Escuchar

22104. TIC Aplicades a l'Educació Primària . Grup 10

Identificació de l'assignatura

Assignatura22104 - TIC Aplicades a l'Educació Primària
Grup Grup 10 ( Campus Digital Illes )
Any acadèmic 2019-20
Crèdits6 crèdits
Període d'impartició Primer semestre
Idioma d'impartició Català
Titulació -

Professors

Professor/aHorari d'atenció alumnes
Hora d'iniciHora de fiDia de la setmanaData d'iniciData de fiDespatx/Edifici
Núria Hidalgo Taltavull
nuria.hidalgonuria.hidalgo@uib.catuib.cat
Cal concertar cita prèvia amb el professor per a fer una tutoria
Francisca Negre Bennásar
xisca.negrexisca.negre@uib.esuib.es
Cal concertar cita prèvia amb el professor per a fer una tutoria

Contextualització

L'assignatura 'Tics aplicades a l'Educació Primària' és una assignatura bàsica de 6 crèdits que es cursa al primer semestre del primer curs dels Estudis de Mestre.

L'objectiu de l'assignatura és que l'alumnat sigui capaç de conèixer i utilitzar les eines tecnològiques i les seves possibilitats d'aplicació en el context educatiu adquirint una postura personal crítica i innovadora que enriqueixi la seva experiència i pràctica educativa.

L'assignatura té un caràcter marcadament pràctic i instrumental. La concepció d'aquesta assignatura és marcadament transversal, aportant competències digitals bàsiques que tot estudiant universitari ha de desenvolupar i aplicar.

Tics aplicades a l'Educació Primària forma part de la matèria "Societat de la Informació i del Coneixement" i es complementa en les següents assignatures:

· Mitjans i recursos tecnològics en el procés d'Ensenyança/Aprenentatge en l'Educació Primària. Obligatòria
· Gestió de Projectes Tics. Optativa necessària per a la menció de Tecnologia Educativa
· Disseny de materials didàctics. Optativa vinculada a la menció de Tecnologia Educativa
· Disseny i Gestió d'Entorns Virtuals d'Aprenentatge. Optativa vinculada a la menció de Tecnologia Educativa
· Mitjans de Comunicació i Educació. Optativa vinculada a la menció de Tecnologia Educativa

Aquestes assignatures formen part de la menció en Tecnologia Educativa. Aquesta menció es desactiva a partir del curs 2012/13 per la qual cosa, en aquest moment només es pot cursar aquesta assignatura (bàsica de 1r curs) i "Mitjans i recursos tecnològics en el procés d'E/A en l'Educació Primària" (obligatòria de 3r curs).

Així mateix es recorda que el Grup 1 comparteix la docència amb els Grups 10 i 11 i que les classes de Grup Gran es realitzen per videoconferència.

Aquesta assignatura participa i col·labora en un projecte d'innovació docent i un projecte d'investigació:

 • En el marc del projecte d'innovació docent, participa d'un projecte de coordinació amb dues assignatures més de primer curs i amb el treball conjunt amb els centres educatius col·laboradors en la formació inicial de la UIB. Les assignatures coordinades són: 22100-Bases didàctiques i disseny curricular , i 22105-Organització i Gestió Educatives. En aquest sentit, la coordinació de les tres assignatures rep el nom de BA-TIC-OGE (a partir d'ara, Projecte BATICOGE)
 • En el marc del projecte d'investigació I+D EDU2017-84223-R, ?Estratègies metodològiques per a la personalització d'itineraris d'aprenentatge en entorns enriquits per tecnologica", finançat pel Ministeri d?Economia, Indústria i Competitivitat. Els continguts dels Tallers ofereixen la possibilitat de cursar seqüències didàctiques que poden ser obligatòries, alternatives o optatives, per tal de permetre l?elaboració d?un itinerari personalitzat a l?alumnat. Les seqüències alternatives i optatives podran ser organitzades/impartides per altres professors de la UIB de l?àmbit de la Tecnologia Educativa (a partir d'ara, Projecte ITINERARIS).

Requisits

L'assignatura té caràcter introductori i de formació bàsica, per la qual cosa no es requereixen requisits previs.

Competències

Totes les competències, a excepció de la nº 1 (genèrica), són competències transversals i s'han d'entendre dins del context de les Tecnologies de la Informació. Per exemple, "Resolució de problemes" fa referència als coneixements i habilitats, actituds i valors necessaris per solucionar problemes en el camp d'aplicació de les Tics.

Específiques

 • Coneixements d'informàtica relatius a l'àmbit d'estudi (documentació i comunicació) (4.1.3)
 • Capacitat de gestió de la informació: Obtenció i anàlisi de diferents fonts (documentació i comunicació) (4.1.4)

Genèriques

 • Capacitat per a treballar en equip (4.2.6)

Bàsiques

Podeu consultar les competències bàsiques que l'estudiant ha d'haver assolit en acabar el grau a l'adreça següent: http://estudis.uib.cat/grau/comp_basiques/

Continguts

Els continguts de l?assignatura s?estructuren en 4 temes i 5 tallers que se treballen en diferents tipus d'agrupaments:

 • Grup Gran (GG): en el que s'imparteixen continguts directament relacionats amb el projecte BATICOGE. A les Seus de Menorca i Eivissa, aquestes sessions s'imparteixen per videoconferència i es complementen amb 4 seminaris que tenen per objectiu possibilitar un millor seguiment de les activitats realitzades al GG.
 • Tallers (GX): en els que s'imparteixen 5 tallers de caràcter obligatori. Per tal de millorar la qualificació final, s'ofereix la possibilitat de participar en diferents seqüències didàctiques en el marc del projecte ITINERARIS. Aquesta opció té un caràcter optatiu i alternatiu, però és necessària si es vol optar a la màxima qualifiació de l'assignatura (10 i/o opció a la matrícula d'honor).

Tots els continguts de l'assignatura es dirigeixen a conèixer el funcionament de l'escola des de la perspectiva de l'ús de les Tecnologies de la Informació i la Comunicacio (TIC) i a tenir els coneixements suficients per poder fer propostes de millora per tal d'imaginar una escola que doni resposta als reptes de futur.

Continguts temàtics

Tema 1 Bretxa digital
 • Introducció
 • Bretxa digital. Concepte i conseqüències
 • Tipus de bretxa digital
 • Recursos per facilitar l?accés a les TIC
Tema 2 Ús educatiu de les eines de la xarxa. Comunicació multimèdia a l'ensenyament
 • Introducció
 • Possibilitats educatives d?Internet i de la web 2.0
 • Xarxes socials
 • Ús responsable i segur d?Internet
 • Treball col·laboratiu i cooperatiu

Tema 3 Eines de creació i presentació de la informació educativa
 • Introducció
 • Presentacions visuals: concepte i elements
 • Disseny de presentacions multimèdia

Tema 4 Eines tecnològiques per a la comunicació i la documentació educativa
 • Introducció
 • Procés de cerca de la informació
 • Localització d'informació a la web
 • Recursos de la Biblioteca de la UIB
 • Normativa APA 6ª edició

Tallers Tallers obligatoris

Els tallers que s'han de cursar de manera obligatòria són:

 • Introducció a les carpetes d'aprenentatge (Bloc educatiu i altres eines)
 • Ajudes tècniques per a l'accés a l'ordinador
 • Eines de treball col·laboratiu
 • Presentació de la informació educativa
 • Documentació educativa (inclou normativa APA)
Tallers optatius i alternatius Projecte ITINERARIS

En el marc del projecte "I+D EDU2017-84223-R, ?Estratègies metodològiques per a la personalització d'itineraris d'aprenentatge en entorns enriquits per tecnologia" s'oferirà a l'alumnat la possibilitat de cursar diferents seqüències didàctiques que permetran millorar la qualificació final de l'assignatura.

Aquestes activitats es presentaran al llarg del curs.

Metodologia docent

La majoria d'activitats es treballaran en Equips de Feina (EF) que, en la mesura possible, seran els mateixos per a les tres assignatures que participen en el projecte BATICOGE.

A les sessions de GG, s?aplicarà una estratègia didàctica anomenada ESET ( E xperiències dels estudiants, e S tructurar, E mmarcar, T eoria). La funció docent consisteix en establir un fil conductor que ha de tenir tot procés de construcció de coneixement didàctic i que parteix de la idea que les experiències anteriors han de proporcionar les bases per a donar sentit a les següents. Això es pot aconseguir facilitant una bastida (?andamiaje? en castellà). En aquest cas es proposa una bastida estructurada centrada en el nivell de planificació de les activitats de la intervenció formativa, fent referència al fil conductor que ha de tenir tot procés de construcció de coneixement didàctic i que resulta fonamental per assegurar un aprenentatge significatiu. Es proposaran processos de reflexió que passaran pels 3 nivells de coneixement: Gestalt, Esquema i Teoria

De manera resumida, les fases que es seguiran són: Autoanàlisi, Contrast, Reconstrucció creativa i Avaluació i conscienciació de l'expansió conceptual.

Cada EF elaborarà un Projecte d'Aprenentatge al Centre (PAC) que defensarà davant els estudiants i professorat de les tres assignatures.

Als tallers es realitzaran activitats de caràcter pràctic amb base tecnològica. S'oferiran 5 tallers obligatoris que pemetran obtenir una qualificació màxima de 8.5. Aquells/es estudiants que vulguin optar a una nota superior tendran la possibilitat de cursar diferents activitats (seqüencies didàctiques) en el marc del projecte ITINERARIS.

Volum de treball

A la següent taula es presenta la distribució d'hores segons les diferents activitats de treball presencial i de treball no presencial (o autònom) planificat i la seva equivalència en crèdits europeus o ECTS (1 crèdit ECTS = 25 hores de treball de l'estudiant).

Activitats de treball presencial (2 crèdits, 50 hores)

ModalitatNomTip. agr.DescripcióHores
Classes teòriques Sessions teòrico-pràctiques per videoconferència Grup gran (G)

La finalitat de les activitats d?aprenentatge que es realitzaran a les classes teorico-pràctiques, és promoure la indagació així com la introspecció i l'observació crítica respecte a l'ús de les TIC a l'Escola, mitjançant la reflexió, el contrast d'opinions i la fonamentació teòrico-pràctica.

El procés d?indagació que es seguirà a l?assignatura inclourà les fases següents:

1. Auto anàlisi

2. Contrast amb la pràctica i amb la teoria

3. Reconstrucció creativa

4. Concienciació de l?expansió conceptual

17
Classes teòriques Defensa del PAC Grup gran (G)

Cada EF presentarà i defensarà el PAC utilitzant com a recurs una presentació seguint el format Pecha Kucha.

Els grups 1, 3, 10 i 11 ho faran de manera conjunta amb l'assignatura 22100.

2
Seminaris i tallers Tallers amb eines TIC (obligatoris) Grup mitjà 2 (X)

Els tallers de caràcter obligatori són els següents:

- Introducció a les carpetes d'aprenentatge (Bloc educatiu i altres eines)

- Ajudes tècniques per a l'accés a l'ordinador

- Eines de treball col·laboratiu

- Presentació de la informació educativa

- Normativa APA

Els resultats i les evidències de les activitats realitzades en els tallers es presentaran a la Carpeta d'aprenentatge (Tallers)

21
Seminaris i tallers Presentació i defensa de l'activitat de Taller Grup mitjà 2 (X)

Presentació i defensa d'una de les activitats realitzades en els tallers.

2
Seminaris i tallers Seqüències didàctiques (optatius i alternatius) Grup mitjà 2 (X)

En el marc del projecte ITINERARIS, docents de Tecnologia Educativa oferiran la possibilitat de cursar diferents seqüències didàctiques amb caràcter optatiu i alternatiu que s'especificaran al llarg del curs.

6
Tutories ECTS Seguiment del procés d'aprenentatge Grup petit (P)

Activitats de seguiment del procés d'aprenentatge a nivell individual i/o en EF. Determinació de la implicació i col·laboració de cada participant de l'EF.

2

A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves d'avaluació contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els estudiants si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la plataforma Aula digital.

Activitats de treball no presencial (4 crèdits, 100 hores)

ModalitatNomDescripcióHores
Estudi i treball autònom individual Aportacions personals

Lectura de la documentació. Participació en els diferents espais de la plataforma. Resposta a qüestionaris,... Algunes activitats tenen caràcter obligatori i altres voluntari. S'informarà en el moment de plantejar l'activitat. L'estudi i el treball autònom individual es valorarà en funció de les aportacions personals realitzades a l'EF i de l'opinió dels integrants de cada grup respecte a la implicació i aportacions de cada participant.

20
Estudi i treball autònom en grup Treball en l'EF i elaboració del PAC

Realització de les diferents activitats i projectes de l'assignatura.

Realització de 2 visites a l'escola assignada.

Elaboració del PAC

60
Estudi i treball autònom en grup Carpeta d'aprenentatge (BATICOGE)

L?alumnat realitzarà una Carpeta d?Aprenentatge com a espai d?aprenentatge i treball on recopilarà, crearà i reflexionarà sobre l?aprenentatge i les competències treballades en el marc del projecte BATICOGE.

20

Riscs especifics i mesures de protecció

Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut dels alumnes i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

L?avaluació de l?assignatura es realitzarà a partir dels procediments següents:

Grup Gran:

 • Projecte d'Aprenentatge al Centre (PAC)
 • Carpeta d'aprenentatge (BATICOGE)
 • Defensa del PAC (realitzada amb una presentació format Pecha Kucha)

Tallers i Seminaris:

 • Carpeta d'aprenentatge (Tallers)
 • Sense especificar (Seqüències didàctiques amb caràcter optatiu i alternatiu)
 • Defensa d'un dels projectes realitzats al taller

Per aprovar l'assignatura és necessari puntuar en totes les activitats obligatòries.

Totes les activitats es realitzan en EF a excepció de la carpeta d'aprenentatge BATICOGE que és de caràcter personal.

* Si l'EF i/o l'equip docent determina que un/a participant no ha col·laborat i/o implicat de forma convenient, es pot reduir i/o suspendre aquesta part de l'assignatura. Així, cada participant de cada EF valorarà la implicació i col·laboració de la resta de participants del seu mateix EF.

INFORMACIÓ IMPORTANT:

?Qualsevol actitud que obstaculitzi les dinàmiques d?aula podrà tenir repercussió sobre la nota final de l?assignatura, podent arribar a ser motiu de desqualificació?

"Per tal de tenir una avaluació positiva de l'assignatura, les realitzacions dels alumnes no poden tenir faltes d'ortografia i s'ha de fer un ús correcte de la gramàtica. El projecte de curs ha d'incloure necessàriament cites bibliogràfiques referenciades correctament seguint la normativa APA".

D'acord amb l'article 33 del Reglament Acadèmic, "amb independència del procediment disciplinari que es pugui seguir contra l'estudiant infractor, la realització demostradorament fraudulenta d'algun dels elements d'avaluació inclosos en guies docents de les assignatures comportarà, a criteri del professor, una menysvaloració en la seva qualificació que pot suposar la qualificació de «suspens 0» a l'avaluació anual de l'assignatura".

Defensa del PAC
Modalitat Classes teòriques
Tècnica Proves orals ( no recuperable )
Descripció

Cada EF presentarà i defensarà el PAC utilitzant com a recurs una presentació seguint el format Pecha Kucha.

Els grups 1, 3, 10 i 11 ho faran de manera conjunta amb l'assignatura 22100.

Criteris d'avaluació
Percentatge de la qualificació final: 10%

Tallers amb eines TIC (obligatoris)
Modalitat Seminaris i tallers
Tècnica Carpeta d'aprenentatge ( no recuperable )
Descripció

Els tallers de caràcter obligatori són els següents:

- Introducció a les carpetes d'aprenentatge (Bloc educatiu i altres eines)

- Ajudes tècniques per a l'accés a l'ordinador

- Eines de treball col·laboratiu

- Presentació de la informació educativa

- Normativa APA

Els resultats i les evidències de les activitats realitzades en els tallers es presentaran a la Carpeta d'aprenentatge (Tallers)

Criteris d'avaluació
Percentatge de la qualificació final: 30%

Presentació i defensa de l'activitat de Taller
Modalitat Seminaris i tallers
Tècnica Proves orals ( no recuperable )
Descripció

Presentació i defensa d'una de les activitats realitzades en els tallers.

Criteris d'avaluació
Percentatge de la qualificació final: 10%

Seqüències didàctiques (optatius i alternatius)
Modalitat Seminaris i tallers
Tècnica Altres procediments ( no recuperable )
Descripció

En el marc del projecte ITINERARIS, docents de Tecnologia Educativa oferiran la possibilitat de cursar diferents seqüències didàctiques amb caràcter optatiu i alternatiu que s'especificaran al llarg del curs.

Criteris d'avaluació
Percentatge de la qualificació final: 15%

Treball en l'EF i elaboració del PAC
Modalitat Estudi i treball autònom en grup
Tècnica Treballs i projectes ( no recuperable )
Descripció

Realització de les diferents activitats i projectes de l'assignatura.

Realització de 2 visites a l'escola assignada.

Elaboració del PAC

Criteris d'avaluació
Percentatge de la qualificació final: 20%

Carpeta d'aprenentatge (BATICOGE)
Modalitat Estudi i treball autònom en grup
Tècnica Carpeta d'aprenentatge ( no recuperable )
Descripció

L?alumnat realitzarà una Carpeta d?Aprenentatge com a espai d?aprenentatge i treball on recopilarà, crearà i reflexionarà sobre l?aprenentatge i les competències treballades en el marc del projecte BATICOGE.

Criteris d'avaluació
Percentatge de la qualificació final: 15%

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Bibliografia bàsica

Lectures obligatòries*

Alvárez, I.D.; Muñoz, P.C. i González, M. (2019). Familia y Redes Sociales: un binomio controvertido. Aula Abierta, 48(2), 183-192.

Boza Carreño, Á., Toscano Cruz, M. O., i Méndez Garrido, J. M. (2009). El impacto de los proyectos TICs en la organización y los procesos de enseñanza-aprendizaje en los centros educativos. Revista de Investigación Educativa , 2009, 27 , (1), págs. 263-289

Espuny, C.; González, J.; Lleixa, M. i GIisbert, M. (2011). Actitudes y expectativas del uso educativo de las redes sociales en los alumnos universitarios. RUSC. Universities and Knowledge Society Journal, 8 (1). Recuperat de http://www.redalyc.org/html/780/78017126008/ [27/06/2017]

García García, M., & López Azuaga, R. (2012). Explorando, desde una perspectiva inclusiva, el uso de las TIC para atender a la diversidad. Revista de Curriculum y Formación del Profesorad o , (16) 1.

Latapie Venegas, I. (2007). Acercamiento al aprendizaje multimedia. Investigación Universitaria Multidisciplinaria, 6, 7-14. http://doi.org/1665-692X

Rodríguez, M., & Arroyo, M. (2014). Las TIC al servicio de la inclusión educativa. Digital Education Review , (25).


* Les lectures obligatòries podran variar en funció de la dinàmica de l'assignatura, en qualsevol cas, sempre seran documents accessibles a la web

Bibliografia complementària

Marin, V.; Moreno, J. i Negre, F. (2012). Modelos educativos para la gestión de la información en educación superior: Una experiencia de curación de contenidos como estrategia metodológica en el aula universitaria. Revista Edutec, 42 , disponible a http://edutec.rediris.es/Revelec2/Revelec42/experiencia_curacion_contenidos_estrategia_metodologica_aula_universitaria.html [data consulta: 27/07/2017]

Negre, F. (2004) Tecnología, Discapacidad y Educación. ¿Es posible una escuela para tod@s?.Primeras Noticias : Comunicación y Pedagogía, 200, pp 30-34
Castaño, C. (2008). Educar con redes sociales y web 2.0. Eduweb. Revista de Tecnología de Información y Comunicación en Educación, 2 (2). Recuperat de http://servicio.bc.uc.edu.ve/educacion/eduweb/vol2n2/art2.pdf

Negre, F., Marín V. I., i Pérez Garcias A. (2013).Estrategias para la adquisición de la competencia informacional en la formación inicial de profesorado de primaria. Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado, 16 (2). 16(2),1-12. Recuperat de http://revistas.um.es/reifop/article/view/180751 [data consulta: 27/07/2017]

Oakley, B., Felder, R.M., Brent R. i Elhajj I. Turning Student Groups into Effective Teams, Journal of Student Centered Learning. 1 (2) , 2004/9 Recuperat de http://www.it.uc3m.es/abel/as/PRJ/M1/TeamProblems.html#id48388173 [data consulta: 27/07/2017]

Perales, F.; Muntaner,J.J.; Varona, J.; Negre, F. i Manresa, C. (2009) SINA. Sistema de interacción natural avanzado El ordenador al alcance de todos. Palma. CES. Recupert de http://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?ctrl=MCRST16ZI52096&id=52096 [data consulta: 27/07/2017]

Altres recursos

A disposició de l'alumnat a l'Aula Virtual.