22104. TIC Aplicades a l'Educació Primària . Grup 11

Identificació de l'assignatura

Assignatura22104 - TIC Aplicades a l'Educació Primària
Grup Grup 11 ( Campus Digital Illes )
Any acadèmic 2018-19
Crèdits6 crèdits
Període d'impartició Primer semestre
Idioma d'impartició Català
Titulació -

Professors

Professor/aHorari d'atenció alumnes
Hora d'iniciHora de fiDia de la setmanaData d'iniciData de fiDespatx/Edifici
Marina Arrabal Cormenzana
marina.arrabalmarina.arrabal@uib.esuib.es
Cal concertar cita prèvia amb el professor per a fer una tutoria
Francisca Negre Bennásar
xisca.negrexisca.negre@uib.esuib.es
10:00h11:00h Dimecres 01/09/201831/12/2018 Despatx A-113

Contextualització

L'assignatura 'Tics aplicades a l'Educació Primària' és una assignatura bàsica de 6 crèdits que es cursa al primer semestre del primer curs dels Estudis de Mestre.

L'objectiu de l'assignatura és que l'alumnat sigui capaç de conèixer i utilitzar les eines tecnològiques i les seves possibilitats d'aplicació en el context educatiu adquirint una postura personal crítica i innovadora que enriqueixi la seva experiència i pràctica educativa.

L'assignatura té un caràcter marcadament pràctic i instrumental. La concepció d'aquesta assignatura és marcadament transversal, aportant competències digitals bàsiques que tot estudiant universitari ha de desenvolupar i aplicar.

Tics aplicades a l'Educació Primària forma part de la matèria "Societat de la Informació i del Coneixement" i es complementa en les següents assignatures:

· Mitjans i recursos tecnològics en el procés d'Ensenyança/Aprenentatge en l'Educació Primària. Obligatòria
· Gestió de Projectes Tics. Optativa necessària per a la menció de Tecnologia Educativa
· Disseny de materials didàctics. Optativa vinculada a la menció de Tecnologia Educativa
· Disseny i Gestió d'Entorns Virtuals d'Aprenentatge. Optativa vinculada a la menció de Tecnologia Educativa
· Mitjans de Comunicació i Educació. Optativa vinculada a la menció de Tecnologia Educativa

Aquestes assignatures formen part de la menció en Tecnologia Educativa. Aquesta menció es desactiva a partir del curs 2012/13 per la qual cosa, en aquest moment només es pot cursar aquesta assignatura (bàsica de 1r curs) i "Mitjans i recursos tecnològics en el procés d'E/A en l'Educació Primària" (obligatòria de 3r curs).

Els Grups 1 (Mallorca), 10 (Menorca) i 11 (Eivissa) i , amb caràcter experimental, participen en un projecte d'innovació, " Aprenentatge basat en projectes a la formació inicial de mestres d'educació primària ", en el que diferents assignatures treballaran de manera coordinada.

Així mateix es recorda que el Grup 1 comparteix la docència amb els Grups 10 i 11 i que les classes de Grup Gran es realitzen per videoconferència.

Tots els Grups (1, 2, 3, 4, 10 i 11) participen del projecte EDU2016-79402-R (MINECO/ACI/FEDER/EU) ?Soluciones educativas para la mejora de la calidad de vida del niño con enfermedad minoritaria desde una intervención innovadora y transdisciplinar?.

Requisits

Aquesta assignatura no té requisits.

Competències

Totes les competències, a excepció de la nº 1 (genèrica), són competències transversals i s'han d'entendre dins del context de les Tecnologies de la Informació. Per exemple, "Resolució de problemes" fa referència als coneixements i habilitats, actituds i valors necessaris per solucionar problemes en el camp d'aplicació de les Tics.

Específiques

 • Coneixements d'informàtica relatius a l'àmbit d'estudi (documentació i comunicació) (4.1.3)
 • Capacitat de gestió de la informació: Obtenció i anàlisi de diferents fonts (documentació i comunicació) (4.1.4)

Genèriques

 • Capacitat per a treballar en equip (4.2.6)

Bàsiques

Podeu consultar les competències bàsiques que l'estudiant ha d'haver assolit en acabar el grau a l'adreça següent: http://estudis.uib.cat/grau/comp_basiques/

Continguts

Els continguts de l?assignatura s?estructuren en 4 temes. Cada tema inclou un o més tallers (Gestor bibliogràfic, eines de treball col·laboratiu, inclusió digital, elaboració de mapes de conceptes, disseny on-line, presentacions,...) i a cada taller es treballa amb una o més eines tecnològiques que es decidiran en funció de la dinàmica del curs.

Continguts temàtics

Tema 1 Eines tecnològiques per a la comunicació i la documentació educativa.
 • Introducció
 • Procés de cerca d?informació.
 • Localització d?informació a la web
 • Biblioteca de la UIB: localització de llibres i articles a través del catàleg i altres recursos de la biblioteca
 • Normativa APA 6ª edició
 • Curació de continguts

Tallers: Introducció a l'assignatura i a l'entorn Mac, Comunitat Virtual del Google+ com a eina d'e-portfoli, Aplicació de la normativa APA.

Tema 2 Bretxa digital
 • Introducció
 • Bretxa digital. Concepte i conseqüències
 • Tipus de bretxa digital
 • Recursos per facilitar l?accés a les TIC

Taller: "Life feels good" i Ajudes Tècniques per a l'Accés a l'ordinador.

Tema 3 Ús educatiu de les eines de la xarxa. Comunicació multimèdia a l'ensenyament
 • Introducció
 • Possibilitats educatives d?Internet i de la web 2.0
 • Xarxes socials
 • Ús responsable i segur d?Internet
 • Treball col·laboratiu i cooperatiu

Tallers: Eines de treball col·laboratiu del Google, Blog.

Tema 4 Eines de creació i presentació de la informació educativa
 • Introducció
 • Presentacions visuals: concepte i elements
 • Disseny de presentacions multimèdia
 • Aplicacions per fer presentacions de la informació

Tallers: Canva, Cmaptools, Presentacions visuals, Genial.ly.

Metodologia docent

La metodologia parteix de la importància de què l'alumne assumeixi un nou rol en el seu procés d'ensenyança basat en l'activitat, la participació i la cooperació. El rol del professorat serà el d'orientar, assessorar i guiar a l'alumne en el seu procés d'aprenentatge.

L'assignatura s'estructura en funció de la planificació, desenvolupament i avaluació de les activitats realitzades a les sessions de Grup Gran (a partir d'ara, GG) i Grups de Pràctiques (a partir d'ara GX). Algunes activitats es realitzaran de forma individual, però la majoria d'elles es realitzaran en Grups de Feina (a partir d'ara, GF). Cada GF estarà integrat per 4 participants.

L'assignatura pretén oferir la possibilitat d?apropar l?escola a l?estudiant universitari. Per aquest motiu algunes de les activitats s?han de realitzar en col·laboració amb Centres d?Educació Infantil i Primària (en endavant, CEIPs). Seguint aquesta línia, cada GF ha de contactar amb un CEIP i realitzar el projecte de curs en funció de les característiques del centre. Una de les activitats del projecte consistirà en el disseny, en el marc d?una Unitat didàctica, d?un mapa de conceptes multimèdia que es podrà implementar en una aula de Primària.

Així mateix, es pretén que l?estudiant valori la importància i la necessitat de treballar de forma solidària i sigui conscient del seu propi potencial per tal d?aportar millores socials, concretament en el camp de l?educació. Per aquest motiu, diverses activitats es treballaran a patir de la metodologia d'Aprenentatge/Servei (a partir d'ara, ApS).

De forma més específica, també des de la metodologia ApS, es participarà en una acció d?un I+D, dedicat a l?atenció dels infants i joves amb malalties rares.

Volum de treball

La dedicació aproximada a cada una de les activitats que s'especifiquen serà la següent:

Activitats de treball presencial (2 crèdits, 50 hores)

ModalitatNomTip. agr.DescripcióHores
Classes teòriques C. Altres activitats d'aprenentatge i/o avaluació Grup gran (G)

En GF o de forma individual, es proposaran activitats d?aprenentatge i avaluació corresponents als continguts temàtics (lectura de documents, participació a debats, activitats relacionades amb la gestió de la informació,...)

8
Classes teòriques A. Tema 1 Grup gran (G)

- Introducció al Contingut Temàtic

- Proposta i realització d'activitats

- Avaluació

3
Classes teòriques D. Projectes de curs Grup gran (G)

Cada GF realitzarà dos projectes de curs. Un a demanda d'INeDITHOS (projecte 1) dirigit a la sensibilització envers les malalties rares i un altre, contextualitzat a un CEIP (projecte 2), que consistirà en dissenyar recursos didàctics referents a diferentes temes proposats per l'equip docent de l'assignatura.

2
Classes teòriques B. Temes 2, 3 i 4 Grup gran (G)

- Introducció als Continguts Temàtics

- Proposta d'activitats

- Recerca i selecció de documentació

- Desenvolupament i seguiment de les activitats

9
Classes pràctiques A. Tallers Grup mitjà 2 (X)

Es realitzaran diferents tallers relacionats amb els continguts de l'assignatura dirigits a donar a conèixer procediments i proporcionar eines i recursos per a la realització de les activitats (teòriques i pràctiques) de l'assignatura.

15
Classes pràctiques Projecte 2: Disseny d'un recurs didàctic Grup mitjà 2 (X)

Cada GF dissenyarà un recurs didàctic en funció de les peticions de l'equip docent.

4
Classes pràctiques Valoració del perfil inicial i final dels estudiants Grup mitjà 2 (X)

A l'inici i a l'acabament del curs, els estudiants respondran, de forma individual, a un(s) qüestionari(s) per tal d'identificar, en el primer, les competències de l'alumnat respecte a les activitats a realitzar. En el segon qüestionari es valoraran els aprenentatges adquirits durant l'assignatura. Depenent de les necessitats, es possible proposar als estudiants altres qüestionaris.
Aquestes activitats són obligatòries però no tenen cap repercusió sobre la qüalificació final.

2
Classes pràctiques Presentació i defensa del projecte 2 de curs Grup mitjà 2 (X)

Cada GF presentarà i defensarà el seu projecte 2 de curs amb el suport d'una presentació multimèdia.

2
Classes pràctiques Projecte 1: Disseny d'un pòster sobre malalties rares Grup mitjà 2 (X)

Cada GF dissenyarà un pòster/infografia/tríptic sobre les malalties rares (projecte 1) per tal de sensibilitzar a la Comunitat Universitaria.

A final de curs s'exposaran els pòsters.

3
Tutories ECTS Seguiment del procés d'aprenentatge i assessorament respecte a les activitats del curs Grup petit (P)

Activitats d'orientació i seguiment de:

- El procés d'aprenentatge a nivell individual i/o en GF. Determinació de la implicació i col·laboració de cada participant en el seu GF.

- Activitats d'avaluació ( Projectes de curs i Portfoli)

- Altres a proposta de l'alumne o del GF

2

A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves d'avaluació contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els estudiants si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la plataforma Campus Extens.

Activitats de treball no presencial (4 crèdits, 100 hores)

ModalitatNomDescripcióHores
Estudi i treball autònom individual Aportacions personals

Lectura de la documentació. Participació en els diferents espais de la plataforma. Resposta a qüestionaris,... Algunes activitats tenen caràcter obligatori i altres voluntari. S'informarà en el moment de plantejar l'activitat. L'estudi i el treball autònom individual es valorarà en funció de les aportacions personals realitzades al GF i de l'opinió dels integrants de cada grup respecte a la implicació i aportacions de cada participant.

30
Estudi i treball autònom en grup Treball en el GF

- Disseny i actualització del Portfoli

- Realització de les activitats que es proposin a les classes teòriques

- Realització dels projectes de curs (1 y 2)

- Visites al CEIP col·laborador

70

Riscs especifics i mesures de protecció

Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut dels alumnes i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

L?avaluació de l?assignatura es realitzarà a partir dels procediments següents:

 • Tema 1: Examen
 • Temes 2, 3 i 4: Examen
 • Activitats d?aprenentatge i avaluació corresponents als continguts temàtics: Es proposaran activitats (participació a debats, presentació de resultats,...) que es valoraran durant el curs.
 • Projectes de curs* :
  • Valoració de cada una de les activitats dels projectes
  • Valoració de la disponibilitat i aportacions de cada participant del GF per part de la resta d?integrants del mateix GF
 • Defensa del Projecte 2: Co-Avaluació compartida entre el/la professor/a i els companys
 • Portfoli: Valoració dels aspectes de contingut i forma a partir d?una rubrica.

Totes les activitats, a excepció de les activitats d'aprenentatge i avaluació són obligatòries. Per aprovar l'assignatura cal puntuar amb un mínim de 5 als 2 exàmens.

* Si el GF i/o l'equip docent determina que un/a participant no ha col·laborat i/o implicat de forma convenient, es pot reduir i/o suspendre aquesta part de l'assignatura. Així, cada participant de cada GF valorarà la implicació i col·laboració de la resta de participants del seu mateix GF.

INFORMACIÓ IMPORTANT:

?Qualsevol actitud que obstaculitzi les dinàmiques d?aula podrà tenir repercussió sobre la nota final de l?assignatura, podent arribar a ser motiu de desqualificació?

"Per tal de tenir una avaluació positiva de l'assignatura, les realitzacions dels alumnes no poden tenir faltes d'ortografia i s'ha de fer un ús correcte de la gramàtica. El projecte de curs ha d'incloure necessàriament cites bibliogràfiques referenciades correctament seguint la normativa APA".

Frau en elements d?avaluacio?

D?acord amb l?article 33 del Reglament Acade?mic, amb independe?ncia del procediment disciplinari que es pugui seguir contra l?estudiant infractor, la realitzacio? demostradorament fraudulenta d?algun dels elements d?avaluacio? inclosos en guies docents de les assignatures comportara?, a criteri del professor, una menysvaloracio? en la seva qualificacio? que pot suposar la qualificacio? de «suspens 0» a l?avaluacio? anual de l?assignatura.

D'acord amb l'article 33 del Reglament Acadèmic, "amb independència del procediment disciplinari que es pugui seguir contra l'estudiant infractor, la realització demostradorament fraudulenta d'algun dels elements d'avaluació inclosos en guies docents de les assignatures comportarà, a criteri del professor, una menysvaloració en la seva qualificació que pot suposar la qualificació de «suspens 0» a l'avaluació anual de l'assignatura".

C. Altres activitats d'aprenentatge i/o avaluació
Modalitat Classes teòriques
Tècnica Altres procediments ( no recuperable )
Descripció

En GF o de forma individual, es proposaran activitats d?aprenentatge i avaluació corresponents als continguts temàtics (lectura de documents, participació a debats, activitats relacionades amb la gestió de la informació,...)

Criteris d'avaluació
Percentatge de la qualificació final: 10%

A. Tema 1
Modalitat Classes teòriques
Tècnica Proves objectives ( recuperable )
Descripció

- Introducció al Contingut Temàtic

- Proposta i realització d'activitats

- Avaluació

Criteris d'avaluació

Examen

Percentatge de la qualificació final: 10% amb qualificació mínima 5

D. Projectes de curs
Modalitat Classes teòriques
Tècnica Treballs i projectes ( no recuperable )
Descripció

Cada GF realitzarà dos projectes de curs. Un a demanda d'INeDITHOS (projecte 1) dirigit a la sensibilització envers les malalties rares i un altre, contextualitzat a un CEIP (projecte 2), que consistirà en dissenyar recursos didàctics referents a diferentes temes proposats per l'equip docent de l'assignatura.

Criteris d'avaluació

Especificat a l'apartat corresponent

Percentatge de la qualificació final: 0%

B. Temes 2, 3 i 4
Modalitat Classes teòriques
Tècnica Altres procediments ( recuperable )
Descripció

- Introducció als Continguts Temàtics

- Proposta d'activitats

- Recerca i selecció de documentació

- Desenvolupament i seguiment de les activitats

Criteris d'avaluació

Examen

Percentatge de la qualificació final: 20% amb qualificació mínima 5

A. Tallers
Modalitat Classes pràctiques
Tècnica Carpeta d'aprenentatge ( no recuperable )
Descripció

Es realitzaran diferents tallers relacionats amb els continguts de l'assignatura dirigits a donar a conèixer procediments i proporcionar eines i recursos per a la realització de les activitats (teòriques i pràctiques) de l'assignatura.

Criteris d'avaluació
Percentatge de la qualificació final: 20%

Projecte 2: Disseny d'un recurs didàctic
Modalitat Classes pràctiques
Tècnica Treballs i projectes ( no recuperable )
Descripció

Cada GF dissenyarà un recurs didàctic en funció de les peticions de l'equip docent.

Criteris d'avaluació
Percentatge de la qualificació final: 20%

Presentació i defensa del projecte 2 de curs
Modalitat Classes pràctiques
Tècnica Altres procediments ( no recuperable )
Descripció

Cada GF presentarà i defensarà el seu projecte 2 de curs amb el suport d'una presentació multimèdia.

Criteris d'avaluació

L'equip docent (5%) i la resta d'estudiants del mateix GX (5%) valoraran la presentació i la defensa del projecte 2.

Percentatge de la qualificació final: 10%

Projecte 1: Disseny d'un pòster sobre malalties rares
Modalitat Classes pràctiques
Tècnica Treballs i projectes ( no recuperable )
Descripció

Cada GF dissenyarà un pòster/infografia/tríptic sobre les malalties rares (projecte 1) per tal de sensibilitzar a la Comunitat Universitaria.

A final de curs s'exposaran els pòsters.

Criteris d'avaluació
Percentatge de la qualificació final: 10%

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Bibliografia bàsica

Lectures obligatòries

Tema 1:
Negre, F. Marín, V., & Pérez A. (2013). Estrategias para la adquisición de la competencia informacional en la formación inicial de profesorado de primaria. Revista electrónica interuniversitaria de formación del profesorado, 16 ( 2), 1-12.

Tema 2:
Espuny, C.; González, J.; Lleixa, M. ; GIisbert, M. (2011). Actitudes y expectativas del uso educativo de las redes sociales en los alumnos universitarios. RUSC. Universities and Knowledge Society Journal, 8 (1). Recuperat de http://www.redalyc.org/html/780/78017126008/ [27/06/2017]

Tema 3:
García García, M., & López Azuaga, R. (2012). Explorando, desde una perspectiva inclusiva, el uso de las TIC para atender a la diversidad. Revista de Curriculum y Formación del Profesorad o , (16) 1.

Rodríguez, M., & Arroyo, M. (2014). Las TIC al servicio de la inclusión educativa. Digital Education Review , (25).

Tema 4:
Solano, I.M. (2007) ?Disen?o de presentaciones visuales para la docencia universitaria?. En Prendes, M. P. Herramientas Telema?ticas Para La Ensen?anza Universitaria En El Marco Del Espacio Europeo De Educacio?n Superior. Grupo de Investigacio?n de Tecnologi?a Educativa. Universidad de Murcia.

Latapie Venegas, I. (2007). Acercamiento al aprendizaje multimedia. Investigación Universitaria Multidisciplinaria, 6 , 7-14. http://doi.org/1665-692X

Novak, J.D. & Cañas, A. J. (2006), La Teoría Subyacente a los Mapas Conceptuales y a Cómo Construirlos. Technical Report IHMC CmapTools 2006-01, Florida Institute for Human and Machine Cognition. Recuperado de: http://cmap.ihmc.us/docs/pdf/TeoriaSubyacenteMapasConceptuales.pdf

Bibliografia complementària

Adell, J. & Castañeda, L. (2010). Los Entornos Personales de Aprendizaje (PLEs): una nueva manera de entender el aprendizaje. En R. Roig & M. Fiorucci (Eds.). Claves paar la inevestigación en innovación y calidad educativas. La intengración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación y la Interculturalidad en las aulas. Stumenti di ricerca per l?innovaziones e la qualità in ámbito educativo. La Tecnologie dell?informazione e della Comunicaziones e l?interculturalità nella scuola . Roma: Alcoy. Marfil. Recuperat de http://digitum.um.es/jspui/bitstream/10201/17247/1/Adell%26Casta%C3%B1eda_2010.pdf [data consulta: 27/07/2017]

Castañeda, L. (coord.) (2010). Aprendizaje con redes sociales. Tejidos educativos para las nuevos entornos. Sevilla: Editorial Mad, S.L.

Castaño, C., Maíz, I, Palacio, G & Domingo, J (2008). Prácticas Educativas en entornos web 2.0 . Madrid: Síntesis.

Marin, V.; Moreno, J.; Negre, F. (2012). Modelos educativos para la gestión de la información en educación superior: Una experiencia de curación de contenidos como estrategia metodológica en el aula universitaria. Revista Edutec, 42 , disponible a http://edutec.rediris.es/Revelec2/Revelec42/experiencia_curacion_contenidos_estrategia_metodologica_aula_universitaria.html [data consulta: 27/07/2017]

Martínez-Vivot, M. i Folgueiras, P. (2015). Evaluación participativa, aprendizaje-servicio y universidad. Profesorado. Currículum y Formación del Profesorado. 19 (1), 128-143


Negre, F. (2004) Tecnología, Discapacidad y Educación. ¿Es posible una escuela para tod@s?.Primeras Noticias : Comunicación y Pedagogía, 200, pp 30-34
Castaño, C. (2008). Educar con redes sociales y web 2.0. Eduweb. Revista de Tecnología de Información y Comunicación en Educación, 2 (2). Recuperat de http://servicio.bc.uc.edu.ve/educacion/eduweb/vol2n2/art2.pdf

Negre, F., Marín V. I., & Pérez Garcias A. (2013).Estrategias para la adquisición de la competencia informacional en la formación inicial de profesorado de primaria. Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado, 16 (2). 16(2),1-12. Recuperat de http://revistas.um.es/reifop/article/view/180751 [data consulta: 27/07/2017]

Oakley, B., Felder, R.M., Brent R. And Elhajj I. Turning Student Groups into Effective Teams, Journal of Student Centered Learning. 1 (2) , 2004/9 Recuperat de http://www.it.uc3m.es/abel/as/PRJ/M1/TeamProblems.html#id48388173 [data consulta: 27/07/2017]

Perales, F.; Muntaner,J.J.; Varona, J.; Negre, F.; Manresa, C. (2009) SINA. Sistema de interacción natural avanzado El ordenador al alcance de todos. Palma. CES. Recupert de http://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?ctrl=MCRST16ZI52096&id=52096 [data consulta: 27/07/2017]

Altres recursos

 • Guia d'ús de Mendeley: http://biblioteca.ucm.es/data/cont/docs/397-2013-12-12-guiadeusodemendeley2.pdf [data de consulta
 • Com citar bibliografia: http://biblioteca.uib.cat/oferta/ajuda/citar_bibliografia/ [data de consulta
 • Life feels good deMaciej Pieprzyca (2012): https://www.youtube.com/watch?v=9gqruDfHn5Y
 • Roba esta presentación. García-Hoz, C. https://www.slideshare.net/jessedee/roba-esta-presentacion
 • Federació Espanyola de malalties rares: http://www.enfermedades-raras.org/
 • INeDITHOS: http://inedithos.es/

Recursos complementaris:
EDUTEC. Comunidad virtual de tecnología Educativa. http://edutec.rediris.es/
Biblioteca virtual del Grupo de Tecnología Educativa de la Universidad de Sevilla. http://tecnologiaedu.us.es/bibliovir.htm
Enciclopedia Virtual de TE. http://dewey.uab.es/pmarques/evte.htm
XarxaseguraIB. Internet segura per als menors de les Illes Balears (http://www.xarxasegura.net/)
PantallasAmigas (http://www.pantallasamigas.net/)
Aui.es. Asociación de Usuarios de Internet. (http://aui.es/index.php?body=est_v1article&id_article=3295)