Escuchar

22111. Educació Inclusiva . Grup 10

Identificació de l'assignatura

Assignatura22111 - Educació Inclusiva
Grup Grup 10
Any acadèmic 2019-20
Crèdits6 crèdits
Període d'impartició Primer semestre
Idioma d'impartició Català
Titulació -

Professors

Professor/aHorari d'atenció alumnes
Hora d'iniciHora de fiDia de la setmanaData d'iniciData de fiDespatx/Edifici
Sebastià Verger Gelabert
s.vergers.verger@uib.esuib.es
09:00h10:00h Dilluns 09/09/201920/07/2020 B-104 / Edifici Guillem Cifre
Maria Isabel Vila Córdoba
m.vilam.vila@uib.catuib.cat
Cal concertar cita prèvia amb el professor per a fer una tutoria

Contextualització

L'assignatura d'Educació Inclusiva es troba ubicada al primer semestre de segon curs i forma part del mòdul "Dificultats d'Apenentatge". Constitueix la primera assignatura de l'esmentat mòdul, la qual s'articula al voltant d'aspectes com: l'atenció a la diversitat i la igualtat d'oportunitats, l'escola inclusiva, el model de suport per dur a terme pràctiques inclusives, l'escola com a organització que aprèn per oferir una educació de qualitat per a tothom i diferents estratègies metodològiques per atendre la diversitat dels alumnes a l'aula.

Es pretén que els estudiants aprenguin a mirar l'escola d'una altra manera, tot valorant la diversitat com a quelcom intrínsec al món social i educatiu; i alhora contribuir a establir els fonaments que serviran de base per reflexionar i analitzar la complexitat de la realitat educativa.

Les diferències individuals com un valor per a l'enriquiment de les relacions interpersonals i els processos d'ensenyament i aprenentatge serà un eix transversal en el desenvolupament de l'assignatura.

Es proposa treballar competències com el treball en equip, la capacitat crítica i d'anàlisi o el disseny, organització i avaluació de contextos d'aprenentatge; sempre en el marc d'una perspectiva sistèmica que entén l'escola de forma global, com a comunitat, i en la qual el suport en un sentit ampli hi és implícit.

Requisits

Recomanables

És recomanable que els alumnes hagin aprovat les assignatures de primer curs següents: Bases Didàctiques i Disseny Curricular, Organització i Gestió Educatives i Psicologia del Desenvolupament en l'Edat Escolar.

Competències

Específiques

 • Identificar i planificar la resolució de situacions educatives que afecten a estudiants amb diferents capacitats i distints ritmes d'aprenetatge (competència 1.1.6)
 • Mostrar una actitud de valoració i respecte cap la diversitat de l'alumnat, qualssevol que siguin les condicions o característiques d'aquest, i promoure aquesta mateixa actitud entre aquells amb qui treballi més directament (competència 1.1.8)
 • Desenvolupar actuacions encaminades a aconseguir la igualtat d'oportunitas, l'equitat i la compensació de les desigualtats que afecten l'alumnat (competència 1.3.6)

Genèriques

 • Capacitat per prendre decisions (competència 4.1.6) en l'organització i planificació (competència 4.1.2) de contextos escolars.
 • Promoure accions d'educació en valors i cultura de convivència que permetin actituds de respecte, afecte i acceptació orientades a la preparació d'una ciutadania activa i democràtica que facilitin les relacions interpersonals positives, l'autoestima i el desenvolupament d'emocions de l'alumnat, tant dins com fora del centre escolar (competència 1.2.13)
 • Conèixer i saber exercir les funcions de tutor i orientador en relació amb l'educació familiar en el període 6-12 (competència 1.3.2)

Bàsiques

Podeu consultar les competències bàsiques que l'estudiant ha d'haver assolit en acabar el grau a l'adreça següent: http://estudis.uib.cat/grau/comp_basiques/

Continguts

Continguts temàtics

Tema 1 De l'exclusió a la inclusió educativa
 • Els processos d'exclusió social i el seu reflex a l'educació.
 • El pas de la segregació a la integració escolar.
 • Les polítiques educatives en diferents moments històrics fins a l'actualitat.
Tema 2 Cap a una escola inclusiva
 • Principis i valors.
 • Barreres per a l'aprenentatge i la participació.
 • "Palanques per al canvi".
Tema 3 Planificar la millora de l'escola amb valors inclusius
 • Establir polítiques inclusives: benvinguda a tot l'alumnat...
 • Crear cultures inclusives: el sentit de comunitat...
 • Desenvolupar pràctiques inclusives: suport per a tothom...
 • L' Index for inclusion.
Tema 4 Pràctiques inclusives
 • Intel·ligències múltiples.
 • Disseny universal per a l'aprenentatge.
 • Els grups interactius.
 • Peer tutoring .
 • L'aprenentatge cooperatiu a l'aula.

Metodologia docent

Es descriuen, a continuació, les activitats de treball, presencial i no presencial, previstes a l'assignatura amb l'objecte de poder desenvolupar i avaluar les competències establertes.
A l'aula virtual els alumnes disposaran de recursos i de les propostes d'activitats que s'hauran de treballar de manera autònoma individualment i en grup; recursos i activitats que seran claus per a la construcció del coneixement.
A l'inici del curs s'informarà del pla de treball fent èmfasi en els resultats d'aprenentatge que s'espera dels alumnes.

Activitats de treball presencial (1,76 crèdits, 44 hores)

ModalitatNomTip. agr.DescripcióHores
Classes teòriques Classes magistrals Grup gran (G)

En aquestes classes s'exposaran els continguts fonamentals de l'assignatura i es requerirà el debat i discussió sobre diferents documents de treball. A partir d'articles es desenvoluparan sessions d'anàlisi i reflexió compartida. És clau, per tant, la intervenció de l'alumnat el qual haurà d'haver treballat amb els materials complementaris proposats.

28
Classes pràctiques Classes teòrico pràctiques Grup mitjà (M)

Els alumnes hauran de posar en pràctica els continguts treballats a les classes teòriques mitjançant:
- L'ànàlisi i interpretació de situacions escolars
- La posada en comú d'activitats treballades en petit grup
- Debats envers diferents situacions educatives contraposades
- Anàlisi de casos, etc.

12
Avaluació Prova escrita Grup gran (G)

Es realitzarà un examen durant el període d'avaluació complementària per al qual es disposarà de dues hores.

2
Avaluació Prova escrita Grup mitjà (M)

Es realitzarà una prova escrita en petit grup, a concretar a principi de curs, a partir del treball no presencial realitzat individualment en torn a la documentació audiovisual aportada i el treball d'ampliació que s'hagi dut a terme.

2

A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves d'avaluació contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els estudiants si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la plataforma Aula digital.

Activitats de treball no presencial (4,24 crèdits, 106 hores)

ModalitatNomDescripcióHores
Estudi i treball autònom individual Estudi i tutories

L'alumnat haurà de dur a terme:
- Les lectures seleccionades i presentades a l'inici del curs, les quals seran objecte d'avaluació a l'examen final.
- La recerca de documentació.
- L'estudi dels distints temes de l'assignatura.
- Anàlisi de casos.

106

Riscs especifics i mesures de protecció

Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut dels alumnes i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

Qualsevol actitud que obstaculitzi les dina?miques d'aula podra? tenir repercussio? sobre la nota final de l'assignatura, podent arribar a ser motiu de desqualificacio?. L'assiste?ncia a les classes teòriques (GG) e?s recomenable i obligatòria als seminaris (GM).
L'estudiant haura? de repetir la tasca pertinent havent d'esperar a la segu?ent convocato?ria. La prese?ncia de faltes d?ortografia i/o grama?tica i/o sintaxis a qualsevol activitat acade?mica lliurada pels alumnes pot ser objecte de ser qualificada negativament.

D'acord amb l'article 33 del Reglament Acadèmic, "amb independència del procediment disciplinari que es pugui seguir contra l'estudiant infractor, la realització demostradorament fraudulenta d'algun dels elements d'avaluació inclosos en guies docents de les assignatures comportarà, a criteri del professor, una menysvaloració en la seva qualificació que pot suposar la qualificació de «suspens 0» a l'avaluació anual de l'assignatura".

Classes teòrico pràctiques
Modalitat Classes pràctiques
Tècnica Altres procediments ( no recuperable )
Descripció

Els alumnes hauran de posar en pràctica els continguts treballats a les classes teòriques mitjançant:
- L'ànàlisi i interpretació de situacions escolars
- La posada en comú d'activitats treballades en petit grup
- Debats envers diferents situacions educatives contraposades
- Anàlisi de casos, etc.

Criteris d'avaluació

Assistència i participació als seminaris. Capacitat de treballar cooperativament, analitzar i exposar un determinat tema relacionat amb l'assignatura.

Percentatge de la qualificació final: 15%

Prova escrita
Modalitat Avaluació
Tècnica Altres procediments ( recuperable )
Descripció

Es realitzarà un examen durant el període d'avaluació complementària per al qual es disposarà de dues hores.

Criteris d'avaluació

Examen dels continguts de l'assignatura, el qual es realitzarà al període d'avaluació complementari. Per aprovar és necessari aconseguir, com a mínim, un 5 en aquest element d'avaluació.

Percentatge de la qualificació final: 50%

Prova escrita
Modalitat Avaluació
Tècnica Altres procediments ( no recuperable )
Descripció

Es realitzarà una prova escrita en petit grup, a concretar a principi de curs, a partir del treball no presencial realitzat individualment en torn a la documentació audiovisual aportada i el treball d'ampliació que s'hagi dut a terme.

Criteris d'avaluació

Prova escrita que es concretarà a l'inici del curs.

Percentatge de la qualificació final: 35%

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Bibliografia bàsica

Echeita, G. (2005). Educación para la inclusión o educación sin exclusiones . Narcea: Madrid.
Giné, C. (coord.) (2009). La educación inclusiva. De la exclusión a la plena participación de todo el alumnado . Barcelona: ICE-HORSORI.
Maraculla, I. i Sáiz, M. (coords.) (2009). Buenas prácticas de escuela inclusiva . La inclusión de alumnado con discapacidad: un reto, una necesidad . Barcelona: Graó.
Lizasoáin, O., Ochoa, B., Arellano, A., Crespo, N., Magallón, S. i Sánchez-Carpintero, R. (2016). Alumnos con trastornos del neurodesarrollo. Navarra: Eunate
Pujolàs, P. (2008). 9 Ideas clave. El aprendizaje cooperativo. Barcelona: Graó.

Bibliografia complementària

AAVV. (2004). Atendre la diversitat a l?escola. El paper del mestre de support. Palma: Lleonard Muntaner.
Ainscow, M. i West, M. (2008). Mejorar las escuelas urbanas. Liderazgo y colaboración. Madrid: Nacea.
Ardanaz, L et al. (2004). La escuela inclusiva. Prácticas y reflexiones. Barcelona: Graó.
Arnáiz, P. (2003). Educación inclusiva: una escuela para todos. Málaga: Aljibe.
Arnáiz Sánchez, P. (2011). Luchando contra la exclusión: buenas prácticas y éxito escolar. Innovación Educativa , 21 , 23-55.
Booth, T i Ainscow, M. (2002). Guía para la evaluación y mejora de la educación inclusiva. UNESCO.
Bunch, G. (2008). Claves para una educación inclusiva exitosa. Una mirada desde la experiencia práctica. Revista de Educación Inclusiva , 1(1), 77-89.
Cardona Moltó, M.C. (2005). Diversidad y educación inclusiva. Enfoques metodológicos y estrategias para una enseñanza colaborativa . Madrid: Pearson.
Martínez, B. (2005). Las medidas de respuesta a la diversidad: Posibilidades y límites para la inclusión escolar y social. Profesorado, Revista de currículum y formación del profesorado , 1(9). Recuperat de: http://www.ugr.es/~recfpro/rev91ART2.pdf
Ruiz i Bel, R. (2008). Plans multiples i personalitzats per a l'aula inclusiva. Vic: Eumo.
Thomas, G. i Loxley, A. (2007). Deconstrucción de la educación especial y construcción de la inclusiva . Madrid: La Muralla.
Tomlinson C. A.(2001). EL aula diversificada. Dar respuesta a las necesidades de todos los alumnos . Barcelona: Octaedro.
UNESCO (2008). La educación inclusiva: el camino hacia el futuro . Ginebra: UNESCO. Recuperat de: http://www.ibe.unesco.org/fileadmin/user_upload/Policy_Dialogue/48th_ICE/ICE_FINAL_REPORT_spa.pdf

Altres recursos

A l'inici i al llarg del curs s'aportarà material divers a través de l'aula virtual de l'assignatura.