22110. Psicologia de l'Educació i Acció Tutorial . Grup 4

Identificació de l'assignatura

Assignatura22110 - Psicologia de l'Educació i Acció Tutorial
Grup Grup 4 ( Campus Digital )
Any acadèmic 2018-19
Crèdits6 crèdits
Període d'impartició Primer semestre
Idioma d'impartició Català
Titulació -

Professors

Professor/aHorari d'atenció alumnes
Hora d'iniciHora de fiDia de la setmanaData d'iniciData de fiDespatx/Edifici
María Teresa Adame Obrador
teresa.adameteresa.adame@uib.esuib.es
15:20h15:50h Dilluns 10/09/201819/11/2018 B-105 / Guillem Cifre
12:45h13:15h Dimecres 12/09/201810/10/2018 B-105 / Guillem Cifre
09:30h10:15h Dimecres 24/10/201827/02/2019 B-105 / Guillem Cifre

Contextualització

Psicologia de l'Educació i Acció Tutorial constitueix una assignatura obligatòria en els estudis d'Educació Primària, té un caire generalista, centrat clarament en factors propis dels processos d'ensenyament- aprenentatge des de la perspectiva psicològica.

Es troba situada en el segon curs del grau de Mestre de Primària, i més concretament en el primer semestre.

Pel que fa a la seva contextualització, l'assignatura Psicologia de l'Educació i Acció Tutorial forma part del mòdul: "Aprenentatge i desenvolupament de la personalitat", i més concretament es troba dins la matèria: "Desenvolupament de la personalitat i processos d'aprenentatge", juntament amb l'assignatura "Psicologia del desenvolupament en l'edat escolar".

En aquest context és on s'entenen els continguts bàsics de l'assignatura Psicologia de l'Educació i Acció Tutorial , adreçats a:

 • Conèixer els processos d'aprenentatge i els processos instructius, amb especial atenció a les variables implicades (els factors interpsicològics i els factors intrapsicològics).
 • Introduir-se en l'àmbit de l'acció tutorial des de la perspectiva del/de la mestre/ade primària, com a eina fonamental en els processos d'intervenció, planificació i disseny de plans d'actuació, en relació als processos d'ensenyament-aprenentatge.

Requisits

L'assignatura Psicologia de l'Educació i Acció Tutorial no té prerequisits bàsics.

Competències

El pla d'estudis d'Educació Primària de la UIB aprovat per l'ANECA (d'acord al que indica l'Ordre ECI/3857/2007 de 27 de desembre) estableix les competències que ha de cobrir la matèria "Desenvolupament de la Personalitat i Processos d'Aprenentatge". D'aquestes competències, l'assignatura Psicologia de l'Educació i Acció Tutorial té el propòsit de contribuir a l'adquisició de les competències que s'indiquen.

Específiques

 • Comprendre i analitzar els processos d'aprenentatge relatius al període 6-12 en el context familiar, social i escolar (1.1.1)
 • Mostrar una actitud de valoració i respecte cap a la diversitat de l'alumnat, qualsevol que siguin les condicions o característiques d'aquest, i promoure aquesta mateixa actitud entre aquells amb qui treballi més directament (1.1.8)
 • Conèixer els fonaments de l'educació primària, la seva relació interdisciplinar, els criteris d'avaluació i el cos de coneixements didàctics relacionats amb el procés d'ensenyament i aprenentatge (1.2.2)
 • Analitzar i comprendre els processos educatius, a l'aula i fora de l'aula, relatius al període de 6-12 anys (1.2.3)
 • Organitzar, dissenyar, planificar i avaluar l'activitat docent a l'aula, d'acord a l'anàlisi dels contextos i espais formatius del centre i de l'entorn (1.2.6)
 • Analitzar el llenguatge educatiu i precisar la terminologia i conceptes bàsics en relació al terme "educació" (1.2.7)
 • Conèixer les teories educatives contemporànies i la seva vigència en les pràctiques institucionals actuals (1.2.8)
 • Conèixer els processos d'interacció i comunicació a l'aula i el rol docent com a facilitador (1.2.10)
 • Abordar problemes de disciplina, així com altres situacions conflictives del centre i de l'aula (1.2.11)
 • Promoure el treball i l'esforç individual i cooperatiu (1.2.12)
 • Promoure accions d'educació en valors i cultura de convivència que permetin actituds de respecte, afecte i acceptació dirigides cap a la preparació d'una ciutadania activa i democràtica, que afavoreixin les relacions interpersonals positives, l'autoestima i el desenvolupament emocional de l'alumnat (1.2.13)
 • Conèixer les funcions de tutor i orientador en relació a l'educació familiar en el període 6-12 (1.3.2)
 • Relacionar l'educació amb el medi, i cooperar amb les famílies i la comunitat i institucions i altres entitats relacionades amb la infància (1.3.3)
 • Facilitar la comunicació entre escola i família (1.3.5)
 • Conèixer l'evolució històrica de la família, els diferents tipus de famílies, estils de vida i d'educació en el context familiar actual (1.3.7)
 • Desenvolupar actituds que afavoreixin la relació, participació i comunicació de la família en la vida dels centres (1.3.9)

Genèriques

 • Capacitat d'anàlisi i síntesi (4.1.1)
 • Capacitat d'organització i planificació (4.1.2)
 • Capacitat de gestió de la informació, documentació i comunicació (4.1.4)
 • Habilitats comunicatives i lingüístiques (4.2.3)
 • Assumir la dimensió ètica i deontològica pròpia de la funció docent, i actuar conseqüentment (4.2.4)
 • Capacitat de crítica i autocrítica (4.2.5)
 • Capacitat de treball en equip (4.2.6)
 • Aprenentatge autònom (4.3.1)

Bàsiques

Podeu consultar les competències bàsiques que l'estudiant ha d'haver assolit en acabar el grau a l'adreça següent: http://estudis.uib.cat/grau/comp_basiques/

Continguts

Els continguts temàtics de l'assignatura Psicologia de l'Educació i Acció Tutorial es treballaran des de la vessant teòrica i també pràctica, i és a través d'aquests continguts i de la metodologia de feina pertinent que es pretén donar resposta a les competències esmentades abans. En aquest sentit, la proposta temàtica és la següent:

Continguts temàtics

Tema 1 L'acció tutorial. Conceptes bàsics
1.1 Orientació i acció tutorial.
1.2 Pla d'acció tutorial (PAT).
Tema 2 Conceptes bàsics de la Psicologia de l'Educació.
2.1 Definició i objecte d'estudi.
2.2 Concepte d'aprenentatge.
2.3 Principals models d'aprenentatge i la seva aplicació a l'àmbit educatiu.
Tema 3 Factors del procés d'ensenyament-aprenentatge.
3.1 Factors intrapersonals.
3.2 Factors interpersonals i socioambientals.
Tema 4 L'aprenentatge. Teories I
4.1 Teoria i aplicació del conductisme al procés d'ensenyament-aprenentatge.
Tema 5 L'aprenentatge. Teories II
5.1 Teoria i aplicació del cognitivisme al procés d'ensenyament-aprenentatge.

Metodologia docent

En aquests apartats es descriuen les activitats de treball presencial i no presencial previstes a l'assignatura amb l'objecte de poder desenvolupar i avaluar les competències establertes i els continguts temàtics indicats.

L'alumnat haura de treballar, de forma habitual, diferents documents (escrits i audiovisuals), els quals seran un element clau en la construcció del coneixement.

Amb el propòsit d'afavorir l'autonomia i el treball personal de l'alumne/a, l'assignatura fa ús de la plataforma d'Aula Digital, dedicada a l'ensenyament flexible i a distància, incorporant la telemàtica a l'ensenyament universitari. Així, mitjançant l'eina de teleeducació Moodle l'alumne/a tindrà a la seva disposició una comunicació en línia i a distància amb la professora, un calendari amb notícies d'interès, documents electrònics i enllaços a Internet, propostes de pràctiques de treball autònom, de caire individual o grupal, etc.

Volum de treball

A la següent taula es presenta la distribució d'hores segons les diferents activitats de treball presencial i de treball no presencial (o autònom) planificat i la seva equivalència en crèdits europeus o ECTS (1 crèdit ECTS= 25 hores de treball de l'estudiant).

Així i tot, en el calendari de l'assignatura (plataforma virtual), s'indicarà l'organització de les sessions d'activitats presencials i també les sessions de presentacions de treballs.

Activitats de treball presencial (2,08 crèdits, 52 hores)

ModalitatNomTip. agr.DescripcióHores
Classes teòriques Classes magistrals Grup gran (G)

Les classes setmanals respondran a diferents tipus de dinàmiques:

- exposició de continguts

- debat en grup sobre els documents de treball

Es fomentarà la intervenció de l'alumnat en aquestes classes teòriques a partir de la discussió en grups reduïts, la posada en comú dels diferents punts de vista sorgits de les explicacions de la professora i d'haver treballat els diferents materials complementaris proposats.

La finalitat és la d'oferir a l'alumnat una visió general i coherent dels elements bàsics dels diferents temes del programa.

30
Classes pràctiques Presentacions orals Grup mitjà (M)

La finalitat d'aquestes presentacions és que l'alumnat aprofundeixi en diferents continguts temàtics del programa, a més de comunicar i intercanviar en el si del grup les diferents temàtiques treballades. Amb aquest objectiu cada equip de treball realitzarà un pòster explicatiu del treball d'aprofundiment que s'haurà realitzat de forma grupal, d'acord a les indicacions que es donin a l'inici de l'assignatura.

L'alumnat disposarà d'un temps de presentació i d'exposició oral (es podrà fer ús de mitjans audiovisuals). Al llarg de l'exposició serà important incentivar la participació de la resta d'alumnes a partir de debats, suggeriments, activitats, etc; al mateix temps que es valoraran els aclariments o respostes que es realitzin a les qüestions plantejades per part de la resta d'alumnes i/o de la professora.

Només seran avaluats/des aquells/es alumnes que hagin assistit i/o participat durant el temps d'exposició assignat al seu grup.

4
Classes pràctiques Activitats presencials Grup mitjà (M)

L'alumnat posarà en pràctica els continguts treballats a les classes teòriques mitjançant exercicis, lectures, anàlisi de casos, activitats de reflexió, comentaris i estudi d'articles, documents de treball, etc. que s'aniran presentant al llarg del curs i es treballaran en grups de discussió, amb la coordinació de la professora.

Aquestes activitats/feines es dinamitzaran en petit grup durant les sessions de classe, i permetran valorar el grau de participació de l'alumnat en el seguiment de l'assignatura.

16
Avaluació Prova escrita Grup gran (G)

Per tal d'avaluar els coneixements teòrics dels/de les alumnes es realitzarà una prova escrita o examen a desenvolupar, en el període d'avaluació complementària del mes de gener. Es disposarà de dues hores per a la seva realització.

Aquest element d'avaluació permetrà valorar si l'alumne/a té els coneixements bàsics de l'assignatura. Per a la seva preparació, caldrà utilitzar, com a mínim, els materials i documents treballats durant el curs ?tant per part de la professora com per part de l'alumnat?, juntament amb els continguts i materials exposats a les diferents sessions de classe.

La superació d'aquesta prova amb una nota igual o major a 5 serà imprescindible per a la superació de l'assignatura. Si s'escau, la recuperació d'aquesta matèria es realitzarà en el període extraordinari de febrer.

2

A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves d'avaluació contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els estudiants si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la plataforma Campus Extens.

Activitats de treball no presencial (3,92 crèdits, 98 hores)

ModalitatNomDescripcióHores
Estudi i treball autònom individual Estudi

L'objectiu és la consolidació per part de l'alumnat dels coneixements pràctics i teòrics. Caldrà treballar els diferents documents, materials, explicacions i exposicions que s'hagin vist a les sessions de gran grup i a les de grup mitjà.

60
Estudi i treball autònom individual Proves d'avaluació on line


Durant el curs es realitzaran diferents proves d'avaluació (qüestionaris on line) a través de l'aula digital que permetran a l'alumne/a verificar els seus coneixements en relació als continguts treballats a l'asssignatura.
En el seu conjunt es tracta d'una activitat autoavaluativa, de tipus objectiu, que pot estar formada per: preguntes d'elecció múltiple, de vertader/fals, omplir llacunes, etc.

2
Estudi i treball autònom en grup Realització d'un treball d'aprofundiment


L'alumnat, organitzat en petit grup, realitzarà un treball d'aprofundiment a partir de les indicacions i criteris que es pautin durant el desenvolupament de l'assignatura. En la realització d'aquest treball s'hauran de posar en pràctica les competències pròpies recollides en aquesta guia docent.
El treball es lliurarà en el termini que s'especifiqui en el calendari de l'assignatura. Tal com ja s'ha indicat, a més de la seva realització escrita, aquest treball serà exposat en gran grup (modalitat referent a les exposicions orals), i també d'acord al calendari que s'estableixi a l'aula virtual.

36

Riscs especifics i mesures de protecció

Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut dels alumnes i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

Observacions sobre el procediment d'avaluació:

 1. Cada element d'avaluació obtindrà una qualificació numèrica (de 0 - 10 punts). La qualificació global de l'assignatura resultarà dels % assignats als diferents elements d'avaluació. Superar l'assignatura, implica a obtenir un mínim de 5 punts sobre 10 a la suma ponderada final.
 2. Els elements d'avaluació tenen una data límit de lliurament a especificar en el seu moment. Les activitats no presentades en els terminis de lliurament indicats tindran la nota mínima (0,0).
 3. La no realització d'una determinada activitat avaluativa, suposarà obtenir la nota mínima (0,0). Segons indica el Reglament Acadèmic de la UIB (article 34.2) com a criteri general, es considerarà que un estudiant és un "no presentat" quan només hagi realitzat activitats d'avaluació previstes a la guia docent que suposin un terç o menys de l'avaluació de l'assignatura.
 4. A la prova escrita l'alumne/a haurà d'obtenir una nota igual o superior a 5 punts.
 5. Els elements d'avaluació presentats han de tenir un nivell d'exigència pel que fa al seu contingut i format. No només es valorarà l'encert en les respostes, també la qualitat de la presentació. Les errades ortogràfiques i/o gramaticals a qualsevol activitat acadèmica lliurada per l'alumnat serà qualificada negativament. Són elements d'avaluació l'ortografia, la claredat en l'exposició, l'ús adient del vocabulari, la redacció, els aspectes formals, etc., dels treballs lliurats i també de les proves d'examen. Es podrà penalitzar fins a un 15% de la qualificació final en funció de l'ús que s'hagi realitzat.

Normes generals:

 • Qualsevol actitud que obstaculitzi les dinàmiques d?aula (ús de les tecnologies ?ordinadors, mòbils, etc.? sense finalitats pedagògiques pròpies de l'assignatura, menjar/beure dins l'aula, interrupcions constants d'entrades i sortides d'aula, la impuntualitat o parlar constantment mentre es fa una explicació o una intervenció d'un company,...) podrà repercutir negativament sobre la nota final de l?assignatura, podent arribar a ser motiu de desqualificació (la professora es reserva el dret d'aplicar la penalització que consideri pertinent pel que fa a la qualificació final).

 • Els criteris i pautes que s'estableixen en aquesta guia docent poden modificar-se en funció de la dinàmica del grup classe durant el curs acadèmic, per tal d'adaptar-se a les necessitats i ritmes que s'hagin detectat.

D'acord amb l'article 33 del Reglament Acadèmic, "amb independència del procediment disciplinari que es pugui seguir contra l'estudiant infractor, la realització demostradorament fraudulenta d'algun dels elements d'avaluació inclosos en guies docents de les assignatures comportarà, a criteri del professor, una menysvaloració en la seva qualificació que pot suposar la qualificació de «suspens 0» a l'avaluació anual de l'assignatura".

Presentacions orals
Modalitat Classes pràctiques
Tècnica Tècniques d'observació ( no recuperable )
Descripció

La finalitat d'aquestes presentacions és que l'alumnat aprofundeixi en diferents continguts temàtics del programa, a més de comunicar i intercanviar en el si del grup les diferents temàtiques treballades. Amb aquest objectiu cada equip de treball realitzarà un pòster explicatiu del treball d'aprofundiment que s'haurà realitzat de forma grupal, d'acord a les indicacions que es donin a l'inici de l'assignatura.

L'alumnat disposarà d'un temps de presentació i d'exposició oral (es podrà fer ús de mitjans audiovisuals). Al llarg de l'exposició serà important incentivar la participació de la resta d'alumnes a partir de debats, suggeriments, activitats, etc; al mateix temps que es valoraran els aclariments o respostes que es realitzin a les qüestions plantejades per part de la resta d'alumnes i/o de la professora.

Només seran avaluats/des aquells/es alumnes que hagin assistit i/o participat durant el temps d'exposició assignat al seu grup.

Criteris d'avaluació

Equilibri en la participació de tots els membres del grup.-Adequació del llenguatge i ritme de l'exposició.- Adequació de l'ordre dels continguts.- Claredat expositiva. - Grau de preparació de l'exposició. - Grau d'innovació de la presentació. - Creativitat. - Adequació del suport seleccionat per a l'exposició. - Respostes a les preguntes orals que es formulin després de l'exposició. -Foment de la participació de la resta d'alumnes a partir de debats, suggeriments o altres activitats.

Percentatge de la qualificació final: 15%

Activitats presencials
Modalitat Classes pràctiques
Tècnica Tècniques d'observació ( no recuperable )
Descripció

L'alumnat posarà en pràctica els continguts treballats a les classes teòriques mitjançant exercicis, lectures, anàlisi de casos, activitats de reflexió, comentaris i estudi d'articles, documents de treball, etc. que s'aniran presentant al llarg del curs i es treballaran en grups de discussió, amb la coordinació de la professora.

Aquestes activitats/feines es dinamitzaran en petit grup durant les sessions de classe, i permetran valorar el grau de participació de l'alumnat en el seguiment de l'assignatura.

Criteris d'avaluació

-L'avaluació d'aquest bloc anirà vinculada al grau de participació de l'alumnat tant en les sessions de classe (de forma individual i/o grupal), com a la seva participació a través de l'aula digital.

- Participació en els fòrums de l'aula digital i elaboració conjunta d'un glossari terminològic -Adequació de les preguntes i comentaris: aportació d'idees, experiències, exemples, opinions, criteris, de forma argumentada i en relació al contingut que s'està treballant -Escolta activa de les intervencions dels i de les altres -Intervencions per establir relacions entre idees i exemples, en relació a les aportacions d'altres persones -Plantejament de preguntes, dubtes, qüestionaments que ajudin al grup a avançar -Interès en la participació -

Percentatge de la qualificació final: 5%

Prova escrita
Modalitat Avaluació
Tècnica Proves de resposta llarga, de desenvolupament ( recuperable )
Descripció

Per tal d'avaluar els coneixements teòrics dels/de les alumnes es realitzarà una prova escrita o examen a desenvolupar, en el període d'avaluació complementària del mes de gener. Es disposarà de dues hores per a la seva realització.

Aquest element d'avaluació permetrà valorar si l'alumne/a té els coneixements bàsics de l'assignatura. Per a la seva preparació, caldrà utilitzar, com a mínim, els materials i documents treballats durant el curs ?tant per part de la professora com per part de l'alumnat?, juntament amb els continguts i materials exposats a les diferents sessions de classe.

La superació d'aquesta prova amb una nota igual o major a 5 serà imprescindible per a la superació de l'assignatura. Si s'escau, la recuperació d'aquesta matèria es realitzarà en el període extraordinari de febrer.

Criteris d'avaluació

Adequació de les respostes a l'enunciat de cada pregunta.

Copiar o fer ser servir qualsevol altre procediment fraudulent portarà directament a la qualificació final de 0,0 per a tota l'assignatura.

Percentatge de la qualificació final: 45% amb qualificació mínima 5

Proves d'avaluació on line
Modalitat Estudi i treball autònom individual
Tècnica Sistemes d'autoavaluació ( no recuperable )
Descripció


Durant el curs es realitzaran diferents proves d'avaluació (qüestionaris on line) a través de l'aula digital que permetran a l'alumne/a verificar els seus coneixements en relació als continguts treballats a l'asssignatura.
En el seu conjunt es tracta d'una activitat autoavaluativa, de tipus objectiu, que pot estar formada per: preguntes d'elecció múltiple, de vertader/fals, omplir llacunes, etc.

Criteris d'avaluació

Per a la realització dels diferents qüestionaris es disposarà d'un termini i horari prèviament publicitat en el calendari de l'aula virtual. També s'indicarà el total de preguntes així com el temps disponible per a la seva execució.

Percentatge de la qualificació final: 5%

Realització d'un treball d'aprofundiment
Modalitat Estudi i treball autònom en grup
Tècnica Treballs i projectes ( no recuperable )
Descripció


L'alumnat, organitzat en petit grup, realitzarà un treball d'aprofundiment a partir de les indicacions i criteris que es pautin durant el desenvolupament de l'assignatura. En la realització d'aquest treball s'hauran de posar en pràctica les competències pròpies recollides en aquesta guia docent.
El treball es lliurarà en el termini que s'especifiqui en el calendari de l'assignatura. Tal com ja s'ha indicat, a més de la seva realització escrita, aquest treball serà exposat en gran grup (modalitat referent a les exposicions orals), i també d'acord al calendari que s'estableixi a l'aula virtual.

Criteris d'avaluació

Adequació a la proposta de treball realitzada d'acord als criteris que s'indiquin. - Grau d'aplicació dels coneixements teòrics a les activitats presentades. - Contingut i format dels treballs lliurats. - Originalitat. - Capacitat d'anàlisi, reflexió i crítica sobre els continguts treballats - Grau de maduresa acadèmica - Ús de la normativa APA.

Percentatge de la qualificació final: 30%

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Per preparar els continguts de les diferents unitats temàtiques de l'assignatura es pot consultar el següent material.

Bibliografia bàsicaLópez Martínez, O. (dir.) (2010). Psicología de la educación para maestros de educación primaria . Murcia: Diego Marín Librero-Editor.
Navarro Guzmán, J.I. i Martín Bravo, C. (coords.) (2010). Psicología de la educación para docentes . Madrid: Pirámide
Prados Gallardo, M.M. et al. (2014). Manual de Psicología de la Educación. Para docentes de educación infantil y primaria. Madrid: Pirámide.
Rodríguez Sánchez, S. (coord.) (2015). Psicología de la Educación. Grado en educación infantil y primaria. Madrid: Pirámide.
Ruíz, C. i López, O. (coords.) (2010). Psicología de la educación para maestros de educación primaria. Murcia: Diego Marín Librero Ed.

Bibliografia complementària

Alonso, J. (1997). Motivar para el aprendizaje . Barcelona: Edebé.

Castejón, J.L. et al. (2011). Psicología de la educación. Alicante: Club Universitario.
Coll, C. et al. (1997). Psicologia de la Instrucció . Barcelona: Edicions de la Universitat Oberta de Catalunya.
Coll, C. et al. (1999). Psicologia de l'Educació . Barcelona: Edicions de la Universitat Oberta de Catalunya.
Dowling, E. i Osborne, E. (1996). Familia y escuela . Barcelona: Paidós.
Esteban, C.; Molero, C. i Alonso, F. (dir.) (1995). Condicionamiento operante. Conceptos básicos y su práctica . Valencia: Promolibro.
González, E. i Bueno, J.A. (coords.)(2004). Psicología de la educación y del desarrollo en edad escolar. Madrid: CCS.
González, J. i Criado, M.J. (2003). Psicología de la eduación para una enseñanza práctica . Madrid: CCS.
González Pienda, J.A. et al. (eds.) (1996). Psicología de la instrucción. Vol 2. Componentes cognitivos del aprendizaje escolar . Barcelona: EUB.
González Pienda, J.A. et al. (coords.) (2002). Manual de psicología de la educación . Madrid: Pirámide.
Longás, J. i Mollá, N. (coords.) (2007). La escuela orientadora. La acción tutorial desde una perspectiva institucional. Madrid: Narcea.
Mayer, R.E. (2006). Psicología de la educación. Vol. 2, Enseñar para un aprendizaje significativo. Madrid: Pearson Educación
Palacios, J.; Marchesi, A. i Coll, C. (1999, reimp. rev. 2007). Desarrollo psicológico y educación. Vol II: Psicología de la Educación escolar. Madrid: Alianza.
Rigo-Carratalá. E. (2006). Las dificultades de aprendizaje escolar. Manual práctico de estrategias y toma de decisiones . Barcelona: Ars Medica.
Rodríguez Sánchez, S. (coord.) (2015). Psicología de la Educación. Grado en educación infantil y primaria. Aplicaciones prácticas. Madrid: Pirámide.
Sampascual Maicas, G. (2009). Psicología de la educación. Madrid: UNED.
Trianes Torres, M.V. i Gallardo Cruz, J.A. (coords.) (2004, reimp. 2008). Psicología de la educación y del desarrollo en contextos escolares. Madrid: Pirámide.
Woolfolk, A.E. (2006, 9ª ed.). Psicología educativa. México: Pearson-Educación.

Altres recursos

Altres materials i documents que es vagin generant o indicant al llarg del curs, alguns d'ells localitzables a la plataforma moodle.