22100. Bases Didàctiques i Disseny Curricular . Grup 11

Identificació de l'assignatura

Assignatura22100 - Bases Didàctiques i Disseny Curricular
Grup Grup 11 ( Campus Digital )
Any acadèmic 2018-19
Crèdits6 crèdits
Període d'impartició Primer semestre
Idioma d'impartició Català
Titulació -

Professors

Professor/aHorari d'atenció alumnes
Hora d'iniciHora de fiDia de la setmanaData d'iniciData de fiDespatx/Edifici
Gemma Tur Ferrer
gemma.turgemma.tur@uib.esuib.es
10:00h12:00h Divendres 04/09/201830/07/2019 Despatx 1

Contextualització

El mòdul Processos i contextos educatius està estructurat en 2 matèries i 4 assignatures.

Les matèries són:

 • Fonaments curriculars i organitzatius, i
 • Bases teòriques, històriques i institucionals

Les assignatures Bases didàctiques i disseny curricular i Organització i gestió educatives pertanyen a la matèria Fonaments curriculars i organitzatius .
S'imparteix durant el primer semestre del primer curs del Grau en Educació Primària.

Es tracta d'una assignatura en què:

 • S'analitzen els models i estratègies d'ensenyament-aprenentatge que fan referència a l'Educació Primària
 • Es proposen pràctiques de disseny, implementació i avaluació curricular, a partir del currículum d'Educació Primària.
 • S'analitza la realitat comunicativa i interactiva de l'aula, els recursos humans i materials necessaris, especialment el paper del professorat
 • Es revisa el paper de l'avaluació educativa
 • S'elaboren propostes per a l'atenció a la diversitat.
 • Es recomanen estratègies d'innovació i canvi orientades a la millora dels procesos d'aprenentatge.

Aquesta assignatura proporciona una base teòrica i pràctica imprescindible per afrontar els processos de disseny, desenvolupament i avaluació del currículum als futurs professionals de l'ensenyament.

Requisits

L'assignatura té un caràcter introductori i de formació bàsica i, per tant, no té requisits essencials imprescindibles. Tot i això, pot ajudar tenir un bon domini de l'anglès i de l'expresió escrita i oral en català i castellà. Les habilitats de reflexió i una visió crítica i compromesa amb la societat, poden contribuir al bon desenvolupament de la matèria.

Competències

L'assignatura Bases didàctiques i disseny curricular té el propòsit de contribuir a l'adquisició de les competències que s'indiquen, les quals formen part del conjunt de competències establertes en el pla d'estudis.

Específiques

 • Conèixer els fonaments de l'educació primària, la seva relació interdisciplinar, els criteris d'avaluació i els coneixements didàctics entorn als procediments d'ensenyament i aprenentatge respectius, relacionats amb l' educació infantil. (1.2.2)
 • Analitzar i comprendre els processos educatius a l'aula, relatius al període de 6-12 anys. (1.2.3)
 • Dissenyar, planificar i avaluar l'activitat docent a l'aula, considerant l'anàlisi dels contextos i espais formatius del centre i de l'entorn. (1.2.6)
 • Avaluar de forma continua, formativa i global, el desenvolupament de l'alumnat, introduint les mesures educatives necessàries per atendre la diversitat i les peculiaritats individuals de l'alumnat en el marc d'una educació integral. (1.2.19)

Genèriques

 • Habilitats comunicatives i lingüístiques. (4.2.3)
 • Capacitat per treballar en equip (4.2.6)

Bàsiques

Podeu consultar les competències bàsiques que l'estudiant ha d'haver assolit en acabar el grau a l'adreça següent: http://estudis.uib.cat/grau/comp_basiques/

Continguts

Per tal de treballar i desenvolupar les competències abans esmentades, s'han seleccionat els continguts següents:

Continguts temàtics

Tema 1 ENSENYAR I APRENDRE. EL MESTRE COM A FACILITADOR DE L'APRENENTATGE

1.1. Funcions i reptes de l'escola actual

1.2. Com aprèn l'alumnat? L'enfocament competencial

1.3. El rol docent

Tema 2 MODEL CURRICULAR DE L'ACTUAL SISTEMA EDUCATIU

2.1. Estructura i organització del sistema educatiu

2.2. Concepte i concepcions de currículum

2.3. Fonaments, fonts, fases, components formals i característiques del currículm

2.4.El currículum d'Educació Primària: estructura i organització

2.5. Metodologies que ajuden a desenvolupar el currículum

Tema 3 PLANIFICACIÓ, DESENVOLUPAMENT I AVALUACIÓ CURRICULAR

3.1. La planificació des de l'escola: els documents de centre

3.2. Característiques generals de la planificació i de la programació

3.3. L'avaluació de coneixements previs

3.4. Objectius, continguts i competències bàsiques

3.5. Estratègies metodològiques

3.6. Activitats i tasques

3.7. Organització i recursos

3.7. L'avaluació continua, formativa i formadora

3.8. Noves formes de mirar i revisar el disseny curricular

Metodologia docent

En aquest apartat es descriuen les activitats de treball presencial i no presencial amb les quals pretenem desenvolupar i avaluar les competències establertes per a l'assignatura.

Els temes es presentaran a través de classes expositives (grup gran) amb els suport de diferents textos, material audiovisual i lectures de referència, que serviran per adquirir el coneixements lligats a les competències previstes. Aquestes sessions donaran pas a debats i a classes pràctiques (grup mitjà) en les quals s'aplicaran els continguts adquirits a situacions i contextos reals a partir de lectures i comentaris de textos, anàlisi de materials audiovisuals, estudi de casos, projectes de treball igrups cooperatius, exposicions dels alumnes, etc., amb la qual cosa l'alumnat podrà iniciar-se i desenvolupar les competències previstes.
Es proposarà la realització d'activitats individuals i de treball en grup cooperatiu comptant sempre amb el suport del docent.
Amb el propòsit d'afavorir l'autonomia i el treball personal de l'alumnat, l'assignatura forma part del projecte Campus Extens, dedicat a l'ensenyament flexible i a distància, el qual incorpora l'ús de la telemàtica a l'ensenyament universitari. Així, mitjançant la plataforma de teleeducació Moodle l'alumne tindrà a la seva disposició un calendari amb notícies d'interès, documents electrònics i enllaços a Internet, i propostes de pràctiques de treball autònom.

Volum de treball

L'estimació del volum del treball és orientativa i pot requerir alguna modificació durant el curs

Activitats de treball presencial (2 crèdits, 50 hores)

ModalitatNomTip. agr.DescripcióHores
Classes teòriques Classes teòrico-pràctiques Grup gran (G)

La finalitat és posar a l'abast de l'alumnat els fonaments teòricsi l'aplicació pràcticade la matèria mitjançant l'exposició, amb la utilitzacióde mitjans audiovisuals, per part del professorat per tal que d'afavorir l'adquisició deles competències de l'assignatura. Es fomentarà la intervenció de l'alumnat en aquestes classes teòriques mitjançant la discussió en grups reduïts, la realització d'activitats pràctiques i la posada en comú dels diferents punts de vista a partir de l'explicació del professor i del material complementari que aquest aporti. Es podrà fer servir alguna eina d'avaluació per fer el seguiment de l'aprenentatge. Així amb l´ús dediferents dinàmiques, s'aniran exposant les idees clau de cada tema.

30
Classes pràctiques Pràctiques presencials Grup mitjà (M)

En aquestes sessions es combinarà l'aprenentatge individual i l'aprenentatge cooperatiu (jigsaw, estratègia 1-2-4, etc), mitjançant la distribució de l'alumnat en grups cooperatius. Es preten que aquests grups puguin esdevenir estables al llarg de tot el curs. L'alumnat participarà activament en l'aplicació de diverses estratègies metodològiques (l'elaboració d'un projecte, la visita a centres, etc.) amb l'objectiu de prendre contacte amb la realitat educativa que transcorr a les aules de primària. Una de les tasques més importants consistirà en el disseny d'una UD que, de serpossible, serà exposada a classe.

D'altra banda, aquestes classes pràctiques requeriran l'elaboració per part de l'alumnat de diferents tasques individuals o de grup, de forma presencial però amb dedicació i estudi fora de l'aula.Aquestes pràctiques tenen un caire obligatori i l'alumnat haurà d'acomplir amb una assistència mínima del 80% de les classes. Eines digitals.

17
Avaluació Prova final Grup gran (G)

Tots els alumnes realitzaran una prova final amb una orientació teórico-pràctica. En aquesta prova respondran preguntes a través de les quals hauran de demostrar el domini dels continguts teòrics presentats en els crèdits teòrics i d'altres en les quals hauran d'aplicar el coneixement adquirit en els crèdits pràctics. La prova inclourà diferents formats de pregunta (d'opció múltiple, preguntes breus, de desenvolupament, esquema, casos pràctics...). És necessari obtenir una nota mínima de 5.

3

A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves d'avaluació contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els estudiants si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la plataforma Campus Extens.

Activitats de treball no presencial (4 crèdits, 100 hores)

ModalitatNomDescripcióHores
Estudi i treball autònom individual Preparació del contingut del temari i finalització de les activitats pràctiques

Després de l'exposició per part del professorat a les classes teòrico-pràctiquesi de les activitats pràctiques realitzades, l'alumnat en petit grup o de forma? individual haurà de completar les activitats i a nivell personal per tal? d'aprofundir en la matèria. Per facilitar aquestestasques, s'indicarà, per a cada tema, els mitjans per ampliar la informació donada a classe i les fonts que s'han de consultar. La majoria d'aquests materials seran a disposició de l'alumnat a l'entorn de campus extens. Eines digitals.

50
Estudi i treball autònom individual Carpeta

Disseny i desenvolupament d'una Carpeta que reculli el procés d'ensenyamentaprenentatge realitzat durant el quadrimestre. A partir del?treball iniciat en les classes teòriques i pràctiques es personalitzaran els?objectius del propi aprenentatge que es recolliran en la Carpeta individual on també es guardaran les reflexions sobre el procés d'aprenentatge, l'autoavaluació de l'assignatura i altres tasques d'aprofundiment realitzades. Entorn digital per a la creació de la carpeta d'aprenentatge (eportfoli)

20
Estudi i treball autònom en grup Disseny de la unitat didàctica

D'acord a allò establert a les classes teòriques i allò realitzat durant les classes pràctiques, l'alumnat haurà d'elaborar una unitat didàctica. Aquesta ha de ser realitzada en grup cooperatiu (màxim de quatre persones). Sempre que sigui possible, estarà vinculada al projecte iniciat a principi de curs. Per a la seva elaboració, els alumnes hauran de disposar d'un google drive que possibilita fer una feina en col.laboració i de forma compartida amb el professorat de l'assignatura.La participació i la implicació de cada membre en el procés d'elaboració serà objecte d'avaluació (mitjançant les actes de les reunions),així com també el producte final que haurà delliurat en el termini corresponent.

Excepcionalment, cas que l'alumne, per causa justificada i prèvia comunicació i aprovació per part del professorat, no pugui participar activament en el procés de treball en grup, tindrà l'oportunitat de realitzar una simulació o resolució d'un cas, a través del qual haurà de demostrar que ha assolit les competències implicades en l'elaboració de la UD. Entorn digital de planificació.

15
Estudi i treball autònom individual o en grup Treball d'observació en grup d'un centre educatiu i exposició oral

Consisteix en un treball elaborat per l'alumnat (en petits grups) a partir de la visita a un centre d'infantil i primària i l'entrevista amb el seu director/a i/?o algun/s professor/s del centre, preferentment membre de l'equip directiu o?bé coordinadors/es (sempre amb el vist-i-plau de la direcció). Es recomana que, abans de la visita, l'alumnat recapti informació sobre el centre en el qual està interessat mitjançant diverses vies com ara contactes amb persones que ja coneixen el centre, visita a la pàgina web del centre (cas que en tengui), etc. El treball s'haurà de lliurar al professorat en la data que aquest indiqui, utilitzant l'entorn facilitat per campus extens.

15

Riscs especifics i mesures de protecció

Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut dels alumnes i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

Observacions:

 1. Per a poder ser avaluar positivament en l'assignatura, l'alumnat ha d'assistir de forma obligatòria a totes les sessions corresponents als crèdits pràctics, ha de presentar totes les activitats individuals i grupals obligatòries i ha d'obtenir una qualificació mínima de 5 en la prova o examen final.
 2. No s'acceptarà el lliurament de cap activitat obligatòria fora del termini establert pel seu lliuramen t.
 3. Qualsevol actitud que obstaculitzi les dinàmiques d'aula podrà tenir repercussió sobre la nota final i pot arribar a ser motiu de desqualificació.
 4. El plagi d'alguna part o de la totalitat d'un treball o activitat, així com la còpia a l'examen és motiu de desqualificació; en aquest cas, l'estudiant s'haurà de matricular novament el següent curs acadèmic per a poder superar l'assignatura.
 5. Les faltes d'ortografia i d'expressió seràn puntuades negativament.

D'acord amb l'article 33 del Reglament Acadèmic, "amb independència del procediment disciplinari que es pugui seguir contra l'estudiant infractor, la realització demostradorament fraudulenta d'algun dels elements d'avaluació inclosos en guies docents de les assignatures comportarà, a criteri del professor, una menysvaloració en la seva qualificació que pot suposar la qualificació de «suspens 0» a l'avaluació anual de l'assignatura".

Pràctiques presencials
Modalitat Classes pràctiques
Tècnica Altres procediments ( no recuperable )
Descripció

En aquestes sessions es combinarà l'aprenentatge individual i l'aprenentatge cooperatiu (jigsaw, estratègia 1-2-4, etc), mitjançant la distribució de l'alumnat en grups cooperatius. Es preten que aquests grups puguin esdevenir estables al llarg de tot el curs. L'alumnat participarà activament en l'aplicació de diverses estratègies metodològiques (l'elaboració d'un projecte, la visita a centres, etc.) amb l'objectiu de prendre contacte amb la realitat educativa que transcorr a les aules de primària. Una de les tasques més importants consistirà en el disseny d'una UD que, de serpossible, serà exposada a classe.

D'altra banda, aquestes classes pràctiques requeriran l'elaboració per part de l'alumnat de diferents tasques individuals o de grup, de forma presencial però amb dedicació i estudi fora de l'aula.Aquestes pràctiques tenen un caire obligatori i l'alumnat haurà d'acomplir amb una assistència mínima del 80% de les classes. Eines digitals.

Criteris d'avaluació
Percentatge de la qualificació final: 5%

Prova final
Modalitat Avaluació
Tècnica Proves de resposta breu ( recuperable )
Descripció

Tots els alumnes realitzaran una prova final amb una orientació teórico-pràctica. En aquesta prova respondran preguntes a través de les quals hauran de demostrar el domini dels continguts teòrics presentats en els crèdits teòrics i d'altres en les quals hauran d'aplicar el coneixement adquirit en els crèdits pràctics. La prova inclourà diferents formats de pregunta (d'opció múltiple, preguntes breus, de desenvolupament, esquema, casos pràctics...). És necessari obtenir una nota mínima de 5.

Criteris d'avaluació

- Rigor i profunditat en les respostes a les preguntes formulades. Domini dels conceptes bàsics i capacitat de relació entre aquests.

- Demostrar la capacitat d'anàlisi, comprensió i reflexió crítica de les lectures realitzades.

- Exposició clara i correcta, organització i coherència dels continguts exposats.

Percentatge de la qualificació final: 40% amb qualificació mínima 5

Carpeta
Modalitat Estudi i treball autònom individual
Tècnica Carpeta d'aprenentatge ( no recuperable )
Descripció

Disseny i desenvolupament d'una Carpeta que reculli el procés d'ensenyamentaprenentatge realitzat durant el quadrimestre. A partir del?treball iniciat en les classes teòriques i pràctiques es personalitzaran els?objectius del propi aprenentatge que es recolliran en la Carpeta individual on també es guardaran les reflexions sobre el procés d'aprenentatge, l'autoavaluació de l'assignatura i altres tasques d'aprofundiment realitzades. Entorn digital per a la creació de la carpeta d'aprenentatge (eportfoli)

Criteris d'avaluació

Portafoli electrònic i altres eines digitals: reflexió i documentació de l'aprenentatge.

Percentatge de la qualificació final: 20%

Disseny de la unitat didàctica
Modalitat Estudi i treball autònom en grup
Tècnica Treballs i projectes ( recuperable )
Descripció

D'acord a allò establert a les classes teòriques i allò realitzat durant les classes pràctiques, l'alumnat haurà d'elaborar una unitat didàctica. Aquesta ha de ser realitzada en grup cooperatiu (màxim de quatre persones). Sempre que sigui possible, estarà vinculada al projecte iniciat a principi de curs. Per a la seva elaboració, els alumnes hauran de disposar d'un google drive que possibilita fer una feina en col.laboració i de forma compartida amb el professorat de l'assignatura.La participació i la implicació de cada membre en el procés d'elaboració serà objecte d'avaluació (mitjançant les actes de les reunions),així com també el producte final que haurà delliurat en el termini corresponent.

Excepcionalment, cas que l'alumne, per causa justificada i prèvia comunicació i aprovació per part del professorat, no pugui participar activament en el procés de treball en grup, tindrà l'oportunitat de realitzar una simulació o resolució d'un cas, a través del qual haurà de demostrar que ha assolit les competències implicades en l'elaboració de la UD. Entorn digital de planificació.

Criteris d'avaluació

La UD s'avaluarà d'acord amb una rúbrica que se'ls facilitarà durant el curs.

S'avaluarà tant el procés de realització (mitjançant les actes de les reunions i les notes de seguiment) com el producte final mitjançant el lliurament a la professora de la UD desenvolupada

Ús col·laboratiud'un entorn digita per a la planificació

Percentatge de la qualificació final: 20% amb qualificació mínima 5

Treball d'observació en grup d'un centre educatiu i exposició oral
Modalitat Estudi i treball autònom individual o en grup
Tècnica Informes o memòries de pràctiques ( no recuperable )
Descripció

Consisteix en un treball elaborat per l'alumnat (en petits grups) a partir de la visita a un centre d'infantil i primària i l'entrevista amb el seu director/a i/?o algun/s professor/s del centre, preferentment membre de l'equip directiu o?bé coordinadors/es (sempre amb el vist-i-plau de la direcció). Es recomana que, abans de la visita, l'alumnat recapti informació sobre el centre en el qual està interessat mitjançant diverses vies com ara contactes amb persones que ja coneixen el centre, visita a la pàgina web del centre (cas que en tengui), etc. El treball s'haurà de lliurar al professorat en la data que aquest indiqui, utilitzant l'entorn facilitat per campus extens.

Criteris d'avaluació

- Adequació als requeriments de la tasca plantejada i lliurament en el termini exigit.

- Comprensió, anàlisi i reflexió crítica de la lectura. Adequació de la síntesi, comentari i valoració.

- Presentació i aspectes formals de la infografia

- Documentació al portafoli electrònic i ús d'altres eines digitals

Percentatge de la qualificació final: 15%

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Durant el desenvolupament de cada tema el professorat recomanarà un conjunt d'articles i lectures obligatòries així com d'ampliació i consulta.

Bibliografia bàsica

Cela, J.; Palou, J. (2004).Va de mestres. Carta als mestres que comencen. Barcelona: Rosa Sensat
Generalitat de Catalunya (2017). Programar per competències a l'educació primària. Una eina per a la reflexió pedagògica i per a la presa de decisions del equips docents. (publicació en línia)
Sanmartí, N. (2010). Avaluar per aprendre. (publicació en línia)
Zabala, A & Arnau, L. (2007) 11 ideas clave. Como aprender y enseñar competencias. Barcelona: Graó.
Zabala, A. & Arnau, L.(2014). Métodos para la enseñanza de las competencias. Barcelona: Graó.

Bibliografia complementària

Acaso, M. (2010). rEDUvolution. Hacer la revolución en la escuela. Barcelona: Paidós.
Aldámiz-Echevarría, M.M.; Alsinet, J.; Bassedas, E.; Giné, N.I altres (2000). Com ens ho fem' Propostes per educar en la diversitat. Barcelona: Graó.
Aránega, S. y Doménech, J. (2001). La educación primaria. Retos, dilemas y propuestas. Barcelona: Graó.
Barba, C.; Capellà, S. (coord.) (2010). Ordinadors a les aules. La clau és la metodología . Barcelona: Graó.
Benejam, P. (2014). Quina educación volem? . Barcelona: Associació de Mestres Rosa Sensat.
Cano, E. (2005). Com millorar les competències dels docents. Guia per a l'autoavaluació i el desenvolupament de les competències professionals. Barcelona: Graó.
Canton.I.; Pino, M. (Coords.) (2011). Diseño y desarrollo del currículum . Madrid: Alianza
Carbonell, J. (2008). Una educación para mañana . Barcelona: Ediciones Octaedro.
Coll, C. i altres (1993). El constructivismo en el aula . Barcelona: Graó.
Essomba, M.A. (2006). Liderar escuelas interculturales e inclusivas . Barcelona: Graó.
González, F. (2008). El mapa conceptual y el diagrama V. Recursos para la enseñanza Superior en el siglo XXI. Madrid: Narcea.
Hargreaves, A. (2003). Enseñar en la sociedad del conocimiento. Barcelona: Octaedro.
Hernandez, F. I Ventura, F. (1992). La organización del currículum por proyectos de trabajo. El conocimiento es un calidoscopio .Barcelona: Graó.
Imbernón, F. (coord.) (2005). Vivències de mestres: compartir des de la pràctica educativa. Barcelona. Graó.
Johnson, D. W., Johnson, R. T., I Holubec, E. J.(1999). El aprendizaje cooperativo en el aula . Barcelona: Paidós Educador.
Monereo, C. (2016). Aprender en tiempos revueltos . Madrid: Alianza.
Perrenoud, P. (2007). Diez nuevas competencias para enseñar. Invitación al viaje. Barcelona: Graó.
Salinas, D. (2002). ¡Mañana examen! La evaluación: entre la teoría y la realidad . Barcelona: Graó.
Santmarti, N. (2007). 10 Ideas Clave. Evaluar para aprender . Barcelona: Graó.
Schön, D. (1998). El profesional reflexivo. Cómo piensan los profesionales cuando actúan. Barcelona: Paidos.
Trujillo, F. (2012). Propuestas para una escuela del siglo XXI. Madrid: Catarata.
UNESCO (2015). Rethinking Education. Towards a global common good?. Paris: UNESCO
Zabala, A; Arnau, L. (2007) 11 ideas clave. Como aprender y ensenyar competencias. Barcelona: Graó.
Zabala, A; Arnau, L. (2014). Métodos para la enseñanza de las competencias. Barcelona: Graó.

Altres recursos

 • CMapTools: http://cmap.ihmc.us/download
 • Normativa i legislació educativa: http://weib.caib.es/Normativa/contingut_normativa_.htm
 • Altres webs i portals educatius.
 • http://weib.caib.es/