21934. Antropologia de les Migracions . Grup 1

Identificació de l'assignatura

Assignatura21934 - Antropologia de les Migracions
Grup Grup 1 ( Campus Digital )
Any acadèmic 2018-19
Crèdits3 crèdits
Període d'impartició Segon semestre
Idioma d'impartició Català
Titulació -

Professors

Professor/aHorari d'atenció alumnes
Hora d'iniciHora de fiDia de la setmanaData d'iniciData de fiDespatx/Edifici
Alejandro Nicolás Miquel Novajra
a.miquela.miquel@uib.esuib.es
(Responsable)
10:00h11:30h Dijous 25/06/201831/07/2018 BB09/ Ramon Llull RESERVAR TUTORIES AMB ANTELACIÓ VIA EMAIL
10:00h11:45h Dijous 03/09/201824/01/2019 BB09/ Ramon Llull
10:00h11:45h Dijous 04/02/201910/06/2019 BB09/ Ramon Llull
10:00h11:45h Dilluns 04/02/201910/06/2019 BB09/ Ramon Llull
10:00h12:00h Dijous 17/06/201929/07/2019 BB09/ Ramon Llull RESERVAR TUTORIES AMB ANTELACIÓ VIA EMAIL
Marc Andreu Morell Tipper
marc.morellmarc.morell@uib.catuib.cat
10:00h12:00h Dimecres 05/09/201825/07/2019 Despatx 60 (edifici Guillem Colom)

Contextualització

Requisits

No hi ha requisits curriculars ni acadèmics afegits als que marca el propi desenvolupament del Grau.

Recomanables

Els requisits recomanables se centren en aptituds i actituds: 1) Coneixement bàsic de la realitat social més immediata, compromís per a analitzar-la i sistematitzar aquests coneixements de manera científica. 2) Manteniment d?una actitud reflexiva y crítica, en el sentit filosòfic del terme, que permeti un acostament a les realitats menys evidents i, en el seu cas, al desmantellament de les ?obvietats? acceptades com a veritats, fins i tot, en l?àmbit acadèmic.

Competències

La competències l?adquisició de les quals es preveu per part de les persones que cursen aquesta matèria, s?enquadren en les ja assenyalades en la Matèria del Grau, tant pel que fa a les generals com a pel que es refereix a les específiques. Cal afegir que l?especificitat de l?estudi migratori en la societat actual implica, a més, la comprensió dels conceptes de diversitat cultural i la seva relativització en els marcs laborals, legals, ideològics, normatius nascuts de les distintes instàncies governatives i supragovernatives, i la seva assumpció o reelaboració per part dels marcs socials de partida (emigratoris) o de recepció (immigratoris, dels nadius).

Específiques

  • CE2. Capacitat de preparar, produir, implementar i avaluar els plans i projectes d' intervenció.
  • CE5. Capacitat de resolució de situacions de riisc prèvia identificació i definició de la naturalesa del mateix.

Genèriques

  • CG1. Capacitat de coneixement i comprensió dels fonaments del comportament humà i dels elements fonamentals de les relacions entre les persones i el seu entorn, així com els problemes i conflictes que es deriven d?elles.
  • CG2. Capacitat de comprensió i anàlisi de les estructures socials del món actual, dels processos de canvi i dels efectes que les desigualtats socials desencadenen sobre les persones i les comunitats.

Bàsiques

Podeu consultar les competències bàsiques que l'estudiant ha d'haver assolit en acabar el grau a l'adreça següent: http://estudis.uib.cat/grau/comp_basiques/

Continguts

Atès que es tracta d?una assignatura optativa de 3 crèdits, els continguts han d?adaptar-se necessàriament a dos criteris: 1) reducció de l?àmbit i aspectes estudiats. 2) Participació directa de les i els estudiants en la determinació dels seus nivells d?intensitat. Per això, el següent programa temàtic és orientatiu i la seva extensió o restricció (mantenint, això sí, sempre els elements fonamentals de cadascun dels epígrafs) dependran dels nivells de participació i implicació a mitjans del curs. La idea central és la de presentar, críticament, les característiques fonamentals dels processos migratoris actuals, de les seves corrents i dels nivells de problematització als que són sotmeses.

Continguts temàtics

1 Moviments migratoris

Causes migratòries. El cas dels EUA. El cas europeu. Altres casos i noves situacions. Models migratoris. Diferents cultures de partida, similars estatuts d?arribada: el concepte de migrant i d?emigrat. Centralitat del treball. La dimensió jurídica i polñíica. Els refugiats i els immigrats

2 Relacions i construccions socials, valors de les societats ?d?acolliment?

El nou racisme. Els nivells de racisme. La nova segmentació laboral, espacial i social. El ciutadà,el migrant i l'estranger. Importància de l'estrangeritat

3 Relacions i construccions socials, valors de les cultures migrants.

?Els que es queden?. La migració com a projecte individual o grupal. Ruptures de xarxes socials i de reproduccions culturals. L?espai de la reproducció social en les societats d?emigració. El retorn. Canvis en les societats d?acolliment i canvis en les d?emissió migratòria. La crisi. Integració, rebuig.

Metodologia docent

En tractar-se d'una assignatura optativa i de tres hores, no te sentit un itinerari B no presencial o semipresencial.

Volum de treball

En aquest apartat es presenta la distribució horària segons les diferents activitats de treball presencial o autònom. S?exposen les equivalències planificades en crèdits europeus (ETCS = 25 Hores de treball de l?estudiant).

Activitats de treball presencial (1,2 crèdits, 30 hores)

ModalitatNomTip. agr.DescripcióHores
Classes teòriques Lliçons magistrals Grup gran (G)

Presentació dels continguts de l?assignatura centrant-se en els principals conceptes i categories elaborats des de l?antropologia social en l?estudi de les migracions contemporànies.

10
Classes pràctiques Resolució de problemes Grup mitjà (M)

Presentació oral dels texts de les lectures i la seva contextualització en cada sessió. Participació en els debats subsegüents, tant presencialment com a través dels fòrums oberts en Campus Extens.

8
Tutories ECTS Aprenentatge basat en problemes Grup petit (P)

Ajudar a coordinar las presentacions orals, vincular-les amb la bibliografia, les explicacions i els debats.

2
Avaluació Treballs/examen alternatiu Grup gran (G)

Es realitzará un treball basat en les lectures de classe -com a mínim- que será presentat en classe en data indicada.El treball es basaré en expereincies pràctiques desenvolupdes amb Metges del Món -acord insititucional UIB, o altres ONGs conveniades amb la UIB a aquest efecte/Es realitzarà un examen final alternatiu amb data prèviament indicada en el període oficial que tendrà una durada de 2 hores

10

A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves d'avaluació contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els estudiants si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la plataforma Campus Extens.

Activitats de treball no presencial (1,8 crèdits, 45 hores)

ModalitatNomDescripcióHores
Estudi i treball autònom individual Lectura, preparació d?intervencions orals, preparació i estudi de l?examen

Lectura i estudi crític de les lectures que les alumnes tendran a la seva disposició i elaboració de sistema d?exposició oral.

22.5
Estudi i treball autònom en grup Preparació de les sessions de ponències i participació en els corresponents debats

Les persones que participin en una sessió de debat coordinaran, en la mesura del possible les seves exposicions, de manera que la presentació del tema es faci de forma col?lectiva.

22.5

Riscs especifics i mesures de protecció

Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut dels alumnes i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

D'acord amb l'article 33 del Reglament Acadèmic, "amb independència del procediment disciplinari que es pugui seguir contra l'estudiant infractor, la realització demostradorament fraudulenta d'algun dels elements d'avaluació inclosos en guies docents de les assignatures comportarà, a criteri del professor, una menysvaloració en la seva qualificació que pot suposar la qualificació de «suspens 0» a l'avaluació anual de l'assignatura".

Lliçons magistrals
Modalitat Classes teòriques
Tècnica Tècniques d'observació ( no recuperable )
Descripció

Presentació dels continguts de l?assignatura centrant-se en els principals conceptes i categories elaborats des de l?antropologia social en l?estudi de les migracions contemporànies.

Criteris d'avaluació

S?avaluarà la capacitat i l?interès de l?alumnat en la discussió de les presentacions, en les crítiques i en les aportacions als debats generals. AQUESTA ACTIVITAT ES DESENVOLUPARÀ NOMÉS EN EL PERIODE D'AVALUACIÓ CONTÍNUA.

Percentatge de la qualificació final: 15%

Resolució de problemes
Modalitat Classes pràctiques
Tècnica Proves orals ( no recuperable )
Descripció

Presentació oral dels texts de les lectures i la seva contextualització en cada sessió. Participació en els debats subsegüents, tant presencialment com a través dels fòrums oberts en Campus Extens.

Criteris d'avaluació

Assistència a un 70% de las sessions. Grau de coordinació i preparació de les ponències. Nivells de comprensió dels materials i ulteriors incorporacions bibliogràfiques. Expressió oral i habilitat i intensitat en la formulació de les preguntes.AQUESTA ACTIVITAT ES DESENVOLUPARÀ NOMÉS EN EL PERIODE D'AVALUACIÓ CONTÍNUA.

Percentatge de la qualificació final: 20%

Aprenentatge basat en problemes
Modalitat Tutories ECTS
Tècnica Tècniques d'observació ( recuperable )
Descripció

Ajudar a coordinar las presentacions orals, vincular-les amb la bibliografia, les explicacions i els debats.

Criteris d'avaluació

Capàcitat de relacionar conceptes teòrics i aplicacions pràctiques en exemples de casos. Capacitat de correlació entre les diverses parts del programa. AQUESTA ACTIVITAT ES DESENVOLUPARÀ EN EL PERIODE D'AVALUACIÓ CONTINUA I RECUPERABLE EXTRAORDINÀRIA.

Percentatge de la qualificació final: 8%

Treballs/examen alternatiu
Modalitat Avaluació
Tècnica Treballs i projectes ( recuperable )
Descripció

Es realitzará un treball basat en les lectures de classe -com a mínim- que será presentat en classe en data indicada.El treball es basaré en expereincies pràctiques desenvolupdes amb Metges del Món -acord insititucional UIB, o altres ONGs conveniades amb la UIB a aquest efecte/Es realitzarà un examen final alternatiu amb data prèviament indicada en el període oficial que tendrà una durada de 2 hores

Criteris d'avaluació
  • Relacionar correctament els conceptes de classe amb els assajos o el desenvolupament de les respostes.AQUESTA ACTIVITAT ES DESENVOLUPARÀ EN EL PERIODE D'AVALUACIÓ CONTINUA I RECUPERABE I RECUPERABLE EXTRAORDINÀRIA EN EL CAS DEL TREBALL. NOMÉS EN EL DE COMPLEMENTÀRIA I EXTRAORIDINÀRIA EN L'OPCIO EXAMEN.
Percentatge de la qualificació final: 30%

Lectura, preparació d?intervencions orals, preparació i estudi de l?examen
Modalitat Estudi i treball autònom individual
Tècnica Treballs i projectes ( recuperable )
Descripció

Lectura i estudi crític de les lectures que les alumnes tendran a la seva disposició i elaboració de sistema d?exposició oral.

Criteris d'avaluació

Reversió del llegit i de l'estudiat en el treball escrit i les presentacions orals.AQUESTA ACTIVITAT ES DESENVOLUPARÀ EN EL PERIODE D'AVALUACIÓ CONTINUA I RECUPERABLE EXTRAORDINÀRIA.

Percentatge de la qualificació final: 17%

Preparació de les sessions de ponències i participació en els corresponents debats
Modalitat Estudi i treball autònom en grup
Tècnica Proves orals ( no recuperable )
Descripció

Les persones que participin en una sessió de debat coordinaran, en la mesura del possible les seves exposicions, de manera que la presentació del tema es faci de forma col?lectiva.

Criteris d'avaluació

Capacitat de coordinació i de preparació grupal de les intervencions. Organització i divisió del treball intel·lectual en grup.AQUESTA ACTIVITAT ES DESENVOLUPARÀ NOMÉS EN EL PERIODE D'AVALUACIÓ CONTÍNUA.

Percentatge de la qualificació final: 10%

Recursos, bibliografia i documentació complementària

La bibliografia que es presenta a continuació és suficient per a seguir el desenvolupament del curs. Tanmateix, al llarg del mateix es presentaran d?altres texts complementaris així com les lectures (articles recents sobre material antropològic relacionat amb les migracions) ja indicades i que podran obtenir se en la copisteria de l?edifici Ramon Llull en començar del semestre.

Bibliografia bàsica

WIEWIORCA M 1992 El espacio del racismo . Barcelona: Paidós
ZANFRINI L 2007 La convivencia interétnica. Madrid: Alianza Editorial
CHECA F, JC CHECA i A ARJONA (eds) 2004 Inmigración y derechos humanos . Barcelona: Icaria
GREI (coord) 2007 Multiculturalitat, educació i societat . Palma: UIB Edicions
GARCÍA CANCLINI N 2006 Diferentes, desiguales y desconectados. Mapas de la interculturalidad . Barcelona: GEDISA

Bibliografia complementària

SASSEN, S (2013) Inmigrantes y ciudadanos, S.XXI, Madrid.
SASSEN, S. (2015) Expulsiones, Brutalidad y complejidad en la economía global, Katz, Buenos Aires
Planes web, particularment d'Alejandro Portes i Rosa Aaricio sobre segones generacions (estudi en curs)

Altres recursos

Lectures al campus extens, básiques per a les intervencions orals i la preparació del treballs.