Escuchar

22114. Ciències Socials i la seva Didàctica I (Geografia) . Grup 10

Identificació de l'assignatura

Assignatura22114 - Ciències Socials i la seva Didàctica I (Geografia)
Grup Grup 10 ( Campus Digital )
Any acadèmic 2019-20
Crèdits6 crèdits
Període d'impartició Primer semestre
Idioma d'impartició Català
Titulació -

Professors

Professor/aHorari d'atenció alumnes
Hora d'iniciHora de fiDia de la setmanaData d'iniciData de fiDespatx/Edifici
David Font Mampel
Cal concertar cita prèvia amb el professor per a fer una tutoria

Contextualització

L'assignatura "Ciències Socials i la seva Didàctica I (Geografia)" pretèn ésser un dels instruments a través dels quals posar els primers fonaments en la formació dels estudis de Grau en Educació Primària.

L'assignatura "Ciències Socials i la seva Didàctica I (Geografia)" respon en el seu disseny a l'adquisició d'alguns dels objectius específics del Títol de Grau en Educació Primària com són comprendre els coneixements fonamentals de la matèria geogràfica com a disciplina científica, així com de la seva Didàctica

Requisits

.

Competències

.

Específiques

  • 2.2.11. Aprendre a utilitzar el vocabulari geogràfic adequat i els contextos en què resulta pertinent la seva utilització
  • 2.2.12. Conèixer els instruments bàsics del treball geogràfic: cartografia, formes de representació gràfica, observació directa, anàlisi del paisatge, fotografia i imatges satèl·lit
  • 2.2.17. Distingir entre els distints conceptes d'escala espacial i relacionar-los amb els instruments mètrics de mesura, així com en les unitats corresponents
  • 2.2.18. Iniciar els alumnes en el coneixement de l'estructura econòmica de les organitzacions humanes, de les seves activitats i de la seva transformació paral·lela als descobriments geogràfics, les fonts d'energia i les innovacions tecnològiques i científiques
  • 2.2.19. Reconèixer el valor didàctic de l'entorn com a medi per estimular la curiositat de l'alumnat de Primària i adquirir les habilitats necessàries per a desenvolupar l'exploració i la reflexió dels alumnes sobre fenòmens que ocorren al seu entorn, i per a despertar el seu interès pel coneixement del seu entorn geogràfic i social inmedia

Genèriques

  • 2.2.3. Integrar l'estudi geogràfic des d'una orientació instructiva i cultural

Bàsiques

Podeu consultar les competències bàsiques que l'estudiant ha d'haver assolit en acabar el grau a l'adreça següent: http://estudis.uib.cat/grau/comp_basiques/

Continguts

.

Continguts temàtics

0 Introducció a la Geografia
1 El mapa: eina bàsica pel coneixement del territori
2 Geografia Física
3 Didàctica de la Geografia
4 Geografia Humana

Metodologia docent

La metodologia inclou diverses modalitats del proces d'ensenyament aprenentatge.

Volum de treball

.

Activitats de treball presencial (1,8 crèdits, 45 hores)

ModalitatNomTip. agr.DescripcióHores
Classes teòriques Classes magistrals Grup gran (G)

Finalitat: Comprendre els coneixements bàsics de les diferents parts de la Geografia i la seva didàctica.

Metodologia: A les classes teòriques el professor explica els continguts fonamentals de cada un dels blocs temàtics de l'assignatura. L'exposició es veurà reforçada amb la utilització de material de suport que es penjarà al moodle.

30
Classes pràctiques Classes pràctiques d'aula Grup mitjà (M)

Finalitat: Aplicar els coneixements teòrics adquirits.

Metodologia: Treball a l'aula de pràctiques en presència i suport del professorat.

6
Avaluació Exposició a classe Grup gran (G)

Finalitat: Exposició oral d'una programació d'aula realitzada amb suport audiovisual.

6
Avaluació Prova objectiva Grup gran (G)

Finalitat: Coneixement del grau d'assoliment dels coneixements i competències assolides al llarg de l'assignatura.

Metodologia. Examen tipus test/desenvolupar

3

A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves d'avaluació contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els estudiants si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la plataforma Aula digital.

Activitats de treball no presencial (4,2 crèdits, 105 hores)

ModalitatNomDescripcióHores
Estudi i treball autònom individual Preparar i estudiar els continguts de l'assignatura

Completar la informació rebuda al llarg de les classes teòriques mitjançant lectures d'articles i/o llibres.

41
Estudi i treball autònom individual Crear una sortida de camp

Crear una sortida de camp en equip (2 alumnes),amb el vist-i-plau del professor, per alumnat de 6è de primària a través d'un itinerari amb diversos punts d'aturada d'interès didàctic. La sortida haurà de tenir, com a mínim, 5 activitats durant la sortida de camp

20
Estudi i treball autònom en grup Elaborar una programació d'aula

Elaboració d'una programació d'aula en equip (3 alumnes) amb el vist-i-plau previ del professor,per alumnat de 6è de primàriaon es desenvoluparan activitats relatives al contingut geogràfic del currículum d'Educació Primària.

44

Riscs especifics i mesures de protecció

Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut dels alumnes i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

L'avaluació final positiva s'obtindrà quan s'hagi assolit l'aprovat tant en els continguts teòrics com en els coneixements pràctics de l'assignatura. Si l'alumne/a no supera positivament ambdues parts, teòrica i pràctica, en la corresponent convocatòria, serà finalment qualificat com a suspens. En aprovar els coneixements teòrics i pràctics, la qualificació final serà el resultat de ponderar la nota segons els percentatges que es detallen a continuació.

Qualsevol actitud que obstaculitzi les dinàmiques d'aula tindrà repercussió sobre la nota final de l'assignatura, podent arribar a ser motiu de desqualificació.

El plagi d'alguna part o de la totalitat d'un treball és motiu de desqualificació; l'estudiant haurà de repetir el treball havent d'esperar a la següent convocatòria per a la seva presentació.

Copiar a un examenés motiu de desqualificació; l'estudiant haurà de repetir el'examenhavent d'esperar a la següent convocatòria per a la seva presentació.

La presència d?errades ortogràfiques i/o gramaticals a qualsevol activitat acadèmica lliurada per l?alumnat serà qualificada negativament. Cada tres errades es comptabilitzarà mig punt menysde la nota final del treball o de la prova.

D'acord amb l'article 33 del Reglament Acadèmic, "amb independència del procediment disciplinari que es pugui seguir contra l'estudiant infractor, la realització demostradorament fraudulenta d'algun dels elements d'avaluació inclosos en guies docents de les assignatures comportarà, a criteri del professor, una menysvaloració en la seva qualificació que pot suposar la qualificació de «suspens 0» a l'avaluació anual de l'assignatura".

Classes magistrals
Modalitat Classes teòriques
Tècnica Altres procediments ( no recuperable )
Descripció

Finalitat: Comprendre els coneixements bàsics de les diferents parts de la Geografia i la seva didàctica.

Metodologia: A les classes teòriques el professor explica els continguts fonamentals de cada un dels blocs temàtics de l'assignatura. L'exposició es veurà reforçada amb la utilització de material de suport que es penjarà al moodle.

Criteris d'avaluació

La nota vindrà donada per la proporcionalitat a l'assistència de les classes magistrals.

Percentatge de la qualificació final: 3%

Classes pràctiques d'aula
Modalitat Classes pràctiques
Tècnica Altres procediments ( no recuperable )
Descripció

Finalitat: Aplicar els coneixements teòrics adquirits.

Metodologia: Treball a l'aula de pràctiques en presència i suport del professorat.

Criteris d'avaluació

La nota vindrà donada per la proporcionalitat a l'assistència de les classes pràctiques.

Percentatge de la qualificació final: 2%

Exposició a classe
Modalitat Avaluació
Tècnica Tècniques d'observació ( recuperable )
Descripció

Finalitat: Exposició oral d'una programació d'aula realitzada amb suport audiovisual.

Criteris d'avaluació

Tindran una rúbrica de qualificació a l'inici de curs.

Percentatge de la qualificació final: 10% amb qualificació mínima 5

Prova objectiva
Modalitat Avaluació
Tècnica Proves objectives ( recuperable )
Descripció

Finalitat: Coneixement del grau d'assoliment dels coneixements i competències assolides al llarg de l'assignatura.

Metodologia. Examen tipus test/desenvolupar

Criteris d'avaluació
Percentatge de la qualificació final: 50% amb qualificació mínima 5

Crear una sortida de camp
Modalitat Estudi i treball autònom individual
Tècnica Treballs i projectes ( no recuperable )
Descripció

Crear una sortida de camp en equip (2 alumnes),amb el vist-i-plau del professor, per alumnat de 6è de primària a través d'un itinerari amb diversos punts d'aturada d'interès didàctic. La sortida haurà de tenir, com a mínim, 5 activitats durant la sortida de camp

Criteris d'avaluació
Percentatge de la qualificació final: 15%

Elaborar una programació d'aula
Modalitat Estudi i treball autònom en grup
Tècnica Treballs i projectes ( no recuperable )
Descripció

Elaboració d'una programació d'aula en equip (3 alumnes) amb el vist-i-plau previ del professor,per alumnat de 6è de primàriaon es desenvoluparan activitats relatives al contingut geogràfic del currículum d'Educació Primària.

Criteris d'avaluació
Percentatge de la qualificació final: 20%

Recursos, bibliografia i documentació complementària

.

Bibliografia bàsica

ALVAREZ ORELLANA, M.F. (2007) La fotografía en el conocimiento del medio geográfico. Fundamentos y propuestas didácticas para Primaria y Secundaria. Madrid: Ed. CCS.
BALE J. (1989) La didáctica de la geografía en la escuela primaria. Madrid: Ed. Morata.
DOMÍNGUEZ GARRIDO, M.C. (coord.) (2004) Didáctica de las Ciencias Sociales. Madrid: Pearson Educación.
HERNÁNDEZ CARDONA, F. Xavier (2002) Didáctica de las ciencias sociales, geografía e historia. Barcelona: Ed. Graó
MARTIN, Fran (2006) Teaching Geography in Primary Schools. Cambridge: Chris Kington Publishing
MORENO, A.; MARRON, M.J. (eds.) (1996) Enseñar Geografía. De la teoría a la práctica. Madrid: Ed. Síntesis.
PIQUERA HABA, Juan (2013) Introducción a la Geografía. València: Arcís Ediciones S.L.
SCOFFHAM, Stephen (ed.) (2010): Primary Geography. Sheffield: Geographical Association.
SANTISTEBAN, A.; PAGÈS, J. (2011) Didáctica del conocimiento del medio social.
SOUTO, X. M. (1998) Didáctica de la Geografia. Barcelona: Ediciones del Serbal.
TREPAT, Cristòfol; COMES, Pilar (1998) El tiempo y el espacio en la didáctica de las ciencias sociales.

Bibliografia complementària

AMEGAN, Samuel (1993) Para una pedagogía activa y creativa. México: Trillas.
BAILEY, P. (1981) Didáctica de la geografía. Madrid: Ed. Cincel.
BALLESTER, A. (1997) Didàctica de la Geografia. Ciències Socials a les illes Balears. Bibliografia Bàsica. Palma: Conselleria d'Educació, Cultura i Esports.
BALLESTER , A. (1999) La didàctica de la geografia. Aprenentatge significatiu i recursos didàctics de les Illes Balears. Palma de Mallorca: Documenta Balear.
CALAF, R. (1991) L'ensenyament de la geografia a l'escola. Barcelona: Ed. Barcanova.
CALVIÑO, Celso; SAMPOL, Jerònia (2004) Els mapes conceptuals, una estratègia bàsica per a l'aprenentatge. Cantabou. núm 17. Inca. Revista del Centre de Professorat d'Inca. 7-9
CASAS, M. et al. (1999) L'ensenyament de les ciències socials : reflexió i experiències. Barcelona: Rosa Sensat.
DEL CARMEN, L. (1988) La investigación del medio y el aprendizaje. Materiales para la innovación educativa. Barcelona: Graó.
DIVERSOS AUTORS (1988) Trabajar Mapas. Madrid: Ed. Alhambra.
DIVERSOS AUTORS (1994) Didàctica de la Geografia. PISSARRA núm. 72. Palma.
DIVERSOS AUTORS (2009) Geografía Humana. Material docente de la UOC. Barcelona: Universitat Oberta Catalunya.
GÓMEZ, A.L.; GUIJARRO, A. (1992): La enseñanza de la geografía: guía introductoria. Santander: Universidad de Cantabria.
GONZÁLEZ, Fermín M. (2008) El mapa conceptual y el diagrama UVE. Madrid: Narcea.
GONZALEZ, J. L.; MARRON, M. J. (2000) Geografía, profesorado y sociedad. Teoría y práctica de la Geografía en la enseñanza. Murcia: AGE - Univ. Murcia.
HERNANDEZ, F.; SANCHO, J.M. (1993) Para aprender no basta con saber la asignatura. Barcelona: Paidós.
HERRERO, C. (1995): Geografía y Educación. Sugerencias didácticas. Madrid: Huerga Fierro editores.
IRAIZOZ, Natividad;GONZÁLEZ, Fermín Mª (2003) El mapa conceptual: un instrumento apropiado para comprender los textos expositivos. Blitz Serie amarilla. Pamplona: Gobierno de Navarra. Departamento de Educación.
LOPEZ, R. (1992) Mapas conceptuales y enseñanza de las Ciencias Sociales, AULA de Innovación educativa 8, Barcelona.
MARTIN, P. (1993) Ejemplificación de unidades didácticas para el área de ciencias sociales, Geografía e Historia. ESO. Aplicación en el aula. Madrid: Ed. Síntesis.
PAGES, J.; ESTEPA, J.; TRAVE, G. (2000) Modelos, contenidos y experiencias en la formación del profesorado de Ciencias Sociales. Huelva: Universidad de Huelva.
ROMERO, Juan et al. (2004) Geografía humana:procesos, riesgos e incertidumbres en un mundo globalizado. Barcelona: Ed. Ariel.
ROSSELLÓ, V. M.; PANADERA, J.M.; PÉREZ CUEVA, A. (1994) Manual de Geografia Física. València: Universitat de València.
SUREDA, J.; CALVO, A .(1997) La xarxa INTERNET i l'educació ambiental. Binissalem: Ed. Di7.