. Cincel, Madrid.
KEPES, G. (1995): The Language of Vision. Nova York, Dover.
LOWENFELD, V.; BRITTAIN, L. (1977): Desarrollo de la capacidad creadora. Kapelusz, Buenos Aires.
LUQUET, G. H. (1977): El dibujo infantil. Editorial Médica y Técnica, S. A., Barcelona.
PARSONS, M. (2002): Cómo entendemos el arte. Una perspectiva cognitivo-evolutiva de la
experiencia estética. Paidós, Barcelona.
READ, H .( 1982): La educación por el arte. Paidós, Barcelona.
SANS, S.; BALADA, M. (2004-2014): Col·lecció Fragments. Barcelona, Associació de Mestres Rosa Sensat.
TORRES I TARRÉS, M.; JUANOLA I ARGEMÍ, R. (1998): Dibuixar: mirar i pensar. Barcelona: Associació
de Mestres Rosa Sensat.
WILSON, B.; WILSON, M. (2009): Teaching Children to Draw. Worcester, Davis Publications.