22031. Treball de Fi de Grau d'Educació Infantil . Grup 1

Identificació de l'assignatura

Assignatura22031 - Treball de Fi de Grau d'Educació Infantil
Grup Grup 1 ( Campus Digital )
Any acadèmic 2018-19
Crèdits6 crèdits
Període d'impartició Segon semestre
Idioma d'impartició Català
Titulació -

Professors

Professor/aHorari d'atenció alumnes
Hora d'iniciHora de fiDia de la setmanaData d'iniciData de fiDespatx/Edifici
Jaime Cantallops Ramón
jaume.cantallopsjaume.cantallops@uib.esuib.es
Cal concertar cita prèvia amb el professor per a fer una tutoria

Contextualització

El Treball fi de grau e?s una mate?ria globalitzadora que te? com a objectiu sintetitzar de forma documental les compete?ncies especi?fiques i transversals adquirides al llarg de la carrera d'acord amb l'establert a la memo?ria de verificacio? del ti?tol de Grau en Educacio? Infantil. D'altre part, també es pretén que l'alumnat apliqui els conèixements, habilitats i actituds adquirides al llarg dels seus estudis per tal de mostrar la seva preparació per a l'exercici d'activitats pròpies de la seva professió.

De forma general, es defineixen les següents modalitats del Treball de Fi de Grau:

  • Projecte innovador.
  • Treball empi?ric.
  • Treball de revisio? i investigacio? bibliogra?fica.
  • Desenvolupament de mitjans o recursos dida?ctics i/o educatius.
  • Altres treballs que permetin veure les compete?ncies adquirides pels estudiants al llarg del seu estudi. Aquests hauran d?anar acompanyats d?una memo?ria per escrit en la qual es justifiqui i desenvolupi el recurs.

Requisits

Essencials

D'acord amb la normativa de la UIB, l'alumnat es podra? matricular de l'assignatura de Treball Fi de Grau sempre que hagi aprovat 150 cre?dits entre els que s'han d'incloure 60 crèdits corresponents a les mate?ries de formacio? ba?sica de primer i segon curs.

Competències

Específiques

  • Totes les competències específiques del Grau en Educació Infantil.

Genèriques

  • Totes les competències genèriques del Grau en Educació Infantil.

Bàsiques

Podeu consultar les competències bàsiques que l'estudiant ha d'haver assolit en acabar el grau a l'adreça següent: http://estudis.uib.cat/grau/comp_basiques/

Continguts

Continguts temàtics

Mòduls del Grau d'Educació Infantil L'alumnat elegirà una matèria d'entre les línies temàtiques següents:

- Història de la infància, l'escola i la família.

- Els models educatius i la seva aplicació en els centres d'Educació Infantil.

- Comunicació i participació de les families a l'escola.

- Planificació i organitzció dels processos educatius.

- El desenvolupament cognitiu i del llenguatge en la primera infància.

- Educació socioemocional en la primera infància.

- Desenvolupament psicomotor en la primera infància.

- Observació i anàlis dels aprenentatges a l'aula.

- Transtorns del desenvolupament.

- La documentació dels processos educatius.

- La vivència de l'espai i el temps a l'Educació infantil.

- El valor i el plaer del joc a la primera infància.

- Mitjans i recursos tecnològics en el procés d'ensenyament-aprenentatge en la primera infància.

- Processos de millora i canvi a l'Educació infantil

- La literatura i la poesia a l'Educació infantil.

- El llenguatge orali/o escrit i la seva didàctica a l'Educació infantil.

- L'anglès a les aules d'Educació infantil.

- El pensament matemàtic i la seva didàctica a l'Educació infantil.

- La interculturalitat a l'escola infantil (3-6 anys).

- L'educació i creativitat musical a la primera infància.

- Les produccions plàstiques infantils. Objectes culturals de la infantessa. Art actual i educació infantil.

- Innovació a l'àmbit de l'activitat física a l'etapa de l'Educació infantil.

- Educació Inclusiva.

Metodologia docent

La tutoria del Treball de Fi de Grau es durà a terme per personal docent i investigador amb docència assignada al títol de grau i amb possessió del títol de doctor/a. En casos justificats es podran anomenar tutors o tutores sense vinculació a la UIB. En aquest darrer cas, caldrà que una persona pertanyent al PDl de la UIB i vinculada al títol en qüestió faci de ponent. Aquesta supervisarà la realització del treball i signarà l'acta corresponent. Les funcions principals del/la tutor/a són les següents: 1.- Assessorar l'estudiant a l?inici del disseny del Treball de Fi de Grau. 2.- Assessorar l'estudiant a fixar un calendari i una temporalització de les diferents fases d?elaboració del treball. 3.- Realitzar el seguiment de l?evolució del treball.4. -Proporcionar retroalimentació sobre el treball que aquest està realitzant, aportant elements de correcció i millora d?aquest. 5.- Avaluar a l'estudiant d?acord amb les competències establertes pel Treball de Fi de Grau i amb els criteris estipulats a l?Acord Normatiu 9954 del dia 23 de setembre de 2011. 6.- Donar suport a l'avaluació formativa. En general, els tutors i les tutores de Treballs de Fi de Grau seran responsables de vetllar per la viabilitat acadèmica d?aquests treballs, en quant a la seva temàtica, extensió, contingut i qualitat.

Al document "Manula de TFG", que es podrà consultar a l'aula virtural de Coordinació del TFG, s'explica el funcionament d'aquesta assignatura, així com d'altres aspectes d'interès pels tutors/es i alumnat.

Activitats de treball presencial (0,3 crèdits, 7.5 hores)

ModalitatNomTip. agr.DescripcióHores
Seminaris i tallers Fonts documentals i metodologia Grup mitjà (M)

Assessorament metodològic del Treball Fi de Grau

1.5
Tutories ECTS Grup petit (P)

Assessorament i seguiment del Treball Fi de Grau

5
Avaluació Grup petit (P)

Per poder realitzar la defensa oral l'alumna ha d'obtenir una qualificació mínima de 5 sobre 10. La defensa oral es farà en acte públic, presencialment o per vídeo-conferència a ses seus universitàries, davant el tutor/a i un membre del departament. La defensa oral es regirà mijançant la normativa dels exàmens orals fixada pel Reglament Acadèmic.

1

A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves d'avaluació contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els estudiants si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la plataforma Campus Extens.

Activitats de treball no presencial (5,7 crèdits, 142.5 hores)

ModalitatNomDescripcióHores
Estudi i treball autònom individual

Elaboració del treball Fi de Grau

142.5

Riscs especifics i mesures de protecció

Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut dels alumnes i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

El procediment d'avaluacio? dels treballs de fi de grau seguira? un esquema d'avaluacio? continuada. L'avaluació com a mínim inclourà: - Elaboració del treball i memòria :Disseny del projecte del Treball de Fi de Grau (10%); Assistència i qualitat en la realització de les tutories del Treball de Fi de Grau (15%) i Qualitat dels continguts desenvolupats (60%). I la Defensa oral (15%). Cadascuna de les parts serà qualificada de 0-10 i es ponderarà la nota segons els anteriors percentages, sempre i quan, totes les parts tinguin una qualificació mínima de 5. La defensa oral serà obligatòria per a tot l'alumnat a partir de l'obtenció d'un 5.L'alumnat podrà fer ús de les tecnologies de la informació i la comunicació com a instruments de suport a la defensa oral, aquesta es desenvoluparà durant un període de temps no superior als 15 minuts.

L'alumnat ha de ser conscient que, segons s'exposa al Reglament Académic de la Universitat (Article 34), es penalitzaran les activitats fraudulentes durant el procés d'avaluació de l'assignatura, en particular la inclusió en un treball de fragments d'obres alienes presentats de tal manera que es facin passar com a propis de l'alumnat. Concórrer en un frau d'aquest tipus suposarà l'automàtica qualificació de "suspens" (0,0) a la convocatòria anual.

D'acord amb l'article 33 del Reglament Acadèmic, "amb independència del procediment disciplinari que es pugui seguir contra l'estudiant infractor, la realització demostradorament fraudulenta d'algun dels elements d'avaluació inclosos en guies docents de les assignatures comportarà, a criteri del professor, una menysvaloració en la seva qualificació que pot suposar la qualificació de «suspens 0» a l'avaluació anual de l'assignatura".

Fonts documentals i metodologia
Modalitat Seminaris i tallers
Tècnica Informes o memòries de pràctiques ( no recuperable )
Descripció

Assessorament metodològic del Treball Fi de Grau

Criteris d'avaluació
Percentatge de la qualificació final: 10%

Tutories ECTS
Modalitat Tutories ECTS
Tècnica Informes o memòries de pràctiques ( no recuperable )
Descripció

Assessorament i seguiment del Treball Fi de Grau

Criteris d'avaluació
Percentatge de la qualificació final: 15%

Avaluació
Modalitat Avaluació
Tècnica Proves orals ( no recuperable )
Descripció

Per poder realitzar la defensa oral l'alumna ha d'obtenir una qualificació mínima de 5 sobre 10. La defensa oral es farà en acte públic, presencialment o per vídeo-conferència a ses seus universitàries, davant el tutor/a i un membre del departament. La defensa oral es regirà mijançant la normativa dels exàmens orals fixada pel Reglament Acadèmic.

Criteris d'avaluació
Percentatge de la qualificació final: 15%

Estudi i treball autònom individual
Modalitat Estudi i treball autònom individual
Tècnica Treballs i projectes ( no recuperable )
Descripció

Elaboració del treball Fi de Grau

Criteris d'avaluació
Percentatge de la qualificació final: 60%

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Es presenta una bibliografia de manera orientativa, ja que aquesta dependrà del treball Fi de Grau que es faci.

Bibliografia bàsica

BEST J.W. (1982). Cómo investigar en educación . Madrid: Morata.
BLAXTER, L.; HUGHES, CH. I TIGHT, M. (2000). Cómo se hace una investigación . Barcelona: Gedisa.
COMISIÓN EUROPEA (2002). The teaching profession in Europe. Profile, trendsand concerns. Report II. Bruselas: Eurodyce.
COROMINA, E.; CASACUBERTA, X.; QUINTANA , D. (2002). El trabajo de investigación: el proceso de investigación, la memoria escrita, la exposición oral y los recursos. Guía del estudiante . Barcelona: Eumo-Octaedro.
DAY, R.A.; GASTEL, B. (2008). ¿Cómo escribir y publicar trabajos científicos?. Washington: Organización Panamericana de la Salud.
ECO, U.(2002). Cómo se hace una tesis . Barcelona: Gedisa.
JURADO, Y. (2002). Técnicas de investigación documental. Manual para la elaboración de tesis , monografías, ensayos e informes académicos . México: Thomson.
SANMARTÍN, R. (2003). Observar, escuchar, comparar, escribir. La práctica de la investigación cualitativa .Barcelona: Ariel.
SLAFER, G.A. (2009). ¿Cómo escribir un artículo científico?. Revista de Investigación en Educación , 6, 124-132.

Altres recursos

Normativa APA: www.apastyle.org.